Структура та зміст курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура та зміст курсової роботиПісля вибору теми курсової роботи необхідно підібрати літературні джерела. Відібрану літературу слід уважно опрацювати, але спочатку студент знайомлюється з літературними джерелами, тобто здійснює поверховий огляд, який дає загальне уявлення. Щоб дізнатися, чи є у відповідному надрукованому матеріалі потрібна для курсової роботи інформація, необхідно, перш за все,:

- ознайомитись з назвою і змістом книги, журналу, збірника тощо;

- переглянути усю книгу, збірник тощо;

- прочитати передмову, анотацію, вступ, висновки, післямову.

 

Джерела інформації, які застосовуються у сучасних наукових дослідженнях, досить різноманітні. Зокрема, в дослідженнях, пов’язаних з розвитком бухгалтерського обліку, удосконаленням окремих його аспектів, основними джерелами інформації є: спеціальна наукова література, періодичні джерела, опубліковані матеріали державного комітету статистики, дані фінансової звітності, нормативні та законодавчі документи тощо.

Згідно з обраною темою наукового дослідження студент самостійно підбирає літературні джерела, офіційні документи, накопичує відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх. Важливим бібліотечним джерелом оперативної економічної інформації, яка використовується в наукових дослідженнях, є періодичні видання. До них відносять газети і журнали, які висвітлюють проблемні питання економічної науки.

При опрацюванні того чи іншого джерела рекомендується звертати увагу на рік джерела. Слід користуватися новими виданнями, враховуючи прийняті останнім часом зміни до Законів України та інших нормативно-правових актів.

Після попередньої обробки літературних джерел студент приступає до складання плану курсової роботи. При складанні плану необхідно консультуватися з викладачем з приводу змісту майбутньої роботи та її структури.

План курсової роботи включає перелік основних розділів теми та розгорнуту програму роботи за кожним розділом. Розділ – це частина теми, яка охоплює певну сукупність питань, що характеризують одну із сторін явища, яке вивчається.

План роботи повинен розкрити, в якому саме напрямі буде здійснюватись пошук вирішення поставленого завдання, підказати і навіть примусити прийняти визначене (найчастіше, ще не закінчене) рішення щодо формулювання теми та її основних частин (розділів, параграфів тощо).

У складанні плану слід виділяти два етапи: складання попереднього та кінцевого планів.

Попередній план – це задум роботи, він складається, зазвичай, після затвердження теми та загального ознайомлення з основними літературними джерелами. Цей план є орієнтовним і буде неодноразово уточнюватися. У цьому необхідно визначити характер і послідовність роботи.

Кінцевий план – це попередній план, уточнений, доповнений студентом під керівництвом наукового керівника в процесі дослідження.

При виконанні дослідження деякі розділи будуть розширюватися, а деякі, навпаки, виявляться менш важливими і, можливо, недоцільними.

Після того, як план роботи складено, потрібно приступити до ретельного опрацювання літературних джерел. Це передбачає, крім свідомого читання, додаткові дії: виписку, конспектування, складання тез тощо.

Грунтовно потрібно ознайомитися з практикою організації обліку на підприємстві, за матеріалами якого виконується курсова робота.

Робота має бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів.

За встановленим графіком термінами студент повинен звітуватися про виконання роботи перед науковим керівником.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен скласти план і погодити його з керівником. Зразок заяви про затвердження плану наведено в Додатку А.

Студент повинен самостійно визначити організаційну форму підприємства.

Необхідно дати характеристику наступним структурним елементам підприємства: організаційно-правова форма господарювання; територіальна ознака; функціональна ознака; форма власності, тип підприємства, назва, належність до головного підприємства, орган управління, вид діяльності.

До економічної характеристики підприємства відносять наступні розділи:

1.Вибір організаційної форми бізнесу, засновники.

2.Порядок створення та державна реєстрація підприємства.

3.Предмет підприємницької діяльності.

4.Майно підприємства.

5.Характеристика трудових ресурсів.

При описуванні порядку створення та державної реєстрації підприємства потрібно додати наступні установчі документи (в додатки):

1.Протокол зборів засновників;

2.Установчий договір;

3.Статут.

В статуті зазначаються такі реквізити: номер та дата протоколу про затвердження статуту підприємства, орган та дата реєстрації статуту.

Статут підприємства складається з наступних розділів:

- вид, найменування та місце знаходження підприємства;

- предмет та цілі діяльності;

- склад учасників, засновників тощо;

- юридичний статус підприємства;

- права та обов’язки учасників підприємства;

- майнова відповідальність;

- формування та використання статутного капіталу;

- порядок розподілу прибутку (доходу) та покриття збитків підприємства;

- управління діяльністю підприємства;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;

- припинення діяльності та ліквідація підприємства.

В курсовій роботі студент повинен стисло розкрити предмет діяльності та технологію виробництва видів продукції, яка виготовляється на підприємстві, та надання виду послуг.

Для цього необхідно:

- надати стислу характеристику продукції, що виготовляється, або послуг, які надаються;

- охарактеризувати типи та види обладнання, яке необхідно мати на даному підприємстві для виготовлення продукції;

- зазначити, які саме матеріали, сировина та інші виробничі запаси необхідні для виробництва визначених студентом видів продукції;

- описати нормативи витрат виробничих запасів та трудових ресурсів на одиницю продукції;

- визначити професію, кваліфікацію та категорію працівників, які необхідні даному виробництву;

- стисло описати процес виробництва продукції (послідовність технологічних операцій), порядок її оприбуткування на склад.

Студент повинен заповнити на свій вибір форми первинних та зведених документів, форми фінансової звітності і докласти їх як додатки до курсової роботи по темі.

Матеріали роботи повинні підшиватись у наступному порядку:

1. Титульна сторінка

2. Завдання на курсову роботу

3. Бланк рецензії

4. Зміст курсової роботи (обов’язково зазначити сторінки до кожного пункту плану)

5. Теоретичні питання та практичний розділ (основна частина)

6. Висновки

7. Список використаної літератури

8. Додатки

У вступі студент розкриває актуальність обраної теми, окреслює коло питань, яким присвячена робота, формулює мету роботи, визначає об’єкт та предмет дослідження.

В основній частині розкривається основний зміст роботи. Вона складається з розділів та, при необхідності, підрозділів. Наприкінці кожного розділу викладають короткі висновки.

У першому розділі необхідно висвітлити теоретичні аспекти роботи.

У першу чергу необхідно розкрити економічну сутність обраного для дослідження об’єкту обліку (господарського процесу). Обґрунтовується система показників, характеристика та класифікація, порядок оцінки та формування узагальнюючих даних.

У цьому ж розділі необхідно провести аналіз діючих нормативних документів та огляд спеціальної літератури з обраної теми.

Другий розділ курсової роботи присвячується питанням методики бухгалтерського обліку об’єкту, первинній документації.

У цьому розділі передбачається послідовний розгляд складових елементів методу бухгалтерського обліку: первинний облік, поточний облік (хронологічний та системний, синтетичний та аналітичний, робочий план рахунків), узагальнення поточного обліку. У цьому ж розділі мають біти розглянуті питання організації бухгалтерського обліку ділянки обліку, що визначена темою.

При виконанні роботи висвітлюється обробка первинних документів, якими оформлюються господарські операції з обраної теми з обов’язковим їх поданням у додатках до курсової роботи. Складається номенклатура первинного обліку з досліджуваної проблеми. При вивченні первинної документації слід визначити склад документів, які можуть бути застосовані за обраною темою.

При складанні первинних документів за допомогою технічних засобів обробки даних необхідно вивчити порядок контролю юридичної достовірності, правильності та своєчасності документального оформлення господарських операцій.

Після вивчення документального забезпечення бухгалтерських записів слід перейти до розгляду синтетичного та аналітичного обліку об’єкту з обраної теми.

Необхідно дати характеристику рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми.

Обов’язково потрібно навести приклади обробки господарських операцій, кореспонденції рахунків з посиланням на первинні документи, які засвідчують факт здійснення господарської операції.

При розгляді питань управлінського (внутрішньогосподарського) обліку треба запропонувати рекомендації щодо розробки робочого плану рахунків, визначити показники, призначені для внутрішнього користування та які необхідні для обгрунтованого прийняття управлінських рішень.

У цьому ж розділі мають бути розглянуті питання інвентаризації об’єктів обліку ділянки, що визначена темою та питання узагальнення інформації у формах звітності.

Третій розділ курсової роботи присвячується питанням контролю, або аналізу, або аудиту, або автоматизації обліку з досліджуваної проблеми.

При розгляді питань аналізу у цьому розділі необхідно обгрунтувати методику загального та факторного аналізу, показати алгоритм розрахунку аналітичних показників, виконати аналіз.

Розглядаючи питання аудиту необхідно сконцентрувати увагу на методиці здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту, скласти модель аудиту.

При розгляді питання автоматизації обліку необхідно висвітлити огляд програмного забезпечення з автоматизації об’єкту обліку щодо обраної теми. Навести вихідні форми бухгалтерських документів, складені за допомогою комп’ютерної техніки з питань обраної теми. Обгрунтувати необхідність та ефективність застосування комп’ютерного програмного забезпечення при вирішенні питань обліку з обраної теми.

Курсова робота може містити і більшу кількість розділів, якщо розкриття теми вимагає більшої деталізації.

Висновкиповинні являти собою короткий підсумок проведеного дослідження. Вони повинні бути чітко та ясно сформульовані.

Особливу цінність являють собою рекомендації та пропозиції щодо теоретичних і методологічних аспектів бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту якщо вони одержані студентом у результаті дослідження самостійно та можуть бути використані в подальшому у роботі суб’єктів господарювання.

Список використаних літературних джерел включає всі джерела, використані в процесі дослідження. На кожне джерело зі списку в тексті роботи повинні подаватися посилання. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід проставляти порядковим номером зі списку використаної літератури, виділеним двома квадратними дужками. Наприклад, “в праці
[12, с. 7]”.

 

Приклад оформлення бібліографічного опису використаної літератури

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Законодавчі та нормативні документи 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”. Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку / Укладач: Грицька Л.Л. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 112 с. 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Спосіб доступу : //http. www.liga.net  
Книги: Один автор 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2004. – 622 с.
Два, три автори 4. Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установ, державне замовлення та державні закупівлі / В.Т. Александров, О.І. Ворона. – К. : АВТ, 2004. – 520 с. 5. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів / Бутинець Т.А.,Чижевська Л.В., Береза С. Л. Житомир : ПП «Рута», 2000. – 670 с.  
Чотири автори 6. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. / [Ф.Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук]; за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-е вид. – Житомир : ПП ”Рута”, 2002. – 544 с.
Колективний автор 7. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник / За заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 490 с.  
Складова частина журналу (стаття) (тези доповіді на конференції) 8. Бакун Ю. Вплив методу списання запасів на суму до оподаткування податком на прибуток / Ю.Бакун // Дебет Кредит. – 2002. − № 23. − С. 6–11. 9. Василенко В.В. Вплив методу оцінки вибуття запасів на фінансові результати : тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції ["Економічний аналіз діяльності підприємств"], (Київ, 16-17 травня 2002 р.) / КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 64.  

Список використаної в роботі літератури наводиться з послідовним розташуванням нормативних актів, інших джерел та газет за алфавітним порядком. По кожному джерелу вказуються прізвище та ініціали автора, назва праці, місце видання, видавництво, рік видання, обсяг (кількість сторінок).

В статтях, які надруковано в періодиці, зазначається прізвище та ініціали
автора, назва статті або журналу, рік видання та його номер або назва та
дата випуску газети.

Додатки включають допоміжний матеріал і оформлюються як продовження курсової роботи після основної її частини або окремо, розміщуються у порядку наведення посилань у тексті курсової роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований в горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток_” і велика літера, що позначає додаток, наприклад, додаток А, додаток Б тощо.

Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для розкриття обраної теми. До них включаються:

Первинні документи

Облікові реєстри

Розрахункові таблиці

Форми звітності

Ілюстративний матеріал допоміжного характеру (таблиці, рисунки).

Курсова робота повинна продемонструвати не лише теоретичні знання, а й вміння застосувати ці знання у науковому дослідженні. Крім того мають бути продемонстровані знання та вміння з відображення у бухгалтерському обліку наявності та руху конкретного об’єкту (господарського процесу) із застосуванням елементів методу бухгалтерського обліку.

Теоретичні положення бажано ілюструвати схемами, рисунками, таблицями.

При висвітленні питань практичного характеру необхідно посилатися на законодавчу та нормативну базу, спеціальну та періодичну літературу.

За можливістю, студент має спробувати провести аналіз відповідності законодавчої бази потребам сучасного розвитку бухгалтерського обліку.

Позначати додатки потрібно послідовно прописними літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Г, Е, Є. І, И, Ї, З, О, Ч, Ь, Я. У випадку, якщо не вистачає літер абетки, нумерація додатків починається таким чином: АА; АБ; АВ; АД тощо, далі БА; ББ…і т.д.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.026 с.)