ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 47 Страница

Бухгалтерия

Прочая кредиторская задолженность Корреляционный метод анализа ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Оформлення результатів перевірок. Термін подання скарги на ППР. Визначення та склад доходів. З дисципліни «Аналіз господарської діяльності» Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства Зміст, завдання, методи та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів Аналіз наявності та використання нематеріальних активів Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів Шляхи та напрямки покращення використання необоротних активів Формирование журнала хозяйственных операций Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности Ведомость по счету № 50 «КАССА» Модуль 2 «Экономический анализ» Консультационный материал по теме А ) Приемы простого сравнения Основные методические положения по теме Для выявления влияния факторов на изменение объема реализации используйте формулу «товарного баланса» Анализ динамики и структуры баланса Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия Анализ деловой активности и эффективности Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Составитель : Маслова Л.И. Екатеринбург, 2016 г. Учет лизинга при отражении имущества на балансе лизингодателя Налоговый учет лизинга при отражении имущества на балансе лизингополучателя Поняття про рахунки та їх будову Бухгалтерські документи та їх класифікація Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку Операції, пов’язані з обліком акцій власної емісії Форми і системи оплати праці Внески з тимчасової непрацездатності Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції список ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Получение вычета в налоговом органе ОАО «МТЗ» «Комбинат общественного питания» Меню действительно с 24 ноября 2016г. по 30 ноября 2016г Начальник Бухгалтер Зав.производством Начальник Зав.производством Бухгалтер Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України Глава 1. Визнання доходів і витрат Глава 2. Класифікація доходів і витрат банку Глава 1. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат Глава 2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку Глава 3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку Перелік згрупованих рахунків Склад і класифікація доходів і видатків Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130). Субсидії і поточні трансферти (код 1300) Київський юридичний університет Облік доходів спеціального фонду Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ КНИГА ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА 2002 р. ПРО СУМИ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Глава 1 Теоретические основы учета прибылей и убытков Понятие и состав доходов организации Понятие и состав расходов организации Доходы и расходы в российском учёте и МСФО Порядок формирования финансового результата Пути совершенствования бухгалтерского учета прибылей и убытков Нормативное регулирование экспорта Техника осуществления экспортных операций цели и задачи Таможенное регулирование экспорта Какой из показателей не используется для анализа производственных фондов предприятия? Тема 01.02.01 Бухгалтерский баланс Тема 02.01.01 Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования Тема 02.02.01 Учет финансовых вложений Понятие готовой продукции, ее оценка и учет наличия Самостійна робота за темою: Організація обліку і контролю фінансових операцій банку Зміст та послідовність виконання роботи Видати архівну копію на документ особової справи Глава 1. Теоретические подходы к построению организационной структуры Традиционные типы организационных структур Новые типы организационных структур. Направления деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста ИОО РКК как проектная организация. Плюсы и минусы. Построение организационной структуры в ИОО РКК О вибуття необ мат ак-вів. Д-тальне оформ-я та відобр-я в с-мі синт та анал о вибуття необ мат ак- Переоцінка та зменшення корисності необоротних матеріальних активів. Сутність і сфера застосування системи обліку і калькулювання за нормативними витратами. Методика складання бюджету витрат на збут. Облік накладних витрат на виробництво продукції. Склад та загальна характеристика МСБО і директив Європейського співтовариства (ЄС). Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів. Методика розрахунку та облік резерву сумнівних боргів. Облік векселів до отримання. Порядок і методи обліку виробничих витрат Облік виробничих витрат за системою директ-костинг. Порівняльна оцінка системи стандарт-кост та системи директ-костинс-у процесі обліку витрат на виробництво Облік нематеріальних активів та природних ресурсів Облік інвестицій в асоційовані компанії. Принципи та процедури консолідації фінансових звітів. Облік довгострокових орендних зобов'язань. Сутність, класифікація та порядок визнання доходів і витрат. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах Облік власного капіталу і розподіл прибутку в корпораціях Призначення та зміст фінансової звітності. Зміст, структура та методика складання балансу Звіт про прибутки та збитки, його зміст і методика складання. Проблеми розвитку аудиту в Україні Классификация розничных аптечных предприятий. Функции. Полная материальная ответственность может быть индивидуальной и коллективной. Перечисленные группы населения и категории больных имеют право на бесплатное получение всех выписанных лекарств. Все рецепты должны выписываться чернилами или шариковой ручкой. Этиловый спирт должен быть выписан на рецептурном бланке 148-1/у-(88) с сигнатурой. Физический контроль заключается в проверке общей массы или объема лекарственной формы, количества и массы отдельных доз (не менее трех доз), входящих в данную форму. Результаты качественного анализа регистрируются в журналах по прилагаемым формам. Вся виутриаптечная заготовка лекарственных средств (каждая серия) Пункт 3 учитывается в «Журнале учета лабораторно-фасовочных работ». Сейф должен быть прикреплен к полу, имеет звуковую и световую сигнализацию. Вторая часть – собственно квитанция – выдается на руки получателя лекарства. На ней указывают фамилию, имя, отчество больного, дату и час изготовления лекарства, его форму и стоимость. В конце месяца конечный фактический остаток переносится, становится начальным. Расход с указанием серии. Отпуск – ангро – в ЛПУ в посуду покупателя. Средства малой механизации, используемые при изготовлении и фасовке лекарственных средств, моют и дезинфицируют. Приказ № 214 от 16.07.97 г. «Инструкция по контролю качества ЛС, изготовленных в аптеках». Контрольно-разрешительная система обеспечения качества лекарственных препаратов, задачи, структура, виды государственного контроля качества лекарственных препаратов. Главной целью экспертной проверки при первичном лицензировании является анализ возможности осуществления соискателем лицензии деятельности в определенной области сферы обращения ЛС. Особенности хранения и учета товаров на аптечном складе. Порядок отпуска товаров с аптечного склада. Особенности отпуска ядовитых и психотропных веществ и наркотических средств. Основы фармацевтической этики и деонтологии Характеристика товара как вида товарно-материальных ценностей. Виды цен. Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не позднее, чем в 3-дневный срок после получения вызова. Объекты учета: 1) рецептура; 2) хозяйственные средства; 3) расчеты с различными организациями и лицами (по коммунальным платежам); 4) расчеты по оплате труда. Взятие в аренду имущества с последующим выкупом. Выдача под отчет- Заявление о выдаче наличных денег Виды расчетных документов при безналичных расчетах. При отсутствии хотя бы одного из указанных реквизитов банк должен оказать в открытии аккредитива. V–депонирование и выдача задолженности предприятия по зарплате С 1 дня ведется из фонда соц. Движение товаров в мелкорозничной сети по каждой торговой точке. Если инвентаризация длится больше 1 дня, а также в обеденный перерыв, все члены комиссии покидают аптеку одновременно, на ночь аптека опечатывается. Остаток конечный сравнивают с фактическими остатками. Ex: Расчёт с каждым работником аптеки. Метод экономической эффективности Структура оборотных средств в аптеке. Принципы расчёта товарных запасов. Факторы, влияющие на товарооборачиваемость в аптеке. Классификационные признаки товарных запасов Док.№8-2 «Утвержд.предельные орговые надбавки на ЛС и изделия мед.назначения при некоммерческих поставках д/госуд-х и муницип-х нужд» Порядок формирования чистой прибыли. Издержки обращения могут быть выражены не только в абсолютном денежном выражении,но и представлены с помощью относительного показателя уровня издержек. Базисные относит. величины – каждый следующий показатель сравнивается с 1-м показателем темпов роста и прироста. Проведение группировки показателей. Суть метода – сократить объем показателей, подлежащих анализу (использаван. на уровнях ЦРА, органов управления фармации). ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Організація нормативно-довідкової інформації в КСБО. Підготовка системи до роботи Вступний баланс на 01.09.14 ( грн.) по ООО «Менеджер» Введення й обробка бухгалтерських даних в КСБО. Складення звітності в пакеті Акцент 6.0. Організація кадрового обліку в пакеті АБ Офіс. Оплата: по факту виписки рахунку протягом 10 днів Завдання. Сформувати акт звірювання операцій по договору П-001 з ТОВ Колос. Створення типових форм бюджетів Електронний бізнес – ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку. Фінансові операції в глобальних мережах Аналітичне програмне забезпечення. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ Тема: Порядок формирования доходов организации для целей налогообложения Тема: Порядок учета сумм начисленной амортизации для целей налогообложения Тема: Учет незавершенного производства в налоговом учете Тема: Расчет сумм создаваемых резервов Тема: Расчет транспортного налога. Тема: Расчет налоговой базы по налогу на прибыль Тема: Расчет суммы задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль организации Цель: приобрести практические навыки работы с регистрами налогового учета при проверке декларации по налогу на прибыль. Тема: Порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. Тема: Порядок расчета налога при применении упрощенной системы налогообложения. Заполнение налоговой декларации. Тема: Порядок расчета единого сельскохозяйственного налога. Заполнение налоговой декларации. Тема: Составление приказа по учетной политике для целей налогообложения Тема: Решение задач по расчету налоговой базы налога на прибыль организации с использованием методики налоговой оптимизации и минимизации Тема: Решение задач на определение налоговой базы НДС с использованием методики налоговой оптимизации и минимизации Перечень литературы и средств обучения Приложения к практической работе №2 Для профессиональных бухгалтеров Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции Преимущества финансовой отчетности, скорректированной с учетом изменения покупательной способности денег Разделение статей бухгалтерского баланса на денежные и неденежные Признаки прекращения гиперинфляции Процедуры пересчета неденежных статей бухгалтерского баланса Основные средства и накопленная амортизация (см. учебные пособия по МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 2, МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 23) Пересчет акционерного капитала Переход на МСФО (см. Учебное пособие по МСФО (IFRS) 1) Подтверждение – метод средних чистых денежных активов Пересчет статей финансовой отчетности Доход или убыток по чистым денежным активам Консолидированная финансовая отчетность Применение метода пересчета в соответствии с МСФО (IAS) 29 Забалансовые счета и их назначение. Порядок отражения операций Организация документооборота Порядок записи операций в учетных регистрах В журналы-ордера производятся только кредитовые записи того синтетического счета, операции которого учитываются в данном журнале. Модуль 1. Податковий облік у механізмі управління суб'єктами Первинні документи, які дають підставу для відображення ПДВ Облік ПДВ за спеціальним режимом оподаткування Модуль 3. Облік оподаткування прибутку підприємств та інших податків і зборів Методи амортизації необоротних активів за ПКУ ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ЗВОРОТНА СТОРОНА ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПДВ Меню-вимога на видачу продуктів харчування Накопичувальна відомість із витрачання продуктів харчування Класифікація лікувальних засобів З обліку лікувальних засобів за січень 2003 р. Журнал реєстрації битого посуду Облік грошових коштів на рахунках Облік розрахунків по претензіями. Облік фінансових інвестицій. Облік розрахунків за виданими векселями. Облік розрахунків зі страхування. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Журнально-ордерная форма учета. Автоматизированные формы учета. Счета бухгалтерского учета ,их назначение и строение. Тема: Учет вложений в долгосрочные активы Тема. Учет состояния и использования производственного оборудования Тема: Учет формирования и использования фонда заработной платы Тема: Учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции на промышленном предприятии. Глава I. Теоретические основы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Формы расчетов с поставщиками и подрядчиками Журнал-ордер № 6 и порядок его заполнения Глава II. Порядок заключения договоров с поставщиками. Составление акта о приёмке материальных ценностей Учет штрафных санкций с поставщиками и подрядчиками Готовая продукция в системе бухгалтерского учета. Цели и задачи учета готовой продукции. Теоретические аспекты учета готовой продукции. Учет выпуска готовой продукции. Учет реализации готовой продукции. Керівник магістерської роботи Екoнoмічнa cутніcть, зміcт виpoбничих зaпacів, лoгіcтичний підхід Метoдичні ocнoви oблікoвo-aнaлітичнoгo зaбезпечення упpaвління виpoбничими зaпacaми Упpaвління зaпacaми підпpиємcтвa з викopиcтaнням лoгіcтичнoї cтpaтегії. Ocoбливocті зacтocувaння П(С)БO тa МCФЗ пpo oбліку виpoбничих зaпacів Opгaнізaційнo-екoнoмічнa хapaктеpиcтикa ТOВ «Aгpoфіpмa Дpужбa» тa ТOВ «Ківшoвaтa Aгpo» Відoбpaження дaних пpo зaпacи в oблікoвих pегіcтpaх і poзкpиття інфopмaції у фінaнcoвій звітнocті Шляхи пoкpaщення opгaнізaції oбліку виpoбничих зaпacів Poль лoгіcтичнoї cиcтеми в упpaвлінні виpoбничими зaпacaми Aнaліз виpoбничих зaпacів нa підпpиємcтві Poль лoгіcтичнoї cиcтеми в упpaвлінні виpoбничими зaпacaми, з викopиcтaнням зapубіжнoгo дocвіду лoгіcтики зaпacів підпpиємcтвa Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской отчётности, критерии существенности Количественные показатели финансовой отчетности: моделировании кратных факторных систем I р А - Внеоборотные Активы – ВА Оценка структуры бухгалтерского баланса и прогнозирование платежеспособности Маржинальный анализ на основе данных «Отчет о финансовых результатах» Информационно-аналитические возможности Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Правила ведения бухгалтерского учета. ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ТЕКУЩЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации Классификация инвентаризаций Учет операций на специальных счетах в банках Вопрос: учет расчетов с подотчетными лицами Расчеты по доходам в виде налогов, сборов и т.п. Вопрос: Расчеты по доходам от собственности ВОПРОС: Расчеты по выданным авансам Расчет пособия по неработоспособности ВОПРОС: Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению ВОПРОС: Учет финансовых результатов

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.034 с.)