ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИКурсова робота повинна мати певну логіку побудови, послідовність і

завершеність. Поділ матеріалу між структурними частинами роботи повинен бути відносно рівномірним. Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 35-40 сторінок друкованого на комп’ютері тексту (без додатків).

Рекомендується така структура курсової роботи:

- титульний аркуш;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- перелік умовних позначень, одиниць, символів, скорочень і термінів

- (за необхідності)

- вступ;

- перший (теоретичний) розділ;

- другий (практично-аналітичний розділ);

- третій розділ;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Зміст або план роботи може займати 1-1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Перелік умовних позначень, одиниць, символів, скорочень і термінів складається, якщо в роботі вжиті специфічні термінологія і маловідомі скорочення.

Вступ (2-3 стор.) повинен включати наступні обов’язкові елементи:

- актуальність теми;

- ступінь розробленості проблеми, що досліджується;

- мета і завдання дослідження;

- об’єкт і предмет дослідження;

- методи дослідження;

- перелік джерел практичного матеріалу.

При обґрунтуванні актуальності теми автор роботи повинен показати її значущість в сучасних умовах розвитку теорії і практики, особливо для економічної діяльності конкретного підприємства або галузі з нововведенням цифрових даних взагалі.

Формулювання мети курсової роботи повинно відображати спрямованість виконання роботи та обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення діючої системи обліку. При цьому слід зауважити на те, що мета має конкретизувати тему, чітко визначити ту загальну задачу, яка повинна бути вирішена. Для реалізації цього принципу слід визначитися з ключовими словами теми і відносно них формулювати мету. Визначення мети та завдань є занадто відповідальним етапом підготовки курсової роботи. Ніколи не слід приступати до написання роботи без чіткого визначення її мети та завдань. Мета не повинна формулюватися у вигляді „перефразування” найменування теми. Формулювання мети має бути короткою. Не слід формулювати мету як „Дослідження ...”, „Вивчення”, тому, що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету. Слід формування мети починати зі слів: „Визначення ...”, „Розробка ...”, „Формування ...”, „З’ясування ...” і таке інше.

Завдання курсової роботи мають деталізувати послідовність досягнення мети, для чого необхідно вирішити ряд завдань: вивчити економічну категорію, дати класифікацію об’єкту і визначити його оцінку, розкрити організацію і методику обліку і розробити напрямки удосконалення та пропозиції щодо використання результатів дослідження у практичній діяльності підприємства.

Вивчення об’єкту і предмету дослідження потрібно здійснювати з урахуванням сутності цих категорій наукового процесу. Взагалі об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження повинен міститися в межах об’єкта і як категорія наукового процесу співвідноситися з ними як часткове і загальне.Об’єктом дослідження є вся господарська діяльність підприємства (установи чи організації), яка слугує джерелом необхідної інформації.

Предмет дослідження – це діюча система обліку, яка підлягає безпосередньому вивченню в даній роботі по конкретному підприємстві. Для узагальнення практичного матеріалу та його систематизації студент повинен оволодіти методами дослідження: загальнонауковими – аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, тощо та конкретно-емпіричними – документалістики (документування), двоїсті (подвійне відображення, система рахунків); органолептичні (інвентаризація, спостереження) та балансово-звітні. Широке використання відомих в науці методів накопичення, вивчення, систематизації практичних даних дасть змогу виконати завданні курсової роботи.

Перший розділ (10-12 стор.) складається з 2-3 підрозділів. Зміст першого розділу повинен носити теоретичний характер, але із залученням (там, де це необхідно) практичного матеріалу. У розділі висвітлюється економічна сутність предмету дослідження, з’ясовується економічний зміст, суть і значення категорії, що досліджується, достовірності облікових і звітних даних; розкривається стан теоретичних напрацювань з обраної теми, для чого проводиться аналіз існуючих різноманітних поглядів на ті чи інші аспекти. Огляд літературних джерел проводиться по кожному автору або джерелу окремо з обов’язковим посиланням на них. Особлива увага має бути приділена поглибленому критичному огляду наукової літератури та законодавчих і нормативних актів за обраним напрямком дослідження. Студент повинен продемонструвати уміння аналізувати суперечності законодавчо-нормативної бази та формувати свою власну точку зору.

Потрібно також показати зростаючу роль і значення бухгалтерського обліку в найбільш повному виявленні і мобілізації резервів підвищення ефективності господарювання, економії ресурсів, поліпшення кінцевих результатів роботи підприємств.

Рекомендується наступна структура першого розділу і перелік питань, що розглядаються в ньому:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.007 с.)