ТОП 10:

Який прийом використовують для перевірки фактичної наявності виробничих запасів підприємства-клієнта?а) нормативно-правову перевірку;

б) інвентаризацію;

в) опитування;

г) тестування.

64. Для контролю дотримання чинних форм документів, послідовності, повноти і правильності заповнення їх реквізитів застосовують:

а) арифметичну перевірку документів;

б) нормативно-правову перевірку документів;

в) перевірку документів за формою;

г) зустрічні звірки.

65. Зустрічну перевірку відвантаження продукції та розра­хунків з покупцями застосовують для:

а) виявлення якості реалізованої продукції;

б) виявлення повноти реалізації і правильності розрахунків за реалізовану продукцію;

в) виявлення резервів збільшення обсягів реалізації;

г) виявлення шляхів реалізації продукції.

66. Які з наведених значень ризику контролю (РК) є немо­жливим?

а) РК=1;

б) РК = 0;

в) РК = 0,8;

г) РК = 0,35.

67. Основною метою підготовки робочих документів є:

а) підтвер­дження того, що аудит був проведений відповідно до прийня­тих принципів аудиту;

б) формування плану аудиту;

в) формування програми аудиту;

г) формування плану аудиту .

68. Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку й під час перевірки фінансової звітності підприєм­ства-клієнта, і має свій номер, дату початку і закінчення аудиторської пере­вірки – це:

а) аудиторський звіт;

б) аудиторське досьє;

в) аудиторський висновок;

г) програма аудиту.

69. За терміном використання робочі документи поділяють на:

а) документи довгострокового і нетривалого використання;

б) документи табличної форми і довільної форми;

в) внутрішні, зовнішні, комбіновані;

г) робочого періоду та підсумкового періоду.

70. Висновок аудитора за результатами аудиту є таких виді видів:

а) позитивний, умовно-позитивний, нега­тивний, відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства;

б) негативні і позитивні;

в) безумовно-позитивні і негативні;

г) позитивні, умовно-позитивні, негативні.

71. Процедури перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів із метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах – це:

а) процедури по суті;

б) тести контролю;

в) аудиторські докази;

г) аудиторські процедури.

72. Процедури, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності та ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю – це:

а) процедури по суті;

б) тести контролю;

в) аудиторські докази;

г) аудиторські процедури.

73. Інформація, яка отримана аудитором у ході перевірки самостійно, від клієнта, третіх осіб чи результат її аналізу, що дозволяє зробити висновок і виразити думку з предмету перевірки:

а) процедури по суті;

б) тести контролю;

в) аудиторські докази;

г) аудиторські процедури.

74. Ймовірність формування неправильної думки і як наслідок складання помилкового висновку про відсутність суттєвих помилок, тоді як вони реально існують – це:

а) ризик контролю;

б) загальний аудиторський ризик;

в) властивий ризик;

г) інформаційний ризик.

75. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і, відповідно, фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію – це:

а) ризик контролю;

б) загальний аудиторський ризик;

в) властивий ризик;

г) інформаційний ризик.

76. Ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилок або знайти їх у обліку і звітності – це:

а) ризик контролю;

б) ризик невиявлення;

в) властивий ризик;

г) інформаційний ризик.

77. Ризик, що означає міру го­товності аудитора визнати, що проведені ним ауди­торські процедури стосовно конкретних об'єктів не дадуть змоги знайти помилки, що перевищують гранично припустимий розмір, якщо такі є – це:

а) ризик контролю;

б) ризик невиявлення;

в) властивий ризик;

г) інформаційний ризик.

78. Модель визначення ризику невиявлення визначено наступною формулою:

а) ЗАР = ВР х РК х РН;

б) АР = ВР х РК х РН;

в) РН = ЗАР : (ВР х РК);

г) РН = ЗАР х ВР х РК.

79. Ненавмисне викривлення фінансової інформації внаслідок арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, неповноти обліку, неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності, складу майна, вимог і зобов'язань, а також невідповідне відображення операцій в обліку – це:

а) шахрайство;

б) обман;

в) помилка;

г) маніпуляція обліковими записами.

80. Навмисно неправильне відображення і подання даних обліку та звітності службовими особами і керівництвом підприємства – це:

а) шахрайство;

б) викривлення;

в) помилка;

г) маніпуляція обліковими записами.

81. Навмисні дії однієї або кількох осіб з управлінського та найвищого управлінського персоналу, працівників або третіх сторін, які використовують обман, щоб отримати незаконні переваги –це:

а) шахрайство;

б) облік;

в) помилка;

г) маніпуляція обліковими записами.

82. Зумисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проведень або сторнуючих записів для викривлення даних обліку і звітності – це:

а) маніпуляція обліковими записами;

б) фальсифікація бухгалтерських документів і записів;

в) незвичайні операції;

г) обман.

83. Оформлення очевидно неправильних або фальсифікованих документів бухгалтерського обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку – це:

а) маніпуляція обліковими записами;

б) фальсифікація бухгалтерських документів і записів;

в) незвичайні операції;

г) обман.

84. Угоди і господарські операції, платежі, котрі, на думку аудитора, зайві, недоречні або надмірні за певних обставин – це:

а) маніпуляція обліковими записами;

б) фальсифікація бухгалтерських документів і записів;

в) незвичайні операції;

г) обман.

85. Відносний показник, що характеризує вплив допущеної помилки на відповідну інформацію – це:

а) ризик аудитора;

б) помилка;

в) суттєвість;

г) обман.

86. Аудиторська перевірка проводиться з метою:

а) перевірки наявності майна на підприємстві;

б) перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку;

в) встановлення фактів недостач і розтрат;

г) перевірки руху грошових коштів.

87. Визначення дотримання в господарській системі тих специфічних прийомів чи правил, які повинні бути виконані персоналом, за наказом вищого керівництва, є метою:

а) аудиту на відповідність;

б) операційного аудиту;

в) аудиту фінансової звітності;

г) екологічний аудит.

88. Незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість належать до:

а) методологічних вимог;

б) етичних професійних вимог;

в) правильної відповіді не запропоновано;

г) організаційних вимог.

89. Проведення аудиту не є обов'язковим для:

а) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків;

б) установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

в) емітентів цінних паперів;

г) банківських установ.

90. До етичних принципів, що регулюють аудит, відносять:

а) незалежність;

б) повне інформування клієнта;

в) аналіз інформації та формування висновків;

г) об’єктивність.

91. Методологічними принципами, що регулюють аудит, є:

а) конфіденційність;

б) планування аудиту;

в) доброзичливість;

г) незалежність.

92. Принцип конфіденційності інформації означає:

а) збереження таємниці всієї без винятку інформації, отриманої в процесі проведення аудиту;

б) неупередженість аудиторського висновку щодо клієнта чи інших зацікавлених осіб;

в) відсутність майнової зацікавленості на підприємстві, яке перевіряють;

г) інформуванні клієнта про результати перевірки.

93. Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності:

а) звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності;

б) не звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності;

в) знімає з головного бухгалтера відповідальність за неправильно складену звітність;

г) знімає з аудитора відповідальність перед клієнтом.

94. Аудиторська палата України:

а) створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування;

б) є підзвітною Верховній Раді України;

в) її діяльність координується Спілкою аудиторів України;

г) є підзвітною органам КРУ.

95. До проведення аудиторської перевірки в обов'язковому порядку залучаються:

а) працівники аудиторської фірми;

б) головний бухгалтер підприємства;

в) керівник підприємства;

г) посадові особи підприємства.

96. На основній стадії аудиту:

а) проводиться аудиторська перевірка (виконуються аудиторські послуги);

б) здійснюється оцінка ступеня ризику аудиту;

в) встановлюється плановий рівень суттєвості;

г) формується програма аудиту.

97. На якому етапі аудиторської перевірки розробляються та складаються загальний план та програма аудиту:

а) планування;

б) збір аудиторських свідчень;

в) завершення аудиту;

г) передача результатів аудиту.

98. Договір на проведення аудиту складається:

а) після надсилання листа-пропозиції клієнта аудитору;

б) після надсилання листа-зобов'язання аудитора клієнту;

в) після обміну листами між аудитором та клієнтом;

г) після складання програми аудиту.

99. Планування аудиторської діяльності можна поділити на:

а) попереднє, поточне, наступне;

б) стратегічне, поточне, оперативне;

в) стратегічне, оперативне, наступне;

г) поточне та стратегічне.

100. Планування аудиту включає:

а) поточний і перспективний плани;

б) поточний і стратегічний плани;

в) план і програму аудиторської перевірки;

г) стратегічний і перспективний плани.

101. Історичною країною аудиту є:

а) Англія;

б) Франція;

в) Германія;

г) Америка.

102. Сутність аудиту полягає в:

а) зменшенні інформаційного ризику користувачів фінансової звітності;

б) здійсненні допомоги клієнту з фінансових проблем;

в) здійсненні допомоги клієнту з правових питань;

г) покращанні фінансового стану клієнта.

103. Незалежний аудит є:

а) видом відомчого фінансового контролю;

б) видом державного фінансового контролю;

в) самостійним видом фінансового контролю;

г) видом внутрішнього контролю.

104. Головна мета аудиту:

а) виявлення помилок персоналу клієнта;

б) встановлення загальної достовірності фінансової звітності;

в) визначення фінансової стабільності підприємства;

г) виявлення можливих фактів шахрайства.

105. Ініціативний аудит - це аудит, який проводиться з ініціативи:

а) аудитора;

б) державного органу;

в) клієнта;

г) АПУ.

106. Головна мета аудиторської перевірки:

а) встановити достовірність звітності клієнта;

б) надати аудиторський висновок клієнту;

в) виявити порушення в бухгалтерському обліку;

г) визначити ризики діяльності клієнта.

107. Предметом аудиту є:

а) фінансові правопорушення клієнта;

б) бухгалтерський облік та фінансова звітність клієнта;

в) фінансова звітність клієнта;

г) фінансово-господарська діяльність підприємства.

108. Головний принцип аудиту:

а) висока професійна добросовісність;

б) незалежність;

в) володіння навичками комп'ютерного аудиту;

г) володіння технічними професійними прийомами.

109. Міжнародні стандарти аудиту та етики в Україні впроваджуються:

а) міністерством фінансів України;

б) верховною Радою України;

в) професійною аудиторською організацією;

г) кабінетом Міністрів України.

110. Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право:

а) залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно;

б) вилучати первинні документи і облікові регістри по фактах виявлених порушень або зловживань;

в) вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях;

г) повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань.

111. Аудиторські фірми згідно з чинним законодавством мають право:

а) відмовитись від надання аудиторського висновку у випадку обмеження аудиту з боку клієнта;

б) вилучати первинні документи і облікові регістри по фактах виявлених порушень або зловживань;

в) вимагати від керівництва клієнта звільнення з посади осіб, винних у виявлених зловживаннях;

г) повідомляти державну податкову адміністрацію про всі факти виявлених порушень або зловживань.

112. Основним документом, який встановлює права аудитора є:

а) кодекс професійної етики аудиторів;

б) лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту;

в) договір на проведення аудиторської перевірки;

г) міжнародні стандарти аудиту.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.016 с.)