ТОП 10:

Облік надходження товарів з різних джерел 

Правильна попередня оцінка товарних запасів має велике значення для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно п. 5.9 ст. Закону України «Про оприбуткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/97-ВР в редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями платник податку зобов’язаний вести облік приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів та інших запасів.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, розкриття її в фінансовій звітності, а також визначення терміну «запаси» розкриває П(С)БО 9 «Запаси».

Запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності; знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт та надання послуг, а також для управління підприємством. Запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання; їх вартість може бути достовірно визначена.

Придбані (отримані) або виготовлені запаси зараховуються на баланс по первинній вартості. Первинна вартість залежить від способу їх отримання:

1) Придбання за плату. Первинна вартість дорівнює собівартості, що складається з наступних витрат: суми, сплаченої постачальнику за мінусом непрямих податків, суми мита, суми непрямих податків, які не підлягають поверненню, транспортно-заготівельних витрат, інших витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням запасів і доведенням їх до стану, необхідного для використання.

2) Отримання в результаті обміну на подібний актив. Первинна вартість отриманих запасів дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між вартістю переданих і отриманих запасів включається до витрат звітного періоду.

3) Отримання в результаті обміну на неподібний актив. Первинною вартістю таких запасів буде справедлива вартість отриманих запасів.

4) Внесення до статутного капіталу. Первинною вартістю признається узгоджена учасниками підприємства їх справедлива вартість.

5) Безкоштовне отримання. Первинна вартість запасів дорівнює їх справедливій вартості.

6) Виготовлення власними силами. Первинна вартість складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, змінних загально виробничих витрат, постійних розподілених загально виробничих витрат.

Для товарів справедливою вартістю є ціна реалізації за мінусом витрат на реалізацію і суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки для аналогічних товарів. Для інших товарних запасів – це сума, за якою може бути здійснено обмін між зацікавленими, незалежними, проінформованими сторонами.

Одиницею бухгалтерського обліку товарів, згідно з П(С)БО 9, є їхнє найменування або однорідна група (вид). Для обліку товарів на підставі нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, використовують рахунок 28 «Товари», який належить до класу 2 рахунків «Запаси».

На ТОВ «Нова Холдинг» на рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу.

Підприємство на рахунку 28 веде також облік закупленої тари.

До рахунка 28 відкриті такі субрахунки:

281 «Товари на складі»;

282 «Товари в торгівлі»;

283 «Товари на комісії»;

284 «Тара під товарами»;

285 «Торгова націнка».

На дебеті субрахунків 281, 282, 283, 284 відображають збільшення товарів, тари та їхньої вартості, на кредиті — зменшення.

На субрахунку 281 «Товари на складі» обліковують рух і наявність товарних запасів, що знаходяться на складах підприємства, в овочесховищах, морозильниках та ін.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» обліковують рух і наявність товарів, що знаходяться в торговому залі магазину.

На субрахунку 283 «Товари на комісії» обліковують товари, передані на комісію за угодами комісії та іншими цивільно-правовими угодами, що не передбачають переходу права власності на ці товари до сплати їхньої вартості.

На субрахунку 284 «Тара під товарами» обліковують наявність та рух тари під товарами і порожньої тари.

На субрахунку 285 «Торгова націнка» ТОВ «Нова Холдинг» при здійсненні обліку товарів за цінами продажу відображає торгові націнки на товари — різницю між купівельною вартістю і вартістю продажу (роздрібною) товарів. На кредиті субрахунку 285 відображають збільшення суми торгових націнок, на дебеті зменшення (списання).

ТОВ “Нова Холдинг” здійснює придбання товарів лише за плату. При цьому підприємство використовує як товарний кредит, так і здійснює передплату за товар. Відображення в обліку операцій з купівлі товару на умовах попередньої передплати здійснюється на основі наступних первинних документів: платіжне доручення банку, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, прибуткова накладна.

ТОВ “Нова Холдинг” 1 грудня 2007 р. перерахувало 22383,88 грн. ВАТ «Пирятинський сирзавод» за товари (платіжне доручення №21367 від 01.12.2007 р. (Додаток К2)). ВАТ «Пирятинський сирзавод» 2 грудня 2007 р. поставило товари на загальну суму 22383,88 грн., з них 3730,64 грн. – сума ПДВ (видаткова накладна №1922/12 (Додаток Ґ4), податкова накладна № 32497 (Додаток З 3)). При прийманні товарів не було виявлено розбіжностей по кількості та якості, і вони були оприбутковані (прибуткова накладна № 214001 (Додаток И2). Дивись таблицю 2.2.


Таблиця 2.2

 

Відображення в обліку придбання товарів на умовах передплати

 

Дата № док-та Зміст операції Д-т К-т Сума, грн.
01.12.15 Виконано передоплату постачальнику за товар Відображено податковий кредит з ПДВ 22383,88 3730,64
02.12.15 1922/12 Отримано товар від постачальника - вартість товару - сума ПДВ       18653,24 3730,64
02.12.15   Взаємозалік заборгованості 22383,88  
                 

 

Найчастіше ТОВ “Нова Холдинг” купує товар на умовах відстрочки платежу. В таких випадках підприємство поступово перераховує постачальнику кошти в рахунок погашення боргу. Для торгівельного підприємства це дуже зручно, адже дозволяє не відволікати великі суми з обороту.

Типовою для ТОВ “Нова Холдинг” є наступна господарська операція: підприємство отримало товари від ВАТ «Пирятинський сирзавод» 2 грудня 2007 р. (видаткова накладна № 1923/12 (Додаток Ґ5) , податкова накладна №32498 (Додаток З4)). Загальна сума поставки – 46834,44 грн., з них ПДВ 7805,74 грн. Після приймання за кількістю і якістю товар було оприбутковано (прибуткова накладна №214002 (Додаток Й3). 17 грудня 2007 р. ТОВ «Нова Холдинг» перерахувало частину боргу ВАТ «Пирятинський сирзавод» (платіжне доручення № 22101 (Додаток К3)). На основі вище перелічених документів здійснюються такі бухгалтерські проведення, як наведено в таблиці 2.3.


Таблиця 2.3

 

Відображення в обліку придбання товарів з наступною оплатою

 

Дата № документа Зміст операції Д-т К-т Сума, грн.
02.12.14 1923/12 Оприбутковано товари Відображено в складі податкового кредиту суму ПДВ 39028,70 7805,74
17.12.15 В рахунок заборгованості перераховано постачальнику грошові кошти 5000,00

 

Суми, занесені на основі первинних документів до відповідних журналів-ордерів (№ 311, № 631 (Додаток Н3), № 281 (Додаток Н1)) в кінці періоду заносяться до Головної книги, а надалі, після проведення інвентаризації (в разі складання річної звітності) і всебічної звірки регістрів обліку – за цими даними формується звітність підприємства.

Інші способи надходження товарних запасів на підприємства торгівлі і відображення їх в обліку відображено в таблиці 2.4:

 

Таблиця 2.4

 

Облік надходження товарних запасів

 

Зміст операції Дебет Кредит
Обмін подібними товарними запасами
Відвантажено товари по бартерному договору
Відображено податкові зобов’язання
Списана на витрати різниця між балансовою і справедливою вартістю
Оприбутковані подібні товари
Нараховано податковий кредит

 

Продовження таблиці 2.4.

 

Відображено ПДВ
Взаємозалік заборгованості
Обмін неподібними товарними запасами
Відвантажено товари по бартерному договору
Відображено податкові зобов’язання виходячи з договірної вартості
Списано облікову вартість товарів
Відображено фінансовий результат
Оприбутковано неподібні товари
Нараховано податковий кредит
Здійснено доплату
Відображено ПДВ
Взаємозалік заборгованості
Отримання запасів як внесок до статутного капіталу
Сформовано статутний фонд товариства
Внесено 30% внеску грошовими коштами
Внесено 70% внеску товарними запасами
Безоплатне отримання запасів
Відображено надходження безоплатно отриманих товарів
           

 

Незалежно від виду надходження товарних запасів на підприємство, всі з цим пов’язані господарські операції повинні бути належним чином оформлені документально.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.007 с.)