ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТРДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Київ

Аграрна освіта


1. Банківські операції поділяють на:

1. внутрішньобанківські та клієнтські

2. внутрішньобанківські та вкладні

3. поточні та вкладні

4. кореспондентські та поточні

 

В якому з наведених варіантів відображені клієнтські банківські документи?

1. видатковий касовий ордер, меморіальний ордер, платіжне доручення

2. прибутковий касовий ордер, розрахунковий чек, платіжне доручення

3. платіжна вимога, меморіальний ордер, звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4. платіжне доручення, грошовий чек, заява на переказ готівки

 

3. Регістр аналітичного обліку банку, в якому відображуються операції, здійснені на рахунках клієнта протягом операційного дня:

1. оборотно-сальдовий баланс

2. книга реєстрації відкритих рахунків

3. особові рахунки

4. платіжне доручення

 

4. Основним регістром синтетичного обліку банківських операцій є:

1. оборотно-сальдовий баланс,

2. особові рахунки,

3. аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій,

4. меморіальні ордери

 

5. В якому з варіантів наведено правильну структуру плану рахунків банку?

1. розділ – клас – група – синтетичний рахунок,

2. клас – розділ – група – синтетичний рахунок,

3. група – розділ – клас – синтетичний рахунок,

4. розділ – група – клас – синтетичний рахунок

 

Бухгалтерські рахунки якого класу кореспондують тільки між собою, а їх залишки не враховують під час складання фінансової звітності банку?

1. клас 2 «Операції з клієнтами»

2. клас 4 «Фінансові та капітальні інвестиції»

3. клас 5 «Капітал банку»

4. клас 8 «Управлінський облік»


Які рахунки забезпечують виконання подвійного запису на позабалансових рахунках?

1. контрактивні

2. контрпасивні

3. активно-пасивні

4. контррахунки

 

Який регістр аналітичного обліку банку видається банком його клієнтові та відображає стан його рахунка ?

1. платіжне доручення

2. видатковий касовий ордер

3. грошовий чек

4. виписка банку

 

9. Банківський документ, яким оформляють перерахування часткової суми за платіжним дорученням:

1. платіжне доручення

2. меморіальний ордер

3. виписка банку

4. платіжна вимога

 

10. Грошові внески засновників банку в статутний капітал проводять у:

1. грошовій формі тільки шляхом безготівкових розрахунків

2. грошовій формі тільки шляхом готівкових розрахунків

3. грошовій формі шляхом готівкових або безготівкових розрахунків

4. грошовій формі або у вигляді інших активів

 

11. Рахунок 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал» по відношенню до балансу:

1. контрактивний

2. контрпасивний

3. активно-пасивний

4. позабалансовий

 

12. Встановити кореспонденцію рахунків: «Відображено зареєстрований, але несплачений статутний капітал»:

1. Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

2. Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

3. Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

4. Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

13. Встановити кореспонденцію рахунків: «Відображено внески акціонерів до статутного капіталу банку»:

1. Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

2. Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

3. Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

4. Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

 

14. З наведеного переліку обрати контрарні рахунки з обліку власного капіталу:

1. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

2. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 5010 «Емісійні різниці»

3. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

4. 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал», 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)»

 

15. Емісійна різниця – це:

1. різниця між номінальною і ринковою вартістю акцій

2. різниця між валовими доходами і валовими витратами банку

3. сума дооцінки активу

4. несплачені внески акціонерів

 

16. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку має становити не менше:

1. 5 млн євро

2. 10 млн євро

3. 15 млн євро

4. 20 млн євро

 

17. Яку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)?

1. нерозподілені прибутки минулих років

2. статутний капітал

3. готівкові кошти

4. необоротні активи

 

Як впливає вилучений капітал на розмір статутного капіталу?

1. збільшує статутний капітал на суму викуплених акцій

2. зменшує статутний капітал на суму викуплених акцій

3. не впливає на розмір статутного капіталу

4. регулює іншу статтю балансу

Які з наведених доходів банку відносять до операційної діяльності?

1. дохід від реалізації основних засобів

2. дохід від реалізації інвестиційних цінних паперів

3. дохід за субординованим боргом

4. комісійні

 

20. Обрати правильне визначення поняття «доходи»:

1. кошти, що внесені акціонерами банку через придбання його акцій

2. зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу

3. збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу

4. початкова сума коштів для підприємницької діяльності

 

21. Обрати правильне визначення поняття «витрати»:

1. кошти, що внесені акціонерами банку через придбання його акцій

2. зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу

3. збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу

4. початкова сума коштів для підприємницької діяльності

 

Які з наведених доходів відносять до комісійних?

1. дивіденди

2. одержані штрафи, пені, недотримки

3. прибутки від торговельних операцій

4. плата за розрахунково-касове обслуговування

 

Як відображуються в обліку процентні доходи банку під час надання кредиту?

1. Д-т – збільшення дебіторської заборгованості

К-т –збільшення процентного доходу

2. Д-т – зменшення дебіторської заборгованості

К-т –збільшення процентного доходу

3. Д-т – збільшення кредиторської заборгованості

К-т –збільшення процентного доходу

4. Д-т – зменшення кредиторської заборгованості

К-т –збільшення процентного доходу

 

24. Рахунки нарахованих доходів, що відображують заборгованість клієнтів за відсотками за кредит, по відношенню до балансу:

1. активні

2. пасивні

3. контрарні

4. позабалансові

25. Рахунки нарахованих витрат, що відображують кредиторську заборгованість за відсотками за депозит, по відношенню до балансу:

1. активні

2. пасивні

3. контрарні

4. позабалансові

 

26. Враховуючи принцип нарахування та відповідності, визначити кореспондуючі рахунки та суму процентних доходів, нарахованих за 6 місяців, загальною сумою 120 000 грн:

1.Дт рахунків нарахованих витрат

Кт рахунків класу 7 «Витрати», на суму 20 000 грн

2. Дт рахунків нарахованих доходів

Кт рахунків класу 6 «Доходи», на суму 10 000 грн

3. Дт рахунків нарахованих доходів

Кт рахунків класу 6 «Доходи» , на суму 20 000 грн

4. Дт рахунків класу 6 «Доходи»

Кт рахунків нарахованих доходів, на суму 10 000 грн

 

27. Обрати складові власного капіталу банку:

1. нерозподілений прибуток, депозити, статутний капітал

2. кредити НБУ, резервний капітал, депозити

3. нерозподілений прибуток, статутний капітал, кредити НБУ

4. нерозподілений прибуток, статутний капітал, резервний капітал

 

28. Обрати складові залученого капіталу банку:

1. нерозподілений прибуток, депозити

2. кредити НБУ, резервний капітал

3. статутний капітал, кредити НБУ

4. депозити, кредити НБУ

 

Яким первинним документом оформляють приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування її на власні поточні рахунки?

1. грошовий чек

2. прибутковий касовий ордер

3. платіжне доручення

4. заява на переказ готівки

 

Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», якщо початкове сальдо (Д-т) – 5 000 грн, оборот (Д-т) – 3 000 грн, оборот (К-т) – 7 000 грн?

1. 5 000 + 3 000 + 7 000 = 15 000 грн (Д-т)

2. 5 000 + 3 000 – 7 000 = 1 000 грн (Д-т)

3. 7 000 – 3 000 + 5 000 = 9 000 грн (К-т)

4. 7 000 – 5 000 + 3 000 = 5 000 грн (Д-т)

 

179. Кінцеве дебетове сальдо рахунка 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання» означає:

1. залишок не сплачених клієнтом відсотків за кредит

2. залишок не сплачених клієнтам відсотків за кредит

3. залишок не поверненого кредиту клієнтом

4. залишок неповерненого депозиту

 

180. Сплачено відсотки за кредит фізичною особою:

1. Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»

2. Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

3. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

4. Д-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

 

Як називається перевищення вартості придбання боргового цінного папера над вартістю його погашення, якщо собівартість його придбання для банку – 12 000 грн, а номінал боргового цінного папера – 10 000 грн?

1. прибуток – 2 000 грн

2. збиток – 2 000 грн

3. премія – 2 000 грн

4. дисконт – 2 000 грн

 

273. Оберіть з наведеного переліку цінні папери з нефіксованим прибутком:

1. ощадний сертифікат

2. вексель

3. депозитний сертифікат

4. акція

 

274. Справедлива вартість фінансових інвестицій відображується на рахунках:

1. активних

2. пасивних

3. контррахунках

4. позабалансових

275. Рахунки неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами за призначенням є рахунки:

1. основні

2. власного капіталу

3. розрахунків

4. контрактивні

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.011 с.)