Подвійний запис на рахунках. Кореспонденція рахунків. Визначення оборотів і кінцевого залишку (сальдо) на рахункуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подвійний запис на рахунках. Кореспонденція рахунків. Визначення оборотів і кінцевого залишку (сальдо) на рахунку 

Сутність подвійного запису на бухгалтерських рахунках полягає в тому, що дана господарська операція відображається по дебету одного рахунку і кредиту іншого рахунку. Подвійний запис обумовлений діалектичною сутністю кожної господарської операції, її подвійністю.

Уперше сутність подвійного запису була розкрита і логічно обґрунтована в праці італійського математика Луки Пачолі, «Трактат про рахунки і записи», виданому у 1494 році. Зміст цієї книги підтверджує думку про те, що Лука Пачолі – батько подвійної бухгалтерії, яка використовується людством вже понад 500 років.

Подвійна бухгалтерія цікавила багатьох, навіть поетів. Німецький поет Вольфган Гете писав: «Подвійна бухгалтерія є найбільшим відкриттям людського розуму».

Як користуватися подвійним записом? Як встановити, який рахунок дебетувати, а який кредитувати?

Розглянемо на прикладах господарських операцій застосування вищезгаданої методики, використовуючи перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій (додаток В).

Приклад 1. Витрачена сировина на виробництво продукції в сумі 5000 грн.

Дана операція призводить до змін тільки в статтях активу балансу, отже, необхідно використовувати активні рахунки: «Виробничі запаси» та «Виробництво». Витрата сировини означає зменшення залишку на активному рахунку «Виробничі запаси», отже, суму 5000 грн. слід записати на його кредиті. На цю ж суму збільшуються витрати на виробництво продукції, накопичення яких здійснюється по дебету активного рахунку «Виробництво». В результаті дана операція в сумі 5000 грн. відображається по дебету рахунку «Виробництво» і по кредиту рахунку «Виробничі запаси».

Приклад 2. Нарахована заробітна плата виробничим робітникам в сумі 2000 грн.

Операція обумовлює одночасне збільшення статті активу і статті пасиву. Нарахування заробітної плати означає збільшення кредиторської заборгованості, отже, пасивний рахунок «Розрахунки з оплати праці» кредитується. З іншого боку, на цю ж суму збільшуються витрати підприємства, що враховуються по дебету активного рахунку «Виробництво». В результаті сума 2000 грн. знаходить відображення по дебету рахунку 23 «Виробництво» і по кредиту рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

Приклад 3. Отримана продукція завершеного виробництва в сумі 10000 грн.

Операція викликає зміни тільки в статтях активу, отже, слід використовувати активні рахунки: «Готова продукція», «Виробництво». Готова продукція оцінюється в сумі фактичних витрат, врахованих по дебету рахунку «Виробництво». Вони склалися з витрат незавершеного виробництва на початок місяця (3000 грн.), вартості витраченої сировини (5000 грн.) і нарахованої заробітної плати робітникам за виробництво готової продукції (2000 грн.). В результаті собівартість готової продукції складає 10000 грн. Цю операцію необхідно відобразити по дебету активного рахунку «Готова продукція». Оскільки процес виробництва закінчений, то суму витрат (10000 грн.) необхідно списати, тобто «закрити» рахунок «Виробництво». Це означає, що на активному рахунку «Виробництво» операцію слід записати по кредиту.

Таким чином, взаємозв'язок між рахунками з даної операції такий: дебет рахунку 26 «Готова продукція» і кредит рахунку 23 «Виробництво».

Приклад 4. З нарахованої заробітної плати на користь державного бюджету утриманий податок з доходів фізичних осіб в сумі 300 грн.

Операція зумовлює зміни в статтях пасиву, а це означає, що необхідно використовувати пасивні рахунки: «Розрахунки з оплати праці» і «Розрахунки з податків і платежів». На рахунку «Розрахунки з оплати праці» операція призводить до зменшення кредиторської заборгованості перед працівниками підприємства, а на рахунку «Розрахунки з податків і платежів» операція зумовлює збільшення кредиторської заборгованості підприємства перед бюджетом. Використовуючи схему записів на пасивних рахунках операцію слід відобразити по дебету рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» і кредиту рахунку 64 «Розрахунки з податків і платежів».

Приклад 5. З каси видана заробітна плата працівникам підприємства в сумі 1700 грн.

Операція викликає одночасне зменшення статті активу і статті пасиву. Які рахунки використовувати? Перш за все, активний рахунок «Каса», по якому операція означає зменшення грошових коштів, тому необхідно зробити запис за кредитом цього рахунку. З іншого боку, операція призводить до зменшення кредиторської заборгованості з оплати праці, що супроводжується записом по дебету пасивного рахунку «Розрахунки з оплати праці». В результаті сума 1700 грн. знаходить відображення по дебету рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» і по кредиту рахунку 30 «Каса».

Таким чином,подвійний запис– спосіб одночасного взаємопов'язаного відображення господарської операції по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку в однакових сумах.

При відображенні господарської операції на бухгалтерських рахунках виникає взаємозв'язок між рахунками. Форма взаємозв'язку між рахунками, що виникає при здійсненні господарських операцій називається кореспонденцією рахунків. Рахунки, взаємопов'язані між собою господарською операцією, називаються кореспондуючими.

Кореспонденції рахунків можуть бути прості і складні.

Кореспонденція, яка складається з одного, що дебетується, і одного, що кредитується, називаєтьсяпростою.Усі розглянуті вище приклади кореспонденцій рахунків є простими.

Кореспонденція, яка складається з одного, що дебетується, і декількох, що кредитуються, або декількох, що дебетуються, і одного, що кредитується, називається складною.

Припустимо, що в акціонерному товаристві статутний капітал в момент його створення складає 100000 грн. Оскільки викуп акцій не здійснений, ця сума розглядається як неоплачений капітал. Ця операція обумовлює збільшення неоплаченого і статутного капіталів. Рахунок «Неоплачений капітал» є активним рахунком, тому загальна його сума записується по дебету рахунку. Рахунок «Статутний капітал», характеризуючи джерела утворення засобів підприємства, є пасивним рахунком. Отже, цей рахунок кредитується. Запишемо кореспонденцію рахунків: дебет рахунку 46 «Неоплачений капітал» і кредит рахунку 40 «Статутний капітал» за номінальною вартістю акцій на суму 100000 грн. Оскільки один рахунок дебетується і один кредитується, то дана кореспонденція проста.

Розглянемо приклад далі. У касу підприємства надійшли грошові кошти за акції від акціонерів за ринковою вартістю – 3000 грн. Номінальна їх вартість – 2000 грн. Надходження в касу слід відобразити по дебету рахунку «Каса» за ринковою вартістю акцій в сумі 3000 грн.

В нашому прикладі виникає емісійний дохід в сумі 1000 грн. (3000 грн. – 2000 грн.), який відноситься до додаткового капіталу, а неоплачений капітал зменшується лише на 2000 грн., тобто на вартість сплачених акцій за номінальною вартістю. В результаті рахунок 30 «Каса» дебетується на 3000 грн., а кредитується два рахунки: активний рахунок 46 «Неоплачений капітал» в сумі 2000 грн. і пасивний рахунок 42 «Додатковий капітал» на суму емісійного доходу в сумі 1000 грн.

Таким чином, операція відображається по дебету одного рахунку і по кредиту двох рахунків. Це приклад складної кореспонденції.

Прості і складні кореспонденції рахунків оформляються в реєстраційному журналі господарських операцій (табл. 4.1):

На підставі реєстраційного журналу робиться рознесення господарських операцій в облікові регістри (відомості, журнали-ордери), з навчальною метою – на схемах («літаках»). По закінченню місяця на кожному рахунку визначаються обороти і залишки (сальдо) на кінець місяця.

Таблиця 4.1

Реєстраційний журнал господарських операцій

№ опе­рації Зміст операцій Кореспондуючі рахунків Сума, грн.
дебет кредит
Витрачено сировини на виробництво продукції 23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси»
Нарахована заробітна плата виробничим робітникам 23 «Виробництво» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Отримана продукція від виробництва 26 «Готова продукція» 23 «Виробництво»
    Утриманий з нарахованої заробітної плати податок з доходів фізичних осіб 66 «Розрахунки з оплати праці» «Розрахунки з податків і платежів»
Видана з каси заробітна плата працівникам підприємства 66 «Розрахунки з оплати праці» 30 «Каса»
Зафіксований статутний капітал у розмірі, встановленому в статуті підприємства 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
Поступили в касу грошові кошти в оплату за акції: - за номінальною вартістю   30 «Каса»   46 «Неоплачений капітал»  
  - емісійний дохід 30 «Каса» «Додатковий капітал»

Оборот –сукупність записів, відображених з однієї сторони рахунку за місяць. Тому на кожному рахунку є дебетовий і кредитовий оборот. Різниця по сумі між записами по дебету і кредиту є залишком на кінець місяця (кінцеве сальдо).

Кінцевий залишок (сальдо) на активному рахунку визначається таким чином: до суми початкового дебетового залишку (сальдо) додається оборот по дебету і віднімається оборот по кредиту.

Кінцевий залишок на пасивному рахунку визначається таким чином: до суми початкового кредитового залишку (сальдо) додається оборот по кредиту і віднімається оборот по дебету.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.102.4 (0.007 с.)