Використання коштів спеціального фонду військової частини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання коштів спеціального фонду військової частини 

В Наказі Міністра Оборони України №689 від 10.10.2013.[15] розглянуто порядок обліку та використання коштів спеціального фонду військової частини, що значно спростило процес планування та використання коштів та дало змогу більш чітко зрозуміти основні вимоги до джерел формування спеціального фонду та напрямів використання коштів.

Кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, бюджетні установи використовують на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг.

Якщо доходи бюджетних установ від надання послуг перевищують витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, бюджетні установи щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України для фінансування видатків з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Кошти, отримані за додаткову (господарську) діяльність, бюджетні установи використовують для організації додаткової (господарської) діяльності.

Якщо доходи бюджетних установ перевищують витрати, що пов’язані з організацією додаткової (господарської) діяльності, бюджетні установи щомісяця 50 відсотків таких коштів перераховують на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України для фінансування видатків з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та додаткову (господарську) діяльність, яка підлягає перерахуванню Міністерству оборони України, здійснюється за формулою:

Сума перерахунку=(Cд-Cв-Cп)x0,5
де Сд - кошти, отримані за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);
  - кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) витрат, понесених під час надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності);
  Сп - сума податків (зборів), яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць від надання послуг (здійснення додаткової (господарської) діяльності).

 

Бюджетні установи щомісяця 50 відсотків коштів, отриманих як плата за оренду майна (за винятком сум, які спрямовуються на відшкодування понесених витрат і сплату податків), перераховують на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України для фінансування видатків з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Розрахунок суми коштів, отриманих як плата за оренду майна, яка підлягає перерахуванню на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України, здійснюється за формулою:

Сума перерахунку =(Cд-Cв-Cп)x0,5
де Сд - кошти, отримані за минулий місяць як плата за оренду майна;
  - кошти, які необхідно бюджетній установі спрямувати на оплату (відшкодування) понесених витрат (оплата експертної оцінки, комунальних послуг, енергоносіїв тощо);
  Сп - сума податків, яку необхідно сплатити бюджетній установі, виходячи з доходів, отриманих за минулий місяць як плата за оренду майна.

 

Решту коштів від плати за оренду майна бюджетні установи використовують на фінансування заходів з утримання, облаштування, ремонту та придбання майна.Кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна) у повному обсязі зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України.

Перерахування бюджетними установами власних надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки Міністерства оборони України здійснюється на підставі платіжних доручень бюджетних установ у межах однієї групи власних надходжень. Кошти спеціального фонду, які надходять від головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетні установи спрямовують виключно на цільові видатки, визначені цим розпорядником, у межах бюджетних асигнувань за спеціальним фондом. Бюджетні установи, які не є платниками житлово-комунальних послуг, кошти, одержані від споживачів (гуртожитки, готелі, комендантські дільниці тощо) як плата за житлово-комунальні послуги, обліковують за видом 1.2.23 "Діяльність гуртожитків, готелів, надання місць для короткотермінового проживання" та перераховують у повному обсязі не рідше одного разу на місяць на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ".

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України та Департамент фінансів Міністерства оборони України спрямовують ці кошти до відповідних квартирно-експлуатаційних органів для оплати ними житлово-комунальних послуг відповідно до затверджених кошторисів за спеціальним фондом. Квартирно-експлуатаційні органи здійснюють контроль за нарахуванням бюджетними установами плати за житлово-комунальні послуги, своєчасністю і повнотою їх утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України.

Керівники бюджетних установ відповідають за своєчасне нарахування плати за житлово-комунальні послуги, її утримання та перерахування на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України. У разі проведення бюджетними установами (відповідно до законодавства) операцій у натуральній формі зазначені операції проводяться в межах затверджених кошторисів за спеціальним фондом та відображаються у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

Для зарахування до доходів та видатків спеціального фонду вартості необоротних активів, отриманих у натуральній формі, бюджетні установи не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державної казначейської служби України довідку про надходження у натуральній формі [22].

Бухгалтерський облік необоротних активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи здійснюють відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» [23].

Вартість активів, отриманих як дарунок, гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна або інша безповоротна допомога, бюджетні установи відображають у звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів"[25].

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі згідно із законодавством.

Благодійні внески бюджетні установи зараховують виключно на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України для зарахування цих надходжень (благодійних внесків, грантів та дарунків). Кошти, доходи та видатки спеціального фонду відображаються бюджетними установами на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку згідно із законодавством. Департамент фінансів Міністерства оборони України щороку до 15 січня, виходячи з доведеного Державною казначейською службою України витягу з розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень на відповідний рік, готує та доводить до бюджетних установ інформацію щодо реквізитів спеціальних реєстраційних рахунків Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами для централізованого зарахування власних надходжень.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2013рік»:-доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.683.225 тис. гривень, видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.561.200,4 тис. гривень (додаток Б);

До спеціального фонду державного бюджету зараховано доходів у сумі 20 млрд. 299,9 млн. грн., або 35,7 відс. річного плану (56 млрд. 880,0 млн. гривень). Видатки спеціального фонду становили 18 млрд. 151,8 млн. грн., або 29,9 відс. річного плану (60 млрд. 757,6 млн. гривень)(додаток в).Хоча у результаті державний бюджет загалом виконано з дефіцитом у сумі 22 млрд. 740,5 млн. грн., при плановому річному дефіциті 53 млрд. 584,4 млн. гривень спеціальний фонд – з профіцитом 1 млрд. 887,8 млн. грн., при плановому обсязі річного дефіциту в сумі 9 млрд. 49,9 млн. гривень.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік»: доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 55.828.052,6 тис. гривень, видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 56.989.741,3 тис. гривень; Видатки МОУ наведено в додатку Г та Д.

Згідно висновків Рахункової палати за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2014 рік” були внесені відповідні зміни до Державного Бюджету на 2014 рік.та збільшені видатки спеціального фонду Державного Бюджету більш ніж на 10млрд.гривень, що значно перевищило відповідний показник у 2013 році. Висновки рахункової палати щодо виконання Державного Бюджету на 2014 рік ще не були опубліковані, але зважаючи на нестабільну ситуацію в України, нам не варто розраховувати на втішні показники.

У «Законі Україні про Державний Бюджет на 2015 рік» доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 24.057.396,2 тис. гривень, видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.846.370,5 тис. гривень; Ми можемо спостерігати тенденцію що вже на протязі трьох років бюджет України за спеціальним фондом, формується з дефіцитом в 1 млрд.грн. Це говорить про недосконалість планування та низьку ефективність роботи органів влади. В данній ситуації, особливо необходіно було б мати профіцитний бюджет, що б дозволило нам збільшити наші шанси на вихід із кризового стану економіки. Але ситуація щодо силових відомств дещо інша, вони будуть профінансовані в достатньому обсязі.Необхідно зазначити що, згідно додатку 3, Закону України про Державний бюджет на 2015 рік, видатки на Міністерство оборони визначені в кількості 40, 231 0413 млрд.грн, з яких за загальним фондом 39 411 488,4 та за спеціальним 819 552,9. Кошти спеціального фонду будуть використані Міністерством оборони на (схема 2.2.1.)

  Млн.грн %від.заг.видатків СФ
видатки споживання: 534,830,8 65,3%
оплата праці 125,721,5 (15%)
комунальні послуги та енергоносії 55,127,9 (6%)
видатки розвитку 284,7221 34,7%
Всього 819,5529 100%

Схема 2.1.1. Структура видатків спеціального фонду МОУ на 2015 рік[6].

Порівняно з минулим роком, загальна сума виділена на фінансування оборонних потреб держави була збільшена більше ніж в 2 рази. Якщо Міністерство оборони виконає Державний бюджет на 2015 рік за видатками в повному обсязі, це дасть змогу здійснити істотні реформи в Збройних Силах України, реорганізувати значну часту наших підрозділів та здійснити перші кроки назустрічь новій, сильній Україні в складі НАТО. Стає зрозумілим що стрімке підвищення фінансування оборонного сектору, порівняно з минулими роками спричинено нестабільною ситуацією в нашій державі, яка пов'язана з проведення АТО. Тепер ми маємо істотні передумови для її швидкого та успішного завершення.

Виконання видатків спеціального фонду державного бюджету у 2011-2012 та у 2012-2013роках наведено в додатку 1.та додатку 3 відповідно. Дані щодо виконання видатків спеціального фонду бюджету за 2014 рік ще не були опубліковані Рахунковою палатою України і тому не можуть бути проаналізовані. Використовуються кошти спеціального фонду на господарсько-побутові потреби та преміювання особового складу згідно з кошторисом військової частини. Отримані кошти дозволяється використовувати:

1) на покращення харчування (в святкові дні, на період проведення навчань, маневрувань та в інші дні) військовослужбовців, які харчуються з котла;

2) на організацію і ведення підсобного господарства – придбання тварин і птиці для відгодівлі, ремонту споруд підсобного господарства (свинарників, елеваторів і т.д.), придбання сільськогосподарських машин та запчастин до них, оплату праці працівників підсобного господарства, оплату електроенергії, води та палива, використаних на ведення підсобного господарства - в межах сум, отриманих від реалізації продукції цього господарства;

3) на преміювання військовослужбовців, працівників і службовців, які безпосередньо брали участь у роботі підсобного господарства, за рахунок коштів, що поступили від здачі сільськогосподарської продукції на планове постачання та від її реалізації встановленим порядком;

4) на преміювання працівників (не військовослужбовців), безпосередньо зайнятих збором, зберіганням, обліком та здачею кісток;

5) на експлуатацію садів і водойм, придбання і ремонт інвентарю для сінокосу, рибної ловлі;

6) на придбання вінків для покладання до пам’ятників і могил загиблих воїнів у дні, встановлені статутом гарнізонної та вартової служби;

7) на організацію чаю в святкові дні при проведенні зустрічей з представниками місцевих органів влади, ветеранами збройних сил, іноземними військовослужбовцями;

8) на задоволення культурно-побутових, господарських та інших потреб військової частини, передбачених класифікацією витрат за кошторисом МО України.

Витрачання коштів підсобних господарств допускається тільки в межах наявності коштів. Забороняється витрачати кошти на капітальне будівництво і капітальний ремонт будівель і споруд, на виплату винагород, допомог і зарплати (крім зарплати працівників підсобного господарства), а також на ті потреби військової частини, які не передбачені класифікацією витрат за кошторисом МО України. Гуртожитки (готелі, домоуправління) утворюються у військових частинах для тимчасового проживання військовослужбовців, працівників військової частини, а також сторонніх осіб в дозволених випадках.

Зазначені кошти по виду витрачаються на утримання житлових будинків, гуртожитків, готелів по затвердженому фінансово-господарському плану згідно кошторису, в якому передбачаються витрати на:

- виплату заробітної плати адміністративно-управлінському і обслуговуючому персоналу згідно з штатним розписом;

- оплату комунальних послуг;

- витрати на побутове обслуговування проживаючих і т.п.

У витратній частині кошторисів можна передбачити витрати тільки на

утримання допоміжних робітників (білетний касир, прибиральниця, маркер, керівник гуртків, викладач) виходячи зі штатного розпису.

Використання прибутку від платних заходів на придбання меблів, ремонт

Крім того, група “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” включає кошти, що надходять виключно на рахунок Головного розпорядника бюджетних коштів:

- кошти, що надходять в межах чинного законодавства від різних підприємств, установ та організацій як інвестиції;

- надходження від продажу акцій акціонерних товариств, створених в результаті корпоратизації підприємств МО України;

- надходження за рахунок відрахувань від прибутку, отриманого госпрозрахунковими державними підприємствами МО України.

Кошти, які надходять як всі види добровільної та безоплатної допомоги, благодійні внески, шефська допомога, гранти та дарунки, використовуються на потреби ЗС України, виключно в межах призначень за кошторисом за спеціальним фондом, тобто на реалізацію цілей, визначених програмою їх надання.

Кошти, які надходять від різних підприємств, установ та організацій використовуються для виконання окремих конкретних доручень згідно з вказівками підприємств, установ та організацій, від яких вони поступили, а також виключно в межах призначень за кошторисом за спеціальним фондом,затвердженого військовій частині. Облік коштів ведеться в розрізі вищевказаних підприємств, установ та організацій.

Наприклад, на цей вид зараховуються суми, що надходять від кіностудій або дирекцій кінокартин за участь у кінозйомках особового складу, за використання техніки, озброєння і майна військових частин. Кошти, що надійшли, витрачаються на виплату добових грошей особовому складу за час перебування на зйомках, на оплату житлових, службових і інших приміщень, оплату готівкою перевезень техніки, майна й особового складу, а також на інші витрати, пов’язані з кінозйомками.

На цей вид можуть надходити кошти від держави по справах винаходів і відкриттів для виплати авторам таємних і цілком таємних винаходів одноразової заохочувальної винагороди. Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку обліковуються в МО України на субрахунку 324 “Спеціальні реєстраційні рахунки обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходження.

Зрозуміло, що діяльність військ, пов’язана з отриманням додаткових надходжень, передбачає спрямування цих коштів на здійснення видатків, визначених у кошторисі за спеціальним фондом, і не має на меті отримання прибутку. Статтею 2 Бюджетного Кодексу України визначено, що бюджетні установи є неприбутковими.

Правові аспекти регулюються наступними нормативними документами:

- Закон України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”№ 1075 –14 21.09.99 року”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000р. №1919 “Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил”

Згідно цих нормативних документів рішення щодо відчуження військового майна, що є придатним до подальшого використання, але не знаходить нормального використання у повсякденній діяльності військової частини, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна приймає приймається Кабінетом Міністрів України заподанням МО України [26].

Аналізуючи напрями використання коштів спеціального фонду, які отримує військова частина від надання послуг та здійснення господарської діяльності постає питання доцільності їх використання. Відомо, що на будівництво житла для військовослужбовців в умовах постійного недофінансування Збройних Сил України з державного Бюджету України. Наприклад, в Києві будуються квартири вартість яких в деяких випадках перевищує сто тисяч доларів США, на ці кошти можна відремонтувати багато споруд, будівель, військової техніки, закупити нове обладнання, або забезпечити військовослужбовців достатньою кількістю коштів для піднайому гідного житла. Адже ні для кого не секрет, що багато військовослужбовців мають молоді родини в яких вони є єдиними годувальниками. Ряд законів призупинені або не виконуються з року в рік що призводить до зменшення рівня соціальної захищеності військовослужбовців та зниження рівня престижу військової професії в суспільстві. Саме тому є досить актуальним робити більш розумний розподіл коштів, які заробляють військові частини. Не варто робити Київ центром зосередження великої кількості військовослужбовців. Багато з них мріють отримати своє житлове приміщення саме тут. Але реальна ситуація складається так, що можливість прискорити вирішення питання забезпеченням житлом військовослужбовців полягає в розосередженості військового будівництва по всій території держави і зведення будівництва будинків в столиці до мінімуму. Вартість життя в більшості інших міст України є значно нижчою ніж в Києві, тому при отримання житла в маленькому місті військовослужбовець зможе себе відчувати більш комфортно, виходячи з обсягу свого грошового забезпечення.

Як відомо, раніше кошти які військова частина отримувала від здійснення господарської діяльності, практично в повному обсязі могли бути нею використані. З введення наказу Міністра оборони України від 16 червня 2006 року № 356 "Про затвердження Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України" обсяги надходжень до спеціального фонду суттєво зменшились. Основною причиною насамперед стало те, з введення цього наказу військові частини повинні перераховувати від 0,25 до 100% коштів отриманих в якості доходу до ЗФО, а на свої потреби витрачати лише те що залишається після перерахування. Як наслідок, значно знизилась стимулююча складова, що і відобразилось на ефективності надання послуг.

Таким чином при використанні коштів спеціального фонду, варто розглянути питання щодо введення жорсткої системи контролю за коштами які надходять в військову частину від здійснення господарської діяльності, але повернути їм можливість в повному обсязі вільно розпоряджатися коштами які вони отримують в якості доходу. Це дасть змогу підтримувати в належному стані обладнання та техніку, що залучається для надання послуг та відстрочити строк її приходу в непридатний стан.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 446; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.029 с.)