Щодо виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо виконання курсової роботиЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________ Н. СИТНИК

„____” ___________ 2011 р.

Методичні вказівки

Щодо виконання курсової роботи

З навчальної дисципліни

„Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

За напрямом підготовки

6.030509 „Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Львів 2011

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу у підготовці студентів за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямком підготовки 6.030509 “Облік і аудит” є виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”.

Метою курсової роботи є закріплення й систематизація знань студентів з даного предмету, розвинути навички студентів у самостійній роботі, навчити їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при реалізації конкретних питань та виробничих ситуацій.

. Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

● Ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми та її реєстрація на кафедрі обліку і аудиту;

● Добір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею;

● Складання плану курсової роботи та його затвердження;

● Збір, узагальнення та опрацювання інформаційного матеріалу;

● Написання текстової і практичної частини курсової роботи;

● Оформлення роботи;

● Здача курсової роботи на кафедру обліку і аудиту та її реєстрація у старшого лаборанта;

· Перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником;

● Захист курсової роботи.

Курсова робота виконується студентами 3 курсу денного факультету і центру заочної освіти у відповідності із навчальним планом за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.

Вибір теми

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно з числа передбачених тематикою курсових робіт, що затверджена кафедрою (див. додаток 3). Наукові керівники призначаються і затверджуються на кафедрі обліку і аудиту. Під час вибору теми курсової роботи студентові варто враховувати тематику попередніх робіт (курсових робіт, рефератів, доповідей на наукових конференціях), або які будуть виконуватись з інших дисциплін, а також тему майбутньої дипломної роботи.

План курсової роботи складається студентом і погоджується з керівником. Науковий керівник дає рекомендації щодо вивчення необхідної літератури, законодавства, збору і обробки відповідної інформації, здійснює постійний контроль за послідовністю написання курсової роботи, консультує студента.

Розрахункова частина виконується за коефіцієнтом відповідно порядкового номеру теми курсової роботи.

Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім’я завідувача кафедри. У заяві слід зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

 

Послідовність виконання

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен в першу чергу здійснити добір літератури. Літературними джерелами можуть бути підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті. При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи, що полегшує систематизацію і узагальнення матеріалів у відповідності з планом курсової роботи.

Для якісного виконання курсової роботи, повного та послідовного висвітлення змісту теми складається план – це перелік основних найбільш вживаних питань теми, які повинні бути вивчені, досліджені та висвітлені в роботі.

Після вибору теми та погодження її з науковим керівником, призначеним на засіданні кафедри, студент повинен розробити й викласти у письмовій формі її план та узгодити його з науковим керівником. План теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми з теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст.

План рекомендується складати з 4 – 5 питань лише тих, які безпосередньо стосується теми і дають змогу повно і глибоко розкрити її (див. додаток 2).

Від цього залежить рівень виконання курсової роботи, повнота розкриття вибраної теми, її захист і отримання позитивної оцінки.

Порядок подання на кафедру

Курсова робота, виконана відповідно до встановлених вимог, подається студентом на кафедру обліку і аудиту разом з рецензією і попередньою оцінкою керівника роботи за 7 днів до дати захисту.

Курсова робота допускається до захисту завідувачем кафедри за умови позитивного відгуку керівника.

Незадовільно виконана або оформлена робота повертається студентові для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного оформлення.

Захист курсової роботи

Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання. Курсова робота захищаються перед комісією, голова і члени якої призначаються завідувачем кафедри. Студент готує до захисту доповідь та графічний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків, які відображають результати дослідження.

Захист роботи розпочинається з доповіді її автора, в якій він в межах 10-15 хвилин повинен висвітлити:

· актуальність теми;

· структуру роботи;

· об’єкт дослідження;

· методи дослідження;

· зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності;

· основні висновки та результати роботи.

Після доповіді студент відповідає на питання членів комісії, які ставляться з метою визначення рівня його професійної підготовки та економічної ерудиції в цілому.

Загальний час захисту роботи, як правило, не повинен перевищувати 20-30 хвилин. Якщо студент не з’явився на захист роботи, то у відомості зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії. У випадках, коли захист курсової роботи оцінюється як незадовільний, комісія вирішує, чи може студент подати на захист ту ж саму роботу після її доопрацювання, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену кафедрою обліку і аудиту.

Оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується на окремих аркушах білого паперу формату А 4. Титульна сторінка оформляється у відповідності з додатком 1. Текст може бути написаний від руки чорним чорнилом (у тому числі графіки та таблиці) або надрукований комп’ютерним способом через 1,5 міжрядкові інтервали. Поля верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Обсяг теоретичної частини курсової роботи – 10 – 15 сторінок друкованого тексту, або 20 – 25 сторінок тексту, писаного від руки. Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи зі сторінки, наступної за титульною без особливих позначень (крапок, рисок тощо).

Розрахункова частина являє собою перелік таблиць, зразки яких наведені в завданнях для виконання курсової роботи.

Заголовки структурних частин дослідження “Зміст”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” дру­кують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки підрозділів (параграфів) дру­кують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу. Позначку параграфа в курсовій роботі не використовують. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтер­валам. Кожну структурну частину курсової роботи (вступ, розділи разом з першими параграфами та наступними параграфами, висновки, список використаних джерел, додатки) потрібно починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, параграфів, рисунків, таблиць, фор­мул подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нуме­рації роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на на­ступних сторінках проставляють посередині верхньої частини сторінки.

Графіки, діаграми, схеми, таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці, якщо вони не поміщаються на даній сторінці.

Перед окремими частинами курсової роботи (розділами, параграфами) слід вказати їх назви. Якщо при переході до нового розділу або параграфу після його назви на сторінці вміщається менше, ніж один абзац, то цей розділ або параграф слід починати з нової сторінки.

Графіки, діаграми, схемипозначають словом “Рис.” І нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатись з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, Рис. 1. 2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (див. додаток Д (а)). Якщо у курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатись з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу). Якщо у курсовій роботі подано одну таблицю, то її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і номер її вказують один раз з правого боку над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 2.3” .

Кожна таблиця повинна мати назву, яку слід розміщувати над таблицею і друкувати симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Приклад побудови таблиці див. у додатку Д (б). Заголовки граф у таблиці повинні починатись з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм.

Якщо таблиця повністю запозичена з певного літературного джере­ла чи побудована на основі статистичних даних, то слід під таблицею писати слово “Джерело” або “Складено за:” і наводити посилання на нього. Слово “Джерело:” і “Складено за:” пишуться з великої літери, після яких слід ставити двокрапку.

Формулиу роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового но­мера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул наводять біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожною символу і числового коефіцієнта потрібно подавати з нового рядка. Перший рядок пояснень починають зі слова “де” без двокрапки.

Формули і рівняння слід виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо формула чи рівняння не вміщуються в один рядок, його потрібно перенести після знаку рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х), ділення (:).

Посилання.При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться цитати у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документу, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг тощо. Посилатись необхідно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись лише у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо у курсовій роботі студент використовує відомості, матеріали з навчальних підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді у посиланні необхідно точно вказувати номери сторінок, рисунків, таблиць, формул з джерел, на яке дано посилання.

Посилання на літературні джерела мають такий вигляд, а саме:

v Посилання на літературні джерела в тексті у квадратних дужках [ ]. Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки, наприклад:

“Податок з доходів громадян в 2011 році становить 15 відсотків” [4, c. 73].

Бухгалтерський облік ведення касових операцій відображено в працях Ф. Бутинця та В. Сопка [1; 6, c. 16 - 20].

Список використаних джерел.Список пишеться за абеткою, залежно від першої букви прізвища автора або від першої букви назви книги, статті. Вся література підрозділяється на дві групи: книги і періодичний друк. До книг відносяться підручники, монографії, довідники і енциклопедії, а до періодичного друку – журнали і газети.

Книги бувають як “з автором“, так і “під редакцією”. У списку ставиться спочатку прізвище автора, а потім – назва книги. Книги “під редакцією” вносяться до списку, починаючи з назви книги. Обов’язково має бути видавництво: місто, потім – назва видавництва. Якщо це Київ, то пишеться К.:, якщо Львів, то Львів:. В кінці має бути вказаний рік випуску даного видання та кількість сторінок.

Статті журналів і газет можуть бути як “з автором“, так і “без нього”. Спочатку вказується прізвище автора, ініціали, а потім – назва статті. Якщо стаття не має автора, то пишеться назва статті, а потім назва журналу (газети), рік, номер журналу (газети), використані сторінки.

Джерела в списку можна розміщувати таким чином:

§ в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків назв літературних джерел (такий спосіб є найпоширенішій та універсальний);

§ за послідовністю посилань у тексті.

Авторів з однаковими прізвищами подають в алфавітному порядку їхніх ініціалів; праці одного автора – за алфавітом перших літер назв його праць; праці одного автора з однаковою назвою – за хронологією.

Приклад оформлення відомостей про джерело у списку використа­ної літератури:

Підручник 1. Пилипенко А. А. Організація обліку і контролю: [підруч.] / А. А. Пилипенко, В. І. Оленко. – Х.: ВД „Інжек” 2005. – 424 с. (загальна кількість сторінок)
Журнал 2. Бутенець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в Україні / Ф. Ф. Бутенець // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 2. - С. 28-32. (з якої по яку)
Збірник наукових статей 3. Куцик П. О. Облік лізингових операцій з сільськогосподарською технікою в АПК України: теоретико-методологічний аспект / П. О. Куцик // Вісник Львівської державної фінансової академії: зб. наук. пр. / гол. ред. П. Ю. Буряк. – Львів: ЛДФА, 2010. – № 3. – С. 146-153. (з якої по яку)
Архів 4. Чернівецький обласний державний архів (далі ЧОДА). - Ф.2: Обласне управління освіти. 5. ЧОДА. – Ф.3: Чернівецька міська рада.
Газета 6. Бутинець Ф. Бухгалтерський та податковий облік / Ф. Бутенець // Урядовий кур’єр. – 2011.-№ 1. – С. 10
Багато- томне видання 7. Бондарев В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Ч.1 / В.Г. Бондарев, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. - К.: НУТУ, 2011. – 150 с.
Авто- реферат 8. Семчишин М. В. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва закритого ґрунту західного регіону України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М. В. Семчишин. – Тернопіль, 2009. – 18 с.  
Електронні ресурси 9. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 16 липня 1999 року № 999-ХІУ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www. zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =996-14  

Обсяг використаних джерел не може бути меншим, ніж 12-19 пози­цій. У бібліографічний список не слід включати ті джерела, на які фак­тично не було посилань у тексті курсової роботи.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатись знової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований (написаний) угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посере­дині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, яка позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь наприклад: “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д.

Курсова робота повинна містити наступні частини, які оформляються в такій послідовності: ● титульна сторінка; ● зміст; ● теоретична частина; ● розрахункова частина; ● список використаних джерел;

● додатки; ● рецензія наукового керівника.

II. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 

 

Приватне підприємство „Альфа” займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

Залишки активів, капіталу й зобов’язань на 1 вересня 2011 року:

1) залишок коштів на поточному рахунку – 35000,00 грн.;

2) статутний капітал – 202000,00 грн.;

3) неоплачений капітал – 3000,00 грн.;

4) нерозподілений прибуток – 6368,79 грн.;

5) залишки по рахунках зобов’язань:

 

Назва рахунка Сума, грн.
Розрахунки за податками/ податок з доходів фізичних осіб 387,34
Розрахунки за заробітною платою 4050,62
Розрахунки за страхуванням 1804,94

6) готова продукція:

Назва продукції К-ть Виробнича собівартість одиниці продукції, грн. Ціна продажу, грн.
Продукція № 1 135,00 300,00
Продукція № 2 330,00 792,00
Продукція № 3 73,00 186,00
Продукція № 4 197,00 450,00

 

Додаткові умови:

– підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;

– при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;

– вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об’єктів у розмірі 100% вартості;

– вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;

– усі вітчизняні контрагенти підприємства – платники ПДВ.

Усі операції за жовтень 2011 року підприємство відобразило в журналі господарських операцій.

 

 

Завдання 1.

На підставі змісту господарських операцій складіть кореспонденцію рахунків (табл. 3).

 

Табл. 2

Табл. 3

Табл. 4

Табл. 5

Завдання 2.

Відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (табл. 6).

Рознести в них господарські операції на підставі даних про залишки в оборотній відомості по синтетичних рахунках і даних журналу реєстрації господарських операцій.

Заповнити оборотну відомість (табл. 7).

 

 


Рахунок № ____________

Назва рахунку_____________________

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

 

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

 

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

Табл. 6

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

 

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

 

 

Рахунок № _______

Назва рахунку_____________________

№ операції Дебет Кредит
С-до на______    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Обороти за___    
С-до на______    

Табл. 7

Завдання 3.

За даними оборотної відомості по синтетичних рахунках станом на 01.10.2011 р. скласти бухгалтерський баланс приватного підприємства „Альфа” (див. табл. 8).

Табл. 8

Додаток №1

Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2 „Баланс”

БАЛАНС

на01.10.2011 рік

( звітний період)

  Коди
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ПП “Альфа” За ЄДРПОУ 31730064
Територія Франківський р-н За КОАТУУ 4610136600
Форма власності приватна За КФВ 20
Орган державного управління   За СПОДУ 07774
Галузь Здавання в найм (лізинг) устаткування і машин виробничо-технічного призначення За ЗКГНГ 80300
Вид економічної діяльності Здавання під найм інших машин та устаткування За КВЕД 71.34.0
Одиниця виміру тис. грн  
Адреса (фактична) м. Львів, вул. Коновальця, 103  
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
Залишкова вартість    
Первісна вартість    
Знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
первісна вартість інвестиційної нерухомості    
знос інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи  
Гудвіл при консолідації    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
Поточні біологічні активи    
незавершене виробництво    
Готова продукція    
Товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
Резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Частка меншості    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті    
у т. ч. в касі    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс    

 

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом І    
Частка меншості    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

Керівник

Головний бухгалтер

ДОДАТКИ

Додаток 1

КУРСОВА РОБОТА

З навчальної дисципліни

“Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

Тема: «__________________________________________________»

Допущено до захисту

„___” __________ 20___р.

Завідувач кафедри

К.е.н., професор

____________ Є. М. Романів

Керівник: Виконавець:

викладач________________ студент_________________

(прізвище, ім’я, по-батькові) (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

__________________ (підпис) ______________ група

_____________ підпис)

 

“___” _____________ 20___р. “___” ______________ 20___р.

 

Львів 2011

 

 

Додаток 2

 

 

Зміст

Стор.

Теоретична частина

Вступ 2

1. Теоретичні основи обліку власного капіталу 4

1.1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу 4

1.2. Нормативно-правова база обліку власного капіталу 7

2. Аналітичний та синтетичний облік власного капіталу 9

2.1. Облік статутного і пайового капіталу 9

2.2. Облік додаткового і резервного капіталу 11

3. Зарубіжний досвід обліку власного капіталу 13

4. Висновки 15

 

2. Розрахункова частина 20

Список використаних джерел45

Додатки47

 

 

Кафедра обліку і аудиту

РЕЦЕНЗІЯ

На курсову роботу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________ Н. СИТНИК

„____” ___________ 2011 р.

Методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи

З навчальної дисципліни

„Бухгалтерський облік (загальна теорія)”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

За напрямом підготовки

6.030509 „Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Львів 2011

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу у підготовці студентів за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямком підготовки 6.030509 “Облік і аудит” є виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”.

Метою курсової роботи є закріплення й систематизація знань студентів з даного предмету, розвинути навички студентів у самостійній роботі, навчити їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при реалізації конкретних питань та виробничих ситуацій.

. Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

● Ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми та її реєстрація на кафедрі обліку і аудиту;

● Добір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею;

● Складання плану курсової роботи та його затвердження;

● Збір, узагальнення та опрацювання інформаційного матеріалу;

● Написання текстової і практичної частини курсової роботи;

● Оформлення роботи;

● Здача курсової роботи на кафедру обліку і аудиту та її реєстрація у старшого лаборанта;

· Перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником;

● Захист курсової роботи.

Курсова робота виконується студентами 3 курсу денного факультету і центру заочної освіти у відповідності із навчальним планом за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.

Вибір темиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.05 с.)