Параметри та форми аналітичного облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Параметри та форми аналітичного облікуВсю необхідну інформацію неможливо відобразити на рівні лише балансових рахунків: це призведе до того, що план рахунків стане громіздким та незручним для роботи. Щоденна детальна інформація про здійснення банком операції відображається у основній формі аналітичного обліку – особливому рахунку. По кожному балансовому і позабалансовому рахунку відкриваються рахунки аналітичного обліку. Виділення особливих рахунків залежить від виду активу, зобов‘язань і власного капіталу з розподілом за контрагентами. Особливі рахунки підлягають реєстрації в спеціальних книгах, де для кожного бухгалтерського рахунку IV порядку відводяться окремі рахунки клієнтів, а також рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями (облік майна, власного капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності, розрахунків). При закритті рахунку у книзі проставляється дата і вказується причина закриття. Книга зберігається у головного бухгалтера; зміни у реєстраційних записах можуть здійснюватись тільки з його дозволу. За деякими балансовими рахунками аналітичний облік ведеться на зведених особових рахунках чи в операційних журналах, книгах, картках у вигляді хронологічного запису операцій для забезпечення контролю за цільовим використанням коштів. Наприклад, для обліку касових операцій застосовується „Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку”; для обліку ОЗ – „Журналу обліку ОЗ”; при розрахунках розрахунковими чеками може використовуватись зведення особовий рахунок за аналітичним рахунком „Розрахунки чеками”; видачу розрахункових чекових книжок можна обліковувати за спеціальними картками обліку і т. ін. У деяких випадках як регістри аналітичного обліку використовуються примірники документів. Наприклад, для обліку документів, не сплачених у строк через відсутність коштів у банку, в картотеку до позабалансового рахунку „Документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку” розміщуються перші примірники грошово-розрахункових документів, які чекають на сплату (платіжні доручення, вимоги – доручення тощо). Параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, є неодмінною умовою акумуляції ба­зи даних для формування фінансової та статистичної звітності. За­лежно від сфери застосування параметри поділяються на параметри: - контрагентів (клієнтів); - документів; - договорів; - безпосередньо аналітичних рахунків.Усі параметри аналітичного обліку класифіковані як обов'язкові та необов'язкові. Обов'язкові-вводяться з урахуванням вимог Національного банку України щодо звітності. Крім того, вони є обов'язковою умовою за­несення у комп'ютерну систему нового контрагента (клієнта) або нового аналітичного рахунку в момент його відкриття. Необов'язкові параметри визначаються банком самостійно і мо­жуть використовуватись при веденні управлінського обліку та орга­нізації внутрішнього контролю та аналізу.Серед обов'язкових параметрів аналітичних рахунків визначають: - загальні; - спеціальні. Так, загальні застосовуються до всіх рахунків, а спеціальні — до окремих груп аналітичних рахунків залежно від економічного зміс­ту операцій, що відображаються за цими рахунками. Вони також необхідні при автоматизованому веденні окремих операцій та для надання спеціальної звітності НБУ. Усі номери рахунків аналітичного обліку крім рахунків бюджету формуються за такою схемою: АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ1. АААА — номер балансового рахунку (4 знаки); 2. В — ключовий розряд (1 знак); 3. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ — інформація про аналітичний рахунок (до 9 знаків). Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжи­на номера рахунку становить 14 цифр, мінімальна — 5 цифр.Дещо інакше проводиться нумерація рахунків доходів бюджету. Нумерація рахунків 2500 і 2510, а також кошти поза­бюджетних фондів за балансовими рахунками 2560 і 2561 ведеться за такою схемою: АААА В 7 ССС NNN ЕЕ1. АААА — балансовий рахунок (4 знаки); 2. В — контрольний розряд (1 знак); 3. ССС — символ звітності банку (3 знаки); 4. NNN — код міністерства (3 знаки); 5. ЕЕ — додаткова характеристика рахунку (до 2 знаків). Розряди ССС (символ звітності банку) і NNN (код міністерства) заповнюються відповідно до бюджетної класифікації, що розсилає­ться комерційним банкам у пакеті довідників до формування еко­номічних показників для надання звітності. Параметри контрагентів (клієнтів) банку — це обов'язкові параметри, які деталізують інформацію про контраген­тів. Вони заповнюються при відкритті: • аналітичного рахунку для обліку операцій з клієнтами; • рахунку новому клієнтові в даному банку. Параметри контрагента включають код контрагента (є ідентифікатором контра­гента у внутрішньому списку контрагентів банку. Цей параметр є кодом власника рахунку і набирає значення порядкового но­мера клієнта відповідно до реєстру контрагентів, який ведеться банком.); ідентифіка­ційний код (визначає персо­нальний номер суб'єкта господарської діяльності — резидента від­повідно до ЄДРПОУ або фізичної особи — платника податків відпо­відно до Державного реєстру фізичних осіб), резидентність (може набирати значення: резид. (1), нерезидент (2).нерезидентами є юридичні особи та суб'єкти підприєм­ницької діяльності без статусу юридичної особи (філії, представни­цтва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної держави. резиденти — це юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи, які ство­рені та здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законо­давства України із місцезнаходженням на її території), код держави (містить код країни-контрагента (клієнта) відповідно до «Класифікатора країн світу» (ДК 007-96), ознаку інсайдера (Він містить інформацію про належність клієнта до інсайдерів або споріднених осіб банку. Юридичні особи-інсайдери — це і установи-акціонери, що володі­ють 10% і більше акцій, установи, споріднені банку або установи— засновники в межах корпоративного об'єднання, споріднені установи, головна установа щодо установи-засновника, асоційовані особи тощо. до фізичних осіб-інсайдерів належать: акціонери банку, які володіють 10% і більше акцій банку, керівники (установ банку і установ — засновників), контролери (керівники структурних підроз­ділів установ — засновників банку, працівники органів державної влади і управління. Параметр може набувати значення: 01 — інсайдер, 02 — неінсайдер), інституційний сектор економіки (вказує на статус контрагента в економіці), форму власності (вказує на їхній розподіл за формами власності), галузь економіки (визначає належ­ність суб'єктів господарської діяльності до конкретних галузей на­родного господарства), вид економічної діяльності (вказує на розподіл суб'єктів за видами економічної діяльності). Даний параметр, а також параметри Інституційний сектор еко­номіки, форма власності і галузь економіки для клієнтів-нерези­дентів не заповнюється. Параметри документів, що є стандартизовани­ми реквізитами документів, необхідні при проведенні комерційними банками розрахункових або касових операцій. НБУ визначено 4 параметри документів: 1. Символ касових оборотів — визначає зміст касової операції.2. Код контрагента — відповідає номеру контрагента у внутрі­шньому списку контрагентів. 3.Код операції— це параметр, який визначає зміст розрахунко­вої операції за стандартною класифікацією платіжного балансу для банків. 4. код країни-платни­ка. Заповнюється для усіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за умови, що платник або одержу­вач платежу (або обидва разом) є нерезидентами відповідно до чин­ного законодавства України. Для параметрів договорів визначаються спеціальні обов'язкові параметри: •процентна ставка — включає інформацію щодо процентної ставки, за якою нараховуються проценти, і вказується для рахунків, за якими відображається їх нарахування. Формат параметра— дев'ять знаків, причому чотири відводиться для відображення цілої частини числа, 5 — для дробової.

•параметр історії містить додаткову інформацію до рахунків: а) нарахованих доходів і прострочених нарахованих доходів, яка вказує на рахунок, з якого нарахована сума; б)пролонгованої, про­строченої сумнівної заборгованості, яка вказує на рахунок, на якому спочатку обліковувалась сума; в) неамортизованої премії або дис­конту, яка вказує на рахунок, на якому обліковується цінний папір. Формат — одна цифра. •параметр субрахунку дає змогу подати суму за балансовим ра­хунком з розподілом їїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.008 с.)