КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для виконання практичних завдань

з курсу “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

для студентів економічного факультету спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

Викладач: к.е.н., доцент Г.В. Мисака

 

КИЇВ – 2015


Тема 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Задача 2.1. (ВИКОНУЄТЬСЯ В АУДИТОРІЇ)На підставі даних для виконання задачі провести групування майна господарства за видами.

Вихідні дані.Склад майна машинобудівного заводу:

 

№ з/п Найменування майна підприємства Відповідь
1. Паливо  
2. Готова продукція у коморі  
3. Виробниче обладнання в цехах  
4. Товари, відвантажені покупцеві  
5. Канцелярські товари  
6. Тара інвентарна  
7. Аванс у агента відділу постачання  
8. Каса  
9. Основні матеріали  
10. Інші дебітори  
11. Акредитиви  
12. Акції (строком 6 місяців)  
13. Програмне забезпечення  
14. Поточний рахунок в національній валюті  
15. Допоміжні матеріали  
16. Малоцінні та швидкозношувані предмети  
17. Купівельні напівфабрикати  
18. Розрахункова чекова книжка  
19. Брокерське місце на біржі  
20. Поточний рахунок в іноземній валюті  
21. Будівлі і споруди складів відділу маркетингу  
22. Підзвітні особи  
23. Будівля офісу  
24. Витрати майбутніх періодів  
25. Незавершене промислове виробництво  

Задача 2.2. (ВИКОНУЄТЬСЯ В АУДИТОРІЇ)На основі даних для виконання задачі провести групування засобів підприємства за джерелами утворення майна за видами.

Вихідні дані. Склад джерел утворення майна машинобудівного заводу:

 

№з/п Найменування джерел утворення майна Відповідь
1. Заборгованість постачальникам за матеріали  
2. Заборгованість по платежах до бюджету  
3. Зареєстрований капітал  
4. Забезпечення виплат відпусток  
5. Довгострокові кредити  
6. Емісійний дохід  
7. Резервний капітал  
8. Нерозподілений прибуток  
9. Зобов'язання з фінансової оренди  
10. Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування  
11. Короткострокові позики  
12. Резерв на капітальний ремонт  
13. Заборгованість працівникам з оплати праці  
14. Заборгованість по ПДВ  
15. Позики не погашені вчасно  
16. Цільові надходження  
17. Заборгованість за нарахованими дивідендами  
18. Доходи майбутніх періодів  
19. Забезпечення гарантійних зобов'язань  
20. Заборгованість Пенсійному фонду  

 

Задача 2.3. (ЗАВДАННЯ ДОДОМУ)На основі даних для виконання задачі провести групування засобів підприємства за видами та джерелами утворення.

Вихідні дані.Склад засобів підприємства машинобудівного заводу:

 

№ з/п Найменування майна та джерел його утворення Відповідь
1. Будівля цехів  
2. Готівка в касі  
3. Споруди  
4. Мікрокалькулятори  
5. Комп’ютери  
7. Заборгованість постачальнику за матеріали  
8. Тарні матеріали  
9. Шафи металеві  
10. Нерозподілений прибуток  
11. Векселі отримані (строк погашення 3 місяці)  
12. Вугілля  
13. Токарний верстат  
14. Смуга сталева  
15. Алюмінієвий лист  
16. Верстат фрезерний  
17. Заборгованість з оплати праці  
18. Запасні частини для ремонту  
19. Продукція, незакінчена обробкою  
20. Резервний капітал  
21. Заборгованість із соціального страхування  
22. Інвентар різний  
23. Будівля офісу  
24. Короткострокові кредити  
25. Акції інших підприємств (понад 12 місяців)  
26. Фрези  
27. Заборгованість іншим кредиторам  
28. Шафи канцелярські  
29. Електрокари  
30. Зареєстрований капітал  
31. Інструмент різний  
32. Обладнання та інвентар будинку культури  
33. Векселі видані (строк погашення 6 місяців)  
34. Обладнання різне  
35. Готова продукція в коморі  
36. Акредитиви  
37. Програмне забезпечення  
38. Вантажівки  
39. Заборгованість за платежами до бюджету  
40. Поточний рахунок в національній валюті  
41. Заборгованість підзвітних осіб  
42. Паливо різне  
43. Заборгованість покупців за продукцію  
44. Малоцінні і швидкозношувані предмети  
45. Різні матеріали  
46. Стільці  
47. Поточний рахунок в іноземній валюті  
48. Загорожа підприємства  
49. Гарантійний резерв  
50. Заборгованість постачальникам за паливо  
51. Облігації власної емісії (до 1 року)  
52. Цільові надходження  
53. Довгострокові позики  
54. Комплектуючі вироби  
55. Інвентарна тара  
56. Заборгованість працівників по отриманих коштах на відрядження  
57. Обладнання та інвентар житлово-комунального господарства  
58. Комп'ютерні столи  
59. Програмне забезпечення  
60. Напівфабрикати власного виробництва  
       

 

Задача 8.3 (ВИКОНУЄТЬСЯ ВДОМА).

1. Скласти Баланс на початок періоду (ВИКОРИСТАТИ ВСТАНОВЛЕНУ ФОРМУ №1).

2. Заповнити журнал реєстрації операцій. Розрахувати, де потрібно, суми. (РОЗРАХУНКИ ПОДАТИ В РОЗГОРНУТОМУ ВИГЛЯДІ)

3. Відкрити бухгалтерські рахунки, рознести проведені операції, обрахувати обороти та залишки на кінець періоду.

4. Скласти оборотну відомість та шахову оборотну відомість.

5. Скласти Баланс на кінець періоду та заповнити Звіт про фінансові результати (ВИКОРИСТАТИ ВСТАНОВЛЕНІ ФОРМИ №1 та №2)

Залишки за рахунками на початок періоду

Шифр та назва рахунка Сума, грн.
10 “Основні засоби” 198 640
13 “Знос необоротних активів” 34 315
14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 16 300
20 “Виробничі запаси” 81 026
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 1 408
23 “Виробництво” 2 136
25 “Напівфабрикати” 3 684
26 “Готова продукція” 4 062,51
30 “Готівка”
31 “Рахунки в банках” 136 772
34 “Короткострокові векселі одержані” 15 300
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 81 959
37 “Розрахунки з іншими дебіторами” 51 962
39 “ Витрати майбутніх періодів” 9 645
40 “Зареєстрований капітал” 400 000
42 “Додатковий капітал” 1 630
43 “Резервний капітал” 26 127
44 “Нерозподілений прибуток” 4 918
46 “Неоплачений капітал” 60 000
47 “Забезпечення наступних витрат і платежів” 3 111,51
60 “Короткострокові позики” 52 000
62 “Короткострокові векселі видані” 18 630
63 “Розрахунки з постачальниками та замовниками” 78 966
64 “Розрахунки за податками і платежами” 13 671
65 “Розрахунки зі страхування” 4 582
66 “Розрахунки з оплати праці” 8 884
68 “Розрахунки за іншими операціями” 16 094

 

Незавершене виробництво:

на 1 жовтня: за виробом А (стіл) – 982 грн., за виробом В (стілець) – 1154 грн.

на 1 листопада: за виробом А (стіл) – 768 грн., за виробом В (стілець) – 1215 грн.

Залишки готової продукції на складі на 1 жовтня становили:

за виробом А (столи) – 12 шт., собівартість одиниці – 206,19 грн.

за виробом В (стільці) – 21 шт., собівартість одиниці – 75,63 грн.

Облікова собівартість виробу А – 200 грн./шт., виробу В – 80 грн./шт.

Примітки.

Розподіл загальновиробничих витрат провести пропорційно наступним критеріям:

1. прямі матеріальні витрати – для розподілу непрямих витрат матеріалів;

2. відпрацьовані години – для розподілу витрат на амортизацію та утримання обладнання.

Довідково: відпрацьовані машино-години обладнання за період – 280, з них на виготовлення виробів А (столів) – 110.

3. прямі витрати на оплату праці – для розподілу інших загальновиробничих витрат.

Журнал реєстрації операцій за жовтень

Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. 1 жовтня зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банка (відсоткова ставка – 25% річних)    
2. 3 жовтня зі складу передано у виробництво: - клей столярний – - шурупи – Разом      
3. 5 жовтня зі складу передано у виробництво деревину І сорту: - на виготовлення виробів А (столів) – - на виготовлення виробів В (стільців) – Разом      
4. Акцептовано рахунок за послуги рекламної компанії (в т.ч. ПДВ)    
5. 7 жовтня зі складу передано на виготовлення виробів В (стільців): - декоративну тканину – - поролон – Разом      
6. Одержано готівку в касу на виплату зарплати і господарські потреби    
7. Виплачено зарплату працівникам підприємства    
8. Видано з каси під звіт завгоспу на господарські потреби    
9. 19 жовтня зі складу передано на виготовлення виробів А (столів): - замки – - ручки – - дрібна меблева фурнітура – Разом      
10. Залишок готівки повернуто до банку      
11. 23 жовтня на вимогу керівництва цеху зі складу надійшли: - калькулятори – - канцелярські товари – Разом      
12. 28 жовтня зі складу передано до цеху 8 наборів столярних інструментів вартістю 25 грн кожний.      
13. По закінченні місяця нараховано заробітну плату: - працівникам, що виготовляли вироби А (столи) - працівникам, що виготовляли вироби В (стільці) - інженерно-технічному персоналу цеху - адміністративно-управлінським працівникам      
14. Нараховано Єдиний соціальний внесок (37% - умовно) на зарплату: - працівників, що виготовляли вироби А - працівників, що виготовляли вироби В - інженерно-технічного персоналу - адміністративно-управлінських працівників      
15. Акцептовано рахунок Київенерго за спожиту електроенергію, використану: - у виробничих цілях – - для освітлення адміністративного корпусу – Разом (з ПДВ)        
16. Прийнято до оплати рахунок Міськводоканалу за використану воду (без ПДВ). (Дані витрати рівними частками включено до загальновиробничих та адміністративних витрат.) ПДВ          
17. Протягом місяця зі складу було відпущено для проведення ремонтних робіт матеріали: - труби для ремонту цехового колектору – - шифер для ремонту даху адміністративного корпусу –        
18. Нараховано заробітну плату ремонтній бригаді: - за ремонт колектору – - за ремонт даху –      
19. Нараховано ЄСВ на зарплату ремонтної бригади.      
20. Нараховано амортизацію основних засобів: - верстатів (виробничих) – - будівлі цеху – - адміністративного корпусу –      
21. Протягом місяця випущено з виробництва і передано на склад готової продукції (за обліковими цінами): - виробів А (столів) – 40 шт. - виробів В (стільців) – 90 шт.      
22.Реалізовано покупцям на умовах наступної оплати: - виробів А (столів) – 47 шт. по 276 грн./т.. - виробів В (стільців) – 109 шт. по 128 грн./т..      
23. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ.      
24. Відпущено покупцям готову продукцію за обліковими цінами.      
25. Затверджено авансовий звіт працівника (придбано дрібний інструмент); сума з ПДВ    
26. Надійшло раніше оплачене обладнання (у тому числі ПДВ)    
27. Обладнання введено в експлуатацію      
28. До складу витрат звітного періоду включено частину раніше оплаченої вартості підписки на періодичні видання    
29. Розподілено та списано по закінченні місяця загальновиробничі витрати.      
30. За результатами визначеної в кінці місяця фактичної виробничої собівартості обчислено та списано відхилення: - по виготовленій продукції: за виробами А (столами) – за виробами В (стільцями) – - по реалізованій продукції: за виробами А (столами) – за виробами В (стільцями) –      
31. Нараховано проценти за банківським кредитом      
32. Нараховано дивіденди за придбаними акціями інших підприємств 1 037    
33. На рахунок в банку надійшов аванс від покупців за продукцію (з ПДВ)    
34. По закінченні місяця закрито рахунки доходів та витрат.      
35. Закрито рахунок фінансового результату діяльності.      

 


Додаток 1

План рахунків*

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( ) ( )
Валовий: прибуток    
збиток ( ) ( )
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати ( ) ( )
Витрати на збут ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток    
збиток ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток    
збиток ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток    
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Чистий фінансовий результат: прибуток    
збиток ( ) ( )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    
Накопичені курсові різниці    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід до оподаткування    
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    
Інший сукупний дохід після оподаткування    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    

Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4 Код за ДКУД

 

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього

 

Залишок на початок року                
Коригування: Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
Інший сукупний дохід за звітний період                
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                
Відрахування до резервного капіталу                
Внески учасників: Внески до капіталу                
Погашення заборгованості з капіталу                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)                
Перепродаж викуплених акцій (часток)                
Анулювання викуплених акцій (часток)                
Вилучення частки в капіталі                
Інші зміни в капіталі                
Разом змін у капіталі                
Залишок на кінець року                

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)