Розрахунок розподілу загальновиробничих витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат(до госп. операцій 13)

№ з/п Показники Усього На одиницю продукції Включення загальновиробничих витрат до
витрат на виробництво (рахунок 23 „Виробництво”), грн. собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 „Собівартість реалізації”, грн.
1 2 3 4 5 6
1. База розподілу за нормальною потужністю, (заробітна плата основних робітників) Х Х Х
  Загальновиробничі витрати при нормальній потужності, грн. Х Х Х
  З них:        
2. Змінні (ряд.2 гр.3 : ряд.1 гр.3 = ряд.2 гр.4) ? Х Х
3. Постійні (ряд.3 гр.3 : ряд.1гр.3 = ряд.3 гр.4) ? Х Х
4. Фактичний обсяг виробництва, одиниць продукції _ _ _
5. Фактичні загальновиробничі витрати, грн. ? _ Х Х
  З них:        
6. Змінні: (ряд.2 гр.4 x ряд.4 гр.3) ? Х ? Х
7. Постійні – усього (ряд.5 гр.3 – ряд.6 гр.3) ? Х Х Х
8. Постійні розподілені (ряд.4 гр.3 x ряд.3 гр.4) ? Х ? Х
9. Постійні нерозподілені (ряд.7 гр.3 – ряд.8 гр.3) ? Х Х ?
  Разом Х Х ? ?

Табл. 5

Відомість обліку готової продукції (15, 16 госп. операції)

Вид продукції Залишок на початок Надходження Вибуття Залишок на кінець
к-сть од. собівар-тість, грн. сума, грн. к-сть од. собівар-тість, грн. сума, грн. к-сть од. собівар-тість, грн. сума, грн. к-сть од. собівар-тість, грн. сума, грн.
№ 1       135,00   675,00           140,00   1120,00      
Розрахунок собівартості вибуття продукції № 1:    
№ 2       330,00   330,00           355,00   2130,00      
Розрахунок собівартості вибуття продукції № 2:    
№ 3       73,00   584,00           78,00   1716,00      
Розрахунок собівартості вибуття продукції № 3:    
№ 4       197,00   788,00           215,00   1505,00      
Розрахунок собівартості вибуття продукції № 4:    
Разом - - ? - - ? - - ? - - ?
                               

Завдання 2.

Відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (табл. 6).

Рознести в них господарські операції на підставі даних про залишки в оборотній відомості по синтетичних рахунках і даних журналу реєстрації господарських операцій.

Заповнити оборотну відомість (табл. 7).

 

 


Рахунок № ____________

Назва рахунку_____________________

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

 

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

 

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

Табл. 6

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

 

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

 

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

Табл. 7

Оборотна відомість за вересень

Рахунок, субрахунок Залишок на початок Оборот за місяць Залишок на кінець
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7
Будинки та споруди 257040,00 -        
Машини та обладнання 8024,28 -        
Транспортні засоби 36000,00 -        
Інструменти, прилади та інвентар 500,00 -        
Інші основні засоби - -        
Малоцінні необоротні матеріальні активи - -        
Інші необоротні матеріальні активи - -        
Знос основних засобів - 84338,38        
Знос інших необоротних матеріальних активів - -        
Інвестиції непов’язаним сторонам - -        
Придбання (виготовлення) основних засобів - -        
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - -        
Сировина й матеріали - -        
Виробництво - -        
Готова продукція 2377,00 -        
Каса в національній валюті - -        
Поточні рахунки в національній валюті 35000,00 -        
Поточні рахунки в іноземній валюті 14320,79 -        
Розрахунки з вітчизняними покупцями - -        
Розрахунки за виданими авансами - -        
Розрахунки з підзвітними особами - -        
Розрахунки з іншими дебіторами - -        
Статутний капітал - 202000,00        
Безоплатно одержані необоротні активи - -        
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) - 63680,79        
Неоплачений капітал 3000,00 -        
Розрахунки з вітчизняними постачальниками - -        
Розрахунки з іноземними постачальниками - -        
Розрахунки за податками/ПДВ - 387,34        
Податкові зобов’язання - -        
Податковий кредит - -        
Розрахунки за страхуванням - 1804,94        
Розрахунки за заробітною платою - 4050,62        
Розрахунки з депонентами - -        
Розрахунки за авансами одержаними - -        
Розрахунки з іншими кредиторами - -        
Дохід від реалізації готової продукції - -        
Дохід від операційної оренди активів - -        
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів - -        
Дохід від відновлення корисності активів - -        
Результат операційної діяльності - -        
Результат іншої звичайної діяльності - -        
Собівартість реалізованої готової продукції - -        
Загальновиробничі витрати - -        
Адміністративні витрати - -        
Витрати на збут - -        
Інші витрати операційної діяльності - -        
Втрати від зменшення корисності активів - -        
Списання необоротних активів - -        
Разом 356262,07 356262,07        

Завдання 3.

За даними оборотної відомості по синтетичних рахунках станом на 01.10.2011 р. скласти бухгалтерський баланс приватного підприємства „Альфа” (див. табл. 8).

Табл. 8

Додаток №1

Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2 „Баланс”

БАЛАНС

на01.10.2011 рік

( звітний період)

  Коди
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ПП “Альфа” За ЄДРПОУ 31730064
Територія Франківський р-н За КОАТУУ 4610136600
Форма власності приватна За КФВ 20
Орган державного управління   За СПОДУ 07774
Галузь Здавання в найм (лізинг) устаткування і машин виробничо-технічного призначення За ЗКГНГ 80300
Вид економічної діяльності Здавання під найм інших машин та устаткування За КВЕД 71.34.0
Одиниця виміру тис. грн  
Адреса (фактична) м. Львів, вул. Коновальця, 103  
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
Залишкова вартість    
Первісна вартість    
Знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
первісна вартість інвестиційної нерухомості    
знос інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи  
Гудвіл при консолідації    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
Поточні біологічні активи    
незавершене виробництво    
Готова продукція    
Товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
Резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Частка меншості    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті    
у т. ч. в касі    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    

 

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом І    
Частка меншості    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

Керівник

Головний бухгалтер

ДОДАТКИ

Додаток 1

КУРСОВА РОБОТА

З навчальної дисципліни

“Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

Тема: «__________________________________________________»

Допущено до захисту

„___” __________ 20___р.

Завідувач кафедри

К.е.н., професор

____________ Є. М. Романів

Керівник: Виконавець:

викладач________________ студент_________________

(прізвище, ім’я, по-батькові) (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

__________________ (підпис) ______________ група

_____________ підпис)

 

“___” _____________ 20___р. “___” ______________ 20___р.

 

Львів 2011

 

 

Додаток 2

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.017 с.)