ТОП 10:

ТЕXНІКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАЗміст

Вступ…………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1ТЕXНІКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна характеристика ТОВ «Нова Холдинг»…………………………..

РОЗДІЛ 2 БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИ ОПЕРАЦІЙ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

2.1 Документальне оформлення руху товарів на ТОВ «Нова Холдинг»……….

2.2 Облік надходження товарів з різних джерел…………………………..

2.3 Облік реалізації та іншого вибуття товарів на ТОВ «Нова Холдинг»……….

2.4. Облік реалізованої торгової націнки…………………………………………

2.5. Облік переоцінки товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Нова Холдинг»..

2.6. Інвентаризація товарів на підприємстві та відображення в обліку її результатів……………………………………………………………………………

2.7. Організація податкового обліку на ТОВ «Нова Холдинг»…………………….

РОЗДІЛ 3 ШЛЯXИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ

3.1 Шляхи вдосконалення організації обліку товарів на ТОВ “Нова Холдинг”…

Висновки……………………………………………………………………………

Список використаної літератури…………………………………………………..

 

 

Вступ

Питання основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах є найактуальнішим і найважливішим в інформаційному забезпеченні підприємства. Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, охоплення приватизацією різних галузей висувають дедалі нові вимоги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств. Бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління підприємством, що формує економічну інформацію для аналізу господарчої діяльності, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень.

Торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Торгівля — це господарська діяльність, пов'язана з реалізацією товарів.

Товар – це продукт праці, вироблений для обміну чи продажу, який має споживчу та мінову вартість.

Торгова діяльність – це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб і громадян із здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватись у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торгово-виробничій (громадське харчування) сфері.

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства – обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства.

Теоретичні питання бухгалтерського обліку заслуговують теж на увагу. Нині існують потужні праці відомих у світі економістів, що займаються питаннями бухгалтерського обліку. У нинішній час випущено немало методичної літератури та наукових праць щодо висвітлення економічної суті обліку торгівельних операцій, особливостей нормативного бухгалтерського обліку реалізації товарів у торгівельних підприємства в сучасних умовах.

Серед провідних учених світу є й українські фахівці, які багато років займаються вивченням специфіки обліку заробітної плати, формування статутних капіталів, і окремі праці присвячені саме специфіці бухгалтерського обліку в торгівлі. Найвідомішими на Україні вченими є Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалко, В.В. Сопко та ряд інших відомих в Україні та за її межами фахівців.

Актуальність даної курсової роботи полягає в змістовному аналізу обліку товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, який має свої суто специфічні аспекти. Специфічною є система обліку руху товарів, тому що бухгалтерський облік роздрібного товарообороту ведуть тільки у вартісному вираженні за цінами реалізації. Ґрунтовне вивчення специфіки цієї галузі бухгалтерського обліку важливе для оптимізації обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.

Мета даної курсової роботи – вивчення законодавчої та нормативної бази, що існує в Україні стосовно обліку торгових операцій, дослідження організаційно-економічної характеристики, фінансово-господарських показників діяльності та специфіки обліку вибуття товарів на підприємстві роздрібної торгівлі.

Для досягнення даної мети ми поставили перед собою ряд наступних завдань:

· розглянути правові аспекти договору як передумови здійснення господарських операцій у торгівлі;

· проаналізувати існуючу нормативну базу та спеціальну літературу присвячену специфіці бухгалтерського обліку у роздрібній торгівлі;

· дати економічно-організаційну характеристику підприємства роздрібної торгівлі «Нова- Холдинг» м. Київ;

· визначити особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в роздрібній торгівлі на прикладі даного підприємства.

Предмет дослідження у курсовій роботі – сукупність теоретичних і практичних аспектів обліку вибуття товарів у роздрібній торгівлі.

Об’єкт дослідження у нашій курсовій роботі – господарська діяльність«Нова- Холдинг» м. Київ, яке займається роздрібною торгівлею.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

РОЗДІЛ 1

Таблиця 2.6

Реалізація товарів на умовах передплати

 

Дата Зміст операції Дт Кт Сума Документ, регістр обліку Додаток
01.12.15 Зараховано на поточний рахунок грошові кошти покупця 17050,0 Виписка банку, ж/о 311 -
01.12.15 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 2841,67 Ж/о 641 -
02.12.15 Відвантажено товари в рахунок отриманої передплати 17050,0 Рахунок-фактура, податкова накладна, ж/о 361, ж/о 702, Відомість відвантаження товарів Г3, З5, Н4, Н6, П

Продовження таблиці 2.6

 

02.12.15 Дохід від продажу зменшено на суму податкового зобов’язання 2841,67 Ж/о 702, податкова накладна Н6
02.12.15 Списано торгову націнку на реалізовані товари Списано собівартість реалізованих товарів 4694,93 12355,07 Розрахунок ТН; Ж/о 281, ж/о 902 Н1, Н5
02.12.15 Закриття розрахунків по відвантаженим товарам 17050,0 Ж/о 361 Н4

 

При реалізації з наступною оплатою підприємство відображає операції наступним чином (таблиця 2.7):

 

Таблиця 2.7

 

Облік реалізації товарів з наступною оплатою

 

Дата Зміст операції Дт Кт Сума Документ, регістр обліку Додаток
06.12.15 Відображено у складі доходу виручку від реалізації товарів за продажними цінами 217,62 Рахунок-фактура, податкова накладна, ж/о 361, ж/о 702 Г4, З6, Н4, Н6
06.12.15 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 36,27 Ж/о 702, податкова накладна Н6
07.12.15 Одержані кошти на поточний рахунок 217,62 Виписка банку  
06.12.15 Списано торгову націнку на реалізовані товари Списано собівартість товарів 59,93 157,69 Розрахунок ТН; Ж/о 281, ж/о 902 Н1, Н5

 

Оскільки ТОВ «Нова Холдинг» є підприємством роздрібної торгівлі, то продаж товарів в основному здійснюється за готівку та з використанням банківських карток кінцевим споживачам. Підприємство такі операції відображає наступним чином (таблиця 2.8.):

 

Таблиця 2.8.

 

Облік реалізації товарів кінцевим споживачам

 

Дата Зміст операції Дт Кт Сума Документ, регістр обліку Додаток
01.12.14 Зараховано виручку від реалізації товарів у касу підприємства 12569,10 Прибутковий касовий ордер Р2
01.12.14 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 2094,85 Ж/о 702, податкова накладна Н6
01.12.14 Оплачено товар з використанням платіжних карток 1523,20 Ж/о 702 Н6
01.12.14 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 253,87 Ж/о 702, податкова накладна Н6
01.12.14 Зараховано кошти на поточний рахунок від реалізації товарів 1523,20 Виписка банку -
01.12.14 Списано торгову націнку на реалізовані товари Списано собівартість товарів 3366,8 10725,50 Розрахунок ТН; Ж/о 281, ж/о 902 Н1, Н5
                   

 

Відображення в обліку типових операцій з іншого вибуття товарів розглянемо в таблиці 2.9:

 

Таблиця 2.9

 

Відображення в обліку операцій з вибуття товарів

 

Зміст операції Дт Кт
Внесок до уставного капіталу іншого підприємства
Відображено передачу товарів до уставного капіталу іншого підприємства
Відображено податкові зобов’язання

Продовження таблиці 2.9

 

Визначено фінансовий результат
Безоплатна передача товарних запасів
Відображено безоплатну передачу товарних запасів
Відображено податкові зобов’язання
Нестача в межах норм природного убутку
Списано нестачу в межах норм природного убутку
Нестача понад норм природного убутку
Списано товарні запаси понад норм природного убутку
Відображено суму нестачі на позабалансовому рахунку -
Відображено коригування ПДВ методом «сторно»
Списано суму коригування на витрати
Списано витрати щодо нестачі на фінансовий результат
Компенсовано витрати за рахунок винуватця
Відображено списання нестачі з позабалансового рахунку -
Винуватець компенсує нестачу:
шляхом внесення коштів
шляхом утримання із заробітної плати
Відображено суму, що належить перерахуванню в бюджет
Перераховано суму в бюджет
Відображено суму раніше списаних збитків

 

 

Висновки

 

У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі.

Бухгалтерський облік у торгівлі, як і в інших галузях, ведеться згідно із законодавством України та національними стандартами бухгалтерського обліку. Особливості галузі зумовлюють особливості обліку в ній:

· у торгівлі немає витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, але є витрати, пов'язані зі зберіганням та реалізацією товарів. Ці витрати називаються витратами обігу і обліковуються на рахунках 93 «Витрати на збут» і 92 «Адміністративні витрати»;

· торгові підприємства закупають товари за купівельними цінами, а продають дорожче — за цінами продажу. В роздрібній торгівлі товари обліковують за купівельними цінами або за цінами продажу П(С)БО 9, якщо інші методи оцінки використовувати недоцільно.

Фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі визначають як різницю між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та купівельними цінами (собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу. Ціни продажу, відповідно, мають встановлюватися в такому розмірі, щоб окупити витрати обігу і забезпечити певний рівень прибутку.

Підприємства роздрібної торгівлі реалізують товари як за готівку, так і за розрахунковими чеками установ банків. Обсяг реалізації товарів за готівку визначається за грошовою виручкою, що надійшла до каси за товари, показниками Реєстратора розрахункових операцій з одночасним підрахунком чеків у продавців.

Підставою для відображення в обліку операцій по реалізації товарів служать звіти касира і товарні звіти матеріально відповідальних осіб з доданими прибутково-видатковими документами.

Що стосується особливих форм роздрібної торгівлі, то операції з продажу товарів на замовлення відображаються в обліку за загальноприйнятими для роздрібної торгівлі правилами. У цьому зв’язку можна виділити лише найбільш характерні особливості торгівлі на замовлення, які пов’язані з порядком оплати замовленого товару: оплата відразу при одержанні товару, покупцем робиться попередня оплата за товар, покупцю робиться відстрочка оплати товарів.

Специфіка торгівлі за зразками полягає в тому, що покупець, зробивши вибір та оплативши товар, отримує не той товар (зразок), який він оглядав, а ідентичний йому. Особливості обліку будуть стосуватися витрат на зразки товарів – вони включаються до витрат тільки у частині суми уцінки. При відображенні в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних з уцінкою товарів, що втратили свою первісну якість за час експонування зразків, слід додержувати вимог Положення. Уцінені товари відображають у балансі за чистою вартістю реалізації.

Особливість торгівлі поштою заклечається в тому, що між продавцем та підприємством поштового зв’язку укладається договір, відповідно до якого продавець доручає, а підприємство поштового зв’язку бере на себе зобов’язання із приймання від покупців заяв-замовлень, направлення їх на адресу продавця, пересилання поштових із замовленими товарами та вручення цих поштових відправлень замовнику або одержувачу. Специфіка бухгалтерського обліку у цьому випадку буде в способі оплати товарів покупцем: передоплата, оплата при одержанні товари, та відмовлення від товару. Послуги поштового зв’язку оплачує замовник.

Крім реалізації, товари можуть вибувати внаслідок передачі товарів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства, безоплатної передачі іншим підприємствам, безоплатної роздачі зразків товарів з метою реклами, списання товарів у результаті надзвичайних подій тощо.

Безоплатна роздача зразків товарів здійснюється торговими підприємствами з метою реклами на товари, що пропонуються для продажу, привернення уваги покупців.

Безоплатна передача товарів вважається валовим доходом і підлягає оподаткуванню ПДВ. У бухгалтерському обліку операції по безоплатній передачі товарів іншим юридичним і фізичним особам відображаються в такому порядку: списується за обліковою вартістю, відображається сума податкового зобов’язання по ПДВ, що була віднесена до податкового кредиту при придбанні товарів, списання на фінансові результати витрати по безоплатній передачі товарів.

Отже, підсумовуючи вищесказане, ми можемо сказати, що засвоєння теоретичних знань, вивчення специфіки обліку деяких операцій реалізації товарів у роздрібній торгівлі, придбання практичних навичок бухгалтерського і обліку в торгівлі та інших галузей і сферах народного господарства України допоможе бухгалтеру у його подальшій діяльності.

 

 

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 40. – С. 365.

2. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1024-XII від 12.05.91 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – №30. – С. 379.

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 4. – С. 28.

4. Закон України «Про ціни і ціноутворення» № 508-XII від 03.12.90 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990. – № 52. – С. 650.

5. Інструкція про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.96 р. №389.

6. Лист МВЕСіТ України від 17.03.98 р. №15-03/29-192 «Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення».

7. Наказ Мінфіну «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» № 291 від 30.11.99.

8. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 1999 р.

15. Порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 08.02.95 р. №108.

16. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит. – 2002. – №№ 36, 39, 42, 44, 48.

17. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит. – 2003. – №№ 05, 10.

18. Буркун О., Овчаров В. Товари поштою // Дебет-Кредит, 2007. – №3. – С. 18 – 23.

19. Бухгалтерський облік в галузях економіки / В. Б. Захожай, М. Ф. Ба зась. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.

20. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 576 с.

21. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2003. – 726 с.

22. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. –Тернопіль. -2005. -464 с.

23. Грабова Н. М.Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 203 с.

24. Губа Є. Продаж товарів на замовлення і «пірамідальна» торгівля // Школа бухгалтера, 2006. – №№ 11, 12.

25. Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

26. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 796 с.

27. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

28. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.

29. Ткаченко О. Торгівля товарами в розстрочку // Дебет-Кредит. – 2004. –№ 38. – С. 39 – 41.

30. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К: Академія, 2002. – 672 с.

 

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1ТЕXНІКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна характеристика ТОВ «Нова Холдинг»…………………………..

РОЗДІЛ 2 БУГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИ ОПЕРАЦІЙ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

2.1 Документальне оформлення руху товарів на ТОВ «Нова Холдинг»……….

2.2 Облік надходження товарів з різних джерел…………………………..

2.3 Облік реалізації та іншого вибуття товарів на ТОВ «Нова Холдинг»……….

2.4. Облік реалізованої торгової націнки…………………………………………

2.5. Облік переоцінки товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Нова Холдинг»..

2.6. Інвентаризація товарів на підприємстві та відображення в обліку її результатів……………………………………………………………………………

2.7. Організація податкового обліку на ТОВ «Нова Холдинг»…………………….

РОЗДІЛ 3 ШЛЯXИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ

3.1 Шляхи вдосконалення організації обліку товарів на ТОВ “Нова Холдинг”…

Висновки……………………………………………………………………………

Список використаної літератури…………………………………………………..

 

 

Вступ

Питання основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах є найактуальнішим і найважливішим в інформаційному забезпеченні підприємства. Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, охоплення приватизацією різних галузей висувають дедалі нові вимоги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств. Бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління підприємством, що формує економічну інформацію для аналізу господарчої діяльності, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень.

Торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Торгівля — це господарська діяльність, пов'язана з реалізацією товарів.

Товар – це продукт праці, вироблений для обміну чи продажу, який має споживчу та мінову вартість.

Торгова діяльність – це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб і громадян із здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватись у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торгово-виробничій (громадське харчування) сфері.

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства – обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства.

Теоретичні питання бухгалтерського обліку заслуговують теж на увагу. Нині існують потужні праці відомих у світі економістів, що займаються питаннями бухгалтерського обліку. У нинішній час випущено немало методичної літератури та наукових праць щодо висвітлення економічної суті обліку торгівельних операцій, особливостей нормативного бухгалтерського обліку реалізації товарів у торгівельних підприємства в сучасних умовах.

Серед провідних учених світу є й українські фахівці, які багато років займаються вивченням специфіки обліку заробітної плати, формування статутних капіталів, і окремі праці присвячені саме специфіці бухгалтерського обліку в торгівлі. Найвідомішими на Україні вченими є Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, Ю.С. Цал-Цалко, В.В. Сопко та ряд інших відомих в Україні та за її межами фахівців.

Актуальність даної курсової роботи полягає в змістовному аналізу обліку товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, який має свої суто специфічні аспекти. Специфічною є система обліку руху товарів, тому що бухгалтерський облік роздрібного товарообороту ведуть тільки у вартісному вираженні за цінами реалізації. Ґрунтовне вивчення специфіки цієї галузі бухгалтерського обліку важливе для оптимізації обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.

Мета даної курсової роботи – вивчення законодавчої та нормативної бази, що існує в Україні стосовно обліку торгових операцій, дослідження організаційно-економічної характеристики, фінансово-господарських показників діяльності та специфіки обліку вибуття товарів на підприємстві роздрібної торгівлі.

Для досягнення даної мети ми поставили перед собою ряд наступних завдань:

· розглянути правові аспекти договору як передумови здійснення господарських операцій у торгівлі;

· проаналізувати існуючу нормативну базу та спеціальну літературу присвячену специфіці бухгалтерського обліку у роздрібній торгівлі;

· дати економічно-організаційну характеристику підприємства роздрібної торгівлі «Нова- Холдинг» м. Київ;

· визначити особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в роздрібній торгівлі на прикладі даного підприємства.

Предмет дослідження у курсовій роботі – сукупність теоретичних і практичних аспектів обліку вибуття товарів у роздрібній торгівлі.

Об’єкт дослідження у нашій курсовій роботі – господарська діяльність«Нова- Холдинг» м. Київ, яке займається роздрібною торгівлею.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

РОЗДІЛ 1

ТЕXНІКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.029 с.)