Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і методМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і методБухгалтерський облік

 

 

Конспект лекцій

ЗМІСТ

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод………………..
Тема 2. Бухгалтерський баланс……………………………………………..  
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис………….......  
Тема 4. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………………….  
Тема 5. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерськогобліку ……  
   

ТЕМА 1

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

 

Загальна характеристика та особливості бухгалтерського обліку

 

Основне місце в єдиній системі господарського обліку належить бухгалтерському обліку. Його необхідно розглядати як галузь наукових знань, рівноправно пов'язану з іншими науками, а також як вид практичної діяльності, оскільки він організовується на кожному підприємстві, організації, товаристві незалежно від форми власності.

Бухгалтерський облік в Україні регулюється державою перш за все Законом «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», що прийнятий 16 липня 1999 р. і набув чинності з 01.01.2000 року.

Ст. 1 даного Закону пропонує таке визначення бухгалтерському обліку: бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» регламентує, що метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і про рух грошових коштів підприємства.

Порівняно із статистичним і оперативним бухгалтерський облік має наступні особливості:

- є суцільним і безперервним. Він охоплює всі господарські операції, що здійснюються на підприємстві в хронологічній послідовності їх здійснення і ведеться регулярно;

- кожна господарська операція підтверджується відповідним документом, що забезпечує юридичну повноцінність і доведеність інформації;

- облікова інформація обробляється в чітко обмежені періоди часу (місяць, квартал, рік) і за розробленими правилами;

- регламентований законами України і нормативно-правовими актами. При цьому ряд організаційних і методологічних питань ведення бухгалтерського обліку підприємство вирішує самостійно;

- усі об'єкти обліку незалежно від застосування натуральних і трудових вимірників обов'язково відображаються в грошовому вимірнику, що дозволяє узагальнювати різні господарські процеси і операції в єдиному однорідному вимірнику.

З цих особливостей випливає, що бухгалтерський облік– система суцільного, безперервного і взаємопов'язаного відображення господарських операцій, здійснюваних на підприємстві.

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік покликаний надавати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень різними користувачами і у зв'язку з цим він підрозділяється на фінансовий і управлінський.

Бухгалтерський фінансовий облікнадає інформацію, яка характеризує фінансовий і майновий стан підприємства і призначений для зовнішніх і внутрішніх користувачів. У фінансовому обліку формується інформація про поточні витрати і доходи підприємства, про розміри дебіторської і кредиторської заборгованості, величину фінансових інвестицій і надходжень від них, стан джерел фінансування і т.д., яка необхідна для складання фінансової звітності.

Оскільки фінансовий облік призначений, перш за все, для зовнішніх користувачів (акціонерів, банкірів, кредиторів, власників акцій, потенційних інвесторів і т.д.), то це обумовлює регламентацію фінансового обліку і форм звітності. Він заснований на положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні, які відповідають загальноприйнятим міжнародним стандартам. Бухгалтерський фінансовий облік обов'язковий для всіх підприємств і організацій України.

За даними фінансового обліку кожне підприємство у встановлені терміни складає затверджені Міністерством фінансів України форми фінансової звітності.

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік є системою обробки і підготовки інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.Він розрахований на внутрішніх користувачів, якими можуть бути: керівники підрозділів, менеджери, працівники маркетингової служби, планово-економічного і контрольно-ревізійного відділів підприємства.

На відміну від фінансового обліку ведення управлінського обліку необов'язкове, і питання про створення внутрішньої облікової інформаційної системи вирішує адміністрація підприємства.

Метою управлінського (внутрішньогосподарського) обліку є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень. Ця інформація розширює і деталізує дані фінансового обліку, охоплюючи виробничі операції. Зокрема, готується інформація про діяльність окремих підрозділів підприємства, собівартість різних видів продукції, що випускається, витрати за їх видами і місцями виникнення.

Інформація управлінського (внутрішньогосподарського) обліку надається у вигляді різних звітів; використовується для визначення відпускної (реалізаційної) ціни на продукцію (товари, роботи, послуги), аналізу діяльності підприємства в поточному і перспективному плануванні і є комерційною таємницею підприємства.

Поняття податкового обліку виникло в Україні з прийняттям у 1997 році двох законів «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість». Ці нормативні документи передбачають обов'язкове ведення податкової документації, складання податкової звітності і надання її до державних податкових органів.

Податковий облік покликаний забезпечити достовірне формування показників оподаткування підприємства як платника податків. Він надає інформацію про доходи і витрати підприємства, про нараховану амортизацію з метою визначення прибутку оподаткування.

Таким чином, метою податкового обліку є визначення податків і платежів, що підлягають сплаті до бюджету і контролю за їх сплатою.

ТЕМА 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 

I. Власний капітал.

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Форма сучасного балансу побудована за принципом балансу-нетто, в якому основні засоби і нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю.

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називаються валютою балансу. Рівність підсумків активу і пасиву обумовлена принципом подвійності господарських операцій. У результаті, активів не може бути більше, ніж джерел, за рахунок яких вони утворені (додаток Б).

Таким чином, бухгалтерський баланс характеризує фінансовий стан підприємства на певну дату, складається з активу і пасиву, які внаслідок подвійного відображення об'єктів бухгалтерського обліку між собою рівні.

 

Зміст активу балансу

Актив балансу характеризує в грошовому виразі економічні ресурси підприємства, необхідні йому для здійснення діяльності. Основу побудови активу балансу складає науково обґрунтована класифікація економічних ресурсів підприємства, розглянута в темі 2.

Розглянемо зміст розділів активу і з’ясуємо, що характеризує кожна стаття балансу.

Стан необоротних активів на початок і кінець звітного періоду характеризує перш за все такі статті, як «Нематеріальні активи», «Основні засоби». Вони оцінюються в сумі залишкової вартості, яка визначається як первісна за відрахуванням зносу (накопиченої амортизації). Завдяки такій оцінці користувач фінансової звітності має уявлення про стан матеріально-технічної бази підприємства, ступінь зносу основних засобів і нематеріальних активів. При цьому у валюту активу балансу включаються суми по рядках 010 і 030, тобто тільки залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів.

Стаття «Незавершене будівництво» (рядок 020) характеризує вартість незавершених капітальних інвестицій в будівництво, придбання, реконструкцію і модернізацію необоротних активів.

Наявність у підприємства довгострокових фінансових інвестицій в інші підприємства характеризує стаття «Довгострокові фінансові інвестиції» (рядки 040, 045).

У разі непогашеної довгострокової дебіторської заборгованості, наприклад, по фінансовій оренді, в активі орендодавця певна сума відображається по статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» (рядок 050).

У другому розділі «Оборотні активи» запаси підприємства характеризують такі статті: «Виробничі запаси» (рядок 100), «Незавершене виробництво» (рядок 120), «Готова продукція» (рядок 130), «Товари» (рядок 140). В оцінці за фактичною (історичною) собівартістю ці статті відображають наявність запасів на початок і кінець звітного періоду.

Поточну дебіторську заборгованість характеризують такі статті: «Векселі одержані» (рядок 150), «Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги» (рядок 160). Остання визначається як різниця між первісною вартістю і резервом сумнівних боргів.

Дебіторську заборгованість за розрахунками характеризують статті (рядки 170-200): розрахунки з бюджетом, за виданими авансами, за нарахованими доходами, за внутрішніми розрахунками.

Наявність у підприємства поточних фінансових інвестицій, грошових коштів і їх еквівалентів відображається в кінці розділу II (рядки 220-240).

Розділ III «Витрати майбутніх періодів» (рядок 270) характеризує ту частину витрат, яка відноситиметься на фінансовий результат підприємства в подальші звітні періоди.

Загальний підсумок трьох розділів (рядок 280) дає уявлення про активи підприємства в цілому на початок і кінець звітного періоду; співставлення гр. 3 і гр. 4 дає можливість з'ясувати, яким чином змінилися складові частини активів за звітний період.

Зміст пасиву балансу

Пасив балансу характеризує в грошовому виразі власний капітал і зобов'язання підприємства.

Статті розділу I «Власний капітал» являють собою складові частини власного капіталу (рядки 300-370) і характеризують його в грошовому виразі на початок і кінець звітного періоду. Причому неоплачений, вилучений капітал, а також непокритий збиток відображаються з негативним значенням, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства.

У складі забезпечення майбутніх витрат і платежів (розділ II, рядки 400-420) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання і т.п.), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки грошових коштів цільового фінансування і цільових надходжень, одержаних з державного бюджету та інших джерел.

Статті розділу III «Довгострокові зобов'язання» відображають суму заборгованості підприємства по довгострокових кредитах банку, іншими довгостроковими фінансовими зобов'язаннями (рядки 440-470).

У розділі IV «Поточні зобов'язання» відображаються суми заборгованості підприємства за короткостроковими кредитами банків, перед бюджетом і фондами соціального і пенсійного страхування, по оплаті праці, з учасниками і по внутрішніх розрахунках (рядки 500-610).

Доходи майбутніх періодів, що виникають на підприємстві, відображаються в розділі V пасиву балансу (рядок 630). Слід підкреслити, що тут вказується та сума доходів, яку слід віднести на фінансовий результат підприємства в майбутні звітні періоди.

Загальний розмір джерел утворення активів підприємства (рядок 640) обов'язково має дорівнювати загальному розміру його економічних ресурсів (рядок 280) як на початок, так і на кінець звітного періоду.

ТЕМА 3

ТЕМА 4

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕМА 5

Бухгалтерський облік

 

 

Конспект лекцій

ЗМІСТ

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод………………..
Тема 2. Бухгалтерський баланс……………………………………………..  
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис………….......  
Тема 4. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………………….  
Тема 5. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерськогобліку ……  
   

ТЕМА 1

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.011 с.)