А чи можна обійтися без п(с)бо 28. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А чи можна обійтися без п(с)бо 28.Ні, не можна. Інформація у фінансових звітах повинна бути правдивою, повною і неупередженою, — така мета бухгалтерського обліку, проголошена Законом про бухоблік. І достовірна оцінка балансових активів є одним з найважливіших чинників, які забезпечують успішне досягнення мети бухгалтерського обліку.

Звісно, на практиці не все так просто, як показано в прикладах, наведених у додатках до П(С)БО 28. Парк обладнання на великих підприємствах величезний, і бухгалтер не може і не зобов’язаний знати, що трапилося з тим чи іншим об’єктом у тому чи іншому цеху, виробничому підрозділі. Для цього є інженерні служби, вони всі ці питання вивчають і подають відомості до економічних відділів. І вже звідти до бухгалтерії можуть надходити готові дані про зменшення корисності виробничих об’єктів основних засобів, причому з доданими до них розрахунками сум, на які повинно бути скориговано балансову вартість об’єктів, належних уцінці.

Крім того, далеко не завжди кінцевий продукт від початку до кінця виготовляється навіть в одному цеху, не те щоб на одному станку або одній виробничій лінії. Тому дуже важко зробити такий розрахунок, якщо ціна кінцевого продукту має багато складових, які збираються на декількох стадіях виробничого процесу, в різних підрозділах.

І ще. Залишається абсолютно незрозумілим, як наведений у П(С)БО 28 розрахунок застосувати, наприклад, до офісних меблів, а також до інших об’єктів, безпосередньо не пов’язаних з випуском продукції. Чи він у таких випадках не застосовується? Як би там не було, а судячи з усього, забезпечити неухильне виконання цих положень на практиці навряд чи можливо. Хоча не варто втрачати надію. Жоден інспектор, жоден інший перевіряльник діяльності великого підприємства не знає і не може знати, «як почувається» кожен верстат у кожному цеху.

Облік зменшення корисності нематеріальних активів.
Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів включають до витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів, а для об’єктів, які відображено в обліку за переоціненою вартістю, - зі зменшенням переоціненої вартості.
Якщо причини зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів перестали існувати, втрати від зменшення корисності об’єкта за попередні періоди вилучають на відповідну суму методом “сторно” з суми витрат звітного періоду та із суми зносу об’єкта нематеріальних активів. Для об’єктів нематеріальних, відображених в обліку за переоціненою вартістю, втрати від зменшення їх корисності включають до доходів зі збільшенням переоціненої вартості об’єкта нематеріальних активів.
П Р И К Л А Д:
Відобразити в обліку втрат від зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів, обчислених за переоціненою вартістю, якщо сума втрати переоціненої вартості – 200 грн., а сума зносу – 45 грн.
У бухгалтерського обліку має бути зроблено такі проводки:
Дт 975 “Уцінка необоротних активів
і фінансових інвестицій” 200 грн.
Кт 12 “Нематеріальні активи”
ДТ 133 “Знос нематеріальних активів”
Кт 12 “Нематеріальні активи” 45 грн.
6. Облік вибуття нематеріальних активів.
Нематеріальний актив списують з балансу в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством у майбутньому економічних вигод від його використання.
Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематеріальних активів визначають як різницю між доходом від вибуття (за відрахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям) та їхньою залишковою вартістю.
Усі господарські операції з обліку нематеріальних активів схожі на аналогічні операції з обліку основних засобів. Кореспонденція рахунків також є практично ідентичною, лише замість рахунка 10, субрахунків 131, 152, які використовувалися в обліку основних засобів, для обліку операцій з нематеріальними активами використовують рахунок 12, субрахунки 133, 154.
Нижче наведено приклади операції з вибуття нематеріальних активів.
П Р И К Л А Д:
Підприємство передало (реалізувало) за 15 000 грн. (ПДВ – 2 500 грн.) право користування майном, первісна вартість якого – 13 000 грн., знос – 500 грн. Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку.
У бухгалтерському обліку має бути зроблено такі проводки (табл.)

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума грн
Дебет Кредит
  Відображено дохід від передачі прав користування майном      
  Відображено суму нарахованого раніше зносу      
  Списано залишкову вартість нематеріального активу      
  Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ      
  Визначено фінансовий результат (прибуток) 742 791 791 791 972 441 12500 8000 4500

7. Облік інвентаризації НМА.
Необхідно пам’ятати, що в умовах конкуренції та високої цінності нематеріальних активів керівництво підприємства повинно приймати заходи для захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та іншої інтелектуальної власності.
Наприклад, стосовно промислових таємниць або „ноу-хау” необхідно обов’язково призначити осіб, які б відповідали за збереження інформації, що містить „ноу-хау”; обмежити коло осіб, які мають доступ до цієї інформації; розробити посадові інструкції для осіб, які зберігають таку інформацію; порядок доступу та ознайомлення з „ноу-хау” тощо.
Одним з шляхів контролю за збереженням об’єктів нематеріальних активів є проведення своєчасної і правильної інвентаризації.
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.
При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:
1) документальне оформлення нематеріальних активів;
2) наявність документів, які підтверджують права власності на нематеріальні активи або права на їх використання;
3) термін володіння правами та інші документально підтверджені умови закріплення прав власності чи прав використання даних об’єктів;
4) порядок оформлення режиму службової та комерційної таємниці щодо нематеріальних активів групи „ноу-хау”;
5) перевірка правильності нарахування амортизації.
Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме:
– рахунків за „ноу-хау” відповідно до договору власника;
– договору й актів про прийняття наукових і конструкторських розробок;
– рахунку на оплату вартості майнового комплексу, придбаного на аукціоні, і подальшого розрахунку суми гудволу за наявності різниці між ціною придбання і вартістю активів підприємства;
– рахунків за роботи із створення програмного забезпечення;
– патенту на винахід;
– свідоцтва на знак для товарів і послуг;
– патенту на промисловий знак;
– патентів на сорт рослин або породу тварин;
– авторського договору або договору з організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі;
та інших.
На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, термін їх використання, суму нарахованого зносу, залишкову вартість та інші дані по кожному об’єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об’єктів, по яких в облікових регістрах міститься неповна інформація або взагалі вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформляє протокол.
По результатах інвентаризації в обліку робляться наступні проводки (табл. 8.1):
Таблиця 8.1

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума
Дебет Кредит
Надлишки нематеріальних активів
Оприбутковано на баланс надлишки нематеріальних активів, виявлені при інвентаризації 12 „Нематеріальні активи” 719 „Інші доходи операційної діяльності” сума об’єкту НМА, виявленого при інвентаризації
Нестача нематеріальних активів
Винна особа не встановлена 947 „Нестачі і втрати від псування цінностей” 12 „Нематеріальні активи” сума нестачі НМА
072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”   сума нестачі НМА
Винна особа встановлена 133 „3нос нематеріальних активів” 12 „Нематеріальні активи” сума зносу НМА
976 „Списання необоротних активів” 12 „Нематеріальні активи” сума залишкової вартості НМА
375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” 716 „Відшкодування раніше списаних активів” сума, що підлягає відшкодуванню (фактична нестача)
375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” 719 „Інші доходи операційної діяльності” Розрахунок[6]
716 „Відшкодування раніше списаних активів” 642 „Розрахунки за обов’яз­ковими платежами” сума, що підлягає сплаті до бюджету
Нестача НМА сталася внаслідок крадіжки (якщо винна особа не встановлена) або інших надзвичайних подій 99 „Надзвичайні витрати” 12 „Нематеріальні активи” сума вартості НМА[7]
977 „Інші витрати звичайної діяльності” 12 „Нематеріальні активи” сума нестачі НМА[8]

8. Амортизація нематеріальних активів.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об’єкта активом (зарахування на баланс), але не більш як 20 років.
Визначаючи строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів, беруть до уваги:
- строки корисного використання таких активів;
- передбачуваний моральний знос;
- правові та інші подібні обмеження щодо строків його використання й інші чинники.
Метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”.
Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:
- якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;
- якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку його корисного використання цього об’єкта.
Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
Строк корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядають наприкінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов одержання майбутніх економічних вигод.
Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.
П Р И К Л А Д:
05.05.1997 р. ВАТ придбало в іноземного партнера “Р” програмне забезпечення для трансформування своєї бухгалтерської звітності у фінансову звітність за міжнародними стандартами. Ціна придбання – 15 000 дол., або 58800 грн. (за офіційним курсом 3,92 грн. За 1 дол.), у т.ч. ПДВ – 9800 грн. Крім того, сплачено 1200 грн. (у т.ч.ПДВ – 200 грн.) за підготовку бухгалтера до користування цим програмним забезпеченням. Строк корисного використання програмного забезпечення початково було визначено з урахуванням морального старіння програм такого класу – 5 років. Щоквартально ВАТ виплачує фірмі “Р” 600 грн. за сервісне обслуговування цієї програми (у т.ч. ПДВ – 100 грн.).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 296; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.011 с.)