Що не зазначається в графіку документообігу ? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що не зазначається в графіку документообігу ?1) призначення документа;

2) кількість примірників;

3) кількість господарських операцій;

4) коли і ким складається.

 

218. Документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

219. Всі документи реєструються в:

1) Головній книзі;

2) журналі;

3) архівній книзі;

4) касовій книзі.

 

220. Документи, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

 

221. Документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

222. Відображення господарських операцій в бухгалтерських документах називається:

1) документообігом;

2) документуванням;

3) документацією;

4) інвентаризацією.

 

223. Прискорити процес оформлення і проходження документів на всіх етапах їх опрацювання дозволяє:

1) інвентаризація;

2) графік документообігу;

3) ревізія;

4) спостереження.

 

224. Тривалість складання документу має бути:

1) мінімальною;

2) максимальною;

3) півроку;


4) невизначеною.

 

225. Сукупність бухгалтерських документів називається:

1) документацією;

2) документуванням;

3) документообігом;

4) інвентаризацією

 

226. Замість вилучених з архіву підприємства документів в папку обов'язково вкладають:

1) письмову вимогу судово-слідчих або інших органів;

2) копії і реєстр вилучених документів;

3) дозвіл керівника підприємства;

4) довідку.

 

227. Підставою для відображення в поточному бухгалтерському обліку господарських операцій є дані:

1) бухгалтерського балансу;

2) первинних документів;

3) бухгалтерських рахунків;

4) звітності.

 

228. Скласти кореспонденцію: одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства матеріали:

1)Дт 201 Кт 36;

2) Дт 63 Кт 201;

3) Дт 201 Кт 63;

4) Дт 23 Кт 63.

 

229. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів:

1)Дт 201 Кт 63;

2) Дт 23 Кт 63;

3) Дт63 Кт 201;

4) Дт 64 Кт 63.

 

230. Бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відображати:

1)всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції з іншого;

2) всі затрати підприємства;

3) адміністративні витрати;

4) загальновиробничі витрати.

 

231. За способом включення в собівартість затрати поділяють на:

1)основні і накладні;

2) сторонні і особливі;


3) прямі та непрямі;

4) непрямі.

 

232. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію:

1)Дт 31 Кт 63;

2) Дт 31 Кт 36;

3) Дт 36 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

233. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням ПДВ) на фінансові результати:

1) Дт 70 Кт 79;

2) Дт 79 Кт 70;

3) Дт 79 Кт 36;

4) Дт 70 Кт 36.

 

234. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут:

1)Дт 70 Кт 79;

2) Дт 79 Кт 93;

3) Дт 79 Кт 63;

4) Дт 70 Кт 79.

 

235. Процес реалізації полягає:

1) у передачі готової продукції, створеної у процесі виробництва споживачам (покупцям);

2) у визначенні доходу;

3) у витрачанні коштів;

4) обсязі придбаних предметів праці.

 

236. Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:

1) 70;

2) 90;

3) 93;

4) 91.

 

237 Відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальних осіб сільськогосподарська продукція вважається реалізованою:

1) так;

2) ні;

3) частково реалізованою;

4) майже реалізованою.

 

238. Витрати, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послуг) називають:

1) прямими;

2) непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

 

239. Витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат називають:

1) прямими;

2) непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

 

240 Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку:

1) 23;

2) 91;

3) 90;

4) 20.

 

241. Витрати це:

1) згідно П(С)БО 16 витрати це - або зменшення активів або збільшення зобов’язань;

2) використані у процесі виробництва різні речовини;

3) різні речовини і сили природи;

4) вартість продукції.

 

242. Сума відшкодованого збитку оформляється записом:

1) Дт 30 Кт 375;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 30 Кт 70.

 

243. Яка господарська операція відповідає приведеній проводці: Дт 23 Кт 66:

1) з каси видана заробітна плата;

2) нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва;

3) нарахована заробітна плата працівникам бухгалтерії;

4) нарахована заробітна плата зав.складом.

 

244. Надійшло паливо від Рай-агротехсервісу:

1) Дт 23 Кт 20;

2) Дт 20 Кт 63;

3) Дт 26 Кт 23;

4) Дт 27 Кт 63.

 

245. Видана із каси заробітна плата:

1) Дт 66 Кт 30;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 30 Кт 70;

4) Дт 65 Кт 30.

 

246. Перераховано із поточного рахунку кошти заводу будівельних матеріалів:

1) Дт 30 Кт 31;

2) Дт 63 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 31 Кт 36.

 

247. Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців і замовників:

1) Дт 31 Кт 36;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 63 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

 

248. На рахунку 23 «Виробництво» відображається:

1) частина вартості необоротних активів і сума заробітної плати;

2) тільки вартість використаних запасів;

3) частина вартості необоротних активів;

4) вартість використаних запасів або предметів праці, частина вартості необоротних активів або засобів праці і сума заробітної плати та ін.

 

249. Затрати здійснювані на стадії реалізації ( це витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.) це:

1) затрати в сфері обігу;

2) затрати в сфері виробництва;

3) затрати в сфері капітальних інвестицій;

4) затрати в сфері управління.

 

250. Процес придбання і заготівлі засобів виробництва – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

251. Процес з’єднання господарських засобів оборотних активів сфери виробництва з робочою силою – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

252. Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або фізичній особі за грошові кошти – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

253. Скільки існує стадій кругообігу господарських засобів підприємства:

1) 2;

2) 3;

3) 4;

4) 5.

254. Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:

1) активний;

2) пасивний;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

 

255. За економічним змістом всі затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

 

256. За способом включення в собівартість затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прямі та непрямі;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

257. По відношенню до технологічного процесу затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) основні і накладні;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

 

258. За економічною структурою (або складом) затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

 

259. По відношенню до обсягу виробництва затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та постійні (умовно постійні).

 

260. Головна книга призначена для:

1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;

2) визначення собівартості;

3) аналітичного обліку;

4) ведення журналів-ордерів.

 

261. За даними головної книги складають:

1) бухгалтерський баланс;

2) журнали-ордери;

3) допоміжні відомості;

4) оборотні відомості.

 

262. До Головної книги переносять:

1) дебетові обороти журналів-ордерів;

2) кредитові обороти журналів-ордерів;

3) дані активу балансу;

4) дані пасиву балансу

 

263. Картки, як облікові регістри, частіше застосовують для ведення:

1) синтетичного обліку грошових коштів;

2) аналітичного обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

3) синтетичного обліку витрат на виробництво;

4) обліку розрахунків.

 

264. Перевагою карток і окремих листків є:

1) зручність для зберігання в архівах;

2) можливість будь-якого перегрупування для одержання інформації;

3) простота в будові форми;

4) надійність зберігання інформації.

 

265.Хронологічні облікові регістри призначені для:

1) підрахунку дебетових оборотів;

2) підрахунку кредитових оборотів;

3) відображення господарських операцій в хронологічній послідовності;

4) складанні балансу.

 

266. Бухгалтерська звітність складається на підставі:

1) даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

2) даних допоміжних відомостей;

3) даних журналів-ордерів;

4) даних звіту про власний капітал.

 

267. Відповідальність за правильність складання бухгалтерських регістрів несуть працівники:

1) економічного відділу;

2) бухгалтерії;

3) виробничих підрозділів;

4) відділу постачання.

 

268. До хронологічних облікових регістрів відносяться:

1) картки складського обліку;

2) журнали реєстрації господарських операцій;

3) журнали-ордери;

4) головна книга.

269. Синтетичні облікові регістри призначені для:

1) групування та систематизації однорідних за економічним змістом господарських операцій;

2) порівняння підсумку на рахунках;

3) підсумку записів у журналах;

4) узагальнення даних синтетичного обліку.

 

270. За обсягом записів бухгалтерські регістри поділяють на:

1) регістри стандартних розмірів;

2) регістри синтетичного, аналітичного обліку і комбіновані;

3) регістри спеціального призначення;

4) картотеки та групувальні відомості.

 

271. Комбіновані облікові регістри призначені для:

1) складання бухгалтерського балансу;

2) одночасного ведення синтетичного і аналітичного обліку;

3) ведення головної книги;

4) автоматизації обліку.

 

272. За формою та будовою облікові регістри поділяються на:

1) двосторонні, односторонні, багатосторонні та шахові;

2) книги;

3) картки;

4) комбіновані.

 

273. Записи в облікових регістрах при журнально-ордерній формі обліку звіряють:

1) з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них;

2) з даними комбінованих документів;

3) з даними розпорядчих документів;

4) з даними внутрішніх документів.

 

274. За характером записів і призначенням облікові регістри поділяють на:

1) хронологічні, комбіновані;

2) систематичні, комбіновані;

3) комбіновані, допоміжні;

4) хронологічні, систематичні, комбіновані.

 

275. За ступенем узагальнення бухгалтерські регістри поділяють на:

1) хронологічні, аналітичні;

2)аналітичні, систематичні;

3) комбіновані, систематичні;

4) синтетичні, аналітичні, комбіновані.

 

276. Перегрупування інформації тільки в одному обліковому регістрі називається:

1) локальною помилкою;

2) випадковою помилкою;

3) транзитною помилкою;

4) тимчасовою помилкою.

 

277. Облікові регістри призначені для:

1) реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;

2) обліку витрат;

3) реєстрації господарських операцій;

4) нарахування амортизації.

 

278. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:

1) книги і картки;

2) картки і окремі листки;

3) окремі листки і друковані форми;

4) книги, картки, окремі листки і друковані форми.

 

279. Головна книга – це регістр:

1) хронологічний;

2) комбінований;

3) синтетичний;

4) аналітичний.

 

280. Кількісно-сумові регістри використовують для обліку:

1) товарно-матеріальних цінностей;

2) малоцінних та швидкозношуваних предметів;

3) витрат;

4) доходів.

 

281. Журнали-ордери побудовані за:

1) дебетовою ознакою;

2) кредитовою ознакою;

3) дебетово-кредитовою ознакою;

4) немає правильної відповіді.

 

282. Аналітичні рахунки відкриваються в книзі в розрізі субрахунків:

1) так;

2) ні;

3) в окремих випадках;

4) залежить від головного бухгалтера.

 

283. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

2) правильність визначення податків;

3) визначення обороту на рахунках синтетичного обліку;

4) визначення фактичної собівартості продукції рослинництва.

 

284. Яким П(С)БО встановлені загальні вимоги до фінансової звітності:

1) П(С)БО 4;

2) П(С)БО 3;

3) П(С)БО 1;

4) П(С)БО 7.

 

285. Принципами, на яких ґрунтується фінансова звітність, є:

1) обачність;

2) повне висвітлення;

3) автономність;

4) обачність, повне висвітлення та автономність.

 

286. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

1) календарний рік;

2) 15 днів;

3) 1 місяць і 15 днів;

4) 6 місяців.

 

287. Зміст і форма Балансу регламентується П(С)БО:

1) П(С)БО 2;

2) П(С)БО 1;

3) П(С)БО 3;

4) П(С)БО 4.

 

288. Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог:

1) П(С)БО 1;

2) П(С)БО 2;

3) П(С)БО 3;

4) П(С)БО 4.

 

289. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних:

1) бухгалтерського обліку;

2) податкового обліку;

3) головного економіста;

4) комітету статистики.

 

290. Фінансова звітність містить інформацію про:

1) фінансовий стан;

2) результати діяльності;

3) рух грошових коштів;

4) фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

291. Перед складанням річного звіту проводять:

1) повну інвентаризацію;

2) ревізію каси;

3) часткову інвентаризацію;

4) складання балансу за 1 квартал.

 

292. Баланс та інші форми звітності підписуються:

1) керівником і головним бухгалтером;

2) керівником;

3) головним бухгалтером;

4) головним економістом.

 

293. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність:

1) за достовірність звітних показників;

2) за форму балансу;

3) за точність і правдивість даних управління статистики;

4) за структуру балансу.

 

294. Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:

1) органам, до сфери управління яких вони належать;

2) трудовим колективам (на їх вимогу);

3) органам виконавчої влади відповідно до законодавства;

4) органам, до сфери управління яких вони належать; трудовим колективам (на їх вимогу); органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

 

295. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог П(С)БО:

1) №1;

2) №2;

3) №3;

4) №4.

 

296. Звіт про рух грошових коштів містить дані про рух коштів в результаті:

1) операційної діяльності;

2) інвестиційної діяльності;

3) фінансової діяльності;

4) операційної, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.

 

297. Зміст і форма Звіту про власний капітал регламентується:

1) П(С)БО 2;

2) П(С)БО 5;

3) П(С)БО 6;

4) П(С)БО 10.

 

298. Метою складання Звіту про власний капітал є:

1) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу;

2) надання користувачам повної і достовірної інформації про рух грошових коштів;

3) інформація про майновий стан підприємства;

4) інформація про результати діяльності підприємства.

 

299. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

2) правильність визначення податків;

3) визначення обороту на рахунках синтетичного обліку;

4) визначення фактичної собівартості продукції рослинництва.

 

300. Фінансова звітність повинна містити дані про:

1) дату звітності;

2) валюту звітності;

3) дані про підприємство;

4) дату, валюту звітності та дані про підприємство.

 

301. Керівник і головний бухгалтер за показники звітності несуть відповідальність:

1) повну;

2) часткову;

3) не несуть відповідальності;

4) кримінальну.

 

302. Складання балансу регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку:

1) П(С)БО 1;

2 П(С)БО 2;

3) П(С)БО 4;

4) П(С)БО 5.

 

303. До річного звіту додається пояснювальна записка про аналіз факторів, що вплинули на результати роботи підприємства:

1) так;

2) ні;

3) для окремих підприємств;

4) 1 раз у 3 роки.

 

304. Достовірність фінансової звітності що підлягає обов’язковому оприлюдненню повинна бути підтверджена:

1) аудиторською перевіркою;

2) керівником;

3) бухгалтером;

4) економістом.

305. В Україні встановлені єдині вимоги до змісту статей балансу, форми і строків подання:

1) так;

2) ні;

3) в залежності від організаційно-правової форми підприємства;

4) кожне підприємство обирає самостійно.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.061 с.)