Як оцінюється обсяг виконаних транспортних робіт тракторного парку протягом року? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як оцінюється обсяг виконаних транспортних робіт тракторного парку протягом року?1) За плановою собівартістю;

2) За фактичною собівартістю;

3) За справедливою вартістю;

4) За ціною реалізації.

169. Калькуляційна різниця – це різниця між:

1) Плановою і фактичною собівартістю;

2) Фактичною і плановою собівартістю;

3) Плановою собівартістю і справедливою вартістю;

4) Справедливою вартістю і плановою собівартістю.

170. Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до:

1) Загальної суми витрат;

2) Суми прямих витрат ;

3) Суми прямих витрат за виключенням вартості насіння;

4) Вартості насіння.

 

171. Загальновиробничі витрати усіх напрямів діяльності розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до:

1) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві);

2) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах);

3) Суми прямих витрат без вартості кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах);

4) Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах).

 

172. Внесення змін до кошторисів бюджетних установ вносяться у разі:


1) Необхідності перерозподілу асигнувань розпорядника;

2) Затвердження річного розпису бюджету (кошторису);

3) Затвердження помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на рік;

4) Сплати ПДВ.

 

173. Скільки класів налічує план рахунків бюджетних установ:

1) 9 класів балансових;

2) 8 класів балансових;

3) 9 класів балансових і 1(0 клас) позабалансових рахунків;

4) 8 класів балансових і 1 (0 клас) позабалансових рахунків.

 

174. В якому періоді, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» відображаються в регістрах, здійснені бюджетною установою господарські операції:

1) У тому звітному періоді, в якому вони були здійснені;

2) У попередньому звітному періоді;

3) У наступних звітних періодах;

4) Дата здійсненої операції на дату відображення її в облікових регістрах не впливає.

175. Виберіть правильне твердження:

«Для бюджетних установ метою є/не є…»

1) є отримання прибутку;

2) не є отримання прибутку;

3) є поповнення державного бюджету;

4) правильна відповідь відсутня.

Що таке кошторис?

1) Основний плановий, який визначає склад доходів і видатків бюджетної установи на визначений пері­од, обсяг і напрями використання бюджетних коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнен­ня цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень;


2) Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

3) Систематизоване згрупування видатків відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

4) План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій.

 

При якій обов’язковій умові здійснюється фінансування бюджетних установ, проведення ними видатків за загальним і спеціальними фондами?

1) Тільки за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань (за видатками загального фонду;

2) За домовленістю з розпорядниками бюджетних коштів;

3) За письмовим запитом на фінансування;

4) За розпорядженням Головного казначейства України.

Кошториси бувають?

1) Індивідуальні;

2) Зведені;

3) На централізовані заходи;

4) Все вище перелічене.

 

179. Залежно від джерел утворення до доходів бюджетних установ відносять:

1) Доходи загального фонду бюджету;

2) Доходи спеціального фонду бюджету;

3) Доходи загального та спеціального фонду бюджету;

4) Правильна відповідь відсутня.

Що належить до доходів спеціального фонду бюджетної установи?

1) Власні надходження бюджетних установ, які забезпечують виконання основних завдань бюджетних уста­нов щодо не покриття доходами загального фонду;

2) Асигнування, що надійшли на рахунок бюджетної установи для її утримання;

3) Доходи за іншими надходженнями загального фонду;

4) Все вище перелічене.

 

ДОДАТКОВІ тестові завдання для самоперевірки знань фахівцями ОКР «Бакалавр» напряму

Облік і аудит»

На кожне тестове завдання запропоновано чотири відповіді 1), 2), 3), 4). Прочитайте тестове завдання, проведіть розрахунок і виберіть одну із відповідей вірну на вашу думку. Після цього на окремому аркуші паперу запишіть вибрану вами відповідь. Якщо посібник не належить Вам не робіть поміток напроти вибраної вами відповіді.

Відповіді на тестові завдання наведені в кінці тестових завдань з кожної навчальної дисципліни.

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

1) Фінансовий, податковий, управлінський;

2) Оперативний, статистичний, бухгалтерський;

3) Бухгалтерський, виробничий, управлінський;

4) Зведений, первинний.

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

1) Податковий облік;

2) Фінансовий облік;

3) Господарський облік;

4) Оперативний облік.

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

1) Аналітичним;

2) Зведеним;

3) Статистичним;

4) Податковим.

4. Що не відноситься до етапів (стадій) господарського обліку:

1) Спостереження, вимірювання;

2) Групування і узагальнення;

3) Реєстрація фактів господарського життя;

4) Немає правильної відповіді.

 

5. Упорядкована і регламентована система обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень – це:

1) Загальноприйняте визначення бухгалтерського обліку;

2) Визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ;

3) Визначення завдання з курсу політичної економії;

4) Визначення завдання з курсу економічної теорії.

6. Здійснено відкриту підписку на акції ПАТ за номінальною вартістю:

1) Дт 40 Кт 46;

2) Дт 46 Кт 40;

3) Дт 46 Кт 42;

4) Дт 43 Кт 40.

 

7. У бухгалтерському обліку агроформувань використовують такі вимірники:

1) Грошові;

2) Натуральні;

3) Трудові;

4) Всі відповіді правильні.

 

8. Натуральні вимірники використовуються для:

1) Аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;

2) Розрахунку погодинної заробітної плати;

3) Складання фінансової звітності;

4) Складання статистичної звітності.

 

9. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

1) В бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник;

2) Грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;

3) Трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не застосовуються;

4) За допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках.

 

10. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

a. Аналітичний та синтетичний;

b. Зведений та пооб'єктний;

c. Фінансовий, податковий, управлінський;

d. Оперативний та статистичний.

 

11. Визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

1) Фінансового обліку;

2) Управлінського обліку;

3) Податкового обліку;

4) Оперативного обліку.

 

12. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків учасників:

1) Дт 40 Кт 46;

2) Дт 40 Кт 42;

3) Дт 46 Кт 40;

4) Дт 443 Кт 40.

 

13. Доповніть твердження: «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є...»:

1) Обов’язковими нормативами для використання в усіх країнах – членах ООН;

2) Нормативами для використання в Україні;

3) Набором рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності;

4) Набором рекомендацій про організацію податкової системи.

 

14. Коефіцієнт фінансової незалежності підприємства визначають шляхом:

1) Діленням суми власного капіталу на підсумок валюти балансу;

2) Діленням суми власного капіталу на підсумок валюти активу балансу;

3) Діленням суми власного капіталу на підсумок суми другого розділу активу балансу;

4) Діленням загальних сум власних засобів на підсумок суми першого розділу активу балансу.

15. Нараховані дивіденди за акціями акціонерного товариства:

a. Дт 671 Кт 30;

b. Дт 671 Кт 311;

c. Дт 443 Кт 671;

d. Дт 43 Кт 671.

 

16. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму виплачених дивідендів акціями:

1) Дт 671 Кт 40;

2) Дт 46 Кт 40;

3) Дт 46 Кт 46;

4) Дт 43 Кт 40.

 

17. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

1) Урядом України;

2) Спеціальною комісією ООН;

3) Міністерством фінансів України;

4) Президентом України.

 

18. Доповніть речення: «Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні...»:

1) Здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

2) Здійснюється на підставі Закону України «Про податкову службу» ;

3) Не здійснюється;

4) Заборонено Конституцією України.

19. Ведення податкового обліку на підприємстві регламентується:

1) Законом України «Про податкову службу»;

2) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

3) Законом України «Подаковий кодекс України»;

4) Законом України «Про податковий облік та суміжні права».

 

20. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

1) Користувачами бухгалтерської інформації;

2) Потенційними інвесторами;

3) Власниками підприємства;

4) Пов'язаними особами.

 

21. Назвіть установчі документи, які необхідні для заснування командитних товариств:

1) Статут;

2) Установчий договір, Статут;

3) Установчий договір, Положення про бухгалтерію;

4) Наказ про облікову політику, Статут.

 

22. Зменшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на вартість анульованих акцій:

1) Дт 40 Кт 46;

2) Дт 46 Кт 40;

3) Дт 40 Кт 40;

4) Дт 40 Кт 451.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.029 с.)