МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ (ОБЛІКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ) ДОКУМЕНТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ (ОБЛІКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ) ДОКУМЕНТІВНа підприємствах і в організаціях всі матеріальні та грошові ресурси обліковуються за їх рухом, накопиченням та витрачанням, встанов­люється відповідний контроль.

В такій ситуації прямі привласнення та розтрати ведуть до невідповідальності в обліку та викриваються шляхом ревізій, інвентариза­цій та іншими методами фінансового контролю.

Тому злочинці спочатку накопичують резерви до крадіжки у вигляді необлікованих надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.

Для цього вони використовують недоліки в документальному офо­рмленні господарських операцій, в бухгалтерському обліку та контро­лі виробничого процесу. В результаті, вони можуть складати такі об­ставини, при яких крадіжки власності та майна не приводять до нестач товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

Способи розкрадання, в тому числі накопичення надлишків, які не відображені у обліку, запасів сировини, готової продукції, товарів і грошових коштів, а також способи маскування злочинних дій у багатьох випадках пов'язані із знищенням деяких первинних облікових документів, внесенням в документи підроблених записів.

Крім того, крадії, як правило, ведуть неофіційні записи. Для вияв­лення та попередження таких замаскованих крадіжок виникає необ­хідність виявлення та дослідження документів, облікових записів, ма­теріалів фінансового контролю.

Тому працівники правоохоронних органів (особливо слідчі, оператив­ники) повинні знати класифікацію бухгалтерських документів та методи їх дослідження, методи фактичного контролю господарських операцій.У системі методів судової бухгалтерії методи дослідження документів посідають особливе місце у зв'язку з обов'язковістю його застосування під час формування доказової бази в окремих кримінальних справах.

Методи дослідження документів відрізняються за своїм змістом, формами здійснення, об'єктом, предметом і завданнями дослідження, колом об'єктів перевірки, сферою застосування та іншими ознаками. Виходячи з кола об'єктів перевірки, виділяють методи дослідження одного або кількох документів [13, с.114]

Методи документальної перевірки:

Замасковані правопорушення зовні відбиваються в облікових даних в основному в трьох формах:

1)протиріччя в змісті окремого документа;

2)протиріччя між змістом декількох взаємопов'язаних документів;

3)відхилення від звичайного порядку руху цінностей.

Методи дослідження окремого документавключають в себе фо­рмальну, нормативну і арифметичну перевірку.

Формальна перевірка,або зовнішній огляд документа, складається з двох основних і послідовних етапів: аналізу дотримання встановленої форми документа і детального вивчення обов'язкових його реквізитів.

На першій стадії огляду увага ревізора, оперативного працівника, слідчого може залучити вказані раніше порушення формальної вимоги.

На другому етапі огляду з'ясовують, чи немає в документі сумнівних реквізитів.

Нормативна перевіркаявляє собою глибоке вивчення змісту ві­дображеної в документі господарської операції з точки зору його від­повідності діючим нормам, правилам і інструкціям.

Арифметична перевірка це контроль за правильністю самих рі­зноманітних підрахунків, зроблених при складанні конкретного бухга­лтерського документа. Рахункова перевірка дає змогу виявляти випадки розкрадань шляхом завищення результатів у горизонтальних і вертикальних графах платіжних відомостей та інших документів, не­правильного підрахунку відсоткового вмісту сировини і продукції різних сортів та відходів у партіях товарів, установлювати розмір заподіяного збитку.

Наприклад,

в одному торговому центрі документальна ревізія не встановила будь-яких порушень, але увагу оперативного праг\івника притягнув акт № 5 від 17.07.2007 р. на списання овочів, що втратили свої якості, на суму3700,00 грн. Акт складено на бланку, який виготовлено28.09.2007 p. Протиріччя в датах дачо можливість думати про підробку з метою заволодіння вищевказаною сумою, що у подальшому підтвердилося;

у магазині здійснювалися крадіжки грошових коштів. Бухгалтерські документи нарахування та видачі оплати праці сумніву не ви-зивали по формальних, нормативних ознаках. Тоді оперативніш працівник почав проводити арифметичні підрахунки по рядках та графах платіжної відомості і встановив великі розбіжності. Арифметична перевірка дозволила встановити завищення підсумків у графах «всього нараховано» та «до видачі на руки» у платіжній відомості. Ініціатор злочинних дій касир, який був прийнятий на роботу за шість місяців до документальної перевірки, та бухгалтер по оплаті праці, залучений у злочинну діяльність. Документальна ревізія встановила матеріальну шкоду у розмірі 23,0 тис. грн. Дописки виконувала в основному касир, яка робила виправлення цифри «1» на цифру «4».

Методи перевірки взаємопов'язаних документів.Деякі злочини, не викликаючи протиріч у змісті окремого облікового документа, за­лишають сліди в системі взаємопов'язаної облікової документації. Для їх виявлення використовують методи зустрічної перевірки і взаємного контролю документів

Під зустрічною перевіркоюрозуміють зіставлення різних примір­ників одного й того ж документа. Зустрічна перевірка є ефективним методом з'ясування реальності та правильності відображених у доку­ментах різноманітних господарських операцій та інших обставин. З її допомогою розкриваються такі зловживання, як, наприклад, наявність різних екземплярів одного й того самого документа у кожної із сторін — учасників двосторонньої операції.

Наприклад, у їдальню надходили продукти харчування від приват­них підприємців, які надавали покупцю не заповнені бланки накладних. Шеф-кухар у ці бланки записував операції, які фактично не здійснювалися (назви товару, ціни товару, кількість товару). В результаті цих дій, шеф-кухар та комірник проводили реалізацію продуктів харчування, списували фактично не одержані продукти, а одержані гроші при­власнювали. При дослідженні документів щодо фактично проведених господарських операцій була проведена зустрічна перевірка накладних постачальників, які знаходилися у звітах шеф-кухаря та накладних, які знаходилися безпосередньо у постачальників. В результаті були встановлені види продуктів харчування та їх кількість, що були вкра­дені.

Зіставлення документів ,що відображають операції (факти), із документами їхнього обґрунтування. Цей метод спрямований на виявлення протиріч між різноманітними документами й операціями. На­приклад, можуть бути зіставлення: оплачених рахунків із договорами, прибутковими і видатковими накладними, актами приймання робіт; записами про списання матеріалів у відходи з актами на псування ма­теріалів; кошторисами на ремонт будинку з дефектними актами тощо [13, сі 18—119].

Зіставлення виконавчих і розпорядницьких документів. Зіставленняперших із другими дає змогу перевірити, чи відповідають вчинені дії змісту розпорядження [13, сі 19]

Зіставлення первинних і похідних документів. Доперших документів належать такі, що безпосередньо фіксують здійснені операції або інші фактичні обставини. У похідних документах ці операції та обставини відображаються на основі первинних або інших похідних документів. Зіставлення первинних і похідних документів може виявити протиріччя між ними, вказують на можливі зловживання. Відомі, наприклад, факти, коли для приховання нестачі під час інвентаризації матеріально відповідальні особи не долучають до останнього товарного звіту окремі прибуткові документи. Натомість вони пред'являють підроблені накладні на відпускання товарів іншим організаціям, заявляючи, що не включили їх у товарний звіт помилково [13, с.119]

Метод взаємного контролю являє собою зіставлення самих різних документів, прямо або непрямо що відображають проведену операцію метод взаємного контролю використовується, передусім, для виявлення ознак фальсифікації в конкретних облікових документах .

Наприклад, приватний підприємець із приватним сільгосптоваро-виробником оформили квитанцію на фіктивну закупку м'яса. До під­робленої квитанції були прикладені ветеринарні свідоцтва, які були складені фельдшером учасником крадіжок. Злочин було викрито пі­сля того, як провели взаємний контроль свідоцтв із журналом де вони реєструються на ветеринарній станції. Було встановлено, що у жур­налі під відповідними номерами відображена видача довідок про огляд тварин.

Методи перевіркидокументів, що відображають однорідні опе­рації.Перевіркою декількох документів, що відображають одну і ту ж господарську операцію, нерідко вдається викрити злочинця.

Метод відновлення кількісно-вартісного обліку характеризуєтьсянайбільш вузькою сферою практичного застосування. Відновлення кіль­кісно-вартісного обліку може бути суцільним або вибірковим. Суцільне відновлення є дуже трудомістким, тож якщо дані можна отримати шля­хом перевірки руху окремих товарів або окремих груп товарів, варто про­водити не суцільне, а вибіркове відновлення [13, с.123].При контрольному звіренні вивчають дані первинної документації про залишки і рух яких-небудь конкретних товарів за певний інвентаризаційний період шляхом аналізу бухгалтерських документів отримують і зіставляють наступні дані: залишок товару за інвентаризаційною відомістю на кінець інвентаризаційного періоду, порівнюється з підсумковими даними про рух цього товару за весь період, починаючи з попередньої інвентаризації [13, с 124]Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)