Бухгалтерський облік (загальна теорія) 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік (загальна теорія)1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) господарським.

 

2. Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

3. Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

4. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається:

1) бухгалтерським;

2) оперативно-технічним;

3) податковим;

4) статистичним.

 

5. Бухгалтерський облік поділяється на:

1) податковий і статистичний;

2) фінансовий і управлінський;

3) фінансовий і податковий;

4) оперативно-технічний і управлінський.

 

6. Особливостями бухгалтерського обліку є:

1) документальне оформлення;

2) обов’язкове використання грошового вимірника;

3) суцільне і безперервне відображення всіх дій і подій господарської діяльності;

4) всі зазначені вище.

 

7. Який вид бухгалтерського обліку має комерційну таємницю:

1) фінансовий, управлінський;

2) податковий;

3) податковий, управлінський;

4) управлінський.

 

8. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

1) тільки натуральні;

2) тільки трудові;

3) тільки вартісні;

4) натуральні, трудові, вартісні.

 

9. Вимірники, які використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу, називаються:

1) трудові;

2) матеріальні;

3) вартісні;

4) натуральні.

 

10. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

 

11. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:

1) послідовності;

2) обачності;

3) автономності;

4) відповідності доходів і витрат.

 

12. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

 

13. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) повного висвітлення;

4) періодичності.

 

14. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державний комітет статистики України;

4) Державна казначейська служба України.

 

15. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:

1) Міністерство фінансів України;

2) Національний банк України;

3) Державна казначейська служба України;

4) Державний комітет статистики України.

 

16. Ведення бухгалтерського обліку підприємствами України є:

1) бажаним;

2) обов’язковим;

3) необов’язковим;

4) доречним.

 

17. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

1) інформаційна;

2) контрольна;

3) науково-пізнавальна;

4) динамічна.

 

18. Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це:

1) управлінський облік;

2) теорія бухгалтерського обліку;

3) фінансовий облік;

4) податковий облік.

 

19. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип:

1) послідовності;

2) безперервності;

3) історичної собівартості;

4) періодичності.

20. Метод бухгалтерського обліку – це:

1) економічні процеси, які супроводжуються змінами в структурі господарських засобів та їх джерел в основі співвідношень між підприємствами та в середині їх;

2) сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;

3) матеріальні та грошові цінності, юридичні відносини та господарські операції, які приводять до їх змін;

4) господарські процеси.

 

21. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) джерел власних засобів;

4) предметів сфери обігу.

 

22. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) вилучених активів;

4) активів невиробничої сфери.

 

23. Згідно класифікації господарських засобів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) активів невиробничої сфери;

4) виробничих запасів.

 

24. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) засобів в розрахунках;

4) грошових коштів та їх еквівалентів.

 

25. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням виробничі запаси відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) активів сфери виробництва;

4) предметів сфери обігу.

26. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням готову продукцію відносять до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) предметів праці;

4) предметів сфери обігу.

 

27. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

1) кредиторської заборгованості;

2) власного капіталу;

3) джерел залучених коштів;

4) резервів.

 

28. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів цільове фінансування відносять до:

1) забезпечення наступних витрат і платежів;

2) джерел залучених коштів;

3) довгострокових фінансових зобов'язань;

4) зобов'язань за розподілом.

 

29. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резервнийй капітал відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) прибутку нерозподіленого;

4) зобов'язань за розподілом.

 

30. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредити відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел позичених коштів;

3) резервів;

4) заборгованості бюджету.

 

31. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги) відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) резервного капіталу;

4) заборгованості бюджету.

 

32. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість за податками й платежами відносять до:

1) джерел власних засобів;

2) джерел залучених коштів;

3) кредиторської заборгованості;

4) зобов'язань за розподілом.

 

33. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість органам страхування відносять до:

1) бюджетного фінансування;

2) джерел залучених коштів;

3) кредиторської заборгованості;

4) власних джерел.

 

34. До довгострокових біологічних активів у тваринництві належать:

1) робочі і продуктивні тварини;

2) тварини на вирощуванні та відгодівлі;

3) приплід великої рогатої худоби;

4) приплід свиней.

 

35. Вкажіть, який з наведених не є принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

1) безперервність;

2) превалювання сутності над формою;

3) планова собівартість;

4) єдиний грошовий вимірник.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.005 с.)