Облік вибуття необоротних активівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік вибуття необоротних активівОб'єкти основних засобів і нематеріальних активів вилучаються з активів і відповідносписуються з балансу в таких випадках: продаж, безоплатне передавання, ліквідація, вкладання банку в статутний капітал підприємства у формі необоротних активів.У випадку реалізації основних засобів і нематеріальних активівфінансовий результат від їх вибуття визначається як різниця між доходом від вибуттяосновних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат,пов'язаних із вибуттям) та їхньою залишковою вартістю.Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за дебетом рахунка 7490, а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, за кредитом рахунка 6490.Бухгалтерські проведення, що виконуються у випадку реалізації основних засобів і нематеріальних активів,Перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно з сумою виручки від його реалізаціїДт Кореспондентський рахунок (або рахунок готівкових коштів Дт 4309(4409,4509),Дт 7490 Кт 4300,(4400,4500).Перевищення суми виручки від реалізації порівняно з сумою залишкової вартості реалізації об'єктаДт Кореспондентський рахунок (або рахунок готівкових коштів)Дт Кореспондентський рахунок (або рахунок готівкових коштів)Дт 4309 (4409,4509),Кт 4300,(4400, 4500)Кт 6490. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно їх реалізації. Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта та його справедливої вартості на дату передавання. У випадку, коли справедлива вартість вища, ніж залишкова, результат не визнається. Якщо під час безоплатного передавання основних засобів і нематеріальних активів іншій організації їхня залишкова вартість перевищує справедливу, негативний результат від вибуття відображається за дебетом рахунка 7490. Порядок безоплатного передавання необоротних активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно. При цьому операції з безоплатного передавання та оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими установами відображається за рахунками 3902 і 3903.Вкладення банку до статутного капіталу підприємств (господарських товариств) у формі основних засобів і нематеріальних активів відображається за справедливою вартістю переданих активів. Такі вкладення обліковуються за дебетом відповідних рахунків 3-го та 4-го класів як довгострокові вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції, вкладення в асоційовані та дочірні компанії та кредитом рахунків 4300, 4400, 4500. Розгляньмо бухгалтерські проведення, що виконуються у випадку вкладень банку до статутного капіталу асоційованої фінансової установи у формі основних засобів (залишкова вартість об'єкта перевищує його справедливу вартість).Дт 4103 - на суму справедливої вартості об'єктаДт 4409 - на суму зносу об'єктаДт 7490 - на суму перевищення залишкової вартості об'єкта над його справедливою вартістюКт 4400 - на суму первісної вартості об'єкта.Необоротні активи, що були передані банком-учасником до статутного капіталу та повернені банкові в натуральній формі під час ліквідації підприємства, відображаються в обліку за справедливою вартістю на дату повернення таким бухгалтерським проведенням:Дт 4400 Кт 4103. Ліквідація основних засобів і нематеріальних активів здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Порядок списання необоротних активів із балансу визначається обліковою політикою банку У випадку списання з балансу основних засобів виконуються такі бухгалтерські проведення:на суму зносу Дт 4409 Кт 4400. на суму залишкової вартості: Д 7490 Кт 4400.

Облік формування фінансових результатів комерційного банку та розподілу його прибутку

Фінансовий результат діяльності банку визначається порівнянням доходів

звітного періоду з витратами даного періоду. Методика визначення фінансового

результату передбачає, що він розраховується як різниця між загальною сумою всіх

статей доходів банку та загальною сумою всіх статей його витрат. Фінансовий

результат може виступати у формі прибутку або збитку банку.

Порядок обліку фінансового результату діяльності банку за звітний рік є таким.

Наприкінці року залишки за рахунками доходів і витрат закриваються (станом на

перший робочий день нового року вони дорівнюють нулеві). При цьому за умови

перевищення доходів над витратами банк отримує прибуток, який відображається за

кредитом рахунка 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»; за умови

перевищення витрат над доходами - збиток, який обліковується за дебетом рахунка

5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Слід зауважити, що на розмір фінансового результату звітного року впливають

також коригуючі проведення, які здійснюються вже наступного року. Така ситуація

пов'язана з тим, що ряд операцій банку, проведених у звітному періоді, з різних

причин банк не може відобразити за рахунками бухгалтерського обліку в даному

періоді. Це стосується, насамперед, таких операцій, як переоцінювання,

нарахування, рух резервів.

Коригуюче проведення здійснюється за умови, що подія, зміст якої воно

відображає, стосується операції, фактично проведеної у звітному періоді.

Порядок та умови здійснення коригуючих проведень визначаються

Положенням про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками

України, затверджене постановою Правління НБУ від 09.10.2001 р. № 427.

Суми прибутку чи збитку банку (з урахуванням результатів коригуючих

проведень) обліковуються за рахунками 5040 «Прибуток звітного року, що очікує

затвердження» або 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження» до їх

затвердження та розподілу Загальними зборами акціонерів банку.

Слід зауважити, що бухгалтерські проведення при відображенні фінансових

результатів діяльності банку за щойно наведеними рахунками не виконуються.

Віднесення фінансового результату діяльності банку на вказані рахунки здійснюється

автоматично в кінці останнього робочого дня звітного року.

Напрями розподілу прибутку банку визначають та затверджують загальні

збори акціонерів.

У бухгалтерському обліку розподіл прибутку банку відображається так:

– формування резервного фонду

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 5021 «Резервні фонди»;

– нарахування дивідендів акціонерам банку

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами»;

– формування загальних резервів

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 5020 «Загальні резерви»;

– формування інших фондів банку

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 5022 «Інші фонди банку»;

– здійснення капіталізації дивідендів, що спрямовуються на збільшення

статутного капіталу

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 5003 «Дивіденди, направлені на збільшення статутного капіталу». Залишок

нерозподіленого прибутку банку обліковується за балансовим рахунком5030

„Нерозподілені прибутки минулих років”, що відображається в обліку таким

бухгалтерським проведенням:

Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»

Кт 5003 «Нерозподілене прибутки минулих років».

В аналітичному обліку банк на власний розсуд може відкривати окремі

аналітичні рахунки за балансовим рахунком 5030 «Нерозподілене прибутки минулих

років» для деталізації напрямів використання нерозподіленого прибутку.

Облік гудвілу.

Гудвіл — це перевага, яку отримує банк-покупець унаслідок купівлі вже діючого банку (підприємства) порівняно зі створенням нового. Ця перевага може бути пов’язана з наявністю постійних клієнтів, вигідним географічним розміщенням, наявністю висококваліфікованого персоналу тощо. Гудвіл відображається в обліку покупця, але не може бути переданий, проданий тощо.Гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання.
Ідентифіковані активи та зобов’язання — придбані активи та зобов’язання, що на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу.
Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов’язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їхньою справедливою вартістю. Одночасно покупець у бухгалтерському обліку відображає позитивні чи негативні значення гудвілу за результатами купівлі.Якщо придбання здійснюється через передавання інших активів або прийняття на себе зобов’язань, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов’язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого банку, збільшеній на суму витрат, які безпосередньо пов’язані з їх придбанням.
Чисті активи — активи банку за відрахування його зобов’язань.
Якщо придбання здійснюється поетапно, то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань, з одночасним визнанням частки покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов’язань, що придбані на кожному етапі.
Після визнання ідентифікованих активів і зобов’язань у балансі покупця всі дальші зміни, що пов’язані з їх оцінкою, не приводять до додаткового визнання нового позитивного чи негативного гудвілу.
Позитивний гудвіл обліковується як актив на рахунку обліку нематеріальних активів 4300 «Нематеріальні активи» аналітичний рахунок «Гудвіл», тобто вартість придбання вища, ніж частка покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань. При цьому здійснюються такі записи:
на суму платежу з придбання активів:
Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів»
К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок»;
на суму придбаних активів:
Д-т рахунків активів
К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів»;
на суму різниці за результатами розрахунку:
Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи» аналітичний рахунок «Гудвіл»
К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів».
Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується відповідно до щомісячного рівномірного нарахування амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.
Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:
прогнозованого строку діяльності банку;
нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;
зміни попиту на роботи, послуги банку тощо.
Амортизація гудвілу відображається таким проведенням:
Д-т рахунка 7423 «Амортизація»
К-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи» аналітичний рахунок «Гудвіл».
Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то його списують з включенням залишкової вартості до витрат. При цьому здійснюється таке проведення:
Д-т рахунка 7499 «Інші небанківські операційні витрати»
К-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи» аналітичний рахунок «Гудвіл».
Негативний гудвіл обліковується на рахунку 4320 «Негативний гудвіл» як сума вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань, що перевищує вартість придбання. Здійснюється таке проведення:
на суму платежу з придбання активів:
Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів»
К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок»;
на суму придбаних активів:
Д-т рахунків активів
К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів і основних засобів»;
на суму різниці за результатами розрахунку:
Д-т рахунків активів
К-т рахунка 4320 «Негативний гудвіл».
Якщо діяльність придбаного банку прогнозується в майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом у сумі, яка:
не перевищує справедливої вартості придбаних необоротних активів, — рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;
перевищує справедливу вартість придбаних необоротних активів, — у період придбання.
Якщо діяльність придбаного банку в майбутньому прогнозується зі збитками, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом періоду утворення таких збитків. Здійснюється таке проведення:
Д-т рахунка 4320 «Негативний гудвіл»
К-т рахунка 6499 «Інші небанківські операційні доходи»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.006 с.)