Формування коштів спеціального фонду військової частини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування коштів спеціального фонду військової частиниМіністерство оборони України, як головний розпорядник бюджетних коштів є рівноправним учасником бюджетного процесу. Його діяльність має відповідальну і важливу роль на всіх етапах бюджетного процесу. З точністю здійснює фінансовий контроль, аудит та оцінку ефективності використання бюджетних коштів. Міністерство Оборони України наділене відповідними бюджетними повноваженнями, і діє тільки в їх межах.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" формування спеціального фонду військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється за рахунок власних надходжень.

Перелік груп та підгруп власних надходжень бюджетних установ та напрями їх використання визначено частиною четвертою статті 13 та частиною дев’ятою статті 51 Бюджетного кодексу України.

Спеціальні кошти – це доходи бюджетних установ та організацій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових актів, і використовують за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків установи.

Суми за дорученнями – це кошти, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень та/або використання за цільовим призначенням, що визначено стороною, яка надає ці кошти.

Депозитні суми – це кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ та організацій і з настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Інші власні надходження – це власні надходження, які не входять до складу спеціальних коштів, сум за дорученнями та депозитних сум.

Доходи спеціальних коштів установи на звітний рік складаються із залишку коштів відповідного виду на початок року та їх надходження в плановому періоді. За основу розрахунків беруться показники, які характеризують обсяги планових платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання чи іншого майна, яке здають в оренду, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та вартість одиниці показника, яка повинна встановлюватися відповідно до чинного законодавства України з питань ціноутворення. На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період у розрізі кожного джерела доходів. Під час формування планових показників обов’язково враховуються рівень фактичного надходження доходів за останній звітний рік та очікуваний рівень за період, що передує плановому. Розрахунки показників здійснюються на підставі даних бухгалтерської звітності за відповідні періоди, з урахуванням змін у податковому законодавстві, інфляції, інших чинників.

Якщо фактичні надходження до спеціального фонду перевищили заплановані надходження на відповідний рік, то необхідно змінити кошторис. Для цього необхідно скласти довідки, які затверджують і виконують в тому ж порядку, що й кошториси. Затверджує довідку керівник тієї ж установи, що й затверджував кошторис (перезатверджувати сам кошторис не потрібно). Про кожні внесені зміни повідомляють головному розпоряднику, який проводить їх аналіз та готує зведення показників цих довідок. Такі операції проводити обов’язково. Тому що можна бути оштрафованим за використання службовою особою бюджетних коштів у великих розмірах (великим розміром бюджетних коштів відповідно до Кримінального кодексу вважається сума, яка в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) усупереч їх цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків (а також недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету) на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оскільки кошти спеціального фонду включають до поняття “бюджетні кошти”, то все це стосується і витрачання спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших власних надходжень, субвенцій [39].

Джерелами формування спеціального фонду є ті види господарської діяльності, якими займається військова частина. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється бюджетним установам Міністерства оборони України, є законодавчо визначений і затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 року №1171 «Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил» (зі змінами та доповненнями). Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності;

Пропонуємо розглянути перелік груп власних надходжень бюджетних установ та вимоги щодо їх утворення.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:

перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

-підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

-підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

-підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;

-підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

У складі другої групи виділяються такі підгрупи:

-підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;

-підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

-підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

-підгрупа 4 - кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки.

-Власні надходження бюджетних установ використовуються на:

-покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);

-організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);

-утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);

-ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти

-господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);

-організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1, 3 і 4 другої групи);

-виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи [2]. Структура доходів спеціального фонду зображена на схемі 2.1.1.

схема 2.1.1.

Передбачена деталізація класифікації джерел утворення спеціального фонду для її використання у Збройних Силах України, котра враховує особливості Міністерства оборони України тому, крім власних надходжень бюджетних установ, які в свою чергу поділяються на дві групи, виділяються інші надходження спеціального фонду бюджетних установ Міністерства оборони України як ще одне джерело формування спецфонду [2].

Інші надходження спеціального фонду бюджетних установ Міністерства оборони України можуть утворювати:

-вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установМіністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [6].

Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, бюджетні установи використовують на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг. Якщо доходи бюджетних установ від надання послуг перевищують витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, бюджетні установи щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України для фінансування видатків з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Кошти, отримані за додаткову (господарську) діяльність, бюджетні установи використовують для організації додаткової (господарської) діяльності. Якщо доходи бюджетних установ перевищують витрати, що пов’язані з організацією додаткової (господарської) діяльності, бюджетні установи щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України для фінансування видатків з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна) у повному обсязі зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

Перерахування бюджетними установами власних надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України здійснюється на підставі платіжних доручень бюджетних установ у межах однієї групи власних надходжень. Кошти спеціального фонду, які надходять від головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетні установи спрямовують виключно на цільові видатки, визначені цим розпорядником, у межах бюджетних асигнувань за спеціальним фондом.

Бюджетні установи, які не є платниками житлово-комунальних послуг, кошти, одержані від споживачів (гуртожитки, готелі, комендантські дільниці тощо) як плата за житлово-комунальні послуги, обліковують за видом 1.2.23 "Діяльність гуртожитків, готелів, надання місць для короткотермінового проживання" та перераховують у повному обсязі не рідше одного разу на місяць на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ".

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України та Департамент фінансів Міністерства оборони України спрямовують ці кошти до відповідних квартирно-експлуатаційних органів для оплати ними житлово-комунальних послуг відповідно до затверджених кошторисів за спеціальним фондом. Квартирно-експлуатаційні органи здійснюють контроль за нарахуванням бюджетними установами плати за житлово-комунальні послуги, своєчасністю і повнотою їх утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України. Керівники бюджетних установ відповідають за своєчасне нарахування плати за житлово-комунальні послуги, її утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України.

У разі проведення бюджетними установами (відповідно до законодавства) операцій у натуральній формі зазначені операції проводяться в межах затверджених кошторисів за спеціальним фондом та відображаються у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

Для зарахування до доходів та видатків спеціального фонду вартості необоротних активів, отриманих у натуральній формі, бюджетні установи не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державної казначейської служби України довідку про надходження у натуральній формі за формою, наведеною у додатку 34 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи здійснюють відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746.

Вартість активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи відображають у звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509.

Благодійні внески бюджетні установи зараховують виключно на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України для зарахування цих надходжень (благодійних внесків, грантів та дарунків).

Департамент фінансів Міністерства оборони України щороку до 15 січня, виходячи з доведеного Державною казначейською службою України витягу з розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень на відповідний рік, готує та доводить до бюджетних установ інформацію щодо реквізитів спеціальних реєстраційних рахунків Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами для централізованого зарахування власних надходжень.

Перерахування коштів на рахунки Міністерства оборони України здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня до 25 числа кожного місяця. [15].

Надання військовим частинам права мати кошти спеціального фонду сприяє розвитку самостійності та ініціативи командирів в мобілізації та використанні внутрішніх ресурсів, що значно покращить сучасне становище військових підрозділів, дозволить вирішити та задовольнити загальногосподарські потреби за рахунок власних надходжень до спеціального фонду кошторису доходів та видатків військової частини.

Цього можна досягти лише за умови, що військова частина в особі командира частини буде прикладати певні зусилля по стимулюванню надходження цих коштів. Перехід до ринкових відносин і набуття військовою частиною все нових рис суб’єкта господарювання дозволяє їй вступати в фінансово-економічні стосунки з різними господарськими суб’єктами, організаціями, здавати в оренду певні об’єкти та інше, що, в свою чергу, дає змогу нарощувати обсяги надходження додаткових коштів для забезпечення фінансування оборонних потреб держави.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 464; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.028 с.)