Бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій(* З УРАХУВАННЯМ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ)

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи Бібліотечні фонди Усі види діяльності
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Нематеріальні активи Права користування природними ресурсами Усі види діяльності
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об’єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Знос (амортизація) необоротних активів Знос основних засобів Усі види діяльності
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові фінансові інвестиції Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
Інші інвестиції пов’язаним сторонам
Інвестиції непов’язаним сторонам
Капітальні інвестиції Капітальне будівництво Усі види діяльності
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Довгострокові біологічні активи Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
Довгострокові біологічні активи рослин-ництва, які оцінені за первісною вартістю
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Довгострокові біологічні активи тварин-ництва, які оцінені за первісною вартістю
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
Відстрочені податкові активи   За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Гудвіл Гудвіл при придбанні Усі види діяльності
Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
КЛАС 2. ЗАПАСИ
Виробничі запаси Сировина й матеріали Усі види діяльності
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Інші матеріали
Поточні біологічні активи Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
Малоцінні та швидкозношувані предмети   За видами предметів Усі види діяльності
Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
Брак у виробництві   За видами продукції Галузі матеріального виробництва
Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін.
Продукція сільськогосподарського виробництва   За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
Товари Товари на складі Усі види діяльності
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
Готівка Готівка в національні валюті Усі види діяльності
Готівка в іноземній валюті
Рахунки в банках Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші рахунки в банку в національній валюті
Інші рахунки в банку в іноземній валюті
Інші кошти Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Електронні гроші, номіновані в національній валюті
Короткострокові векселі одержані Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
Поточні фінансові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності
Інші поточні фінансові інвестиції
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з учасниками ПФГ
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за нарахованими доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з державними цільовими фондами
Розрахунки за операціями з деривативами
Резерв сумнівних боргів   За дебіторами Усі види діяльності
Витрати майбутніх періодів   За видами витрат Усі види діяльності
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Зареєстрований (пайовий) капітал Статутний капітал Усі види діяльності
Пайовий капітал
Інший зареєстрований капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках Дооцінка (уцінка) основних засобів Усі види діяльності
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Інший капітал у дооцінках
Додатковий капітал Емісійний дохід Усі види діяльності
Інший вкладений капітал
Накопичені курсові різниці
Безоплатно одержані необоротні активи
Інший додатковий капітал
Резервний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді
Вилучений капітал Вилучені акції Усі види діяльності
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал
Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Забезпечення майбутніх витрат і платежів Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності
Додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення гарантійних зобов’язань
Забезпечення інших витрат і платежів
Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Забезпечення матеріального заохочення
Забезпечення відновлення земельних ділянок
Цільове фінансування і цільові надходження Кошти, вивільнені від оподаткування Усі види діяльності
Кошти з бюджету та державних цільових фондів
Благодійна допомога
Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень  
Страхові резерви Технічні резерви Страхова діяльність
Резерви із страхування життя
Частка перестраховиків у технічних резервах
Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
Результат зміни технічних резервів
Результат зміни резервів із страхування життя
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті
Довгострокові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
Довгострокові зобов’язання за облігаціями Зобов’язання за облігаціями Усі види діяльності
Премія за випущеними облігаціями
Дисконт за випущеними облігаціями
Довгострокові зобов’язання з оренди Зобов’язання з фінансової оренди Усі види діяльності
Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
Відстрочені податкові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
Інші довгострокові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Короткострокові позики Короткострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Прострочені позики в національній валюті
Прострочені позики в іноземній валюті
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті Усі види діяльності
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
Короткострокові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними постачальниками
Розрахунки з учасниками ПФГ
Розрахунки за податками й платежами Розрахунки за податками Усі види діяльності
Розрахунки за обов’язковими платежами
Податкові зобов’язання
Податковий кредит
Розрахунки за страхуванням За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування Усі види діяльності
За соціальним страхуванням
За індивідуальним страхуванням
За страхуванням майна
Розрахунки за виплатами працівникам Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки з учасниками Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки за іншими операціями Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Усі види діяльності
Розрахунки за авансами одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки за нарахованими відсотками
Розрахунки з іншими кредиторами
Доходи майбутніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності
КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу
Перестрахування
Інший операційний дохід Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, що обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Одержані штрафи, пені, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Інші доходи від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
Дохід від спільної діяльності
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
Інші фінансові доходи Дивіденди одержані Усі види діяльності
Відсотки одержані
Інші доходи від фінансових операцій
Інші доходи Дохід вiд зміни вартості фінансових інструментів Усі види діяльності
Дохід від реалізації фінансових інвестицій
Дохід від відновлення корисності активів
Дохід від неопераційної курсової різниці
Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи від звичайної діяльності
Страхові платежі   За видами страхування Страхова діяльність
Фінансові результати Результат операційної діяльності Усі види діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
Матеріальні витрати Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності
Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Усі види діяльності
Відрахування на індивідуальне страхування
Амортизація Амортизація основних засобів Усі види діяльності
Амортизація інших необоротних матеріальних активів
Амортизація нематеріальних активів
Інші операційні витрати   За видами затрат Усі види діяльності
Інші затрати   За видами витрат Усі види діяльності
КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Собівартість реалізації Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Страхові виплати
Загальновиробничі витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Адміністративні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльності
Інші витрати операційної діяльності Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, що обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
Витрати на дослідження і розробки
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від знецінення запасів
Нестачі і втрати від псування цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності
Фінансові витрати Відсотки за кредит Усі види діяльності
Інші фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
Втрати від спільної діяльності
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
Інші витрати Витрати вiд зміни вартості фінансових інструментів Усі види діяльності
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Втрати від зменшення корисності активів
Втрати від неопераційних курсових різниць
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів
Інші витрати звичайної діяльності
Податок на прибуток Податок на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності
Податок на прибуток від надзвичайних подій
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Орендовані необоротні активи   За видами активів Усі види діяльності
Активи на відповідальному зберіганні Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності
Матеріали, прийняті для переробки
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
Товари, прийняті на комісію
Майно в довірчому управлінні
Контрактні зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
Непередбачені активи й зобов’язання Непередбачені активи Усі види діяльності
Непередбачені зобов’язання
Гарантії та забезпечення надані   За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності
Гарантії та забезпечення отримані   За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності
Списані активи Списана дебіторська заборгованість Усі види діяльності
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
Бланки суворого обліку   За видами бланків Усі види діяльності
Амортизаційні відрахування     Усі види діяльності

Додаток 2

 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.028 с.)