Як приймаються на облік шини, які знімаються з вантажних автомобілів через непридатність для подальшої експлуатації? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як приймаються на облік шини, які знімаються з вантажних автомобілів через непридатність для подальшої експлуатації?1) Дебет рахунку 209 Кредит рахунку 2342;

2) Дебет рахунку 207 Кредит рахунку 207;

3) Дебет рахунку 946 Кредит рахунку 207;

4) Ваша відповідь.

17. Забезпечення на виплату відпусток працівникам в обліку відноситься до:

1) поточних зобов’язань;

2) довгострокових зобов’язань;

3) власного капіталу;

4) доходів.

 

18. Сума амортизації дисконту довгострокових облігацій в обліку відображається у складі:

1) фінансових витрат;

2) фінансових доходів;

3) витрат майбутніх періодів;

4) інших операційних витрат.

 

19. Зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, відображається:

1) за кредитом рахунку 17;

2) за дебетом рахунку 17;

3) за дебетом рахунку 54;

4) за кредитом рахунку 54.

 

20. Якщо ринкова ціна довгострокових облігацій перевищує їх номінальну вартість, то вони реалізовані:

1) з премією;

2) з дисконтом;

3) за справедливою вартістю;

4) за теперішньою вартістю.

 

21. Нараховані лікарняні за рахунок фонду соціального страхування в обліку відображаються записом:

1) Дт 378 Кт 66;

2) Дт 652 Кт 651;

3) Дт 66 Кт 652;

4) Дт 92 Кт 652.

 

22. Сума заробітної плати становить 813 грн., сума ПДФО - ?:

1) 46,98 грн.;

2) 117,56 грн.;

3) 121,95 грн.;

4) 76,58 грн.


 

23. Юридичні або фізичні особи, які незалежно від їх організаційно-правового статус та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність органам – це:

1) Податковий агент;

2) Банківська установа;

3) Податкова державна адміністрація;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю.

 

24. Відображена залишкова вартість автомобіля, визнаного необоротним активом, що утримується для продажу:

1) Дебет рахунку 286 Кредит рахунку 105;

2) Дебет рахунку 976 Кредит рахунку 105;

3) Дебет рахунку 942 Кредит рахунку 286;

4) ваша відповідь.

 

25. Базою оподаткування ПДФО є:

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

2) заробітна плата фізичної особи за відрядною та погодинною системою;

3) заробітна плата фізичної особи за вирахуванням сум допомоги з тимчасової непрацездатності;

4) прибуток фізичної особи, отриманий як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

 

26. Щорічну тарифну відпустку працівника за його бажанням може бути поділено на частини, якщо основна її частина не буде меншою ніж:

1) 14 днів;

2) 10 днів;

3) 12 днів;

4) 16 днів.

 

Чи нараховується допомога з тимчасової непрацездатності, якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати?


1) Так;

2) Ні ;

3) В окремих випадках;

4) Ваша відповідь.

 

28. За ознакою участі в управлінні акціонерам публічного акціонерного товариства більш вигідно мати:

1) прості акції;

2) привілейовані акції;

3) іменні акції;

4) валютні акції.

 

29. Вартість безоплатно одержаних необоротних активів є складовою:

1) додаткового капіталу;

2) пайового капіталу;

3) статутного капіталу;

4) нерозподіленого прибутку.

 

30. Якщо у звітному році акціонерне товариство отримало 100000 грн. нерозподіленого прибутку, то на формування резервного капіталу слід спрямувати:

1) не менше 5000 грн.;

2) не менше 10000 грн.;

3) не менше 50000 грн.;

4) не менше 25000 грн.

 

31. Для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та їх оцінкою призначено рахунок:

1) 54;

2) 17;

3) 64;

4) 98.

 

32. Отримано аванс від покупця під майбутнє постачання на суму 1200 грн, крім того ПДВ. ПДВ з означеної операції в обліку буде відображено записом:

1) Дт 643 Кт 641 240 грн;

2) Дт 643 Кт 641 200 грн;

3) Дт 70 Кт 641 240 грн;

4) Дт 681 Кт 641 200 грн.

 

33. Збільшення частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування відображається записом:

1) Дт 141 Кт 72;

2) Дт 72 Кт 141;

3) Дт 36 Кт 719;

4) Дт 35 Кт 73.

 

 

34. Зменшення раніше нарахованої суми податку на прибуток в обліку відображається записом:

1) Дт 641 Кт 98

2) Дт 98 Кт 641

3) Дт 98 Кт 17

4) Дт 793 Кт 981

 

35. Податки, що стягуються внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ та залежить від масштабів об’єкта оподаткування – це:

1) прямі;

2) непрямі.

3 )опосередковані;

4) накладні.

 

36. Які з операцій звільнені від оподаткування ПДВ:

1) операції з постачання періодичних друкованих видань;

2) операції з постачання косметичних засобів;

3) операції з постачання продуктів швидкого харчування;

4) операцій з постачання учнівських зошитів.

 

Метод оцінки за ефективною ставкою відсотка застосовується до

1) боргових інвестицій;

2) пайових інвестицій;

3) цінних паперів;

4) еквівалентів грошових коштів.

38. Якщо за відсутності комірника з причини хвороби відпуск матеріалів здійснював експедитор, що призвело до нестачі, відповідальність за збитки покладаються на:

1) на комірника, якщо залишки по складу не були прийняті експедитором на початку першого дня відпуску під підпис;.

2) комірника у будь-якому випадку;

3) експедитора, як такого, що спричинив нестачу;

4) головного бухгалтера, що не організував схоронність запасів.

 

39. Для цілей обліку і оподаткування матеріальна допомога, отримана усіма працівниками відділу, що мають посадовий оклад нижчий прожиткового мінімуму вважається:

1) зарплатою;

2) благодійною допомогою;

3) цільовим фінансуванням;

4) премією.

 

 

 

АУДИТ

1. Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває:

1) дедуктивний;

2) індуктивний;

3) зовнішній;

4) екологічний.

2. До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять:

1) підтвердження вірогідності фінансової звітності;

2) відновлення бухгалтерського обліку;

3) підбір кандидатів на керівні посади;

4) автоматизація бухгалтерського обліку.

3. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:

1) отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки;

2) залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю;

3) накладати фінансові санкції;

4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей.

4. Згідно МСА аудиторські процедури це:

1) порядок занесення аудиторської фірми до реєстру Аудиторської палати України;

2) відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;

3) здача кваліфікаційного екзамену на одержання сертифікату аудитора України;

4) класифікація послуг, що надаються аудиторами.

 

5. Згідно МСА зовнішній аудит – це:

1) процесуальна дія, яка встановлює причетність осіб до здійснення порушень;

2) незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;

3) система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящого органу;

4) перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів.

6. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику:

1) висновок, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

2) акт перевірки, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності;

3) звіт, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

4) висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.

7. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:

1) аудиторська фірма;

2) Аудиторська палата України;

3) Міністерство фінансів України;

4) клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.

8. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур:

1) стосовно менше ніж 100% масиву інформації;

2) стосовно 100% інформації;

3) стосовно менше ніж 50% інформації;

4) стосовно менше ніж 80% інформації

9. Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це:

1) аудиторський звіт;

2) робочі документи аудитора;

3) незалежний аудиторський висновок;

4) лист аудитора.

10. Кому подається аудиторський висновок:

1) Контрольно-ревізійній службі України;

2) підприємству-замовнику;

3) постачальникам клієнта;

4) Аудиторській палаті України.

11. Чим визначається організаційна структура управління аудиторською фірмою:

1) видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю;

2) галузевими особливостями та діючим законодавством;

3) вимогами чинного законодавства;

4) усі відповіді вірні.

12. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

1) трьох тижнів;

2) двох місяців;

3) 10 днів;

4) 1,5 місяця.

13. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються:

1) експертним висновком;

2) протоколом;

3) аудиторським висновком;

4) службовою запискою.

14. База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається:

1) план реєстрації;

2) реєстр;

3) збірник;

4) немає правильної відповіді.

15. Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається:

1) аудитор;

2) аудиторська фірма;

3) суб'єкт аудиторської діяльності;

4) Спілка аудиторів України.

16. Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає:

1) особисте ознайомлення з предметом дослідження;

2) одержання письмової або усної інформації від клієнта;

3) загальна характеристика можливостей клієнта на підставі візуального огляду;

4) безперервний по елементний перегляд інформації.

 

17. До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:

1) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з плановими;

2) порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з прогнозованими;

3) аналіз показників бухгалтерської звітності;

4) аналіз змін податкового законодавства.

18. Аналітичні процедури в аудиті це:

1) оцінка фінансової інформації, зроблена на основі аналізу взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними;

2) оцінка взаємозв'язків між окремими елементами фінансової звітності;

3) оцінка фінансового стану підприємства;

4) усе перелічене вірне.

19. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

1) інспектування і спостереження;

2) запит та підтвердження;

3) обчислювання та аналітичні процедури;

4) усе наведене вище правильне.

20. Перевірка документів за їх змістом передбачає:

1) встановлення законності і доцільності господарських операцій;

2) закріплення матеріально відповідальних осіб за матеріальними цінностями;

3) виявлення випадків невиправданих виправлень;

4) визначення порушень та винуватих осіб.

21. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту:

1) формальна перевірка;

2) перевірка по суті;

3) арифметична перевірка;

4) спостереження.

22. Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює:

1) підтвердження підписами посадових осіб усіх даних;

2) недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;

3) очікування в обліку потенційних збитків. а ніж прибутків;

4) перерахунок аудитором даних всіх розрахунків, особливо з бюджетом.

23. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

1) самостійно аудитором (аудиторською фірмою);

2) мають чітко регламентовану форму;

3) мають чітку форму тільки в окремих сферах аудиту;

4) Спілкою Аудиторів України.

24. На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори:

1) джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;

2) результати попередньої перевірки податковими органами;

3) результати попереднього аудиту;

4) точка зору замовника аудиторської перевірки.

25. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення:

1) правильності складання документів;

2) оцінки об'єктів обліку;

3) повноти документування;

4) недостовірності операції.

26. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

1) документальний контроль оптових товарних операцій;

2) прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

3) прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

27. За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки:

1) суцільні і вибіркові;

2) суцільні і поточні;

3) вибіркові і накопичені;

4) вибіркові і поточні.

28. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це:

1) суцільна перевірка;

2) формальна перевірка;

3) вибіркова перевірка;

4) тематична перевірка.

29. Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається:

1) аудиторський ризик;

2) аудиторський доказ;

3) аудиторські процедури;

4) аудиторська діяльність.

30. Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту:

1) мають право його повторно скласти, але іншій комісії;

2) мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;

3) мають право його повторно скласти не раніше як через рік;

4) не мають право його більше складати.

 

31. Яким методом проводиться перевірка касових операцій:

1) вибірковим;

2) комбінованим;

3) суцільним;

4) на вибір аудитора.

32. Якість аудиторських перевірок контролює:

1) Державна податкова адміністрація України;

2) Міністерство фінансів України;

3) Кабінет міністрів України;

4) Аудиторська палата України.

33. Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови:

1) відмови видачі аудиторського висновку;

2) видачі негативного аудиторського висновку;

3) закриття аудиторської фірми;

4) встановлення фактів низької якості аудиту.

34. Що є спільним між зовнішнім і внутрішнім аудитом:

1) мета;

2) результати;

3) прийоми, способи, методи дослідження;

4) суб’єкт аудиту.

35. Аудиторська палата України:

1) створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;

2) є державною організацією;

3) її діяльність координується Спілкою аудиторів України;

4) її діяльність координується Президентом України.

36. При плануванні аудиту оформляють:

1) план і програму аудиторської перевірки;

2) поточний і перспективний плани;

3) поточний і стратегічний плани;

4) аудиторське досьє.

 

37. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе:

1) формування аудиторського висновку;

2) класифікація виявлених порушень;

3) аналіз аудиторських доказів;

4) визначення аудиторського ризику.

38. Згідно МСА програма аудиту – це:

1) визначення напрямків перевірки;

2) детальний перелік змісту аудиторських процедур;

3) перелік головних інформаційних джерел;

4) перелік робочих документів аудитора.

39. До програми аудиту запасів не включається:

1) правильність розрахунку і списання торгової націнки;

2) правильність оцінки готової продукції;

3) правильність відображення в обліку пересортиці;

4) правильність оцінки основних засобів.

40. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:

1) перед укладанням договору на проведення аудиту;

2) перед складанням плану аудиту;

3) під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки;

4) після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.

41. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

1) правильність оцінки та введення в експлуатацію;

2) правильність нарахування зносу;

3) правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

4) правильність формування резерву безнадійних боргів.

 

42. На якому етапі складається аудиторський висновок:

1) етап планування;

2) етап фактичної перевірки;

3) ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта;

4) етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.

43. Яких двох видів буває аудиторська документація:

1) робоча та реєстраційна;

2) підсумкова та поточна;

3) робоча та підсумкова;

4) робоча та планова.

44. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі:

1) його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

2) його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

3) його залежності від зовнішніх аудиторів;

4)немає правильної відповіді.

45. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту:

1) захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів;

2) отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;

3) забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства;

4) усі відповіді вірні.

46. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:

1) перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;

2) згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки - перед клієнтом;

3) за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру;

4)перед Спілкою аудиторів України.

47. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є:

1)безумовно-позитивний висновок;

2)аудиторський висновок;

3) звіт керівнику;

4)модифікований висновок.

48. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:

1) Аудиторською палатою України;

2) чинним законодавством;

3) зовнішнім аудитором-консультантом;

4) керівництвом підприємства.

49. Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає:

1) вчасно реагувати на критичні ситуації, що можуть скластись на підприємстві;

2) ретельніше контролювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;

3) допомагати керівнику при прийнятті управлінських рішень;

4) всі відповіді вірні.

50. До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) ризик аналітичного огляду;

2) ризик тестового контролю;

3) ризик викривлення залишку по рахунку;

4) ризик системи обліку.

51. До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) внутрішні фактори;

2) ризик системи обліку;

3) ризик тестового контролю;

4) політику управління підприємством.

52. До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

1) зовнішні фактори;

2) ризик системи обліку;

3) оцінка системи внутрішнього контролю;

4) ризик тестового контролю.

53. Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються:

1) маніпулювання;

2) шахрайство;

3) помилка;

4) перекручення.

54. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...

1) ризик суттєвих викривлень;

2) аудиторський ризик;

3) ризик контролю;

4) властивий ризик.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 282; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.051 с.)