Аналіз собівартості окремих видів продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз собівартості окремих видів продукціїВажливим показником, характеризуючим роботу промислових підприємств є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширенного відтворення, фінансовий стан господарських суб’єктів.

Аналіз собівартості продукції, робіт та послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє з’ясувати тенденції зміни данного показника, виконання плану по його рівню,виявити вплив факторів на його збільшення і на цій основі дати оцінку роботи підриємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

Об’єкти аналізу собівартості продукції є наступні показники:

-повна собівартість товарної продукції в цілому та по елемнтам затрат;

-затрати на 1 гривню товарної продукції;

-собівартість порівнянної товарної продукції;

-собівартість окремих видів продукції

-окремі елементи та статті витрат

Аналізуючи собівартість продукції розв’язують такі основні задачі:

1)оцінка виконання плану за собівартістю продукції в цілому по підприємству, а також по окремих видах прдукції;

2)вивчення причин відхилення фактичних затрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами та групами продукції;

3)пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.

Джерела інформації:дані звіту по собівартості продукції,звіту про фінансово-майновий стан підприємства і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції по окремих видах продукції та відповідні дані бухгалтерського облік

 

 

Аналіз прямих матеріальних витрат

Прямі матер витрати відносяться на собівартість виробів за прямою ознакою і утворюють одноелементні статті.

Непрямі матер витрати (напр, ТЗВ) попередньо групуються в кошторис по кожній статті; утворюють комплексні статті витрат, які після розподілення за певною ознакою вкл-ся в соб-ть виробів пропорційно.

Отже, прямі матер витрати оцінюють шляхом співставлення факт витрат з плановими, перерахованими на факт обсяг виробленої продукції.

На зміну величини прямих матер витрат впливає:

Обсяг вир-ва:

DМВпрямі=МВпряміпл*%Викон-ня ПлануВипускуПр-ії

DМВпрямі=(МВпряміфакт-МВпряміпл)*ВипускПр-іїфакт

Рівень прямих матер витрат у соб-ті одиниці пр-ії, який залежить від:

Зміни норм витрат:

DМВпрямі=(МВпрямііфакт-МВпрямііпл)*Ціпл

Зміни цін придбанняодиниці кожного виду матер ресурсів:

DМВпрямі=(Ці1-ціфакт- Ці1-ціпл)*МВіфакт


 

Аналіз прямих трудових витрат

 

Витрати на зарплату складають значну частку витрат на виробництво.

Спочатку знаходимо абсолютне і відносне відхилення фонду зарплати.
Абсолютне відхилення - це різниця між фактичним і плановим фондом. Результати такого аналізу дають загальні дані про використання фонду заробітної плати. Якщо при цьому виявлено перевитрати по фонду зарплати (факт. з/п > планової з/п), то це буде резервом зниження витрат.

Відносне відхилення визначається шляхом порівняння фактичного і скоригованого фондів зарплати (плановий корегується на % виконання плану по обсягу виробництва). Коригується плановий фонд зарплати промислово-виробничого персоналу і робітників. Зарплата інших категорій робітників не залежить від зростання обсягу виробництва і тому не коригується.
При аналізі також розраховують вплив факторів на зміну у фонді зарплати.
Після аналізу загального фонду зарплати аналізують прямі трудові витрати, тобто зарплату виробничих робітників і розраховуємо вплив на неї зміни обсягу і структури продукції, рівня витрат

 

Аналіз непрямих витрат

Проведення аналізу непрямих витрат підприємства передбачає вивчення рівня, динаміки та структури загальновиробничих витрат (як правило, відокремлено витрат на утримання і експлуатацію обладнання та цехових витрат), адміністративних витрат підприємства. Ці витрати є комплексними, складаються з різних елементів, що зумовлює необхідність складання кошторисів для потреб планування, обліку та контролю.

Економічний аналіз загальновиробничих витрат здійснюється у відповідності з показниками виробничої діяльності підприємства, а адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати - відповідно до періоду діяльності.

У процесі аналізу вивчають динаміку та напрями зміни непрямих витрат, виконання кошторису з кожного виду витрат, визначають відхилення від кошторису та причини відхилень, підраховують непродуктивні втрати, перевіряють обгрунтованість розподілу витрат між продукцією та незавершеним виробництвом, окремими видами продукції і розробляють заходи з використання виявлених резервів.

Враховуючи, що не всі види непрямих витрат однаково пов'язані зі зміною обсягу виробництва продукції, аналіз непрямих витрат проводиться окремо за статтями витрат умовно-постійних і умовно-змінних:

ü аналіз умовно-постійних витрат здійснюється шляхом порівняння суми та рівня цих витрат за звітний період у динаміці або з кошторисом. Детально вивчаються причини, які викликали перевитрачання і економію за кожною статтею;

ü аналіз умовно-змінних витрат проводиться шляхом порівняння їх фактичної величини на 1 грн. продукції (тобто рівня витрат) з кошторисним або базисним рівнем, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції.

 

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

Аналіз матеріальних ресурсів включає в себе: 1.загальну оцінку виконання плану матеріально-технічного постачання(У процесі аналізу необхідно дати оцінку забезпечення підп-ва необхідними основними та допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, паливом та електроенергією тощо. Слід з`ясувати причини і виявити винних осіб, якщо по будь-яких позиціях викривались факти недопостачання, які шкодили процесу вир-ва. Аналіз повинен виявити, де провина постаачальників матеріалів, а де недогляд якогось працівника підп-ва. Далі необхідно проаналізувати якість придбаних матеріалів, комплектність постачання, дотримання передбачених угодами термінів і ритму вир-ва. Аналіз мусить показати, як на підп-ві налагоджено контроль за виконанням договірних умов постачальниками, які заходи вживались у разі затримок чи ін. порушень у поставках, наскільки оперативно реагує підп-во на ті чи ін. відхилення); 2. аналіз складських запасів матеріальних ресурсів(У процесі аналізу дається оцінка загальної величини складських запасів, динаміці їх залишків, комплектності, наявності непотрібних і зіпсованих матеріалів і сировини. Як критерій при аналізі використовують нормативи, розраховані по групах і окремих видах сировини або матеріалів. Нормативи мають не тільки грошовий вираз, а й натуральний(днів запасу). Аналіз завершують розробкою заходів щодо оптимізації рівня складських запасів, поліпшення стану їх зберігання і ліквідації понаднормативних запасів); 3. аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції(Аналіз використання матеріалів здійснюється за допомогою узагальнюючих показників матеріаломісткості (витрати основних матеріалів/товарна продукція) або оберненого до неї показника матеріаловіддачі. Ці показники можна розрахувати в цілому по всій товарній продукції, а також по окремих виробах. Слід вивчити зміну цього показника в динаміці та порівняно з ін. підп-вами, врахувати галузеві особливості формування витрат і зконцентрувати увагу на з`ясуванні причин зміни цих показників і можливих резервів економії. У процесі аналізу використовують як допоміжні показники рівня відходів і браку продукції, коефіцієнт корисного використання сировини, норми витрат матеріалів(їх обгрунтованість, своєчасність їх перегляду), палива, енергії на окремі вироби).


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.004 с.)