Завдання 12. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 12. Класифікація рахунків бухгалтерського облікуМета – поглибити знання про рахунки бухгалтерського обліку шляхом класифікації рахунків за економічним змістом, призначенням і структурою, вивчити будову і зміст плану рахунків бухгалтерського обліку, закріпити навички щодо складання кореспонденції рахунків.

1. На підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств, організацій, який використовується в Україні, здійснити класифікацію рахунків синтетичного обліку, за формами приведеними в таблицях 19,20,21.

Таблиця 19

Рахунки бухгалтерського обліку
господарських засобів джерел формування господарських засобів господарських процесів
     

 

Таблиця 20

Рахунки господарських засобів та процесів
необоротних активів оборотних активів процесів
виробничих запасів готової продукції грошових коштів коштів в розрахунках
           

 

Таблиця 21

Рахунки джерел утворення господарських засобів
власних залучених
капі­талу резервів і доходів май­бутніх періодів фінан­суван­ня доходів і фінансових результатів довгостро­кових зо­бов’язань розрахунків з кредиторами зобов’язань щодо розподілу національного доходу
             

2. На підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку здійснити класифікацію рахунків синтетичного обліку за призначенням і структурою за формою, приведеною в таблиці 22.

Таблиця 22

Рахунки бухгалтерського обліку
основні регулюючі операційні фінансово-результатні позабалансові
матеріальні і нематеріальні коштів (грошові) капіталу та забезпечення зобов’язань розрахунків доповнюючі контрарні контрарно- доповнюючі транзитні порівняльні збірно- розподільні калькуляційні бюджетно-розподільні
                           

3. За даними кореспондуючих рахунків сформулювати зміст господарських операцій (таблиця 23)

Таблиця 23

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку

№ з/п Кореспонденція рахунків Сума, грн. Зміст господарської операції
дебет кредит
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
Продовження таблиці 23
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  

Питання:

1. Яке призначення класифікації рахунків?

2. Як класифікують рахунки за економічним змістом?

3. Назвати найважливіші групи активних рахунків засобів підприємства і дати економічну характеристику кожної групи.

4. Назвати найважливіші групи пасивних рахунків джерел утворення засобів підприємства і дати економічну характеристику кожної групи.

5. В чому полягає особливість активно-пасивних рахунків?

6. Як класифікують рахунки за призначенням і структурою?

7. Для чого призначені доповнюючі і контрарні рахунки? Привести приклад контрактивного регулюючого рахунку.

8. В яких випадках операційні рахунки можуть мати сальдо, дати його економічну характеристику?

9. В чому полягає особливість і яка економічна характеристика калькуляційних рахунків?

10. Дані яких рахунків дозволяють здійснювати контроль за дотриманням планових параметрів процесу виробництва?

11. Яке призначення і структура збірно-розподільних та бюджетно - роподільних рахунків?

12. Дати визначення і будову фінансово-результатних рахунків.

13. В чому полягають особливості обліку господарських операцій на забалансових рахунках?

14. Дати характеристику позитивних сторін групування і нумерації рахунків в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Тема 6. Облік господарських процесів

Завдання 12.Облік процесу придбання виробничих запасів

Мета– засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій процесу придбання виробничих запасів, визначення первісної вартості придбаних матеріальних цінностей і розподілу транспортно-заготівельних витрат між об’єктами обліку запасів.

1. Вивчити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

2. На підставі наведених даних відкрити рахунки бухгалтерського обліку:

1. Запасні частини – 10260 грн.

3. Готівка у касі підприємства – 650 грн.

4. Кошти на поточному рахунку в банку – 42000 грн.

5. Готівка у підзвітних осіб – 350 грн.

6. Заборгованість постачальникам запасних частин – 3350 грн.

7. Витрати у незавершеному виробництві – 12510 грн.

8. Заборгованість різним кредиторам – 1870 грн.

3. Відкрити аналітичні рахунки до субрахунку 207 “Запасні частини” і записати в них початкові залишки:

запасні частини А – ціна 20 грн. за 1 шт.; кількість 150 шт.; сума 3000 грн.;

запасні частини Б – ціна 12 грн. за 1 шт.; кількість 300 шт.; сума 3600 грн.;

запасні частини В – ціна 10 грн. за 1 шт.; кількість 200 шт.; сума 2000 грн.;

запасні частини Г – ціна 4 грн. за 1 шт.; кількість 250 шт.; сума 1000 грн.;

транспортно - заготівельні витрати 660 грн.

4. У журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць (табл.24) вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями.

5. Відобразити приведені підприємством у звітному місяці господарські операції (п.3) на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, підрахувати за всіма рахунками обороти за місяць та визначити залишок на кінець місяця.

6. Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками до субрахунку 207 “Запасні частини”

 

Таблиця 24

Господарські операції з обліку процесу заготівлі за місяць 200__р.

№ з/п Документи, зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кре­дит
                                  Рахунок-фактура №86 Оприбутковані на склад підприємства запасні частини за купівельними цінами, які надійшли від постачальника (кількість ціною за одиницю), шт. : “А” – 120 шт. “Б” – 200 шт. “В” – 150 шт. “Г” – 150 шт. Разом : Податкова накладна № 91 Відображений податковий кредит за податком на додану вартість за придбаними запасними частинами Видатковий касовий ордер № 144 Видано з каси готівку експедитору Герасименко А.М. на службове відрядження, пов’язане із придбанням запасних частин Рахунок-фактура №114 Нараховано залізничній станції за зберігання запасних частин Рахунок-фактура №132 Нараховано автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин в підприємство Виписка банку Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості постачальникам запасних частин Авансовий звіт №55 Віднесено вартість послуг експедитора Герасименко А.М. на витрати, пов’язані з придбанням і доставкою запасних частин Наряд на виконану роботу Нарахована робітникам підприємства заробітна плата за розвантаження запасних частин Виписка банку Перераховано з поточного рахунку: · залізничній дорозі за зберігання запасних частин · автотранспортному об‘єднанню за доставку запасних частин Лімітно-забірна картка №26 Списані на потреби виробництва запасні частини за купівельними цінами “А” – 210 шт. “Б” – 375 шт. “В” – 60 шт. “Г” – 275 шт. Разом: Довідка бухгалтерії Включаються до витрат на виробництво транспортно-заготівельні витрати у частині, яка віднесена до відпущених у виробництво матеріалів (суму визначити, відобразивши розрахунок у відомості розподілу транспортно-заготівельних витрат)                                    

Таблиця 25

Відомість розподілу транспортно-заготівельних витрат

Зміст показників Вартість запасних частин, грн. Транспортно-заготівельні витрати, грн. Облікова вартість запасних частин, грн.
Разом А Б В Г
1.Залишок на початок місяця              
2.Надійшло за місяць              
3.Вибуло за місяць              
4.Залишок на кінець місяця (ряд.1 +ряд.2 – ряд.3)              

 

Питання:

1. Як визначити первісну вартість придбаних підприємством матеріальних цінностей?

2. Дати характеристику рахунків з обліку процесу придбання.

3. Який порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат ?

4. З яких витрат складається вартість придбаних матеріалів?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.006 с.)