На якому рахунку здійснюється облік статутного капіталу акціонерних товариств? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На якому рахунку здійснюється облік статутного капіталу акціонерних товариств?1) Рахунок 46;

2) Рахунок 43;

3) Рахунок 40;

4) Рахунок 415.

 

42. Коли, згідно з принципом нарахування, доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

1) Відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

2) У момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

3) За першою з двох подій, перелічених у пунктах 1 та 2;

4) На власний розсуд підприємства.

43. Суть оцінки полягає:

1) У періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

2) В узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;

3) В узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі виготовлення продукції;

4) У проведенні перевірок наявного майна.

 

44. Метою складання балансу є:

1) Надання інформації про фінансові результати;

2) Надання інформації про фінансовий стан;

3) Надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;

4) Надання інформації про всі наведені вище аспекти.

45. Найбільш ліквідними активами є:

1) Виробничі запаси;

2) Товари;

3) Нематеріальні активи;

4) Еквіваленти грошових коштів.

 

46. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це:

1) Активи, призначені для використання у процесі виробництва;

2) Активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

3) Всі активи, що не є оборотними;

4) Активи призначені для продажу.

47. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

1) Забезпечень наступних витрат та платежів;

2) Довгострокових зобов'язань;

3) Поточних зобов'язань;

4) Не відображається в балансі.

 

48. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

1) Забезпечень наступних витрат та платежів;

2) Довгострокових зобов'язань;

3) Поточних зобов'язань;

4) Власного капіталу.

 

49. Анульовані акції, що раніше були викуплені у акціонерів на суму, що перевищує номінальну вартість:

1) Дт 451 Кт 421;

2) Дт 421 Кт 451;

3) Дт 443 Кт 40;

4) Дт 451 Кт 311.

 

50. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму фактичної собівартості:

1) Дт 451 Кт 311;

2) Дт 311 Кт 421;

3) Дт 311 Кт 451;

4) Дт 451 Кт 40.

51. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму різниці між ціною реалізації та фактичною собівартістю (емісійний дохід):

1) Дт 311 Кт 421;

2) Дт 46 Кт 421;

3) Дт 311 Кт 451;

4) Дт 301 Кт 46.

 

52. Облік у фермерському господарстві здійснюють за формами, в основу яких покладено економічну модель:

1) Затрати-випуск;

2) Затрати;

3) Випуск продукції;

4) Визначення фінансового результату.

 

53. Облік у фермерському господарстві за простою формою передбачає:

1) Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством з використанням подвійного запису;

2) Здійснення обліку наявності засобів чи джерел їх утворення;

3) Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством без використання подвійного запису;

4) Немає правильної відповіді.

 

54. Основним регістром за простою формою обліку в фермерських господарствах є:

1) Книга обліку доходів і витрат;

2) Книга складського обліку;

3) Книга обліку розрахунків з оплати праці;

4) Журнал обліку робіт і затрат.

 

55. Визначено фінансовий результат діяльності ПАТ (прибуток):

1) Дт 79 Кт 441;

2) Дт 442 Кт 79;

3) Дт 441 Кт 443;

4) Дт 443 Кт 40.

 

56. Визначено фінансовий результат діяльності ТОВ (збиток):

1) Дт 79 Кт 442;

2) Дт 79 Кт 441;

3) Дт 442 Кт 79;

4) Дт 43 Кт 442.

 

57. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, від загальної суми валового доходу підприємства перевищує:

1) 75%;

2) 70%;

3) 80%;

4) 85%.

 

Що є об’єктом оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку?

1) Площа сільськогосподарських угідь;

2) Валовий дохід підприємства;

3) Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції;

4) Валовий збір продукції.

 

59. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках:

1) До їх грошової оцінки;

2) До площі посіву;

3) До валового збору;

4) До зібраної площі.

 

Який встановлено порядок подання розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку поточного року?

1) До 1 січня;

2) До 1 лютого;

3) До 1 березня;

4) До 1 квітня.

 

В якому розмірі здійснюється сплата частини річної суми нарахованого сільськогосподарського податку в ІІІ кварталі?

1) 30%;

2) 40%;

3) 50%;

4) 10%.

 

62. Справедлива вартість активу – це:

1) Вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;

2) Вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

3) Поточна ринкова вартість актив;

4) Теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу.

 

63. Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є:

1) Сума фактичних витрат на їх придбання;

2) Ринкова вартість;

3) Справедлива вартість, що погоджена засновниками;

4) Чиста реалізаційна вартість.

 

64. Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є:

1) Справедлива вартість;

2) Поточна ринкова вартість;

3) Сума фактичних витрат на їх придбання;

4) Чиста реалізаційна вартість.

 

65. Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів:

1) Оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта;

2) Витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;

3) Ввізне мито;

4) Вартість придбаного об’єкта.

Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів?

1) Може, на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані;

2) Може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигід від їх використання;

3) Не може;

4) Немає правильної відповіді.

 

67. Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибавляє підприємство, визначається:

1) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

2) У П(С)БО № 9 «Запаси»;

3) У П(С)БО № 16 «Витрати» ;

4) У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 

68. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:

1) У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» ;

2) У П(С)БО № 9 «Запаси» ;

3) У П(С)БО № 16 «Витрати»;

4) У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 

69. Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції:

1) Витрати на утримання адміністративних будівель;

2) Витрати на аудиторські послуги;

3) Витрати на гарантійний ремонт продукції;

4) Всі перелічені вище.

 

70. Нарахована сума фіксованого сільськогосподарського податку:

1) Дт 91 Кт 64;

2) Дт 92 Кт 64;

3) Дт 64 Кт 91;

4) Дт 64 Кт 311.

 

В якій формі здійснюється сплата фіксованого сільськогосподарського податку?

1) В натуральній;

2) В грошовій;

3) Грошовій та натуральній;

4) В готівковій.

72. Сплачена сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку:

1) Дт 64 Кт 30;

2) Дт 311 Кт 64;

3) Дт 64 Кт 311;

4) Дт 91 Кт 64.

 

73. Суму нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку в кінці року розподіляють між об’єктами обліку витрат виробництва продукції рослинництва пропорційно до:

1) Валового збору;

2) Площі угідь зайнятих відповідними культурами;

3) Ціни реалізації;

4) Фактичної собівартості.

 

74. Об’єкт основних засобів визнається як актив тоді, коли:

1) Підприємство отримуватиме в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, та його вартість може і не визначатись;

2) Встановлено конкретний термін, протягом якого використання активу буде приносити користь підприємству;

3) Існує ймовірність того, що підприємство отримуватиме в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, та його вартість може бути достовірно визначена;

4) Немає правильної відповіді.

 

75. Ліквідаційна вартість активу – це:

1) Сума коштів, яку підприємство очікує отримати в кінці терміну корисної експлуатації активу після вирахування витрат, пов'язаних з його вибуттям;

2) Різниця між балансовою вартістю активу і сумою, що фактично одержана в результаті його ліквідації;

3) Сума, на яку одержано запасні частини і брухт у результаті ліквідації основних засобів;

4) Балансова вартість необоротних активів.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 373; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.007 с.)