ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 13. Облік процесу виробництва продукціїМета– засвоїти порядок відображення у бухгалтерського обліку операцій з виробництва продукції, розподілу непрямих (побічних) витрат між різними об’єктами обліку витрат, калькулювання фактичної виробничої собівартості гото­вої продукції та обчислення її відхилень від нормативної виробничої собівартості.

1. На основі нижче наведених даних відкрити рахунки синтетичного обліку:

1. Основні матеріали – 19500 грн.

2. Паливо – 11400 грн.

3. Поточний рахунок у банку – 28000 грн.

4. Готівка у касі – 2900 грн.

5. Заборгованість персоналу з оплати праці – 12980 грн.

6. Заборгованість вітчизняним постачальникам –17600 грн.

7. Основні засоби –200000 грн.

8. Знос основних засобів – 52000 грн.

9. Готова продукція на складі – 8100 грн.

10. Витрати у незавершеному виробництві – 11600 грн.

11. Статутний капітал – 24500 грн.

12. Нерозподілений прибуток поточного року – 28820 грн.

13. Малоцінні інструменти – 3000 грн.

2. Відкрити рахунки аналітичного обліку:

до рах.23 “Виробництво”:

рах.23 А “Виробництво продукції А” – 5400 грн.

рах.23 Б “Виробництво продукції Б” –6200 грн.

до рах.26 “Готова продукція”:

рах.26 А “Готова продукція А” – 150 од., нормативна виробнича собівартість одиниці продукції 24,0 грн.; сума 3600 грн.;

рах.26 Б “Готова продукція Б” – 225 од.; нормативна виробнича собівартість одиниці продукції 20,0 грн.; сума 4500 грн.

3. У Журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць (табл.26) вказати кореспондуючі рахунки за наведеними операціями, не використовуючи при цьому рахунки 8-го класу діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 26

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку процесу виробництва

за звітний період 200_ р.

№з/п Документи, зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
          Лімітно-забірна картка № 49 Відпущено зі складу у виробництво основні матеріали: на виробництво продукції А на виробництво продукції Б Всього: Відомість витрат палива № 11 Відпущено зі складу у виробництво паливо: на виробництво продукції А на виробництво продукції Б на загальновиробничі потреби цехів Всього: Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів № 4 Відпущені із інструментальної комори малоцінні інструменти у виробництво:     3460     2200        
Продовження таблиці 26
                      на виробництво продукції А на виробництво продукції Б на загальновиробничі потреби цехів Всього: Розрахункова відомість № 11 Нарахована заробітна плата за звітний місяць: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б обслуговуючому та управлінському персоналу цехів Всього : Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Зроблено від­рахування у Пенсійний фонд у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б обслуговуючому і управлінському персоналу цехів Всього (суми визначити): Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове соціальне страхування у розмірі ___% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б обслуговуючому і управлінському персоналу цехів Всього (суми визначити): Відомість розрахунків за страхуванням № 11. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний місяць: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б обслуговуючому і управлінському персоналу цехів Всього (суми визначити): Розрахункова відомість № 11 З нарахованої заробітної плати утримується податок з доходів фізичних осіб для сплати у бюджет Прибутковий касовий ордер № 171 Отримана з поточного рахунку в банку і оприбуткована у касу готівка для виплати заробітної плати Виписка банку Перераховано з поточного рахунку для погашення заборгованості: Пенсійному фонду органам соціального страхування бюджету Всього (див. суми операцій 5, 6, 7, 8): 320     1940              
Продовження таблиці 26
          Рахунок - фактура.Відомість розподілу витрат з електроенергії № 6 Нарахована міськенергооб’єднанню сума оплати за електроенергію розподіляється за напрямками її використання: на виробництво продукції А на виробництво продукції Б на освітлення приміщень цехів та ділянок Всього Відомість нарахування амортизації за основними засобами № 11 Нарахована амортизація основних засобів: які використовуються у виробництві продукції А які використовуються у виробництві продукції Б загальновиробничого призначення Всього Відомість розподілу загальновиробничих витрат № 11 Змінні загальновиробничі витрати включаються: до витрат на виробництво продукції А до витрат на виробництво продукції Б Всього: Розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються: до витрат на виробництво продукції А до витрат на виробництво продукції Б Всього: Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати вклю­чаються до собівартості реалізованої готової продукції Всього: (суми визначити використовуючи дані рахунків “Виробни­цтво”, “Загальновиробничі витрати” та інформацію табл.27). Накладна № 22 Оприбуткована на склад випущена з ви­робництва за плановою собівартістю: готова продукція А – 800 од. готова продукція Б – 900 од. Всього: Довідка бухгалтерії № 13 Визначається фактична собівартість отриманої з виробництва готової продукції (табл.28) і списуються калькуляційні різниці на відповідні рахунки: готової продукції А готової продукції Б Разом:     4600     960     18000      

 

 

Таблиця 27

Вихідні дані для розподілу загальновиробничих витрат звітного періоду

 

№ з/п Показники Сума, грн.
      База розподілу загальновиробничих витрат – пряма заробітна плата основних виробничих робітників Величина прямої заробітної плати основних виробничих робітників при нормальній потужності виробництва Величина загальновиробничих витрат при нормальній потужності виробництва, у тому числі: змінні постійні Нормативи загальновиробничих витрат на 1 грн. прямої заробітної плати основних виробничих робітників при нормальній потужності підприємства: змінних (9200/8000) постійних (4800/8000)         1,15 0,60

 

Таблиця 28

Розрахунок фактичної виробничої собівартості готової продукції, випущеної у звітному періоді, та відхилень фактичної собівартості від нормативної, грн.

Об’єкти кальку­лювання виробничої собівартості (види продукції Витрати у незавер­шеному виробни­цтві на початок періоду Фактич­ні витра­ти на виробни­цтво у звітному періоді Витрати у незавер­шеному виробни­цтві на кінець місяця Фактич­на ви­робнича собівар­тість усієї готової продукції Фактич­на виро­бнича собівар­тість одиниці продукції Нормати­вна ви­робнича собівар­тість готової продукції Відхиле­ння (+,-) фактич­ної собі­вартості від нор­мативної
Продукція А Продукція Б        
Всього:        

 

4. Відобразити проведені підприємством у звітному періоді господарські операції (п. 3) на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, підрахувати за всіма рахунками обороти за період і визначити залишки на кінець періоду.

5. Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 26 “Готова продукція” і звірити записи в аналітичному та синтетичному обліку.

Питання:

1. Яка характеристика рахунків з обліку процесу виробництва?

2. Які рахунки в обліку процесу виробництва виконують роль збирально-розподільного рахунку і роль калькуляційного рахунку?

3. Як класифікуються витрати на виробництво за ознакою способу їх розподілу та включення до собівартості об’єктів обліку витрат?

4. З яких витрат складається виробнича собівартість продукції? Який порядок їх включення у собівартість?

5. Які відмінності об’єктів обліку витрат від об’єктів калькулювання собівартості?

6. Яку роль виконує інвентаризація незакінченого виробництва на кінець звітного періоду в калькулюванні виробничої собівартості готової продукції?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)