ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За якої умови безготівкові розрахунки здійснюються через розрахункову палату НБУ?1. платник та одержувач мають поточні рахунки в одному банку

2. платник та одержувач мають поточні рахунки в різних банках

3. між платником та одержувачем існують спірні питання

4. розрахунки здійснюються платіжною вимогою

 

110. Дата валютування – це дата:

1. укладення кредитної угоди

2. складання клієнтом розрахункового документа

3. обумовлена клієнтом у розрахунковому документі на його виконання

4. закінчення кредитної угоди

 

111. Вкажіть вірне визначення терміну «авізо»:

1. вексельне поручительство, гарантія платежу

2. офіційне повідомлення про здійснення розрахункової операції

3. згода на оплату платіжних документів

4. паперові грошові знаки різного номіналу

 

112. Кошти з рахунка клієнта можуть бути списані без його доручення за розрахунковим документом:

1. платіжне доручення

2. платіжна вимога-доручення

3. платіжна вимога

4. розрахунковий чек

 

113. Оберіть правильну відповідь:

1. безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою грошових чеків

2. чеки застосовуються для безготівкових розрахунків тільки між юридичними особами

3. чеки застосовуються для безготівкових розрахунків тільки між фізичними особами

4. безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою розрахункових чеків

 

114. Об’єктом нарахування відсотків за депозитом (номіналом депозиту) за вкладами до запитання є:

1. залишки готівки в касі банку

2. залишки на поточних рахунках клієнтів

3. залишки на кореспондентських рахунках банків

4. строкові депозити

 


115. Вибрати правильну відповідь:

1. відсотки за користування депозитом нараховуються не рідше одного разу на місяць

2. відсотки за користування депозитом нараховуються один раз за весь термін дії депозитного договору

3. відсотки за користування депозитом нараховуються на початку та в кінці дії договору депозиту

4. відсотки за користування депозитом нараховуються в кінці дії договору

 

116. До активів банку відносять:

1. депозити банків

2. статутний капітал

3. кредити банків

4. нерозподілений прибуток банку

 

117. Резервування коштів на окремому аналітичному рахунку відповідного балансового рахунка передбачається для розрахунків:

1. платіжним дорученням та розрахунковим чеком

2. платіжною вимогою та акредитивом

3. платіжним дорученням та платіжною вимогою

4. акредитивом та розрахунковим чеком

 

Як називається особа, на користь якої виставляється акредитив?

1. емітент

2. авізуючий банк

3. аваль

4. бенефіціар

 

119. Документ, яким банк отримувача оформляє операцію з перерахування йому коштів від платника за платіжним дорученням називається:

1. меморіальним ордером

2. прибутковим касовим ордером

3. видатковим касовим ордером

4. розрахунковим чеком

 

120. Проведено безготівкові розрахунки між клієнтами даного банку:

1. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»

2. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

3. Д-т 1200«Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

4. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

121. Визначити господарську операцію за змістом бухгалтерського проведення:

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»:

1. Cписання коштів з рахунка клієнта-платника для перерахування клієнту, що обслуговується іншим банком

2. Проведено розрахунки між клієнтами, що обслуговуються в одному банку

3. Проведено розрахунки між клієнтами банку готівковим способом

4. Зараховано внесок на поточний рахунок клієнта

 

122. Визначити господарську операцію за змістом бухгалтерського проведення:

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»:

1. Проведено розрахунки між клієнтами, що обслуговуються в одному банку

2. Проведено розрахунки між клієнтами банку готівковим способом

3. Зарахування коштів клієнту-одержувачу від клієнта, що обслуговується іншим банком

4. Зараховано внесок на поточний рахунок клієнта

 

123. Примусове стягнення коштів із рахунка платника на користь одержувача не дозволяється на підставі:

1. виконавчих документів

2. рішень державних податкових адміністрацій

3. визнаних претензій

4. рішення керівника підприємства-одержувача коштів

 

124. Оберіть правильне твердження:

1. чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку

2. розрахункові чеки використовують для здійснення готівкових розрахунків

3. строк дії розрахункової чекової книжки – 3 місяці

4. строк дії розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, – один місяць

 

125. Акредитив, який може бути анульований тільки за згодою на це бенефіціара, називається:

1. покритий

2. непокритий

3. відкличний

4. невідкличний

126. Документ, який подає заявник акредитива для бронювання коштів на аналітичному рахунку «Розрахунки акредитивами»:

1. заява на переказ готівки

2. грошовий чек

3. платіжне доручення

4. платіжна вимога

 

127. Не можна відкрити аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами» до балансового рахунка:

1. 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

2. 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»

3. 2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб»

4. 2526 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України»

 

128. Депозитні операції відносять до активних, якщо банк:

1. відкриває депозитні рахунки для своїх клієнтів

2. відкриває поточні рахунки для своїх клієнтів

3. розміщує свої кошти на депозитних рахунках в інших банках

4. нараховує та сплачує відсотки за депозит клієнту

 

Яку четверту цифру балансових рахунків мають групи рахунків для обліку нарахованих відсотків за депозитом?

1. 2

2. 4

3. 6

4. 8

 

130. Яка господарська операція розкриває зміст бухгалтерського проведення:

Дебет рахунків для обліку депозитів Кредит рахунків грошових коштів?

1. повернено депозит клієнту

2. повернено нараховані відсотки за депозит клієнту

3. відкрито депозит клієнту

4. нараховані відсотки за депозит клієнту

 

131. Сплачено нараховані відсотки за депозитним вкладом фізичної особи:

1. Д-т 7041 «Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб»

К-т 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

2. Д-т 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

3. Д-т 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

4. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Для якого методу характерне нарахування відсотків за депозит та сплата їх авансом?

1. метод за період

2. метод на період

3. метод прямолінійний

4. метод FIFO

 

133. Оберіть правильне твердження:

1. датою відкриття депозитного рахунка є дата укладення депозитної угоди

2. датою відкриття депозитного рахунка є дата надходження грошей на депозит

3. підприємства перераховують кошти на депозит або зі свого поточного рахунка, або вносять готівкою

4. фізичні особи вносять кошти на депозит тільки безготівковим способом

 

134. Відсотки, нараховані за депозит, відображаються в балансі банку як:

1. власний капітал

2. активи

3. зобов’язання

4. резерви

 

135. Правильним є твердження:

1. дострокове закриття депозитного рахунка неможливе

2. відсотки за депозит нараховують і сплачуються в кінці дії депозитної угоди

3. нараховані, але не сплачені відсотки за депозит відносять до доходів банку

4. повернення депозиту підприємству здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок

 

136. Принципал – це:

1. клієнт банку, якому відкрито декілька видів банківських рахунків

2. клієнт банку – фізична особа

3. клієнт банку – юридична особа

4. особа, яка надає повноваження банку на виконання довірчих операцій

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.017 с.)