ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 26 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 26 Страница

Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку Проектування інформаційних систем – це тривалий, трудомісткий і динамічний процес. В якому на різних етапах беруть участь фахівці різних напрямків і кваліфікацій. Основні види ризику, які пов’язані з автоматизацією обліку Особливості обліку виробничих щапасів Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видом виплат та утримань. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації Облік фінансово-розрахункових операцій Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту Тема 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО Організація автоматизованого обліку витрат на виробництво Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами універсального програмного продукту На підставі Довідника групування статей звітності, Довідника розрахунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних даних здійснюється розрахунок інформації за показниками. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту Этап проведения аудиторских процедур в режиме работы с программой «1С-БУХГАЛТЕРИЯ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Журнал проводок за 1 полугодие 2007г. Анализ счета 02: за 1-ый квартал 2007г. Выполнение услуг, сопутствующих аудиту Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись Документирование, инвентаризация, техника и формы бухгалтерского учета Оценка – методический прием бухгалтерского учета Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение Международные стандарты бухгалтерского учета Как влияет на итог баланса хозяйственная операция «Выплачена заработная плата работникам из кассы»? ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ ПО РАБОТЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ и др.) Ценные бумаги, деноминированные в валюте Срочные сделки с ценными бумагами (фьючерсы, опционы, форварды) Вексельные операции с юридическими и физическими лицами Корректировка акций за 2005 г. с учетом эмиссии от 01 августа 2006 г. Учет инвестиционных операций банков Векселя (дисконтные, процентные) Срочные сделки с ценными бумагами Глава 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ПРАВИЛАМ ПБУ 3/2006 Бухгалтерский и налоговый учет Бухгалтерский учет и налогообложение операций, связанных с экспортом Применение нулевой ставки НДС Экспорт товаров с участием посредника Расчеты с иностранными поставщиками, приобретение иностранной валюты для расчетов Правила учета операций с валютным аккредитивом Импорт товаров через российского посредника. Особенности бухгалтерского учета Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення Тема 3. Документація й інвентаризація Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис операцій Взаємозв’язок балансу і рахунків Тема 9. Основи організації бухгалтерського обліку в Україні Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета Остатки по синтетическим счетам ЗАО «Вега», тыс. руб. Задача и методические указания по ее выполнению Тема 6. Документація, інвентаризація Тема 1. Наукові основи економічного аналізу Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства. Реформа обліку і звітності в Україні Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку Параметри і форми аналітичного обліку Характеристика та коди контрагентів Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами дорученнями Облік операцій при розрахунках акредитивами Організація обліку кредитних операцій Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів Облік операцій кредитного характеру Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України Касове виконання місцевих бюджетів ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними Облік вкладень банку в боргові цінні папери Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими зобов'язаннями Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті Неторговельні операції з валютними цінностями Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків Облік операцій при використанні документарного інкасо. Документальне забезпечення обліку Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком Облік доходів і витрат банку Облік фінансового результату і розподілу прибутку ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів Облік внесків до державних цільових фондів Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів Класифікація звітності комерційних банків Характеристика звітності комерційних банків Внутрішній аудит оподаткування банку Угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування Розрахунок резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків Порядок торгівлі іноземною валютою Індексації балансової вартості основних фондів та їх зношення Складання і подання фінансових звітів Поняття про облікову політику підприємства РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС Розрахунок кінцевого сальдо на рахунках бухгалтерського обліку ОСНОВНІ БЛОК-СХЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК СИСТЕМИ Господарські операції, пов'язані з обліком витрат, доходів і фінансових результатів Облік витрат з використанням рахунків тільки класу 9 Облік доходів і фінансових результатів Основні схеми бухгалтерського обліку Помилки бухгалтерського обліку і звітності та порядок їх виправлення Якщо підприємство для обліку витрат використовує рахунки тільки класу 8 ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ Поняття про облікові регістри. Види облікових регістрів Інвентаризація, її види і порядок проведення Облік надходження основних засобів Облік надходження матеріалів Облік оплати праці і пов'язаних з нею розрахунків Залишки по рахунках на 01.10 ,(грн.) Баланс як в рішенні вправи 5.8. Журнал реєстрації господарських операцій за вересень Від 4 січня 2005 р. № 1 ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов. Тема: «Учет капитала, резервов и финансовых результатов» Формы и техника бухгалтерского учета Учет амортизации основных средств и ремонта основных средств Порядок учета резервного и добавочного капитала Формирование финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия Основные налоги, уплачиваемые организацией Задачи и объекты бух. учета в кредитных организациях. Документация по операциям банка. Структура учетно-операционного подразделения банка. Учет операции по уменьшению уставного капитала. Порядок учета депозитных операций. Порядок выпуска б-ом пл. карточек в обращение. Учет операциий при расч. БПК. Учет краткосрочных ссуд КБ 47-49 Покупка и продажа инвал. Безнал A1.Суть, функції та завдання б.о. Значення бухгалтерського балансу Документальне оформлення продажу товарів за готівку та за безготівковим розрахунком Шляпникова Е.А., Селезнева И.П., Кузнецова О.С. Тема 1. Введение в теорию бухгалтерского учета Ведомость распределения цеховых и общехозяйственных расходов, руб. Расчет распределения коммерческих расходов по видам реализованной продукции Влияние хозяйственных операций на валюту баланса Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Позаказный и попередельный методы Оценка МПЗ при принятии к учету. Понятие о счетах бухгалтерского учета и их строение Двойная запись операций на счетах Оценка имущества, обязательств Хозяйственной деятельности организации Бухгалтерские документы, их назначение и классификация Инвентаризация и её значение РАЗДЕЛ II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Учет денежных средств и денежных документов в кассе Учет денежных средств на расчетных валютных и других счетах Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы. Учет резервов по сомнительным долгам Экономическая сущность материально-производственных запасов, их оценка и задачи учета. Синтетический и аналитический учет производственных запасов, готовой продукции, товаров Контроль за сохранностью и использованием товарно-материальных ценностей Методы оценки животных на выращивании и откорме Первичная документация по учету труда и его оплаты Сущность и классификация финансовых вложений и ценных бумаг Учет собственных акций (долей) Учет операционных и внереализационных доходов и расходов ГЛАВА 18. УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Синтетический и аналитический учет вложений ГЛАВА 19. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Полезного использования. руб. Учет нематериальных активов и их амортизация Состав затрат, включаемых в себестоимость Синтетический и аналитический учет расходов по управлению и обслуживанию производства. Учет расходов будущих периодов Учет затрат в ремонтных производствах Расчет себестоимости работ грузового автотранспорта Учет затрат по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования ГЛАВА 23. УЧЕТ ЗАТРАТ, ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ИСЧИСЛЕНИЕ ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ Исчисление себестоимости продукции растениеводства Расчет себестоимости выращенной в теплице продукции Расчет себестоимости продукции садоводства в неспециализированном Расчет себестоимости 1ц живой массы молодняка крупного рогатого скота и взрослых животных, выбракованных из основного стада Расчет себестоимости продукции овцеводства мясо-шерстного направления Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции промышленных производств Исчисление себестоимости продукции подсобных Учет затрат и услуг обслуживающих производств и хозяйств Значение, виды и сроки представления бухгалтерской отчетности За кредитно-модульною системою на І семестр 2011-2012 навчального року для груп ФК - 21, ФК - 22, ФК - 23, ФК - 24, ФК - 25 (ФЕФ), ЕП-23, ЕП-24 (ОЕФ) Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства Модуль І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості Тема 15. Фінансова звітність (3 год.) Виконання ІНДЗ у вигляді написання статей чи тез статей Аналитический счет к счету 20 «Основное производство» Счет 20-1 «Диван-кровати» Начисление амортизации основных средств Распределение затрат вспомогательного производства Расчет платежей налога на рекламу и налога на имущество Кіровоградський інститут розвитку людини Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку? Тема 3. Облік доходів і витрат банку Тема 6. Облік операцій з кредитування Облік формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Облік операцій з нарахування та сплати процентних доходів (витрат) за кредитними операціями Облік нарахованих і сплачених банку процентних доходів Загальні підходи до оцінки і класифікації цінних паперів, що обліковуються у банківську портфелі Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні за дорученням клієнтів на дату розрахунку ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет економіки ТА ПРАВА Завдання та вимоги до бухгалтерського обліку Обліком та фінансовою звітністю Автоматизованих робочих місць бухгалтера Вимоги до змісту та оформлення документів Проста форма бухгалтерського обліку Помилки в бухгалтерських записах, способи їх Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні Принципи підготовки фінансової звітності Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності Зміст статей звіту про власний капітал Основная характеристика бухгалтерского учета Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций ТЕМА 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах ТЕМА 2. Облік доходів і видатків ТЕМА 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій ТЕМА 3. Облік фінансово-розрахункових операцій ТЕМА 5. Облік необоротних активів ТЕМА 9. Інвентаризація в системі бюджетних установ Навчальний предмет: Організація обліку Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Організація та керівництво виробничою практикою Вимоги щодо оформлення звіту з виробничої практики Підведення підсумків виробничої практики Зміст і послідовність виконання контрольної роботи Вибір варіанту контрольної роботи Перелік практичних задач до контрольної роботи Звіт про фінансовий стан (Баланс) Понятие внутреннего стандарта. Облік податку на додану вартість. Баланс на початок поточного періоду Список літератури для користування Зразок письмового завдання на іспиті Поточні фінансові інвестиції» Реєстр звітів про використання суми коштів отриманих на відрядження або в підзвіт Тема: Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів Тема: Облік поточних біологічних активів АКТ № 216 на оприбуткування приплоду тварин Аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва Тема: Облік капітальних інвестицій Тема: Облік розрахунків за зобов’язаннями Тема: Облік праці та її оплати Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документування операцій з основними засобами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік нарахування зносу основних засобів. Облік нематеріальних активів: види, оцінка, знос. ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМІВ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВО Економічний зміст орендних відносин (лізингу). Облік операцій з операційної та фінансової оренди. Определение и классификация МПЗ Тема 4. Методика проведения аудита, аудиторский риск, ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОБЪЕКТЫ АУДИТА 51 ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОБЪЕКТЫ АУДИТА 55 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА 8 УКРАИНЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.032 с.)