ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 56 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 16503 страниц.

Бухгалтерия - 56 Страница

Основні напрямки застосування інформаційних технологій в управлінні туристичним бізнесом. Поняття та призначення експертних систем. УП «Милонда»: косметика, оборудование, аксессуары; мастер-классы и семинары (специалист по рекламе) Ваши кейсы. Что вы делали? Какие проекты реализовывали? Опишите что вы делали и для кого? Чем особенно гордитесь? Относительные величины. Относительная величина структуры. Относительная величина интенсивности. Средние величины. Среднее арифметическое. В научной статистике широко используется показатель вариации, называемый дисперсией. Ряды динамики. Абсолютный прирост. Средние характеристики ряда динамики Общая характеристика бухгалтерского учёта. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учёта. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта. Метод бухгалтерского учёта. Инвентаризация. Оценка имущества и обязательств Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій Тема 4. Ревізія розрахунків розрахункових операцій Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фондів оплати праці Определите роль, функции и обязанности главного бухгалтера банков второго уровня Опишите документацию и процесс документооборота банков второго уровня. Дайте классификацию доходов банка Раскройте особенности организации бухгалтерского учета операций с дебиторами и кредиторами Нормативные документы регулирующие бухучет в банках Задачи и принципы бухучета в банках. Международные расчеты по экспорту (аккредитив, инкассо). 40.Международные расчеты по импорту (аккредитив, инкассо). Учет формирования финансовых результатов. 53.Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Предмет и метод бухгалтерского учета в банках. Банківська система України, її суть побудова і функції. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в банках Параметри та форми аналітичного обліку Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу Методи розрахунку реалізованого результату від валютних операцій та його облік Облік придбання та створення основних засобів є нематеріальних активів Облік вибуття необоротних активів Характеристика рахунків, що служать для обліку банківських кредитів Облік операцій з надання кредиту ТЕМА 1. АНАЛИЗ ФОРМЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» Анализ финансовой устойчивости ТЕМА 2. АНАЛИЗ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О финансовых результатах» ТЕМА 4. АНАЛИЗ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете Таблицы для заполнения при прохождении практики на коммерческом предприятии Таблицы для заполнения при прохождении практики в налоговых органах ТЕМА 2 «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ» ТЕМА 3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ ТЕМА 6 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТЕМА 7 ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТЕМА 10 «ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ» Тема 1. Организация бухгалтерского учета Тема 2. Учетная политика предприятия в целях бухгалтерского учета I Поняття і класифікація оплати праці та робочого часу Тарифна система оплати праці Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати Організація обліку утримань із заробітної плати ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА Должностные обязанности маркетолога Проверка операций с уставным капиталом Анализ имущественного положения предприятия по данным бухгалтерского баланса СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО БАЛАНСА Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия Относительные показатели деловой активности Обліковий процес та етапи виконання завдання Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» Розрахунок матеріальних витрат за місяць на виробництво q-количество единиц проданной продукции, р-цена единицы продукции, с-себестоимость единицы продукции, «1»-отчетный год, «0»-базисный год. Семінарське заняття №6,7 з теми №5 Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» Усе, що названо в п.п. 1 та 2. Облікова політика та етапи її формування Порядок ведення та облік касових операцій Облік операцій на рахунках в банку Типові кореспонденції рахунків по обліку інших грошових коштів Особливості обліку фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка Типові кореспонденції рахунків по обліку розрахунків з покупцями і замовниками Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків за авансами виданими, нарахованими доходами та претензіями Поняття, склад, визнання та оцінка основних засобів Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Облік нематеріальних активів Типові кореспонденції рахунків по обліку надходження виробничих запасів Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів Особливості обліку товарів та торговельної націнки та транспортно-заготівельних витрат Господарські операції торговельного підприємства Порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ Э.Ф. Мусин, Р.С. Мелешев, С.В. Ефимов Последовательность действий эксперта Комплексне кваліфікаційне завдання №11 Комплексне кваліфікаційне завдання №21 Комплексне кваліфікаційне завдання №28 Завдання 1. Організація первинного обліку. Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод» Перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання звіту про фінансові результати ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» Тема 5. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу процесу капіталу (власності). Графік документообігу з обігу документообігу Облік витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 та лише 9 класів Графік роботи відділу обліку основних засобів Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2005 р. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Разрешение споров из договора По статье «основная заработная плата» Сводная должностная инструкция кассира-операциониста, Работа Кассира на ККМ в течение смены Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті Тема 12. Фінансова звітність державних та комерційних банків I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Вид профессиональной деятельности: ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» Объем времени по преддипломной практике IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, гри Калькулювання за замовленнями Крок 6. Нанесення лінії загального доходу Порівняльний звіт про прибуток Рішення про спеціальне замовлення У нашому прикладі постійні витрати на утримання секцій магазину є реле-вантними, оскільки вони різні для різних альтернатив. Маржинальний дохід на одиницю обмежувального Розрахунок націнки на основі повних витрат Внутрішня норма прибутковості Сущность бухгалтерского учета, его цели, задачи, функции. Основні поняття та формули теорії ймовірностей ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. ОПЕРАЦІЇ НАД ПОДІЯМИ Основні правила комбінаторики ТЕОРЕМИ ДОДАВАННЯ ТА МНОЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ Формула повної ймовірності і формула Баєса Повторні незалежні випробування ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН Властивості математичного сподівання Закони розподілу неперервних випадкових величин Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку? Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку? Фактична собівартість послуг наданих їдальні та приватному підприємству становить? Фактична собівартість переробки 1 ц зерна становить? ЗАЩИТА И ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Тема: Теоретические и организационные основы финансового менеджмента ТЕМА 2. Облік грошових коштів, ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ Принципи і порядок фінансування бюджетних установ Облік фінансування за відомчою структурою Облік фінансування через органи Державного казначейства Склад і класифікація видатків Контроль за формуванням видатків Облік операцій з іноземною валютою ТЕМА 3. Облік розрахунків з оплати праці, страхування Облік використання робочого часу і виробітку Форми та системи оплати праці Нарахування заробітної плати при почасовій оплаті праці Надбавки і доплати до заробітної плати Нарахування виходячи з середньої заробітної плати Утримання із заробітної плати працівників Звід накопичувальних відомостей із заробітної плати Облік розрахунків із страхування Облік розрахунків зі стипендіатами ТЕМА 6. «ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І МШП» Матеріали, їх класифікація, оцінка і задачі обліку Документація та оперативний облік надходження матеріалів Синтетичний облік матеріалів ТЕМА 7. «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ» Склад, класифікація і задачі обліку позабюджетних коштів Облік інших позабюджетних коштів Склад і класифікація витрат на НДР АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) Факторный анализ прибыли от продаж и прибыли до налогообложения Анализ затрат, произведённых организацией Факторный анализ рентабельности отдельных видов продукции Расчет процента транспортно-заготовительных расходов По приобретению материалов за месяц. Часть 1 – Общие сведения о табличном процессоре Microsoft Excel. Часть 2 - Создание, редактирование и форматирование электронных таблиц. Создание линейных последовательностей Заполнение таблицы с помощью формы данных Редактирование текстовых надписей в диаграмме Наименование глав курсовой работы. Порядок защиты курсовой работы. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ Основні правила заповнення таблиць Операції з рядками, стовпцями, блоками СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В СЕРЕДОВИЩІ EXCEL Короткі теоретичні вiдoмocmi Зразок рішення задачі за допомогою формул для масивів. Модифікація параметрів діапазону даних РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ В ТАБЛИЧНОМУ NPOЦECOPI EXCEL Алгоритм 6, Відновлення вихідної бази даних Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Тема 9. Учет внеоборотных активов. Тема 3. Техника и формы бухгалтерского учета Тема 7. Учет заемных средств. Тема 9. Учет внеоборотных активов Тема 10. Учет материально-производственных запасов Тема 12. Учет готовой продукции и ее реализации Тема 14. Учет капитала и резервов. Раздел 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента Сущность и классификация финансовых рисков Формирование аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ. Эффективно управлять ликвидностью – значит не допускать увеличение доли активов с высокой и средней степенью риска. Анализ заемных средств предприятия. Анализ платежеспособности с помощью финансовых коэффициентов. Анализ отчета о прибылях и убытках. Порядок внесения изменений в Устав отряда Понятие, цель и задачи профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Понятие бухгалтерской этики. Общие принципы. Этические конфликты. Общие принципы формирования этических норм и концептуальный подход к их соблюдению. Три гипотезы возникновения двойной записи Глава 1. Теоретические основы организации операции, банков с безналичной иностранной валютой. Составление бухгалтерских проводок по купле-продаже безналичной иностранной валюты. Порядок заполнения заявки на покупку и продажу безналичной иностранной валюты. Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии предприятия. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир» Расчет платежными поручениями. Тема 5. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. Порядок приема наличных денег. Тема 2 «Проверка учета денежных средств» Тема 3 «Проверка расчетов с подотчетными лицами». Тема 4 «Проверка наличия и движения материалов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров» Тема 5 «Ревизия наличия, движения и ремонта основных средств и нематериальных активов» Тема 6 «Проверка расчетов, текущих обязательств и финансовых результатов» ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ товарно-материальных ценностей Учет долгосрочных инвестиций. II. Как оцениваются НМА при их приобретении? МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации. Общие правила проведения инвентаризации. Одеський державний аграрний університет Тема 2 Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті Тема 13 Облік розрахунків з підзвітними особами Тема 26 Облік готової продукції і товарів Тема 38 Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства Список рекомендованих джерел Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы или 288 часов Формы аттестации по итогам практики Материально-техническое обеспечение преддипломной практики Отчет по преддипломной практике Основания проведения обязательной инвентаризации. Необходимость назначения судебно – бухгалтерской экспертизы. Документы, которые составляются в процессе инвентаризации. УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ) Для заочной формы сокращенного срока обучения на базе ВПО Вопрос: Риск непогашения дебиторской задолженности непосредственно зависит от Распорядители бюджетных средств Учет доходов общего и специального фондов Состав и классификация расходов. Учет кассовых расходов. Тема: «Учет расчетов по заработной плате, страхованию и стипендиям» Учет численности и состава работников и использования рабочего времени Синтетический учет зарплаты и связанных с ней расчетов Тема: «Учет необоротных активов» Синтетический учет поступления и оприходования основных средств Аналитический и инвентарный учет основных средств Учет выбытия и списания основных средств Инвентаризация основных средств и других необоротных материальных активов Тема: «Учет нематериальных активов» Характеристика организация учета материальных ценностей Учет материалов по месту поступления и хранения (складской учет) Синтетический учет производственных запасов и хозяйственных материалов Особенности учета медикаментов и перевязочных, средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.90.204.233 (0.035 с.)