Облік придбання та створення основних засобів є нематеріальних активівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік придбання та створення основних засобів є нематеріальних активівПридбані або створені основні засоби та нематеріальні активи зараховуються

на баланс банку за первісною вартістю, яка охоплює усі витрати, пов'язані з їх

придбанням чи створенням, доставленням, упакуванням і введенням в експлуатацію.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості

придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших

витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням і доведенням до придатного

для використання за призначенням стану.

Первісна вартість об'єктів, переведених з оборотних активів, товарів, готової

продукції тощо до основних засобів, дорівнює їхній собівартості.

Первісна вартість окремого об'єкта основних засобів чи нематеріальних

активів, за які сплачено загальну суму, визначається розподілом цієї суми

пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об'єктів.

За справедливою вартістю також оцінюються нематеріальні активи, отримані

внаслідок об'єднання банків.

Справедлива вартість -сума,за якою може бути здійснений обмін активу

або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними,зацікавленими та

незалежними сторонами.

Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів є ринкова вартість

(земля, будівлі); для машин та устатковання - ринкова вартість, а за відсутності

даних про ринкову вартість - відновлювана вартість за вирахуванням суми зносу на

дату оцінювання; для інших основних засобів - відновлювана вартість за

вирахування суми зносу на дату оцінювання.

Для нематеріальних активів справедливою вартістю є їхня поточна ринкова

вартість; за її відсутності - оцінна вартість, яку банк сплатив би за актив у разі

проведення операції між обізнаними та незалежними сторонами, виходячи з наявної

інформації.

Чинною Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і

нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ

від 11.12.2000 р. № 475 (із змінами і доповненнями), передбачено два підходи до

відображення в бухгалтерському обліку придбання основних засобів і

нематеріальних активів за національну валюту.

Капітальні Інвестиції - витрати на придбання або створення матеріальних 1

нематеріальних необоротних активів.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання

необоротних активів за іноземку валюту застосовуються рахунки 3800 «Позиція

банку щодо іноземної валюти та банківських металів» і 3801 «Еквівалент позиції

банку щодо іноземної валюти та банківських металів».

На підставі даних актів приймання-передавання відкриваються інвентарні

картки об'єктів необоротних активів, в яких і ведеться аналітичний облік основних

засобів і нематеріальних активів банку. З метою контролю і забезпечення реєстрації

інвентарних карток обліку нематеріальних активів банки ведуть їх опис в інвентарній

книзі.

Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися

автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів

повинна забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і звіряння даних

аналітичного обліку з синтетичним. Порядок звіряння даних аналітичного обліку з

синтетичним визначається банком самостійно.

Кожному інвентарному об'єктові присвоюється відповідний інвентарний номер,

який проставляється на предметі, в інвентарній книзі та в інвентарній картці. Ці

номери зберігаються за об'єктом на весь період його перебування в установі банку.

Інвентарні номери об'єктів, які вибули, не можуть бути присвоєні іншим об'єктам, що

надійшли в банк.

Розрахунки акредитивами.

Акредитив — це форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Банк емітент може відкривати такі види акредитивів:

покритий — акредитив для здійснення платежів, при якому завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку; непокритий — акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитиви бувають відкличні(відкличним називають акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром) та невідкличні, про що робиться позначка безпосередньо на бланку акредитива(за відсутності такої позначки акредитив вважається невід-кличним, він може бути змінений або анульований лише за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий).

Акредитиви в іншому (виконуючому) банку за дорученням банку емітента можуть виконуватися:

а) депоновані — списанням коштів з аналітичного рахунку «Розрахунки акредитивами», відкритого у виконуючому банку;

б) гарантовані — наданням виконуючому банку права списувати кошти з кореспондентського рахунка банку-емітента, відкритого під час встановлення кореспондентських відносин між банками.

Для відкриття акредитива підприємство подає банку-емітенту заяву з відповідними реквізитами. Реквізити є обов'язковими і за відсутності одного з них акредитив не відкривається.

У разі відкриття акредитива, депонованого у виконуючому банку, банк-емітент перераховує кошти платника на аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами» в банку бенефіціара та повідомляє його про умови акредитива. Прийнята до виконання заява про відкриття акредитива враховується банком-емітентом на позабалансовому рахунку № 9802.

Для відкриття акредитива, депонованого у виконуючому банку, платник подає заяву в 4-х примірниках. 1-заяви виконує роль меморіального документа і підшивається в документи дня банку, 2- використовується як додаток до позабалансового рахунку №9802, 3-видається заявникові як розписка банку про відкриття акредитива з необхідними позначками банку,4-може бути використаний для інформування виконуючого банку про умови акредитива. Заява про відкриття акредитива подається в 3-х примірниках. 1- заяви разом з першим примірником платіжного доручення в банку-емітенті підшивають до документів дня, 2-видають заявникові як розписку банку про відкриття акредитива, 3-надсилають за допомогою засобів спецзв'язку до виконуючого банку для зарахування на позабалансовий рахунок № 9802.

У разі використання акредитива, депонованого в банку-емітенті, виконуючий банк за дорученням банку-емітента перевіряє виконання всіх умов акредитива за поданим бенефіціаром (у трьох примірниках) реєстром документів, що стосуються акредитива, та за іншими передбаченими акредитивом документами.

Третій примірник реєстру документів за акредитивом з позначкою банку виконуючий банк видає бенефіціару, перший та другий примірник цього реєстру разом з іншими документами за акредитивом надсилає з допомогою спецзв'язку до банку-емітента.

Банк-емітент після перевірки виконання всіх умов акредитива на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує кошти з аналітичного рахунку «Розрахунки акредитивами» та перераховує їх на рахунок бенефіціара.

Банк бенефіціара після отримання коштів від банку-емітента списує суму за акредитивом з позабалансового рахунку № 9802.

Виконуючий банк зараховує кошти бенефіціару за непокритим гарантованим акредитивом після перевірки отриманого реєстру документів за акредитивом та інших документівБанк-емітент у разі неможливості отримати кошти з рахунку заявника акредитива, якщо оплата за акредитивом здійснювалася за рахунок кредиту, до вирішення питання згідно з договором, відносить заборгованість на рахунок № 2040. Одночасно на суму виплачених бенефіціару коштів за акредитивом здійснюється списання коштів з позабалансового рахунку № 9020.

Строк дії акредитива в банку-емітенті встановлюється покупцем у межах 15 днів з дня відкриття.

Керівник установи банку-емітента має право за поданням заявника акредитива в разі потреби продовжувати строк дії акредитива на 10 днів, якщо змінилися умови поставляння та відвантаження продукції. Банк-емітент, у свою чергу, повідомляє про це виконуючий банк, а останній — бенефіціара.

Дата, зазначена в акредитиві, є останнім днем для оплати виконуючим банком документів за акредитивом.

Після отримання коштів банк-емітент зараховує їх на рахунок платника та списує відповідну суму з позабалансового рахунку № 9802.

Про закриття непокритого акредитива у зв'язку із закінченням строку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банкові-емітенту електронною поштою або іншими лініями зв'язку, що передбачені кореспондентськими договорами та списує суму акредитива з позабалансового рахунку № 9802.

Отримавши повідомлення про закриття акредитива, банк-емітент списує відповідну суму з позабалансового рахунку № 9020. Акредитив, депонований у банку-емітенті, цей банк закриває після закінчення строку, зазначеного в акредитиві, отримавши підтвердження від виконуючого банку про невиконання акредитива.

Наприкінці операційного дня банк-емітент перераховує кошти з аналітичного рахунку «Розрахунки акредитивами» на рахунок заявника акредитива і надсилає повідомлення виконуючому банку для списання з позабалансового рахунку № 9802.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.008 с.)