Аналітичні рахунки до синтетичного рахунка 63 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналітичні рахунки до синтетичного рахунка 63Додаток

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87)

  Коди
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство_______________________________ за ЄДРПОУ      
Територія___________________________________ за КОАТУУ      
Форма власності ____________________________ за КФВ      
Орган державного управління_________________ за СПОДУ      
Галузь_____________________________________ за ЗКГНГ      
Вид економічної діяльності___________________ за КВЕД      
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума      

Адреса ________________________________________________

БАЛАНС

за __________________ 20____р.

 

 

Форма № 1 Код за ДКУД


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість    
Первинна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
Залишкова вартість    
Первинна вартість    
Знос    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
Товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первинна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
Ш. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом III    
ІУ. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІУ    
У. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник Головний бухгалтер

 


 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 3

"РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ"

 

Перелік та кількість бланків, шт.:

Реєстраційний журнал операцій - 1

Схеми рахунків бухгалтерського обліку - 21

Двосторонній сальдовий баланс - 1


РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦІЙ

 

за _________________ 200__ р.

 

Дата № опе-рації Тип операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      Всього      

 


Рахунок 10 “_________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 131 “________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 20 “___________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 22 “____________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 23 “________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 26 “_______________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 30 “_______________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 31 “___________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 36 “______________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 37 “__________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на      
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на      

Рахунок 40 “______________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 44 “_______________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 42 “____________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 43 “_____________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 60 “___________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 63 “__________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 64 “______________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 65 “_________________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 66 “___________________________________________ ”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
       
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок 68 “___________________________________________”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на  
       
       
Оборот   Оборот  
    Сальдо на  

Рахунок __________________________________________

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
Оборот   Оборот  
       

БАЛАНС

 

______________________________________

 

на _____________ 200__ р.

 

АКТИВ ПАСИВ
Стаття Сума Стаття Сума
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього   Всього  

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

 

до завдання 4

 

"ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС"

 

 

Перелік і кількість бланків, шт.:

 

Книга Журнал-Головна - 1

Оборотний баланс - 1

 


КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА

 

Дата Тип опе-рації   Сума обороту  
   
Сальдо на 01_____________200__ р.    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Оборот за місяць      
Сальдо на 01_________ 200__р.      
               

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 


КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 


ОБОРОТНИЙ БАЛАНС

______________________________

за _______________200 _ р.

Рахунок Сальдо на _________ Оборот за __________ Сальдо на __________
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього            

 

 

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ

до завдання 5

"СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК"

 

Перелік та кількість бланків, шт.:

Книга Журнал-Головна - 1

Картки кількісно-підсумкового обліку - 9

Контокорентні картки - 2

Багатографні картки - 2

Оборотні відомості з аналітичних рахунків - 4

Оборотна відомість з синтетичних рахунків - 1

Сальдовий баланс підприємства - 1

 


КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА

 

Дата Тип опе-рації   Сума обороту  
   
Сальдо на 01_____________200__ р.    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Оборот за місяць      
Сальдо на 01_________ 200__р.      
               

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на ____                
               
           
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)