ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 50 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 50 Страница

Состав основных средств, их классификация и оценка. Синтетический учет расчетов по оплате труда и отчислений от заработной платы. Понятие и классификация расходов по обычным видам деятельности, организация их учета и отражение в бухгалтерской отчетности. Амортизируемое имущество: понятие, состав, способы начисления амортизации и порядок отражения амортизации в учете. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками при различных формах расчетов. Учет конечного финансового результата Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции себестоимости (при полном и частичном распределении затрат) Система нормированного учета Положение по введению бух учета Понятие центров ответственности, их классификация Организационная структура бухгалтерскго аппарата Учет движения материалов .Способы оценки материалов Понятие аренды основных средств. Анализ финансовой отчетности по данным баланса Затраты как объект управленческого учета Состав и классификация затрат, формирующих себестоимость продукции с учетом отраслевых особенностей Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». Основные положения Формы бухгалтерского учета. Учетные регистры, их назначение и построение Организация учета движения нематериальных активов Синтетические и аналитические счета, взаимосвязь между счетами и балансом Процесс ежегодных усовершенствований Методологические основы бухгалтерского учета. Приемы науки бухгалтерский учет Особенности организации учета на малых предприятиях Организация учета поступления основных средств. Их оценка и переоценка Анализ оборачиваемости оборотных средств Загальні поняття про облік та його роль у системі управління. Вимоги до господарського обліку. Матеріальні носії інформації. Порядок приймання, перевірки й обробки документів на с/г підприємствах. Взаємозв’язок між рахунками і балансом. Порядок рахунків. Загальні принципи побудови обліку витрат. Облік витрат і виконаних робіт у допоміжних виробництвах. Автоматизированный учет труда и его оплаты. Аудит автоматизированной программы по учету труда и его оплаты. Тема 1.1.: Исторические предпосылки развития бухгалтерского учета и аудита. Тема 3.1: Организация учета расчетов с рабочими и служащими, аудит его состояния. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. Визначити користувачів облікової інформації та надати їх характеристику. Визначити предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Дати характеристику змісту та структурі активу балансу. Розкрити взаємозв’язок між балансом і рахунками бухгалтерського обліку. Розкрити призначення і класифікацію операційних рахунків. Розкрити суть, значення, обов’язкові реквізити документів в бухгалтерському обліку. Розкрити будову, переваги і недоліки шахової оборотної відомості. Документальне оформлення та облік витрат виробництва та виходу готової продукції. Розкрити економічну сутність неоплаченого капіталу та його облік. Розкрити економічну сутність додаткового капіталу, облік його формування та використання. Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку. Розкрити елементи операційних витрат, їх склад та облік. Облік та документальне оформлення фінансових витрат. Надати склад інших доходів операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік. Надати порядок визначення та облік фінансових результатів Тема 5. Первинне спостереження в обліку та узагальнення облікових даних в системі регістрів (форм обліку). активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій НАКЛАДНА-ВИМОГА НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ З .Групувальні (допоміжні) і накопичувальні відомості. Журналн-ордери і ВІДОМОСТІ ДО НИХ. Методологічні засади побудови бухгалтерського обліку в банках: національні положення бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку та відмінності між ними. Визначення основних термінів: зобов’язання. Визначення основних термінів: витрати. Принцип нараху та відповідально і його використання в бух обліку. Реєстри аналітичного обліку та їх характеристика. Класифікація резервів під сумнівні активи та методика їх обліку. Методика нарахування та обліку процентних платежів за депозитними операціями. Організація бухгалтерського апарату в банках. Методи оцінки основних засобів, що передані в лізинг. Облік операцій за кредитами овердрафт. Облік операцій з розрахунків акредитивами. Облік операцій при розрахунках платіжними картками Передумови виконання та види аудиту. Організація служби внутрішнього аудиту в банку. Методика проведення перевірки служби внутрішнього аудиту банку. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Систематизований перелік рахунків згрупованих за економічно однорідними ознаками Методу бухгалтерського обліку. Змінні та постійні (умовно постійні). Книги, картки, окремі листки і друковані форми. Певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядок та спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них. Наявнiсть товарних запасiв, що знаходяться на оптових базах, складах. Заборгованість підприємства працівникам по заробітній платі Кредиторської заборгованості ВСТУП ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Бізнес і бухгалтерський облік Порівняльна характеристика ТзОВ і АТ Бухгалтерський облік як мова бізнесу та інформаційна система Користувачі облікової інформації Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації Функції та завдання бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік та бухгалтерія: взаємозв’язок понять Розкрити значення бухгалтерського обліку та його основних функцій. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику. Документальне оформлення та облік вибуття інших матеріальних необоротних активів Документальне оформлення та облік короткострокових фінансових інвестицій Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Документальне оформлення та облік утримання із заробітної платні Докуметальне оформлення та облік розрахунків за депонованою заробітною платою. Документальне оформлення та облік нарахування і сплати внесків за страхуванням на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України Глава 1. Основні положення та терміни Глава 3. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку Розділ II. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку Глава 2. Придбання цінних паперів у портфель банку на продаж Глава 4. Визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж Глава 9. Реалізація (продаж) цінних паперів з портфеля на продаж Глава 2. Придбання цінних паперів у портфель банку до погашення Глава 4. Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення та формування резервів Глава 5. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення Глава 1. Особливості обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії Глава 3. Відображення в бухгалтерському обліку інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі Глава 5. Зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії Глава 4. Відображення в бухгалтерському обліку продажу цінних паперів за дорученням клієнта Глава 1. Облік акцій власної емісії Глава 2. Облік боргових цінних паперів власної емісії Перелік рахунків, що використовуються для бухгалтерського обліку операцій банків із цінними паперами Вид деятельности - предоставление услуг в сфере фитнес-услуг. Цели предполагаемого бизнеса - предоставление фитнес-услуг и получение максимально возможной прибыли. Занятия со специальным оборудованием (используются гантели, мячи, кольца, резиновые амортизаторы), Расчёт потребности в помещении Расчет затрат на запуск и первый месяц работы предприятия Распределение обязанностей и ответственности Инвентаризация денежных средств. Общее положение о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Принципы и задачи учета денежных средств. Учет операций по счетам кредитной организации. Особенности учета операций по валютным счетам организации. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и других специальных счетах в банке. Классификация и оценка основных средств. Способы начисления и учет амортизации основных средств. Учет затрат на восстановление и ремонт основных средств. Инвентаризация основных средств. Понятие, состав и оценка (переоценка, обесценение) нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов. Определение срока их полезного использования. Задачи и методы бухгалтерского учета Собственный капитал предприятия. Бухгалтерский баланс организации Возникновение бухгалтерского учета Развитие бухгалтерского учета в средние века Развитие науки и практики бухгалтерского учета в России Функции бухгалтерского учета Финансовый и управленческий учет Понятие и основы формирования учетной политики предприятия Учетная политика для целей налогообложения Формирование учетной политики в МСФО Источники формирования хозяйственных средств Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение Двойная запись операций на счетах, ее сущность и значение Составление бухгалтерского баланса. Оборотные ведомости Синтетический и аналитический учет основного производства. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Синтетический учет материалов по фактической себестоимости. СПОСОБ СПИСАНИЯ СТОИМ. ПРОПОЦ. ОБЪЁМУ ПРОДУКЦИИ/РАБОТ Учет операций по текущей аренде у арендодателя. Синтетический и аналитический учет выбытия основных средств. Порядок учета НДС при выбытии основных средств. Понятия «вложения во внеоборотные активы», их классификация и оценка в бухгалтерском учете. Синтетический и аналитический учет расходов будущих периодов. Основные виды, формы и системы оплаты труда, применяемые в организации. ГЛАВА 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета Регулирование бухгалтерского учета и пользователи бухгалтерской информации Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Принятие нематериальных активов к учету и их оценка ГЛАВА 3. Учет долгосрочных инвестиций Учет затрат при строительстве объектов основных средств Учет затрат на приобретение внеоборотных активов Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж Учет затрат по формированию основного стада Учет финансирования долгосрочных инвестиций Порядок принятия к учету основных средств и их классификация Оценка основных средств и их документальное отражение в учете Аналитический и синтетический учет основных средств Учет начисления амортизации основных средств Учет восстановления основных средств Учет объектов основных средств при аренде и лизинге ГЛАВА 5. Учет материально-производственных запасов Организация учета материально-производственных запасов Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей Организация инвентаризации готовой продукции ГЛАВА 7. Учет денежных средств Учет операций на специальных счетах и переводов в пути Условия признания финансовых вложений и первичные документы Организация учета финансовых вложений Организация учета вложений в уставные капиталы других организаций (паи и акции) Организация учета долговых ценных бумаг Организация учета вкладов по договору простого товарищества Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов в учете Организация учета отработанного рабочего времени и оплаты труда Учет дополнительных выплат в пользу работника Учет удержаний из заработной платы работников Организация синтетического учета расчетов по оплате труда Система счетов учета производственных затрат Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов Учет затрат в обслуживающих и вспомогательных производствах, брака в производстве Учет формирования финансовых результатов Учет прибылей и убытков и распределения прибыли Организация учета собственного капитала Учет формирования уставного (складочного) капитала Понятие и значение бухгалтерской финансовой отчетности Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности Консолидированная бухгалтерская финансовая отчетность Характеристика типовых форм бухгалтерской финансовой отчетности Порядок формирования учетной политики организации Выбор способов ведения бухгалтерского учета и их отражение в учетной политике организации Учетная политика и принятие финансовых решений Факторы, определяющие финансовое состояние организации и приемы проведения анализа Методика анализа коэффициентов финансовой устойчивости Методика анализа эффективности деятельности организации Методика анализа и оценки кредитоспособности организации Особенности анализа в условиях финансовой несостоятельности организации Порядок признания доходов и расходов банка. Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета. Цель и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях, объекты бухгалтерского учета Принципы и качественные характеристики бухгалтерского учета Учетная политика кредитной организации Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета. Назначение и регистры аналитического учета Назначение и регистры синтетического учета Организация документооборота в банке Учебно-методические материалы семинарских/практических занятий. Методические указания для преподавателей, ведущих семинарские/практические занятия Учет выбытия материалов из организации Учет затрат на восстановление Учет нераспределенной пибыли Учет оборудования к установке Учет операций на специальных счетах в банках. учет приобретения основных средств Основы бухгалтерского (финансового) учета Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета Тема 8. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Тема 10. Учет труда и его оплаты Тема 14. Учет денежных средств и расчетов Тема 16. Учет займов и кредитов Тема 6. Регулирование бухгалтерского учета Тема 17. Учет финансовых результатов Тема 14. Анализ и оценка движения денежных средств Тема 5. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений Учет затр. и пор-к спис-я работ, услуг вспом.пр-в. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Инвентаризация, ее виды и сроки проведения. Отражение результатов инвентаризации в учете. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОК-ТЫ И РЕГИСТРЫ БУ. ИХ ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ. Аналитический учет материалов на складах и в бухгалтерии Оценка материальных ценностей Изменения в учет кассовых операций от 1 июня 2014 года. Разновидности трудовых договоров Порядок учета задолжности по полученным займам и кредитам Синтетический и аналитический учет кассовых операций Сущность долгосрочных инвестиций Сущность кассовых операций и особенности их организации на предприятии БУ в информационной системе управления экономической информацией. Зарплата: форма, системы, расчет ЗП основной и дополнительной Сравнительные характеристики финансового и управленческого учета. Учет прибылей и убытков организации; налог на прибыль (сч.99) Балансовый метод отражения информации. Классификация счетов БУ (3 классификации) Дебиторская и кредиторская задолженность. Расчеты по налогам и сборам (сч. 68) Долгосрочные инвестиции (сч.08, 58) Особенности формирования уставного капитала в организациях различных форм Бухгалтерская отчетность и ее взаимосвязь с БУ. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции Д 01 «Выбытие ОС» К01 «ОС в эксплуатации» Документация и инвентаризация как элементы и методы БУ. Понятие, классиф и оценка финанс вложений. Изменения оценки отдельных видов вложений.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.03 с.)