ОБЛІК ДОСЛІДЖУВАНОЇ КАТЕГОРІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК ДОСЛІДЖУВАНОЇ КАТЕГОРІЇ2.1 Побудова облікового процесу та організація обліку об'єкта дослідження.

2.2 Методика розрахунків, нарахування показників об’єктів обліку.

2.3 Аналітичний та синтетичний (бухгалтерський) облік.

2.4 Податковий облік об’єкту та його взаємозв’язок з бухгалтерським (можливе об’єднання питань 2.3 і 2.4)

2.5 Порядок складання та надання звітності з об’єкту обліку вивчення.

Текст другого розділу необхідно розглядати в послідовності:

2.1 Документальний облік об’єктів дослідження в сучасних умовах роботи підприємства. У першому питанні другого розділу розкривається порядок складання первинних документів, для чого необхідно показати графік документообороту у вигляді таблиці або схеми, який містить перелік робіт зі створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями із зазначенням строків виконання та взаємозв’язку відповідних робіт; дати характеристику первинних документів, у яких зафіксовані факти здійснення господарських операцій; розглянути порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів встановлений Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом МФУ від 24.05.95 р. №88 та показати особливості облікової політики підприємства стосовно об’єкту дослідження, особливості організації обліку в умовах автоматизації.

2.2 Методика розрахунку показників об’єктів обліку. Для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку необхідно розглянути порядок та техніку, методику розрахунків або нарахування показників об’єктів обліку в залежності від теми роботи. При цьому доцільно використовувати формули розрахунків, цифровий матеріал і оформлювати у таблиці приклади розрахунків.

2.3 Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з теми дослідження. На підставі первинних документів, які охарактеризовані в питанні 2.1, розкривається методика аналітичного обліку господарських операцій, порядок накопичення та зведення даних підприємства за звітний період. На аналітичних рахунках об’єкти бухгалтерського обліку можуть відображатись не тільки у грошовому вимірнику, але і в натуральних, трудових вимірниках в залежності від характеристики відображуваних об’єктів. Використання в аналітичному обліку інтегрованої системи вимірників, коли окремий аналітичний рахунок відображає дані в натуральних, трудових і грошових (один обов’язково грошовий). Матеріал необхідно систематизувати і групувати у таблицях. Синтетичний облік доцільно представити у вигляді таблиці. Аналітичний та синтетичний облік розглядається з урахуванням галузевих особливостей побудови обліку в конкретній галузі та у взаємозв’язку з податковим обліком.

2.4 Методика і техніка складання бухгалтерської (статистичної) звітності. На підставі даних бухгалтерського обліку в залежності від теми необхідно розглянути методику і техніку складання бухгалтерської (статистичної) звітності, порядок і термін її подання та взаємозв’язок даних окремих форм звітності. В якості додатків до другого розділу необхідно навести журнали-ордери (журнали), звітність – фінансову чи статистичну, витяг з наказу про облікову політику та організацію обліку на підприємстві, виписки з бухгалтерських рахунків, головної книги, аналітичні (зведені) відомості, довідки, розрахунки тощо.

У кожному параграфі розділу викладаються підсумки з проблеми дослідження на прикладі базового підприємства.

Третій розділ “УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ” (8-10 стор.) має містити обґрунтовані пропозиції студента спрямовані на досягнення мети поставленої у вступі. У розділі необхідно розглянути зарубіжний досвід, обґрунтувати пропозиції щодо прийняття управлінських рішень з організації і методики обліку та складання звітності, використання вітчизняного і зарубіжного досвіду і спеціальних програм ЕОМ. Ці пропозиції можуть бути направлені на впровадження нових форм і методів обліку.

3.1 У першому питанні третього розділу розкривається критична оцінка діючої системи обліку на підприємстві, а також вивчається зарубіжний досвід з окремих питань теми дослідження. Поглиблено розглядаються літературні джерела зарубіжних авторів або критичні погляди вітчизняних науковців.

3.2 Рекомендації повинні витікати із результатів проведеного дослідження і бути конкретні та обґрунтовані щодо ефективності їх використання чи впровадження. Розробка рекомендацій з обліку можлива у таких напрямках:

- підвищення аналітичності показників бухгалтерського обліку, для чого доцільно розробити накопичувальну відомість щодо відображення сум по окремим видам (статтям), періодам тощо та їх узагальнення для формування фінансової, податкової чи статистичної звітності та прийняття управлінських рішень;

- збільшення наочності існуючих розбіжностей бухгалтерського обліку з податковим за темою курсової роботи з метою визначення їх впливу на прибуток, що підлягає оподаткуванню та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства;

- адаптації світового досвіду до умов функціонування підприємства.

Запропоновані рекомендації повинні враховувати можливості використання ЕОМ для формування вихідних документів, здійснення розрахунків, підвищення оперативності інформації, її достовірності та взаємозв'язку з іншими показниками.

Якщо у третьому розділі відсутня можливість викласти матеріал у двох чи більше питаннях, доцільно окреме питання з удосконалення обліку розглянути у другому розділі останнім питанням як результат наукових досліджень.

Висновки (2-3 стор.) повинні, містити узагальнене викладення результатів роботи у вигляді обґрунтованих висновків і пропозицій. У висновках стисло дається оцінка постановки обліку на підприємстві. Пропозиції повинні містити рекомендації з подальшого поліпшення обліку з даної теми дослідження. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором курсової роботи поставленої мети і завдань.

Текст повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників “я”, “ми”. Таких термінів як "в цей час", "в цьому році", "в минулому році" бажано уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць. Не допускається скорочення слів і найменувань.

За зміст курсової роботи, достовірність і об’єктивність всіх даних відповідає студент - автор роботи.

Список використаних джерел. Виконання курсової роботи передбачає вивчення студентом значної кількості літературних джерел, які оформлюються окремим систематизованим списком згідно з вимогами державного стандарту.

В обов'язковому порядку слід зазначати прізвище та ініціали автора (авторів), назву роботи, місто видання, видавництво, рік видання, обсяг роботи або посилання на сторінки. Обсяг книги в сторінках вказується в тому випадку якщо посилання на неї наводиться повністю, або відмічаються сторінки (від ... до), якщо посилання відносяться тільки до окремої частини (розділ, параграф) літературного джерела. На роботу одного-двох окремих авторів складають запис під авторським заголовком, тобто спочатку даються прізвища авторів. Робота трьох авторів дається під прізвищем одного, вказаного у виданні першим, з додаванням слів "і інші.". Допускається давати опис книги трьох авторів під прізвищами всіх. На роботу чотирьох і більше акторів складають запис під заголовком. При цьому дасться назва книги, а прізвища і ініціали перших трьох авторів вказуються за косою рисочкою.

У список включаються тільки ті літературні джерела, які були використані автором при підготовці курсової роботи. У списку обов'язково повинні бути законодавчі і нормативні документи з теми вивчення, а також монографії, навчальна література, література з економічного аналізу, статті з економічних журналів і газет, основна частина яких опублікована протягом 2-3-х останніх років.

Література подається в такій послідовності:

- Закони України;

- інструкції та нормативні акти міністерств та відомств;

- наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;

- сайти мережі Інтернет.

Зразки оформлення бібліографічних описів у переліку посилань:

Законодавчі та нормативні матеріали:

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV // Головбух, Нормативні акти, - 2000. – с. 4-8.

Монографії, учбова література, брошури, наукові статті та інше:

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю. – К.: Вища школа. 1990. – 180 с.

Для перекладних видань:

Фрейдман Пол. Аудит, контроль витрат і фінансових результатів при аналізі якості продукції. – М.: ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

Статті з журналів, газет:

Кобилянська О. Облік товарно-матеріальних цінностей в умовах інфляції//Бухгалтерський облік і аудит.-2005 р. – №4. – С. 13-14.

Для літератури з мережі Інтернет:

Виступ президента України В. Ющенко на Всеукраїнській нараді з питань підприємництва 10 серпня 2005 року // Офіційне Інтернет-представництво Президента України // http://president.gov.ua.

Після списку використаної літератури, відступивши на 25-30 мм. праворуч, студент ставить дату написання курсової роботи і підпис.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках і розміщують у порядку появи посилань на них в тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати свою назву.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої пишеться слово “Додаток ...” і велика літера, що позначає додаток (Додаток А). Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів програм задач, що розв’язуються на ЕОМ і т. ін. За умови, що додаток складається з декількох сторінок, то на першій сторінці пишеться слово “Додаток _ ”, а на наступних : “Продовження додатку _”

По тексту курсової роботи посилання на додатки оформлюються круглими дужками (додаток В).

Додатки приводяться в кінці роботи у вигляді форм первинних зведених документів, облікових регістрів, форм звітності, вихідних документів і т. і. Додані і використані в курсовій роботі документи, облікові регістри, форми звітності і інші матеріали повинні бути правильно оформленими (всі реквізити заповнені) і достовірними. Замість підпису на документах записується прізвища посадових осіб. Вихідні форми додаються як додатки і складаються по формату листів

курсової роботи.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Всі вимоги до оформлення курсових робіт дивитися у посібнику: «Порядок оформления учебных и научно-исследовательских документов» авторів В.М. Павленко, А.С. Набатова, І.М. Тараненко.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.01 с.)