Завдання за темою 1.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання за темою 1.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.Мета завдання: навчитися групувати господарчі засоби та джерела їх утворення Завдання 3:На підставі наведених нижче даних сгрупувати господарчі

засоби та джерела їх утворення, скласти баланс взуттєвого підприємства на 1

квітня 2001 року.

Вихідні дані за варіантами приведені у таблиці 3. Таблиця 3 - Дані для виконання завдання. З.

Найменування засобів та джерел їх Варіанти
утворення, грн.
1. Залишок коштів на розрахунковому        
рахунку
2. Туфлі жіночі на складі
3. Додатковий капітал
4. Заборгованість постачальнику за шкіру
5. Будова обувного підприємства (залиш-        
кова вартість)
6. Шкіра підошвяна на складі
7. Туфлі дитячі на складі
8. Заборгованість з заробітної плати робіт-        
никам
9. Статутний капітал
10. Прес вирубний у цеху (залишкова        
вартість)
11. Нерозподілений прибуток (непокритий        
збиток) ? ?
12. Заготівки туфель жіночих у цеху
13.Масло машинне на складі
14. Резервний капітал
15. Будова матеріального складу (залиш-        
кова вартість)
16. Заборгованість постачальнику за        
тканину
17. Заборгованість з заробітної плати        
службовцям
18. Тканина підкладна на складі
19. Заборгованість постачальнику за        
матеріали
20. Заготовки чоловічих черевик у цеху
21. Готівка у касі
22. Заборгованість з заробітної плати        
робочим
23.Машини шванкові у цеху
24. Шкіра для верху взуття на складі
25. Заборгованість енергопідприємству за        
витрачену електроенергію

 
 


 

Найменування засобів та джерел їх утворення Варіанти
26. Заборгованість підприємству "Водоканал" за витрачену воду 27. Нитки шванкові на складі 28. Інший додатковий капітал 29. Машини затяжні у цеху ЗО. Цільове фінансування 31. Заборгованість начальника цеху за аванс, який долучено їм на господарчі витрати 32. Черевики чоловічі на складі 33. Допоміжні запаси на складі 34. Довгострокові кредити банків 35. Інші довгострокові фінансові зобов'язання 36. Залишок коштів на валютному рахунку 37. Заборгованість покупця за відпущену йому продукцію 38. Туфлі дитячі на складі 39. Заборгованість бюджету 40. Заборгованість зі страхування 41. Поточні фінансові інвестиції 42. Первісна вартість з дебіторської заборго­ваності 43.Резерв сумнівних боргів 44. Довгострокова дебіторська заборгованість 45. Незавершене будівництво цеху 46. Патент по залишковій вартості 47. Векселі видані 48. Доходи майбутніх періодів 49. Витрати майбутніх періодів 200 400 500 4000 300 ЗО 1000 200 10000 6700 900 1950 600 1200 3000 2000 1500 700 1400 11000 400 800 300 200 210 410 510 4100 305 32 1100 210 10100 6708 910 1960 610 1210 3100 2100 1510 711 1410 11200 405 810 310 210 215 415 515 4115 310 33 1200 220 10200 6710 920 1970 620 1240 3200 2110 1520 712 1415 11215 406 820 320 220 219 420 520 4120 315 34 1300 230 10300 6715 930 1980 630 1250 3150 2120 1530 713 1420 11210 407 815 330 215

 

 

 

 

  Продовження таблиці 3                  
Варіанти
п/п
  о о о о о о о   о   о   о  
і   чо     о   г—1 гч гч        
          гч гч гч гч гч гч гч гч гч
  чо ЧО чо чо чо ЧО чо чо ЧО ЧО чо чо чо чо
  о ю о ІГ> о ІГ) о   о   о ю о ш
    гч гч             ЧО чо    
гч гч гч гч гч гч гч ГЧ' гч гч гч гч гч гч
  о •о о ю о «о о «Г> о   о   о ю
    гч гч             чо ЧО г-»  
о о о о о о о о о о о о о о
  гч гч гч гч гч гч гч гч гч гч гч гч гч гч
  о   о   о ю о   о о о • о о о
о о —<   гч гч         чо    
  оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо оо
  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
гч       чо   оо   о     гч    
    о о О\ § о о о с^              
  о о о о о   о   о о о о о о
    гч о           ЧО   оо  
о о о гч о о о т—1 г—1   ,—1 о о о
                    ю     ЧО ЧО
  о о о о о о о о   о ю о о о
гч       чо   оо           гч  
  оо оо оо оо оо оо оо   с"
  о о о о о о о о о о о о о о
    гч со     ЧО   оо   о   гч    
  оо оо оо оо оо оо          
  о о о о о о о о о о о о о о о о о о   о § о о
                           
  .о-         о-           о-  
  о о о о о о о о о о о о о о
по
о о гч о о о о ЧО о о оо о § о о гч о о ^>
    ^       ***       оо оо
  о о о о о о о о о о о о о о
  гч гч

 

 

 

 

 

 

  Продовження таблиці 3                  
            Варіанти            
п/п
  о | о о о о о о о о о о о о
  о о гч го     чо   оо чо ю   чо . *°
о о о о о о о о о о о о о о
  сч гч гч сч сч сч гч сч сч гч гч гч сч сч
  о о о о о о о о о о о о о о
  гч го   г- чо о оо   гч го ті- г^ чо г-»
  о о о о о о о о о о о о о о
  гч го ті- ЧО   ті-   чо     сч го  
сч гч сч гч гч гч гч гч сч сч сч сч сч сч
  о о о о о о гч о го о о о о оо о о о сч
сч   о о о о   о о о о о о о
  сч гч сч гч гч сч гч гч гч гч сч сч сч сч
  о о о о о о о о о о о о о о
•о гч го   ю ІО   оо     чо «о оо іО
  о о о о о о о о о о о о о о
сч чо чО   ЧО гч чо го чо чо ІО о чо ЧО 00 чо ЧО
  о ю о Ю о іо о   о ю о ІО о «о
сч гч го го тГ ті-     ЧО чо     оо
  о о о о о о о о о о о о о
о о о Сч о о о го о о чо о о о
          гч гч сч сч сч сч гч сч гч сч
  о о о о о о о о о о о о о
о   го о   о о о оо о о о о сч о го  
  г-   г-       ^ ^   ^        
  о о о о о о о о о ю ЧО о «о о
Сч ЧО <Сч Сч оо Сч о о о сч о го о го о го о   о о
  го го го го го ті- ^ тГ ^       г*  
  о іо о о о •о оо Сч о   оо «о  
сч чо сч чо го чо чо чо ЧО чо чо сч чо ЧО чо чо о ЧО о чо
    чо ^ Сч о іо о о о «о чо  
о о о о о   у—і сч го ті- тґ     ^І"
сч гч сч гч сч гч сч сч гч гч сч гч гч сч
  ю о ю чо   оо   о ю чо   оо с* о
1-І гч сч сч сч гч сч го     у—< у—1   сч
тґ ті" ті" ті" ті-   тГ     ті-       ті"
  о «о гч го     чо   оо Сл о   гч го
      ю             гч гч гч гч

 

 

 

 

 

 

  Продовження таблиці 3                  
  Варіанти
п/п
  іО ЧО   оо Сч   оо Сч о   гч го о  
о о о о о о о о         гч гч
о о о   о о о о о о о о о о
                             
  го тґ ІО чо   оо   о | сч го тґ ті- •о
зо               гч гч гч гч сч гч гч
  го го го го го го го го, го го го го ГО го
  о   го ^. ІО ЧО (^ с> о г_н сч го ТІ"
сч гч сч сч сч гч сч сч сч го го го го го
  го го го го го го го го го го го го го го
  сч го   «о чо     о   оо   чо
го го го го го го го го го ті- го го го го
о о о о о   ЧО - оо Сч     чо ю
                             
  о о о о о о о о о о о о о ІО
  сч го ті-   ЧО     о   сч го го
  сч гч сч гч сч сч гч гч гч го го го го го
  о о о о о о о о о о о о о о
  о о о о   о о о о   чо   оо Сч
  о о о о о о о о о о о о о Сч
    гч го ^; ЧО   оо     о  
  чо ЧО ЧО чо ЧО чо ЧО чо чо чо ЧО чо ЧО ЧО
  о о о о о о о о о о о о о о
о о о сч о го о   о ЧО о о о   о чо   оо
  гч гч гч сч гч сч гч гч гч сч сч сч гч сч
  о о о о о о о о о ю о іО о іО
  гч го     ЧО       о о    
  ЧО ЧО ЧО чо ЧО ЧО ЧО чо ЧО чо     г^  
  о о о о о о о о о о о о о о
гч го ті- ІО ЧО   оо   о   гч го ті-  
гч сч сч гч гч гч гч сч го го го го го го
  го   сч го ті- гч го тґ го гч сч го ті- го
  о о о о о о о о о о о о о сч
  чо __ , оо с>.   гч   чо   оо  
  сч сч гч сч гч гч гч сч сч гч гч сч гч гч

 
 

  Продовження таблиці 3                  
п/п Варіанти
о
о гм со о со со
003 і ' 300 о озе

 

 

 

  Продовження таблиці 3              
            Варіанти        
п/п зо
  о о о о о о о о о о о о
    о   со         со    
г—І   гч гм гм гч гм гм гч гм гм гм
  ЧО чо чо чо чо ЧО ЧО чо чо ЧО чо чо
  о чо о чо о чо о чо о чо о чо
      гм гм со со         чо ЧО
гч гм гм гм         гч гм гч гм
  о чо о чо о чо о чо о чо о чо
      гм гм со со         чо  
о о о о о о о о о о о  
  гм гм гм гч гм   гм гм гч гм гм гм
  о чо о чо о чо о чо о о о о
о о   1—< гм гм со со ^ чо чо  
оо оо оо оо оо оо оо
  о о о о о о о о о о о о
  о о о   о о о о о о о  
  о о о о о чо о чо о о о о
        о со со       чо   оо
о о о гч о о о т—1 т—І   1—1 о
  чо чо чо чо чо чо чо чо чо чо чо чо
  о о о о о о о о чо о чо о
гч     чо ЧО     <^      
оо оо оо    
  о о о о о о о о о о о о
    гм СО т*   чо   оо       гм
  оо оо оо оо оо оо   °^ О\
  о о о о о о о о о о о о
  о       о о о о о о о о
        гм     со т*-   ЧО
  о о о о о о о о о о о о
  о       о о о о о о о о
о о о                 чо
  со   чо         со со со
о- ■<>• о- о. <>• о. о.         о.
о о гч о о о   о о о о о о о гм
    г- г-     г-       оо оо
  о о о о о о о о о о о о
 

Продовження таблиці З

            ] Варіанти        
п/п зо
  о   о о о о о о о о о о
  о о сч       ЧО г» оо чо    
о о о о о о о о о о о о
  сч сч сч сч сч   сч   сч сч сч сч
  о о о о о о о о о о о о
  сч     г^ ЧО   оо г- сч г^  
  о о о о о о о о о о о о
сч сч сч сч сч чо сч сч сч сч ЧО сч сч сч сч сч
  о о о о о о о сч о о о   о г- о оо о
сч   о о о о   о о о о о
  сч сч сч сч сч   сч сч сч сч сч сч
  о о о о о о о о о о о о
  сч її «п «п чо «п оо $ ЧО чо  
  о о о о о о о о о о о о
сч чо ЧО   чо чо чо чо чо   о чо чо
  о ю о «Ті о ю о   о іг> о  
сч сч           ю ЧО чо    
о о
  г"~'       сч сч сч сч сч сч сч сч
  о о сч о о о   о о оо о о о о о о
о о о о о о о о     сч  
    г- о       ^ г- г-     ^
  о о о о о о о о о ІЛ ЧО о
  чо     о о   о   о о
    со сп СО со   ^          
  о   о о о   оо   о   оо
сч чо сч чо го ЧО чо ЧО ЧО чо ЧО сч чо ЧО чо ЧО
    ЧО   ач о »г> о о о «л чо
о сч о сч о сч о сч     см сч сч сч сч сч сч
    о   чо   оо   о ю ЧО   оо
  сч сч сч                
  о   сч       чо   оо   о  
                    сч сч

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.019 с.)