Облік фінансових інвестицій в боргові цінні папери. Амортизація премії або дисконтуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік фінансових інвестицій в боргові цінні папери. Амортизація премії або дисконтуФінансовий облік 1

Облік фінансових інвестицій в боргові цінні папери. Амортизація премії або дисконту

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються п-вом з метою збільшення прибутку зростання вартості капіталу або ін. вигід для інвестора.

Облік фін. інвестицій регламентує П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Інвестиції є: довгострокові (рах.14 акції,корпоративні права) і поточні (рах.35).

Довгострокові фінансові інвестиції –витрати п-ва на придбання цінних паперів, вкладання коштів в дочірні та інші п-ва, а також в довгострокову дебіторську заборгованість.

Методи оцінок довгості. фін. інв-цій:за вар-тю одиниці кожного ЦП ,за середньою вартістю,ФІФО,ЛІФО.

Є 3 методи обліку фінансових інвестицій:метод участі в капіталі,метод обліку інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності,метод обліку за амортизаційною собівартістю.

1)Метод участі в капіталі – це метод обліку інвестицій згідно з яким балансова вартість інвестицій відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

2) Метод обліку інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності –зменшення корисності інвестицій викликається зниженням їх доходності, тобто зменшенням їх здатності приносити інвестиційний дохід.

3)Облік інвестицій за амортизаційною собівартістю. Амортизаційна вартість інвестицій – це справжня вартість боргових цінних паперів, що на момент їх погашення приведена до номіналу.

Суть амортизації дисконту.Сума дисконту, що впливає на суму щорічних витрат емітента на оплату %-в за облігаціями, повинна розподілитися на весь період обігу облігацій, тобто спрямовуватися на збільшення витрат на виплати %-в держателям.Внаслідок такого списання сума дисконту з року в рік зменшується в той час як поточна вартість облігацій відповідно збільшується.Річний % + сума річного дисконту/середню величину с/в інвестиції.

Суть амортизації премії.Сума премій, які впливають на суму щорічних витрат емітента на виплату %-в за облігаціями, повинна розподілитися на весь період обігу цих облігацій, тобто спрямовуватися на покриття витрат на виплату %-в держателя.Внаслідок такого списання сума премії з року в рік зменшується, зменшуючи відповідно поточну вартість облігацій. річний % - сума річного відсотка премії/середню величину с/в інвестиції.

Цей розрахунок регламентується ПСБО 12 «Фін.інвестиції»

 

Методи оцінки запасів у балансі: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

Запаси –активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності абоперебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва або утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Регламентується П(с)бо 9 «Запаси».

Запаси відображаються в БО та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс п-ва за первісною вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.

Первісну вартість формують: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику; суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і придбанням запасів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються п-ву;

Витрати, які не включаються до первісної вартості:понаднормові втрати і нестачі запасів. проценти за користування позиками. витрати на збут,загальногосподарські та інші подібні витрати, які без­посередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів .

Оцінка запасів при надходженні різними шляхами: 1. Придбання– первісна вартість запасів є с/в запасів, яка складається з фактичних витрат. 2. Виготовлення власними силами – первісна вартість визнається с/в їх виробництва.3. Внесення до статутного капіталу– первісна вартість визнається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість.4. Одержання безоплатно– первісна вартість визнається їх справедлива вартість. 5. Придбання в результаті обміну– первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

Чиста вартість реалізації запасів – це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. На практиці первісна вартість не завжди співпадає з чистою вартістю їх реалізації. У цьому випадку проводиться їх переоцінка.

Облік запасів на складі та в бухгалтерії

Запаси –активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госп. діяльності абоперебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва або утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління п-вом. Регламентується П(с)бо 9 «Запаси».

Облік запасів здійснюється на всіх етапах руху запасів. При цьому використовується як синтетичний, так і аналітичний облік.

Аналітичний облік запасів на складах здійснюється за допомогою карток складського обліку матеріалів. Записи в картках ведуть комірники на підставі первинних документів, що підтверджують рух матеріалів. У картці зазначається повна характеристика про кожне найменування запасів (розмір, сорт, модель, марка). Картка ведеться сальдовим методом, що означає, що після кожної операції по надходженню чи по вибутті запасів виводиться кінцеве сальдо.

В бухгалтерії облік запасів ведеться за одним з трьох варіантів: сортовий, партіонний, сальдовий. Надходження запасів оформляється документами: журнал обліку вантажів, що надійшли; довіреність; журнал реєстрації довіреностей; акт списання бланків довіреностей; прибутковий ордер, акт про приймання матеріалів.

Документи, призначені для оформлення операцій з надходження, внутрішнього переміщення та відпуску запасів, є підставою для ведення бухгалтерського оперативного обліку. Документи надходять до бухгалтерії, перевіряються за змістом господарських операцій і правильності їх оформлення, щодо законності операцій. Складаються реєстри прибуткових документів та реєстри видаткових документів у двох примірниках. Приймаючи реєстри, бухгалтер перевіряє правильність записів у картках складського обліку, всіх документах та виведення залишків у натуральних одиницях. Дані оброблених реєстрів заносяться до сальдової відомості руху запасів, яка складається бухгалтером. Щомісяця на підставі первинних документів складається сальдова відомість руху готової продукції.

Далі інформація відображається у журналах-ордерах №3 і №5. В кінці місяця виводять кінцеве сальдо по рахунках бухгалтерського обліку та відображають у Головній книзі. Звідси дані про запаси переносять до Балансу. Інформація про запаси відображається у Примітках до річної фінансової звітності.

Фінансовий облік 1

Облік фінансових інвестицій в боргові цінні папери. Амортизація премії або дисконту

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються п-вом з метою збільшення прибутку зростання вартості капіталу або ін. вигід для інвестора.

Облік фін. інвестицій регламентує П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Інвестиції є: довгострокові (рах.14 акції,корпоративні права) і поточні (рах.35).

Довгострокові фінансові інвестиції –витрати п-ва на придбання цінних паперів, вкладання коштів в дочірні та інші п-ва, а також в довгострокову дебіторську заборгованість.

Методи оцінок довгості. фін. інв-цій:за вар-тю одиниці кожного ЦП ,за середньою вартістю,ФІФО,ЛІФО.

Є 3 методи обліку фінансових інвестицій:метод участі в капіталі,метод обліку інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності,метод обліку за амортизаційною собівартістю.

1)Метод участі в капіталі – це метод обліку інвестицій згідно з яким балансова вартість інвестицій відображає частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

2) Метод обліку інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності –зменшення корисності інвестицій викликається зниженням їх доходності, тобто зменшенням їх здатності приносити інвестиційний дохід.

3)Облік інвестицій за амортизаційною собівартістю. Амортизаційна вартість інвестицій – це справжня вартість боргових цінних паперів, що на момент їх погашення приведена до номіналу.

Суть амортизації дисконту.Сума дисконту, що впливає на суму щорічних витрат емітента на оплату %-в за облігаціями, повинна розподілитися на весь період обігу облігацій, тобто спрямовуватися на збільшення витрат на виплати %-в держателям.Внаслідок такого списання сума дисконту з року в рік зменшується в той час як поточна вартість облігацій відповідно збільшується.Річний % + сума річного дисконту/середню величину с/в інвестиції.

Суть амортизації премії.Сума премій, які впливають на суму щорічних витрат емітента на виплату %-в за облігаціями, повинна розподілитися на весь період обігу цих облігацій, тобто спрямовуватися на покриття витрат на виплату %-в держателя.Внаслідок такого списання сума премії з року в рік зменшується, зменшуючи відповідно поточну вартість облігацій. річний % - сума річного відсотка премії/середню величину с/в інвестиції.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.008 с.)