Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажуВкладення банків у боргові цінні папери Уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються НБХ відображаються за балансовими рахунками груп 141 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж» та 142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції». Облік їх здійснюється аналогічно облікові боргових цінних паперів, придбаних на продаж та на інвестиції, що відображаються за рахунками 3-го класу.

Вкладення банку з метою продажу в боргові цінні папери, випущені центральними та місцевими органами державного управління, банками та іншими юридичними особами, обліковуються за рахунками групи 311 «Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж» (окрім тих, що рефінансуються НБУ).

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки в розрізі емітентів.

Боргові цінні папери у портфелі банку на продаж відображаються в обліку за вартістю їх придбання та переоцінюються наприкінці місяця згідно з правилом нижчої вартості.

Облік боргових цінних паперів на продаж банк здійснює у розрізі кожної складової частини цінних паперів: номінальної вартості, дисконту і премії. Для цього відкриваються окремі балансові рахунки групи 311. Так, рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 служать для обліку боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж різних емітентів [центральних і місцевих органів державного управління; банків; фінансових (небанківських) установ; нефінансових підприємств].

Рахунок 3116 КА «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж» служить для обліку дисконту, а рахунок 3117А «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж» - для обліку премій за цим видом цінних паперів.

Придбання боргових цінних паперів з дисконтом чи премією відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

Придбання цінних паперів з дисконтом:

ДТ 3110 (3111, 3112, 3113, 3114) - на суму номіналу цінного папера

Кт 3116 – на суму дисконту за цінним папером

Кт Кореспондентського рахунка – на суму номіналу цінного папера за мінусом дисконту

Придбання цінних паперів з премією:

ДТ 3110 (3111, 3112, 3113, 3114) - на суму номіналу цінного папера

Дт 3117 - на суму премії за цінним папером

Кт Кореспондентського рахунка – на суму номіналу цінного папера та премії

Балансова вартість боргових цінних паперів визначатиметься шляхом приєднанням до номіналу цінних паперів (рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114) залишку премії (рахунок 3117) або навпаки - вирахуванням залишку дисконту (рахунок 3116).

Щомісяця, протягом періоду від дати придбання до погашення цінних паперів, необхідно здійснювати амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зменшення процентних доходів банку (рахунок 6052 «Процентні доходи за іншими цінними паперами у портфелі банку на продаж»).

Величина амортизації дисконту чи премії за період розраховується за двома методами:

1) метод прямої ставки процентів (рівномірний метод). Амортизація розраховується таким чином, щоби залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінних паперів був нульовим.

2) метод ефективної ставки процентів (ринкової ставки на час придбання). Величина амортизації за кожен період визначається множенням поточної балансової вартості цінного папера на його ринкову ставку та вирахуванням суми нарахованих процентів за офіційно встановленою процентною ставкою.

Дозволяється застосовувати один із методів, якщо різниця між величинами амортизації за період, яку розраховано за цими двома методами, не є суттєвою.

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід банку (цінні папери з дисконтом), а сума амортизації премії зменшує його (цінні папери з премією).

Бухгалтерські проведення, що виконуються для амортизації дисконту та премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, наведено нижче.

Амортизація дисконту за борговими цінними паперами: Дт 3116 Кт 6052

Амортизація премії за борговими цінними паперами: Дт 6052 Кт 3117

Наприкінці місяця за борговими цінними паперами, що враховані в портфелі банку на продаж, необхідно здійснювати нарахування процентного доходу, що відображається в обліку таким проведенням.

Дт 3118 Кт 6052

Результат (прибуток або збиток) від торгівлі цінними паперами відображається за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

Якщо здійснюється переведення цінних паперів з портфеля цінних паперів на продаж до інвестиційного портфеля, вказана операція відображається в обліку за ринковою ціною на час переведення в порядку продажу цінних паперів. Отриманий результат відображається за балансовим рахунком 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» як прибуток чи збиток від торгівлі цінними паперами. Переведені цінні папери обліковуються за рахунками інвестиційних цінних паперів як придбані.

17.Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій

Готівка приймається за такими документами: оголошення на внесення готівки, повідомлення, прибуткові касові ордери.

За оголошенням на внесення готівки приймаються гроші від суб'єктів ; підприємницької діяльності.

Платежі від населення приймаються за повідомленнями. Всі інші надходження оформляється прибутковими касовими ордерами.Впродовж дня касири згідно з прибутковими грошовими док-тами ведуть облік прийнятих і зданих грошових сум в окремій книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), а на при-кінці операційного дня складають Довідку касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей та кількість прибуткових док-тів, що поступили до каси, звіряючи загальну суму за довідкою з фактичною сумою наявних грошей. Елементом внутрішнього банківського к-лю за проведенням касових операцій є те, що довідка не тільки підписується касиром, але й оберти зберігаються із записами в касових журналах операційних працівників. Важливість к-лю полягає втому, що звірка оформля-ся підписами касира в касових журналах і, відповідно, операційних працівників на довідку касира.Вечерні каси здійснюють приймання грошей від підпр-в, установ, орг-цій і населення після закінчення операційного дня. Жодних видаткових операцій (за винятком операцій за вкладами та ЦП) працівники вечірніх кас не проводять. Вечірні каси створюються для поліпшення обслуговування клієнтів і з метою залучення готівкових коштів (приймання вечірніми касами сумок (мішків) з готівкою від інкасаторів НБУ, станцій залізниць і підпр-в зв'язку). Основним док-том для одержання готівки є грошовий чек встановленої форми. За внутрішньобанківськими операціями використовується видатковий касовий ордер. Цей документ також заповнюється індивід-ми позичальниками, що одержують позики в банках, вкладниками і пенсіонерами.Для проведення видаткових операцій, завідувач касою видає касирам під звіт готівку під розписку в книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей). Щоразу після одержання суми в підзвіт та сплати видаткових документів, касир видаткової каси проводить відповідні записи в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), вказує кількість проведених док-тів і залишок підзвітних сум. Одержавши видатковий чек, касир перевіряє тотожність підписів службових осіб, які мають право дозволити видачу грошей із зразками, що є у касира і зіставляє суму, проставлену у документі цифрами та літерами. Наприкінці операційного дня касир підраховує залишок грошей в касі, зіставляючи його з розрахунковим (виходячи із суми прийнятих грошей у підзвіт і сумою сплачених видаткових документів) та складає відповідну довідку касира видаткової каси, підписує довідку, а підсумкові касові оберти звіряє із записами в касових журналах операційних працівників. Звірка підтверджується підписами касира в касових журналах і операц. працівників – на довідці касира.Залишок грошей і видаткові касові документи за день разом із довідкою касира передаються завідувачу касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.004 с.)