Мета і завдання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета і завдання курсової роботиОвчарик З.Д.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

студентами денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

НІЖИН – 2012

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Протокол № 4 від “27” грудня 2012 року

 

Укладач:

Овчарик З.Д. – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

 

 

Рецензенти:

Городецька М.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та політології Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя

Царук Н.Г., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудитуВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

 

 

Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни “Управлінський облік” складено відповідно до програми курсу для студентів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Вони містять тематику курсових робіт і практичні вказівки щодо написання, оформлення та порядку захисту курсової роботи.

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………...………………4

1.Мета і завдання курсової роботи………………………..………………5

2. Вимоги до курсової роботи……………………………..………………6

3. Вибір теми курсової роботи…………………………...…………..……7

4. Перелік орієнтованих тем курсових робіт з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»……………………………7

5. Структура та зміст курсової роботи………………………………..…10

6. Правила оформлення курсової роботи……………………………..…20

7. Захист та оцінювання .............................................................................23

8. Рекомендована література……………………………………………..23

Додаток А. Зразок оформлення заяви.......................................................26

Додаток Б . Зразок оформлення титульного аркуша...............................27

Додаток В. Зразок завдання на виконання курсової роботи ……….…28

Додаток Д. Бланк рецензії наукового керівника на курсову роботу......29


Вступ

Якісні зміни у системі управління діяльністю суб’єктів господарювання зумовлюють потребу у нових підходах презентування інформації з метою задоволення потреб внутрішніх користувачів. Саме управлінський облік як частина інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої вартості.

Навчальна дисципліна “Управлінський облік” є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності “Облік і аудит”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, викладеним у дисциплінах “Теорія бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський фінансовий облік” та інших.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навиків з організації та методики бухгалтерського управлінського обліку підприємницької діяльності, використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

Враховуючи важливість фахової підготовки у відповідності до навчального плану студенти ІV курсу денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» повинні виконати курсову роботу з дисципліни “Управлінський облік”.

Курсова робота узагальнює результати вивчення студентами теоретичних положень і закріплює набуті практичні навички.

При виконанні курсової роботи студент демонструє свою фахову підготовку, знання з обраної теми, практичні навички з бухгалтерського обліку, контролю та ревізії, економічного аналізу господарської діяльності підприємства, інформаційних систем в обліку, а також удосконалює досвід самостійної роботи з елементами наукового дослідження.

 

 

Мета і завдання курсової роботи

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб студенти продемонстрували рівень і якість засвоєння матеріалу, розкрили обрані ними теми, а також застосували знання раніше вивчених дисциплін.

У курсовій роботі мають бути вирішені такі завдання: актуальність і значення обраної теми; розкриття змісту теми на основі принципових пропозицій сучасних наукових розробок; глибокий та всебічний аналіз управлінського обліку на підприємствах (класифікація та склад виробничих витрат, які формують собівартість виробленої продукції, поведінка витрат, методи оцінки, планування і контроль витрат, тощо); підтвердження узагальнень і висновків достовірними статистичними даними та даними підприємства;дотримання логічної та економічної послідовності розкриття змісту, повне уявлення про обрану тему курсової роботи.

Методичні вказівки мають на меті зорієнтувати студента у виборі теми дослідження, змісту, підготовки, написання й оформлення курсової роботи.

Курсова робота покликана показати наукові здібності студента, засвідчити його спроможність організувати й провести самостійне дослідження в галузі бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

В ході роботи студент має продемонструвати:

- навички роботи з науковою літературою, вміння зіставляти й оцінювати отриману інформацію, проводити порівняльний аналіз,

- вміння виокремлювати проблемні питання і ставити завдання, розв’язання яких допоможе вирішити ці питання,

- вміння планувати й організовувати своє наукове дослідження,

- навички використання сучасних методів для проведення дослідження й отримання достовірних результатів,

- вміння інтерпретувати результати емпіричних досліджень, аргументувати і відстоювати свою інтерпретацію,

- вміння обґрунтовувати власні висновки і рекомендації,

- вміння чітко і грамотно викладати свої думки на письмі.

Курсова робота має ґрунтуватися на глибокому вивченні наукової літератури за напрямом спеціалізації і містити докладну розробку конкретного завдання, пов’язаного з актуальними проблемами бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Курсова робота має розкривати заявлену тему, бути логічно побудованою, цільною і грамотною.

 

Вимоги до курсової роботи

Курсова робота – це завершальний етап вивчення курсу “Управлінський облік”, підсумок самостійного комплексного дослідження студентом одного з об’єктів бухгалтерського обліку.

Курсова робота повинна носити теоретично-прикладний характер та бути написаною на матеріалах самостійно обраного студентом суб’єкта (юридична організаційна форма господарювання) і об’єкта (виробництво продукції, надання послуг тощо) підприємницької діяльності виробничого характеру. При написанні курсової роботи студент може використовувати матеріали підприємницької діяльності вже діючого підприємства, а також може створити умовне підприємство з метою набуття навичок практичної роботи. У зв’язку з цим перед студентами ставиться мета опанувати практичні методи економічної роботи.

Для одержання студентами позитивної оцінки за курсову роботу необхідно дотримуватись таких вимог:

- виконувати курсову роботу самостійно, на високому теоретичному і практичному рівні

- показати знання не тільки з управлінського обліку, але й отримані при вивченні інших дисциплін;

- грамотно використовувати праці науковців України, ближнього та дальнього зарубіжжя;

- обгрунтовувати право забезпечення наукових розробок;

- належним чином оформити курсову роботу.

 

Вибір теми курсової роботи

Вибір теми є першим, а тому визначальним етапом написання курсової роботи. Тема повинна бути обрана свідомо. Основним при цьому є інтерес до теми, прагнення вирішити сформульовані проблеми, які повинні постійно супроводжувати студента.

При виборі теми слід враховувати її актуальність, можливість використання статистичних та інших даних, отримання і опрацювання відповідного матеріалу.

Курсова робота носить теоретичний та практичний характер. З метою підтвердження якості отриманих знань і вміння їх застосувати у практичній діяльності, студент повинен обрати певну галузь економіки, а також організаційно-правову форму підприємства. Це сприятиме наближенню теоретичної спрямованості курсової роботи до можливого практичного застосування її результатів.

Студент обов’язково повинен погодити тему курсової роботи зі своїм викладачем. Узгоджені теми подаються викладачу для розгляду та затвердження. Обрана студентом тема курсової роботи затверджується на підставі його письмової заяви (Додаток А).

Таблиця 1.2

Назва таблиця

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні він змінюється словами “Те ж”, а далі – лапками. Якщо таблиця або рисунок обсягом перевищує 2-і машинописні сторінки, вона повинна бути винесена в додатки з відповідним посиланням по тексту.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділах. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номеру. Номер таблиці повинен складатися з номеру розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і її номер зазначають один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.”. Із зазначенням номера таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Таблицю з великою кількістю граф можна поділити на частини і розташовувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

 

Захист та оцінювання

Строк здачі роботи викладачу – за 3 тижні раніше початку залікової сесії.

На завершену курсову роботу викладач складає рецензію, в якій дає оцінку відповідності виконаної роботи вибраній темі і методичним рекомендаціям по її обсягу, структурі, логічному розміщенню матеріалів і оформленню.

У рецензії відображаються зауваження, які не впливають на зміст дослідження, а тільки зменшують оцінку. Тут же викладач робить висновок про можливість допуску курсової роботи до захисту, виставляє власну оцінку, яку заслуговує виконана робота.

Оцінка з курсової роботи диференціюється:

¢¢незадовільно¢¢,¢¢задовільно¢¢,¢¢добре¢¢,¢¢відмінно¢¢.

Закінчені і оформлені відповідно вимог курсові роботи розглядаються на предмет дозволу захисту роботи перед комісією.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає завідувач відділенням.

Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, продумує відповіді і зауваження, що вказані у рецензії.

Після виступу студента, оголошення відгуку викладача, студент відповідає на задані йому запитання і зауваження членів комісії.

Захищені курсові роботи, підписані головою і членами комісії, передають по реєстру завідувачу архіву для зберігання.

Рекомендована література

 

Основна література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999р. № 996-XIV.

2. Постанова “Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” від 28 жовтня 1998р. № 1706. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

3. Інструкція “Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ”, затверджено наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.

4. “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ”, затверджено наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291.

5. Бухгалтерський облік./ за ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. 500с.

6. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. (За ред. М.Ф. Огійчука), К., 2001.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. К.: «А.С.К.», 2000.

8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І.Беленкова та ін.. / За ред.. проф.. М.Ф.Огійчука. – 6 –те вид. перероб. І допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042с.

 

Додаткова література

1. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК // За ред. П.Т.Саблука, К:, 2001.

2. Бухгалтерський фінансовий облік // За ред. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ПП «Рута», 2000.

3. Голов С.В. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, К:, 2000.

4. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

5. Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

6. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні, К., Юркомінтерн, 2000.

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку // Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 № 356.

8. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М.: УРСС, 2000. – 368 с.

9. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. К.: ІАЕ, 2000.

10. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. К., КНЕУ, 2001.

11. Управление затратами на предприятии: Учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: «Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. – 277 с.

12. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 512 с.

 

Додаток А

Завідувачу кафедри

бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту

к.е.н., Овчарик З.Д.

студента (ки) ___ курсу

групи ________ __

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Прошу затвердити мені тему та план курсової роботи: «________________________________________________________________».

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1.  
1.1.  
1.2. …..  
РОЗДІЛ 2.  
2.1. Обліково-економічна характеристика підприємства  
2.2.  
2.2.1.  
2.2.2………  
РОЗДІЛ 3.  
3.1.  
3.2. …….  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ  

 

Узгоджено:

Науковий керівник курсової роботи

_________________________________

(прізвище та підпис керівника)

“_____”______________________ 20_ р.

Додаток Б

Курсова робота

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:

«__________________________________________________________________________________________»

Студента (ки) __________________

(Прізвище та ініціали)

Курс________________________

Група________________________

Спеціальність__________________

Науковий керівник ______________

(Прізвище та ініціали)

Ніжин – 201_

Додаток В

ЗАВДАННЯ

На курсову роботу

з дисципліни “Управлінський облік”

студента (ки )________ курсу _______групи

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Термін здачі роботи: __________ 201_ р.

Завдання видано: ____________ 201_ р.

Керівник курсової роботи_____________

(підпис, прізвище та ініціали)

 

Додаток Д

На курсову роботу

Студента (ки) __________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Група_______________________Курс______________________________

Курсова робота з _______________________________________________

(назва дисципліни)

Тема ___________________________________________________________

________________________________________________________________

Рецензент ______________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Зміст рецензії

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допущений до захисту «___» ________________20__р.

Рецензент ____________________

(Підпис рецензента)

Курсова робота захищена «___»____________20__ р.

з оцінкою ____________________________________

 

Комісія:

 

_______________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

_______________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Овчарик З.Д.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

студентами денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

НІЖИН – 2012

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Протокол № 4 від “27” грудня 2012 року

 

Укладач:

Овчарик З.Д. – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

 

 

Рецензенти:

Городецька М.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та політології Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя

Царук Н.Г., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудитуВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

 

 

Методичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни “Управлінський облік” складено відповідно до програми курсу для студентів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Вони містять тематику курсових робіт і практичні вказівки щодо написання, оформлення та порядку захисту курсової роботи.

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………...………………4

1.Мета і завдання курсової роботи………………………..………………5

2. Вимоги до курсової роботи……………………………..………………6

3. Вибір теми курсової роботи…………………………...…………..……7

4. Перелік орієнтованих тем курсових робіт з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»……………………………7

5. Структура та зміст курсової роботи………………………………..…10

6. Правила оформлення курсової роботи……………………………..…20

7. Захист та оцінювання .............................................................................23

8. Рекомендована література……………………………………………..23

Додаток А. Зразок оформлення заяви.......................................................26

Додаток Б . Зразок оформлення титульного аркуша...............................27

Додаток В. Зразок завдання на виконання курсової роботи ……….…28

Додаток Д. Бланк рецензії наукового керівника на курсову роботу......29


Вступ

Якісні зміни у системі управління діяльністю суб’єктів господарювання зумовлюють потребу у нових підходах презентування інформації з метою задоволення потреб внутрішніх користувачів. Саме управлінський облік як частина інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої вартості.

Навчальна дисципліна “Управлінський облік” є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності “Облік і аудит”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, викладеним у дисциплінах “Теорія бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський фінансовий облік” та інших.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навиків з організації та методики бухгалтерського управлінського обліку підприємницької діяльності, використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

Враховуючи важливість фахової підготовки у відповідності до навчального плану студенти ІV курсу денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» повинні виконати курсову роботу з дисципліни “Управлінський облік”.

Курсова робота узагальнює результати вивчення студентами теоретичних положень і закріплює набуті практичні навички.

При виконанні курсової роботи студент демонструє свою фахову підготовку, знання з обраної теми, практичні навички з бухгалтерського обліку, контролю та ревізії, економічного аналізу господарської діяльності підприємства, інформаційних систем в обліку, а також удосконалює досвід самостійної роботи з елементами наукового дослідження.

 

 

Мета і завдання курсової роботи

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб студенти продемонстрували рівень і якість засвоєння матеріалу, розкрили обрані ними теми, а також застосували знання раніше вивчених дисциплін.

У курсовій роботі мають бути вирішені такі завдання: актуальність і значення обраної теми; розкриття змісту теми на основі принципових пропозицій сучасних наукових розробок; глибокий та всебічний аналіз управлінського обліку на підприємствах (класифікація та склад виробничих витрат, які формують собівартість виробленої продукції, поведінка витрат, методи оцінки, планування і контроль витрат, тощо); підтвердження узагальнень і висновків достовірними статистичними даними та даними підприємства;дотримання логічної та економічної послідовності розкриття змісту, повне уявлення про обрану тему курсової роботи.

Методичні вказівки мають на меті зорієнтувати студента у виборі теми дослідження, змісту, підготовки, написання й оформлення курсової роботи.

Курсова робота покликана показати наукові здібності студента, засвідчити його спроможність організувати й провести самостійне дослідження в галузі бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

В ході роботи студент має продемонструвати:

- навички роботи з науковою літературою, вміння зіставляти й оцінювати отриману інформацію, проводити порівняльний аналіз,

- вміння виокремлювати проблемні питання і ставити завдання, розв’язання яких допоможе вирішити ці питання,

- вміння планувати й організовувати своє наукове дослідження,

- навички використання сучасних методів для проведення дослідження й отримання достовірних результатів,

- вміння інтерпретувати результати емпіричних досліджень, аргументувати і відстоювати свою інтерпретацію,

- вміння обґрунтовувати власні висновки і рекомендації,

- вміння чітко і грамотно викладати свої думки на письмі.

Курсова робота має ґрунтуватися на глибокому вивченні наукової літератури за напрямом спеціалізації і містити докладну розробку конкретного завдання, пов’язаного з актуальними проблемами бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Курсова робота має розкривати заявлену тему, бути логічно побудованою, цільною і грамотною.

 

Вимоги до курсової роботи

Курсова робота – це завершальний етап вивчення курсу “Управлінський облік”, підсумок самостійного комплексного дослідження студентом одного з об’єктів бухгалтерського обліку.

Курсова робота повинна носити теоретично-прикладний характер та бути написаною на матеріалах самостійно обраного студентом суб’єкта (юридична організаційна форма господарювання) і об’єкта (виробництво продукції, надання послуг тощо) підприємницької діяльності виробничого характеру. При написанні курсової роботи студент може використовувати матеріали підприємницької діяльності вже діючого підприємства, а також може створити умовне підприємство з метою набуття навичок практичної роботи. У зв’язку з цим перед студентами ставиться мета опанувати практичні методи економічної роботи.

Для одержання студентами позитивної оцінки за курсову роботу необхідно дотримуватись таких вимог:

- виконувати курсову роботу самостійно, на високому теоретичному і практичному рівні

- показати знання не тільки з управлінського обліку, але й отримані при вивченні інших дисциплін;

- грамотно використовувати праці науковців України, ближнього та дальнього зарубіжжя;

- обгрунтовувати право забезпечення наукових розробок;

- належним чином оформити курсову роботу.

 

Вибір теми курсової роботи

Вибір теми є першим, а тому визначальним етапом написання курсової роботи. Тема повинна бути обрана свідомо. Основним при цьому є інтерес до теми, прагнення вирішити сформульовані проблеми, які повинні постійно супроводжувати студента.

При виборі теми слід враховувати її актуальність, можливість використання статистичних та інших даних, отримання і опрацювання відповідного матеріалу.

Курсова робота носить теоретичний та практичний характер. З метою підтвердження якості отриманих знань і вміння їх застосувати у практичній діяльності, студент повинен обрати певну галузь економіки, а також організаційно-правову форму підприємства. Це сприятиме наближенню теоретичної спрямованості курсової роботи до можливого практичного застосування її результатів.

Студент обов’язково повинен погодити тему курсової роботи зі своїм викладачем. Узгоджені теми подаються викладачу для розгляду та затвердження. Обрана студентом тема курсової роботи затверджується на підставі його письмової заяви (Додаток А).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.116 (0.027 с.)