Часткова методика економічного аналізу включає такі основні етапи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Часткова методика економічного аналізу включає такі основні етапи1. складання робочого плану проведення аналізу; підбір інформації та перевірка її на достовірність; розробка системи показників і проведення обчислювальних процедур; формулювання висновків і розробка пропозицій

2. вибір виду аналізу; підбір методу проведення розрахунків показників; підбір необхідної інформації; розробка пропозицій

3. планування аналітичної роботи по підприємству; вибір джерел інформації; проведення обчислювальних процедур; формулювання висновків

4. встановлення термінів проведення аналізу; порівняння показників в динаміці і у просторі; визначення і кількісний вимір впливу факторів на зміну показників, що характеризують об’єкт дослідження; формулювання висновків

 

2. До загальної методики економічного аналізу не входить така складова, як:

1. об’єкт і вид аналізу

2. мета і завдання аналізу

3. термін і проведення аналізу

4. прийом (метод) обробки економічної інформації

 

3.Типом факторного аналізу не являється:

1) детермінований (функціональний)

2) ланцюговий

3) вибірковий

4) перспективний (прогнозний)

 

4. При прямому факторному аналізі для досліджень використовується спосіб – від загального до окремого, що характеризує метод:

1) індукції

2) дедукції


3) інтегральний

4) динамічних рядів

 

5. Логічна послідовність проведення факторного аналізу передбачає:

1) добір факторів, моделювання, систематизація, розрахунок розміру впливу на зміну результативного показника, висновки

2) добір факторів, побудова факторної системи, розрахунок розміру впливу факторів на зміну результативного показника, висновки

3) добір факторів, їх класифікація, побудова факторних систем, моделювання, висновки

4)добір факторів, їх класифікація, побудова факторних систем, виявлення взаємозв'язків, їх моделювання, розрахунок розміру впливу факторів, висновки.

 

6. Розкладання досліджуваного показника на складові його фактори і встановлення їхнього взаємозв'язку і підпорядкованості означає:

1)класифікацію факторів

2) визначення тенденцій росту економічних процесів

3) створення факторної системи

4) порівняння фактичних показників з плановими.

 

7. Процес моделювання не включає:

1) аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному явищу, і емпіричних даних про його структуру й властивості

2) аналіз досягнутих результатів досліджуваного явища за період, попередній вивчаємому

3) визначення методів, за допомогою яких можна вирішити задачу

4) аналіз отриманих результатів

 

8. Визначити вплив урожайності (у) на зміну трудомісткості зерна (t)


1).

2)

3)

4)

де ЗП - затрати праці на 1 га, люд.-год.

 

9. Як визначити вплив продуктивності корів (у) на зміну валового надою молока (ВН)

1)

2)

3)

4)

 

10. Як визначити вплив собівартості одиниці продукції (z) на зміну суми прибутку від реалізації молока (П), якщо фактична модель має вигляд: , де q - кількість продукції, Р - ціна одиниці продукції.

1)

2)

3)

4)

11. Який з наведених розрахунків дає змогу вірно визначити вплив фактора "b" на зміну результативного показника (Р):

1)

2)

3)

4)

 

12. Розподіл зобов’язань при організації аналітичної роботи дозволяє:

1. попереджувати дублювання однієї й тієї ж аналітичної роботи різними підрозділами

2. рівномірно завантажувати працівників у виробничому процесі

3. виявляти ефективність використання виробничих ресурсів

4. з’ясувати причину невиконання плану по обсягу виробництва продукції

 

13. Забезпечення економічності та ефективності аналітичної роботи означає:

1.виявлення факторів, що вплинули на зниження ефективності виробництва

2. виконання найбільш повного і всебічного дослідження при мінімумі витрат на його проведення

3. дослідження тенденцій зміни показників ефективності виробництва

4. з’ясування причин підвищення витрат на виробництво

 

14. Впорядкуйте логічну послідовність основних етапів організації аналітичної роботи на підприємстві:

а) планування аналітичної роботи

б) інформаційне забезпечення

в) визначення об’єктів аналізу, вибір організаційних форм і розподіл обов’язків між працівниками

г) аналітична обробка економічної інформації

д) оформлення результатів аналізу та контроль за їх реалізацією

1. а, б, в, г, д

2. б, а, в, г, д

3. в, а, б, г, д

4. б, г, а, в, д

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.008 с.)