ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 10. Аналітичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок аналітичного і синтетичного облікуМета – засвоїти техніку відображення господарських операцій на рахунках синтетичного і аналітичного обліку та складання оборотних відомостей за відповідними рахунками, зрозуміти взаємозв’язок рахунків синтетичного і аналітичного обліку.

1. На підставі оборотної відомості по синтетичних рахунках (завдання 9, п.4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 200_ року, врахувавши, що за рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” дебетове сальдо дорівнює 7337 грн., а за рахунком 685 “Розрахунки з іншими кредиторами" кредитове сальдо складає 21000 грн.

2. На підставі відомостей залишків (табл.11,12,13,14,15) відкрити аналітичні рахунки до відповідних рахунків та субрахунків 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”, 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”, 203 “Паливо”, 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, 685 “Розрахунки з іншими кредиторами ”.

Таблиця 11

Відомість залишків на 1.12.200_р. за рахунком 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”

 

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Пшениця Жито Ячмінь Кукурудза Просо Соняшник ц ц ц ц ц ц
Разом х х х

 

Таблиця 12

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за субрахунком 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Кукурудза Соняшник Озима пшениця Ячмінь Сіно Силос Солома Концентровані корми ц ц ц ц ц ц ц ц
Разом х х х

 

Таблиця 13

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за субрахунком 203 “Паливо”

 

№ з/п Назва аналітичних рахунків Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Дизельне паливо Бензин Мастильні матеріали Кам’яне вугілля л л кг ц 1,50 2,00 2,50 25,32
Всього: х х х
               

 


Таблиця 14

Відомість залишків на 1.12.200_ р. за рахунками 377 “Розрахунки з різними

дебіторами” та 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

№ з/п Назва підприємства, організації Сума, грн.
по дебету по кредиту
Торгівельна база Магазин “Тканини” ПСП “Світанок” Райвідділення “Агросервіс” АТ “Сільгосптехніка” - - - - -
Всього

Таблиця 15

Відомість залишків на 1 грудня 200_ року

за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Посада Сума, грн.
дебет кредит
Микитенко В.І. Сорочан О.О. Петренко Д.В. завгосп гол. бухгалтер експедитор - - -
Всього   -

 

3. У журналі реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року (табл.16) вказати кореспонденцію рахунків і відобразити її на рахунках синтетичного і аналітичного обліку, після чого підрахувати обороти і визначити сальдо на кінець місяця.

Таблиця 16

Журнал реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року

№ з/п Документи, зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
          Платіжне доручення №101. Виписка банку. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості АТ “Сільгосптехніка” Рахунок-фактура №87.Одержано і оприбутковано на склад від магазину “Тканини” матеріал для пошиву халатів, розрахунки не проведені Авансовий звіт №65.Списані витрати на придбання періо­дичної літератури з головного бухгалтера Сорочана О.О. на адміністративні витрати              
Продовження таблиці16
                                                                Платіжне доручення №102. Виписка банку Перераховано з поточного рахунку АТ “Сільгосптехніка” в погашення заборгованості Платіжне доручення №103.Перераховано з поточного ра­хунку ПСП “Світанок” за придбане насіння озимої пшениці Виписка банку. Надійшла заборгованість від торгової бази і зарахована на поточний рахунок Накладні внутрішньогосподарського призначення №25-30. Видана матеріальна допомога пенсіонерам зерном, ц: - кукурудза – 10; - жито – 25; - ячмінь – 50; - соняшник – 100; - пшениця – 100 Всього: Авансовий звіт №66. Списані і віднесені витрати на службове відрядження Микитенко В.І. на адміністративні витрати Виписка банку. Отримано від райвідділення “Агросервіс” в погашення дебіторської заборгованості Товарно-транспортна накладна №276. Здано районному хлібоприймальному пункту (ХПП) зерно за фактичною собівартістю, ц: - пшениця – 500; - жито – 100; - ячмінь – 100 Всього: Приймальні квитанції. Нараховану підприємству за здану продукцію районному ХПП за заготівельними цінами: - пшениця - жито - ячмінь Всього: Видатковий касовий ордер №81 Видано з каси на службове відрядження завгоспу Микитенко В.І. Відомість витрати кормів №63. Списуються на витрати тваринництва корми, ц: - силос – 50 - концентровані –100 Всього: Виписка банку. Надійшла заборгованість від районного ХПП за здану продукцію і зарахована на поточний рахунок Авансовий звіт №67. Оприбутковані придбані за рахунок підзвітної суми експедитора Петренка Д.В. запасні частини Рахунок-фактура.№64. Одержано від районної нафтобази пальне: - дизельне паливо –1000 л - бензин – 500 л - мастильні матеріали – 1200 кг Всього: Накладна внутрішньогосподарського призначення. Пере­дано насіння з центрального складу у відділкові склади, ц: - кукурудза – 30 - соняшник – 20 - ячмінь – 50 Всього: Облікові листи №81-86 тракториста-машиніста. Списується пальне використане на роботи в тваринництві: - дизельне паливо –2000 л - бензин – 700 л - мастильні матеріали – 2800 кг Всього: Акт на списання автотранспортних засобів №4.Списано з балансу підприємства спрацьований автонавантажувач Відомість витрати кормів №64.Списуються на витрати тваринництва згодовані корми на фермі, ц: - сіно –200 - силос – 300 - солома–500 Всього: Заява №5 на відкриття акредитиву. Виставлено з поточного рахунку акредитив для придбання насіння Акредитив №5. За рахунок виставленого акредитиву здійснено передоплату ВАТ “Сортнасіння” Рахунок-фактура №89. Отримано і оприбутковано куплене насіння, ц: - кукурудзи – 100 - соняшника – 50 - озимої пшениці –50 Всього: Виписка банку. Зараховано на поточний рахунок залишок невикористаного акредитиву Авансовий звіт №68.Чек магазину. Списана підзвітна сума для придбання новорічної ялинки із завгоспа Микитенко В.І. на адміністративні витрати Прибутковий касовий ордер №55. Оприбутковано в касу від Микитенко В.І. невикористану підзвітну суму Акт №121 на оприбуткування приплоду тварин. Опри­бутковано приплід від основного стада ВРХ Платіжне доручення №105. Виписка банку. Оплачена заборгованість перед бюджетом Табель обліку робочого часу. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу Видатковий касовий ордер №82. Видані кошти експедитору Петренку Д.В. на господарські потреби Журнал обліку надою молока №52. Оприбутковане молоко, одержане від основного стада ВРХ                                                                                

4. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного і синтетичного обліку, за формами приведеними в таблицях 10,17,18; звірити дані відповідних аналітичних рахунків; скласти баланс ВАТ “ Зоря” станом на 1 січня 200_ року.

Таблиця 17

Оборотна відомість по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків 203,208,27 у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року

Найменування аналітичних рахунків Оди­ниця вимі­ру Сальдо на 1.12.200_ р. Обороти за місяць Сальдо на 1.01.200_ р.
дебет кредит
кіль­кість сума, грн. кіль­кість сума, грн. кіль­кість сума, грн. кіль­кість сума, грн.
                 
Всього по рахунку: х х   х   х   х  

Таблиця 18

Оборотна відомість по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків та субрахунків 37,372,68 у ВАТ “ Зоря” за грудень 200_ року, грн.

 

Найменування аналітичних рахунків Шифр рахунку Сальдо на 1грудня 200_ року Обороти за місяць Сальдо на 1 січня 200_ року
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1.              
2. …              
Всього по рахунку: *            

Питання:

1. Дати визначення синтетичних і аналітичних рахунків. Що таке субрахунки?

2. Який зв’язок існує між залишками і оборотами синтетичного рахунку і його аналітичними рахунками?

3. Пояснити роль оборотної відомості за аналітичними рахунками у бухгалтерському обліку.

4. Яку роль відіграє аналітичний облік:

- у здійсненні виробничого процесу;

- у контролі за збереженням майна підприємства?

5. Які є види оборотних відомостей, в чому полягають особливості і переваги шахової форми оборотної відомості?

6. Як визначити сальдо на кінець звітного періоду в активно-пасивному рахунку?

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.01 с.)