МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО

«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА 604

Г.В. СТОЛЯРЧУК

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

з дисципліни “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2”

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

ХАРКІВ

УДК 657.1:336 (075.8)

 

 

Столярчук Г.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік-2" для студентів спеціальності “Облік і аудит”. – Харків: ХАІ, 2011 – 27 с.

 

Методичні вказівки включають перелік тем курсових робіт, зразок плану, етапи послідовності розкриття змісту кожного питання, орієнтована структура розділів, вимоги до оформлення курсової роботи.

Підготовлені методичні вказівки можуть використовувати наукові керівники курсової роботи і є необхідними для студентів економічних спеціальностей.

 

ЗМІСТ

 

Вступ................................................................................................................. 3

1. Мета і завдання курсової роботи ............................................................... 4

2. Вибір теми курсової роботи ....................................................................... 4

3. Складання плану роботи............................................................................. 5

4. Обсяг, структура і зміст курсової роботи.................................................... 6

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи ............................................ 14

6. Підготовка до захисту курсової роботи та порядок її захисту................. 17

7. Критерії оцінювання курсової роботи....................................................... 18

Додатки........................................................................................................... 21

 

 


ВСТУП

 

 

Курсова робота – це вид самостійної навчально-дослідної роботи студента, що відображає його готовність самостійно вирішувати теоретичні і практичні задачі з обліку господарських операцій підприємства.

Курсову роботу з фінансового обліку студенти виконують згідно з навчальними планами. Виконання курсової роботи потребує від студента не тільки знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, але і вміння пов’язувати питання теорії з практикою, робити певні висновки і пропозиції по поліпшенню роботи окремого підприємства чи конкретної галузі.

Науково-дослідна робота повинна бути підсумком аналізу практичних та літературних матеріалів, ілюстрована відповідними схемами, графіками, таблицями, діаграмами.

Метою даних методичних вказівок є надання допомоги студенту у:

- виборі і обґрунтованості теми;

- визначенні мети та постановці завдань для написання курсової роботи;

- побудові структури курсової роботи та викладанні матеріалу у кожному розділі роботи;

- оформленні та захисту курсової роботи.

В методичних вказівках надається також перелік рекомендованих тем

для курсових робіт.

Дослідження теми є творчим процесом і передбачає розгляд теоретичних питань на підставі літературних джерел, вивчення практичних даних та прийняття управлінських рішень щодо покращення облікової роботи. Творчий підхід до виконання курсової роботи допомагає студенту в процесі підготовки наукових звітів, доповідей на студентські наукові семінари і конференції.

Курсова робота повинна бути виконана з використанням нормативно-законодавчих документів, вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, практичних чи умовних даних підприємства.

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема курсової роботи обирається згідно тематики робіт, що розроблена кафедрою. Студенту надається право самостійного вибору теми курсової роботи, проте він може отримати кваліфіковану консультацію у викладачів кафедри або у свого керівника. Не дозволяється виконання студентами курсових робіт на однакову тему за даними одного і того ж підприємства.

Розроблений перелік тем представлений в додатку А. Крім того, слід заздалегідь вивчити забезпеченість теми інформацією (теоретичними розробками і практичним матеріалом) достатньою для написання роботи.

За погодженням керівника та завідуючого кафедрою студент може дещо змінити запропоновану тему або вибрати зовсім іншу, при цьому обґрунтувавши доцільність свого вибору.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економіки в Україні.

Обираючи тему, слід врахувати її актуальність для підприємства, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання. Вибрана тема курсової роботи закріплюється за студентом розпорядженням по кафедрі. Вибір теми означає початок роботи над курсовою роботою.

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

Процес розробки плану складається із двох етапів:

- складання попереднього плану;

- доопрацювання попередньо складеного плану і складання остаточного варіанту плану.

Попередній план складається до роботи над джерелами інформації і

включає основні завдання та напрямки дослідження по вибраній темі. Остаточний план складається після ґрунтовного вивчення і опрацювання літературних джерел, інструктивних матеріалів, даних практичної діяльності підприємства, це і є доопрацюванням, поглибленням основних питань попереднього плану.

План курсової роботи складається із вступу, окремих питань та підпитань де є необхідність (додаток Б). План роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання курсової роботи. Графік виконання курсової роботи контролюється науковим керівником і кафедрою. За невиконання графіка та систематичне

відхилення від графіку студент може бути недопущений до захисту курсової роботи.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Всі вимоги до оформлення курсових робіт дивитися у посібнику: «Порядок оформления учебных и научно-исследовательских документов» авторів В.М. Павленко, А.С. Набатова, І.М. Тараненко.

ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ

Студент зобов'язаний надати на кафедру роботу відповідно до вимог,

що встановлюються до курсової роботи.

Робота надається на кафедру контролю і ревізії у встановлений термін після реєстрації її в деканаті. Якщо робота виконана і оформлена вірно, то керівник пише рецензію і допускає курсову роботу до захисту. Якщо є зауваження, що вимагають усунення, то робота повертається на доробку.

Захист курсової роботи проводиться за графіком кафедри перед комісією. Під час захисту студент доповідає зміст основних положень курсової роботи, робить висновки, відповідає на зауваження, що містяться в рецензії і на запитання комісії. В результаті захисту курсова робота оцінюється диференційовано. Захист курсової роботи передбачає виявити знання студента за обраною темою. Під час захисту студент повинен добре володіти проблемою, що висвітлена в роботі, бути готовим пояснити та захистити методику обліку, відповісти на будь-яке теоретичне або практичне питання за темою курсової роботи.

Вищу оцінку керівник роботи і комісія виставляє за всебічну глибоку розробку теми на підставі широкого кола літератури, інших джерел інформації, при критичному відношенні до матеріалу, що використано, бездоганність стилю і оформлення, правильності висновків.

Курсова робота повинна захищатися в термін, який встановлено календарним планом.

 

ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2”

1. Облік касових операцій.

2. Облік грошових коштів та документів у касі підприємства.

3. Облік грошових коштів на рахунках в банках (національна та іноземна валюта) та перспективи розвитку розрахункових операцій в Україні.

4. Облік валютних операцій.

5. Облік операцій в іноземній валюті та шляхи управління ними.

6. Облік кредитних операцій.

7. Облік капітальних інвестицій.

8. Облік надходження та наявності основних засобів.

9. Облік наявності та вибуття основних засобів.

10. Облік необоротних активів та їх зносу.

11. Облік нематеріальних активів.

12. Облік необоротних матеріальних активів.

13. Облік цінних паперів.

14. Облік вексельних операцій у фінансових взаємовідносинах підприємств.

15. Облік нарахування амортизації основних засобів.

16. Облік амортизації (зносу) та її місце у відновленні основних засобів.

17. Облік використання виробничих запасів на підприємстві.

18. Облік наявності та руху запасів на складах і в бухгалтерії.

19. Облік надходження і використання палива (тари, запасних частин) в умовах ефективного управління витратами підприємства.

20. Облік надходження запасів та розрахунків з постачальниками.

21. Облік наявності та вибуття сировини і матеріалів.

22. Облік розрахунків з оплати праці.

23. Облік прямих витрат на оплату праці.

24. Склад основної і додаткової заробітної плати та її облік.

25. Облік випуску готової продукції та контроль її наявності.

26. Облік дебіторської заборгованості.

27. Облік кредиторської заборгованості з товарних операцій та шляхи її мінімізації.

28. Облік розрахунків з товарних операцій.

29. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовниками.

30. Облік розрахунків з підзвітними особами.

31. Склад власного капіталу та облік його статей.

32. Облік прямих матеріальних витрат підприємства.

33. Порядок формування і розподілу загальновиробничих витрат та їх облік.

34. Облік адміністративних витрат.

35. Облік доходів підприємства від операційної діяльності.

36. Облік формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

37. Облік доходів і витрат інвестиційної діяльності.

38. Облік фінансових результатів операційної діяльності в системі управління підприємством.

39. Облік фінансової діяльності підприємства.

40. Облік розрахункових операцій зі страхування та шляхи їх удосконалення.

41. Облік прямих витрат на виробництво продукції.

42. Облік витрат виробництва за центрами виникнення та відповідальності.

43. Порядок калькулювання собівартості продукції та облік випуску продукції.

44. Облік розрахункових операцій з бюджетом за загальнодержавними податками і платежами.

45. Облік розрахунків з бюджетом по місцевих податках і зборах та оцінка дотримання платіжної дисципліни.

46. Взаємовідносини з бюджетом за місцевими податками та платежами: їх облік.

47. Облік податку на додану вартість.

48. Методика визначення оподаткованого прибутку та облік податку на прибуток.

49. Прибуток підприємства та його облік.

50. Побудова балансу підприємства та методика його складання.

51. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємствах малого бізнесу.

52. Методичні аспекти складання фінансової звітності підприємства.

53. Методика складання звіту про рух грошових коштів та облік грошових потоків підприємства.

54. Удосконалення організації фінансового обліку на підприємствах.

55. Бухгалтерський і податковий облік та шляхи його удосконалення.

56. Облік статутного капіталу та його формування на підприємствах різних форм власності.

57. Особливості організації обліку векселів на підприємствах.

58. Особливості обліку амортизації згідно з національними стандартами України.

59. Особливості обліку операцій з цінними паперами.

60. Облік і оцінка інноваційних процесів на підприємствах-виробниках.

61. Облік витрат на впровадження нової продукції на підприємствах-виробниках.

62. Особливості обліку бракованої продукції на підприємстві.

63. Облік господарської діяльності страхових компаній та шляхи їх удосконалення.

64. Вплив облікової політики підприємства на фінансові результати його діяльності.

65. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів у комерційних банках.

66. Контролінг (управлінський облік) як система управління прибутком підприємства.

67. Економічне обґрунтування і оцінка ефективності автоматизації бухгалтерського обліку.

68. Облік оренди (лізингу) основних засобів.

69. Особливості обліку витрат на розробку, впровадження та експлуатацію комплексних інформаційно-аналітичних систем автоматизації економічних задач підприємства.

70. Роль бухгалтерського обліку в боротьбі з економічними злочинами і правопорушеннями.

71. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку на промислових підприємствах.

72. Управлінська інформаційна система та організація бухгалтерського обліку на підприємствах.

 

 


ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

УДК

Інв. №

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

 

Кафедра фінансів

 

Пояснювальна записка до курсової роботи

 

з дисципліни «Фінансовий облік-2»

 

на тему: «______________________________________________________»

 

ХАІ.604.641ОА.11О.030509.________________________ПЗ

номер залікової книжки (без позначки «№»)

 

Виконав студент гр. 641ОА ______________

________________ (№ групи) (П.І.Б.)

(підпис, дата)

 

Керівник к. е. н., доцент__________________

(науковий ступінь, вчене звання)

________________________ Г.В. Столярчук

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Нормоконтролер к. е. н.,доцент__________

(науковий ступінь, вчене звання)

_____________________ Г.В. Столярчук

(підпис, дата) (П.І.Б.)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.022 с.)