ТОП 10:

Інвентаризація товарів на підприємстві та відображення в обліку її результатів 

Інвентаризація – це періодична перевірка цінностей підприємства, що обліковуються на балансі, їх збереження та відповідності зберігання, ведення складського обліку та достовірності даних. Вона дозволяє здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей, знаходити і знешкоджувати можливі помилки в обліку і роботі матеріально-відповідальних осіб, визначати норми природного убутку тощо.

Для підтвердження правильності і достовірності даних бухгалтерського обліку проводять інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов’язань.

Необхідність проведення інвентаризації встановлена ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV зі змінами та доповненнями.

Необхідність інвентаризації виникає через ряд причин:

1) Під час операційної діяльності в кількісних та якісних характеристиках запасів мажуть виникати зміни (всихання, розпилення, розтрушення, випаровування тощо);

2) При здійсненні розрахунків між підприємством і контрагентами можуть виникнути розбіжності, тоді необхідною є інвентаризація розрахунків;

3) Порушення діючих правил зберігання і визначення фактичної наявності та якості товарно-матеріальних цінностей;

4) Незадовільна організація бухгалтерського обліку, порушення правил оформлення документів, недотримання порядку обліку майна на підприємствах;

5) Недоліки у роботі матеріально-відповідальних осіб та встановлення контролю за їх роботою;

6) Наявність випадків навмисного і ненавмисного псування, а також крадіжки майна.

Таким чином, вчасно проведена інвентаризація дозволяє усунути недоліки, перевірити достовірність документального оформлення господарських операцій і відображення їх в обліку, внести необхідні виправлення.

Об’єкти, що підлягають інвентаризації, визначаються власниками (керівниками) підприємства, крім випадків обов’язкового проведення інвентаризації. Інвентаризація проводиться обов’язково перед складанням річної фінансової звітності, при структурних змінах в підприємстві, при зміні матеріально-відповідальних осіб, при зміні керівника підприємства, за письмовим зверненням (вимогою) хоча б одного члену трудового колективу, при встановленні фактів крадіжок чи зловживань, при переоцінці майна, згідно припису органів суду, при стихійних лихах та ліквідації підприємства.

Згідно п. 5.9 Закону України «Про оподаткування підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР підприємства ведуть облік приросту (убутку) балансової вартості товарних і матеріальних ресурсів з відображенням отриманих даних у відповідних відомостях, які складаються на кінець звітного року. Згідно Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини, палива тощо № 124 такі відомості заповнюються на основі даних бухгалтерського обліку.

Таким чином, інвентаризація підтверджує дані як бухгалтерського, так і податкового обліку.

Процес інвентаризації проходить в такі етапи:

1. Керівник підприємства підписує наказ на проведення інвентаризації;

2. Створюється робоча комісія в складі керівників структурних підрозділів, яка очолюється керівником або його замісником;

3. Проводиться інвентаризація;

4. Складається протокол результатів інвентаризації;

5. Керівник на основі протоколу приймає рішення про результати інвентаризації;

6. На основі рішення керівника результати відображаються в обліку.

Інвентаризація товарних запасів проводиться згідно Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.94 р. № 69 і Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90 послідовно в місцях зберігання по матеріально-відповідальним особам.

Товарні запаси зважують, обмірюють, підраховують. Записують в опису по кожному окремому найменуванню з указанням номенклатурного номеру, групи, сорту, виду, кількості.

Окремо складаються інвентарні відомості на товарні запаси, що знаходяться в дорозі, неоплачені покупцями в строк, що знаходяться на відповідальному зберіганні, непридатні чи зіпсовані (з указанням характеру псування і винуватих осіб). В результаті інвентаризації можуть бути виявлені:

- товарні запаси, не придатні для подальшого використання;

- товарні запаси, вартість яких не відповідає реальній (завищена чи занижена);

- недостачі (надлишки) товарних запасів (в т.ч. що виникли в результаті пересортування).

При виникненні товарів з закінченим терміном придатності інвентарною комісією з’ясовуються реальні розміри втрат від псування товарів. По результатам інвентаризації керівник приймає рішення, і, якщо винуватця не встановлено, вартість зіпсованих товарів списується в дебет рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» або 902 в кореспонденції з 282. Така операція оформлюється актом списання товарів.

Згідно пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону про прибуток і п.1.4 Порядку №124 валові витрати підлягають зменшенню на суму збитку від псування товарів. Виходячи з пп. 7.4.1 «Про податок на додану вартість» сума податку на додану вартість, що відноситься до зіпсованих товарів, відноситься на зменшення податкового кредиту. У випадку, якщо винуватця встановлено, розмір компенсації винуватцем визначається згідно Порядку визначення збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, що затверджений Кабінетом Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

Розмір збитків від розкрадання визначається за залишковою вартістю цих засобів, але не нижче 50% первинної вартості на момент встановлення такого факту з врахуванням індексів інфляції, розміру ПДВ та акцизного збору:

 

Рз = [(Бв-А) * Іі + ПДВ + Аз] * 2, (2.4)

 

де Рз – розмір збитків;

Бв – первинна вартість на момент встановлення розкрадання, нестачі, псування;

Іі – загальний індекс інфляції;

ПДВ – розмір податку на додану вартість;

Аз – розмір акцизного збору

2 – коефіцієнт.

Із сум, утриманих згідно Порядку № 116 здійснюється відшкодування збитків підприємства, а решта перераховується до Державного бюджету України.

При виявленні товарів, вартість яких не відповідає реальній (завищена чи занижена), керівник підприємства за даними інвентаризації може прийняти рішення про уцінку (дооцінку) таких товарів за необхідністю.

Типові операції з відображення результатів інвентаризації наведені в таблиці 2.14:

 

Таблиця 2.14

 

Відображення в обліку результатів інвентаризації

 

Зміст операції Дт Кт
Оприбутковано надлишок товарних запасів, виявлених при інвентаризації
Відображено списання нестачі товарних запасів в межах норм природного убутку
Відображено списання товарів понад норм природного убутку у випадку, коли винна особа не встановлена
Відображено сума нестачі на позабалансовому рахунку -
Відображено суму ПДВ по встановленим нестачам понад норм природного убутку методом «сторно»
Списано суму ПДВ на витрати
  По закінченню терміну давності сума нестачі списана з за балансового рахунку -
Відображено суму нестачі понад норм природного убутку у випадку. Коли винуватця встановлено і він компенсує суму нестачі
Відображено суму ПДВ по встановленим нестачам понад норм природного убутку методом «сторно»
Списано суму ПДВ на витрати
Відображено сума нестачі на позабалансовому рахунку -
Віднесено на винуватця суму нестачі і суму ПДВ (по фактичній нестачі)
Відображено різницю між фактичною нестачею і сумою, підлягаючою сплаті до бюджету

Продовження таблиці 2.14

 

  Відшкодовано збиток
Сума нестачі списана з позабалансового рахунку -
Перерахована сума, що підлягає сплаті до бюджету

 

У періоді, що обрано для дослідження, інвентаризаційною комісією не було виявлення нестач товарів, також не було виявлено непридатних товарних запасів, та тих товарних запасів, ціна яких не відповідає реальній.

За результатами інвентаризації товарів на 30 грудня 2007 року було складено інвентарний опис товарів (Додаток Л).

Також, у випадку необхідності, створюється інвентаризаційна комісія і складається акт вибіркової інвентаризації з метою встановлення надлишків (нестач) окремих товарів і їх стану. ТОВ “Нова Холдинг” оформлює такі результати актом вибіркової інвентаризації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.007 с.)