ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 2. Групування об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствіМета –засвоїти розподіл об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. На підставі даних про стан господарських засобів та джерел їх утворення на підприємстві “Світанок” на 1 січня 200_ року (табл. 1) здійснити розподіл і сформувати склад засобів і склад джерел утворення засобів, підрахувати величину засобів і величину джерел їх утворення

Таблиця 1

Наявність та розподіл засобів підприємства “Світанок” на 1 січня 200_ року, грн.

№ з/п Господарські засоби та джерела їх утворення Госпо­дарські засоби, грн. Джерела утворення засобів, грн.
Найменування Сума, грн.
Насіння    
Готівка в касі    
Будівельні матеріали    
Ліцензія на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності    
Трактори    
Виробничі будівлі    
Гаражі для самохідних машин    
Відра, лопати, інші МШП    
Запасні частини    
Пальне    
Торгівельний патент    
Поточний рахунок в банку    
Сіно    
Заборгованість підзвітних осіб    
Робочі коні    
Ветеринарні медикаменти    
Мінеральні добрива    
Заборгованість підприємства в бюджет по податках    
Корови продуктивного стада    
Сировина і матеріали    
Заборгованість господарства органам соціального забезпечення    
Молодняк великої рогатої худоби    
Вартість меду, залишеного у вуликах для зимівлі бджіл    
Заборгованість заготівельної організації перед господарством    
Заборгованість м’ясокомбінату за продану їм ВРХ    
Заборгованість працівникам по оплаті праці    
Заборгованість підприємства постачальникам    
Довгострокові кредити банку    
Інші рахунки в банку    
Незавершене капітальне будівництво    
Додатковий капітал    
Споруди    
Зерно для реалізації    
Зерносховище    
Видані векселі    
Затрати під урожай наступного року    
Інша продукція власного виробництва    
Статутний капітал    
Знос основних засобів    
Автомобілі вантажні    
Витрати майбутніх періодів    
Готівка на валютному рахунку    
Багаторічні насадження    
Будівля офісу    
Право на користування землею    
Будинок побуту    
Цільове фінансування з бюджету на будівництво житла    
Забезпечення гарантійних зобов’язань    
Резерв на виплату відпусток    
Бібліотечні фонди    
Позички на індивідуальне житлове будівництво    
Прибуток звітного року    
Векселі одержані    
Дивіденди отримані    
Товари    
Заборгованість працівників за надану їм позику    
Цільове фінансування на підготовку кадрів    
Інвентар торгівельно - складського призначення    
Будинок культури    
Отримана наперед орендна плата    
Разом:      

Питання:

1. Чим викликана рівність підсумкових величин засобів та джерел їх утворення в підприємстві?

2. Який вид засобів утворений зі спеціального джерела?

3. Які види засобів володіють:

а) найбільшою ліквідністю;

б) найменшою ліквідністю?

Завдання 3. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку

Мета –засвоїти класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. На основі даних табл.1 провести групування господарських засобів (табл.2) за наступними ознаками:

1) за складом і розміщенням та функціональною роллю в процесі відтворення;

2) за джерелами утворення господарських засобів.

Таблиця 2

Групування господарських засобів підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року, грн.

Господарські засоби за їх складом і розміщенням та функціональною роллю у процесі відтворення Сума, грн. Господарські засоби за джерелами їх утворення Сума, грн.
1. Засоби виробництва   1. Джерела власних засобів:  
1.1. засоби праці   1.1. Власний капітал  
1.2. предмети праці   1.2. Резерви  
2. Засоби у сфері обігу   1.3. Цільове фінансування і цільові надходження  
2.1. предмети обігу   1.4. Прибуток  
2.2. кошти   2. Джерела залучених засобів:  
2.3. кошти у розрахунках   2.1. Кредити банків  
2.4. засоби, що обслуговують сферу обігу   2.2. Зобов’язання по розподілу суспільного продукту  
3. Засоби невиробничої сфери   2.3. Інші зобов’язання  
4. Вилучені засоби      
5. Нематеріальні активи      
Всього:   Всього:  

Питання:

1. У чому полягає відмінність в економічному змісті прибутку та збитку під­приємства, і на якій стадії кругообігу господарських засобів вони виникають?

2. У чому полягає відмінність джерел власних засобів підприємства і джерел залучених засобів?

3. До якої з груп джерел засобів належить заборгованість підприємства з оплати праці своїх працівників?

4. Яким видам засобів властиві:

а) найбільша оборотність;

б) найменша оборотність?

Завдання 4. Характеристика функцій та методу бухгалтерського обліку

Мета –засвоїти зміст функцій і елементів методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок між собою. З’ясувати зв’язок бухгалтерського обліку з іншими функціями управління підприємством.

1. Навести перелік функцій, які виконуються бухгалтерським обліком на підприємстві, і дати змістовну характеристику кожної функції.

2. Встановити взаємозв’язок між функціями і елементами методу бухгалтерського обліку (табл.3).

Таблиця 3

Визначення взаємозв’язку між функціями та

елементами методу бухгалтерського обліку

Функції бухгалтерського обліку на підприємстві Елементи методу бухгалтерського обліку, що сприяють здійсненню конкретної функції
1. Інформаційна 2. Контрольна 3. Аналітична  

 

3. Навести перелік і дати змістовну характеристику окремих елементів методу бухгалтерського обліку.

4. Скласти схему взаємозв’язків елементів методу бухгалтерського обліку (див. рисунок 3).

                         
 
Документування
 
Подвійний запис
 
Бухгалтерські рахунки
 
Балансове узагальнення та звітне відображення
 
   
Оцінка
 
Калькулювання
 
Інвентаризація

 

 


Рис.3. Елементи методу бухгалтерського обліку

 

5. За результатами виконання п. 4 завдання дати характеристику взаємозв’язків між окремими елементами методу бухгалтерського обліку.

 

 

Питання:

1. Яке місце займає облік у функціональному контурі управління підприємством?

2. У чому полягає особливість взаємозв’язку функції бухгалтерського обліку та функції аналізу на підприємстві?

3. Які елементи методу бухгалтерського обліку є спільними для всіх видів господарського обліку?

4. Які елементи методу бухгалтерського обліку є специфічними та відрізняють його від інших видів господарського обліку?

5. Які елементи методу бухгалтерського обліку мають між собою прямі та зворотні зв’язки?

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Завдання 5. Побудова бухгалтерського балансу підприємства й особливості звітних відображень об’єктів бухгалтерського обліку

Мета –засвоїти особливості балансового узагальнення та звітного відображення об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві за вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З’ясувати можливості використання інформації балансу в управлінні підприємством.

1. Вивчити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

2. Використовуючи дані про склад господарських засобів і джерел їх, утворення підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року (табл. 1):

· провести розподіл і узагальнення засобів та джерел їх утворення за статтями і розділами активу й пасиву балансу;

· підрахувати підсумкові величини засобів і джерел їх утворення за розділами активу і пасиву балансу й валюту балансу в цілому;

· заповнити форму №1 “Баланс” на початок звітного періоду.

3. Вивчити Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, 4 “Звіт про рух грошових коштів”, 5 “Звіт про власний капітал”.

Питання:

1. У чому полягають відмінності балансових групувань об’єктів бухгалтерського обліку:

· від класифікаційних групувань засобів за їх складом і функціональною роллю у виробництві та за джерелами утворення засобів;

· від звітних економічних групувань об’єктів бухгалтерського обліку, які подані у формах фінансової звітності №2, №3, №4?

2. У чому полягає відмінність одноелементних та комплексних статей балансу?

3. За даними форми №1 “Баланс” визначити:

· ступінь новизни основних засобів підприємства;

· питому вагу високоліквідної групи активів у загальній величині засобів підприємства;

· міру покриття засобів, вкладених у незавершене капітальне будівництво, спеціальним джерелом фінансування.

4. Чим зумовлена рівність підсумків активу й пасиву балансу ?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.014 с.)