ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 13 Страница

Бухгалтерия

Структура витрат підприємства за період з 2009 до 2011 рр., тис. грн. Об’єкти обліку загальновиробничих витрат та їх обґрунтування Обов’язки та відповідальність працівників при оформленні первинних документів Синтетичний та аналітичний облік загальновиробничих витрат Кореспонденції рахунків з обліку загальновиробничих витрат Удосконалення обліку загальновиробничих витрат Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з дебіторами за відшкодуванням завданих збитків Приклади відображення операцій, пов’язаних з виникненням дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями Метод застосування коефіцієнта сумнівності Первинні документи, що підтверджують виникнення витрат майбутніх періодів Облік інвестиційної нерухомості Облік вибуття інвестиційної нерухомості Документальне оформлення руху нематеріальних активів Відображення в бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів Организация учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах Предпосылки развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в регионе Организация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов ПБУ «Учетная политика организации» Учет нематериальных активов и материально-производственных запасов Учет специализированных фондов Учет прочих финансовых вложений Раздел 3. Мониторинг бухгалтерского учета СКПК Мониторинг паевого фонда и членов СКПК Операции с личными сбережениями Учет займов, выданных членам кооператива Учет кредитов банка и займов от кооперативов последующего уровня Раздел 5. Определение эффективности функционирования СКПК Каждая переменная в вышеприведенной формуле должна быть выражена как десятичная дробь. Постоянные расходы включают в себя административно-управленческие затраты и амортизацию. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДАННЫХ О ФОНДЕ ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ Понятие бу, его назнач. и польз. Список действующих ПБУ и их краткое описание Понятие первичного учета, классификация учетных документов Учет начисления заработной платы Учёт денежных средств в иностранной валюте Порядок, адреса и сроки предоставления бух. отчётности Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской отчетности Учёт расчётов по налогам и сборам Общие принципы синтетического и аналитического учёта затрат основного и вспомогательного производства Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 51 «Расчетные счета». ВОПРОС ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВОПРОС БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ В БАНКЕ. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов ВОПРОС БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ Основные модели бухгалтерского учета и анализа в зарубежных странах Исторические вехи развития бухгалтерского учета Понятие и характеристика финансового и управленческого учета в зарубежных странах Регулятивы финансового учета и отчетности в зарубежных странах Регулирование учета в ведущих странах мира ТИПЫ СИСТЕМ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Качественные характеристики финансовой отчетности Виды оценки элементов финансовой отчетности Основные приемы анализа финансовой отчетности Коэффициенты долгосрочной платежеспособности Регулирование, принципы и задачи бухгалтерского учета в США Организации, влияющие на формирование системы бухгалтерского учета США Сущность, регулирование и задачи бухгалтерского учета в Германии Организация бухгалтерского учета хозяйственных операций на предприятиях Германии ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ Тема: Класифікація господарських засобів. Тема: Розрахунок лікарняних та відпусток, відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств ТЕМА 1. Сутність і види обліку Опорний конспект лекції з теми ТЕМА 3. Бухгалтерський баланс Типи господарських операцій та балансових змін ТЕМА 4. Документація і інвентаризація З теми « Рахунки і подвійний запис» Товарно-матеріальних цінностей Порядок вирішення завдання 1. Порядок вирішення завдання 6 Залишки на аналітичних рахунках У якій сумі буде визначений залишок на кінець місяця по рахунку 30 «Каса», якщо сальдо початкове складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн. Облік процесу придбання (заготівлі) виробничих запасів Виписка з документів за операціями фабрики за лютий Які документи з нижчеперелічених забезпечують можливість здійснювати контроль за використанням матеріалів? З теми «Основи організації бухгалтерського обліку» Перелік літератури, що рекомендується для підготовки ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ Вимоги до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), методичні вказівки і завдання до них подані в окремій брошурі. Н.В. Пошерстник, М.С. Мейксин ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Система нормативного регулирования бухгалтерского учета Определение и основные задачи бухгалтерского учета Виды учета. Учетные измерители Права и обязанности главных бухгалтеров Классификация объектов бухгалтерского учета Кругооборот финансовых ресурсов Унифицированные формы первичной учетной документации Порядок хранения бухгалтерских документов Порядок изъятия первичных документов у предприятия Счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Классификация счетов по назначению и структуре ТЕХНИКА И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Журналъно-ордерная форма учета Группировка затрат на производство Методы учета производственных затрат Инвентаризация товарно-материальных ценностей РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ Факторы, влияющие на учетную политику предприятия Расчетные отношения предприятий С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ Схема расчетов платежными .поручениями Схема аккредитивной формы расчетов О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ Объявление на взнос наличными Порядок заполнения и пользования чеками По кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов Прием наличных денег в кассу Выдача денег по другим документам Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин Контроль за соблюдением правил работы с контрольно-кассовой машиной УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ Определение первоначальной стоимости основных средств Переоценка объектов основных средств Система документооборота учета основных средств Реконструкция, модернизация и ремонт основных средств И поступлении материальных ценностей от их списания Счет 02 «Амортизация основных средств» Понятие и виды нематериальных активов Амортизация нематериальных активов Синтетический учет нематериальных активов Классификация материальных ценностей Методы оценки себестоимости материальных ценностей при отпуске в производство и ином выбытии Поступление в организацию материалов Учет поступления материалов на складах Синтетический учет материалов Значение и задачи учета труда и его оплаты Учет личного состава предприятия Рабочее время нормальной продолжительности Норма рабочего времени в 2002 году Состав фонда заработной платы Определение среднего заработка при суммированном учете рабочего времени Порядок предоставления и оплаты учебных отпусков Объект налогообложения и дата получения дохода Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц Льготы по уплате единого социального налога Среднесписочная численность работников Расчеты с персоналом по оплате труда ЗАКУПКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты УЧЕТА РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ В Источники финансирования долгосрочных инвестиций Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Понятие и виды финансовых вложений Счет 58 «Финансовые вложения» Признание расходов в соответствии с ПБУ10/99 Группировка затрат на производство по экономическим элементам для целей бухгалтерского учета Группировка затрат по экономическим элементам для целей налогообложения Порядок признания доходов и расходов Счет 23 «Вспомогательные производства» Счет 28 «Брак в производстве» Суммирование затрат производства Ведение карточек складского учета Другие способы ведения учета Поступление готовой продукции на склад Учет готовой продукции в бухгалтерии Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Сущность и классификация налогов Формирование финансового результата в бухгалтерском учете Счет 91 «Прочие доходы и расходы» Порядок формирования информации о финансовом положении организации Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса Порядок формирования отчета о прибылях и убытках Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Тема 2. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. Тема 3. Учет денежных средств, долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Учет обязательств и расчетов. Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов, учет финансовых вложений (внеоборотные активы). Тема 5. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Тема 8. Учет затрат на производство Бухгалтерський баланс: структура і зміст Классификация активов предприятия. Необоротные активы и оборотные активы. Типы хоз. операций, вызывающих изменения в объектах бух. учета. Сущность балансового уравнения. 1 и 2 типы,3 и 4 типы. Характеристика рахунків що використовуються в обліку процесу постачання. Загальне поняття про документи(5), вимоги, щодо них ставляться(5), класифікація документів(7), методи виправлення помилок в документах і регістрах (8) Сущность, классификация и оценка производственных запасов Синтетический учет материалов в бухгалтерии Порядок и учет переоценки основных средств Способы и методы начисления амортизации. Учет амортизации основных средств Порядок расчета среднего заработка для оплаты отпусков Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из среднедневного (среднечасового) заработка за 2 календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором наступила нетрудоспособность. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда Доходы и расходы организации и их классификация Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет в системе управления Бухгалтерский баланс организации как важнейшая форма отчетности З дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» Номінал депозиту 7 000 грн., розмір відсотків за кредит 3 000 грн. Визначити нарощену суму депозиту. Дебет 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток» Дебет 1007 «Банкноти та монети в дорозі» Тема 1. «Возникновение и развитие хозяйственного учета» Натуралистическая концепция учета преследовала цель Информация с первичной документации Бухгалтерский счет, как элемент метода - это К синтетическому счету «Материалы» ведут аналитические счета Осуществление хозяйственной операции приведет к изменению 1 активной и 1 пассивной статьи баланса По синтетическим счетам следует составить История развития рынка ценных бумаг Налогообложение при выплате дивидендов УЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И выполнению контрольной работы ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Раздел 1. Основы бухгалтерского учета Понятие, классификация и первичные документы учета материалов Оценка и учет материалов при их заготовлении и приобретении Оценка и учет материалов при их выбытии Особенности учета материалов с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» Счета синтетического учета, предназначенные для отражения операций по страховой деятельности Учетная политика страховой организации для целей бухгалтерского учета Учетная политика страховой организации для целей налогообложения Учетные группы договоров страхования Бухгалтерские записи по учету прибыли и убытков Специфические статьи баланса страховой организации Форма «Журнала учета заключенных договоров» МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Оценка и калькулирование как элементы метода бухгалтерского учета Второй тип хозяйственных операций. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты В бухгалтерском балансе материалы оцениваются по фактической себестоимости, которая определяется в зависимости от способа поступления объектов в организацию. способы начисления амортизации НМА: Понятие и сущность налогового учета. Цели налогового учета. Нормативное регулирование налогового учета. Характеристика понятий прибыль и убыток, как объекта налогового учета. Порядок формирования, утверждения и содержания учетной политики в целях Порядок признания доходов в целях налогообложения и в целях бухгалтерского учета. Порядок признания доходов и расходов при кассовом методе. Состав налоговой отчетности. Ответственность за нарушения в области налогового учета и отчетности. Пользователи бух. информацией Учёт движения основных средств Учёт расчётов с поставщиками Бухгалтерская (финансовая) отчетность Пользователи бух. информацией. Учет затрат на производство. Приклад виконання завдання з формування балансу банку. Приклад виконання завдання з обліку доходів банку. Вивчити лекційний матеріал за темою. Приклад виконання завдання з обліку кредитних операцій банку (отримання). Приклад виконання завдання 3. Приклад виконання завдання 5. Приклад виконання завдання з обліку лізингових операцій Глава 1. Предмет и метод бухгалтерского учета Бухгалтерские счета и двойная запись Синтетические, аналитические счета, субсчета. Способы исправления записей в учетных регистрах Схема упрощенной формы бухгалтерского учета (1) Учет собственных акций, выкупленных у акционеров Анализ собственного капитала и управленческие решения Возникающих при анализе собственного капитала Глава 3. Учет и анализ кредитов и займов Система основных показателей для анализа заемного капитала Учет операций на расчетных счетах в банке Учет операций на специальных счетах в банке

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.034 с.)