ТОП 10:

Який вид зв'язку існує між ризиком невиявлення й загальним рівнем властивого ризику та ризику контролю?Який термін повноваження членів АПУ?

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 5 років;

г) правильної відповіді немає.

Хто такий аудитор?

а) інспектор ДПС;

б) випускник ВУЗу за спеціальністю «Облік і аудит»;

в) особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;

г) працівник міністерства.

За допомогою яких прийомів аудитор може визначити реальний стан об’єктів на підприємстві?

а) фактичного контролю;

б) інвентаризації статей балансу на дату складання фінансової звітності;

в) перевірки якості сировини і основних матеріалів;

г) тестування.

52. Суть аудиторських доказів розкривається у:

а) МСА 320;

б) МСА 520;

в) МСА 500;

г) правильної відповіді немає.

53. Назвіть найважливіший рівень контролю з точки зору власника:

а) контроль фінансових органів;

б) внутрішній контроль;

в) аудиторський контроль;

г) інвентаризація.

54. Чи може одна і та ж аудиторська фірма надавати під­приємству послуги по веденню бухгалтерського обліку та складати аудиторський висновок щодо достовірності звітності такого підприємства:

а) не може, це протирічить вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність»;

б) може, якщо фірма надає послуги за різними договорами;

в) може, вирішується за замовленням підприємства;

г) може в будь-яких випадках.

Хто встановлює форми та методи проведення зовнішнього аудиту?

а) аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;

б) замовник на рівні підприємства;

в) МСА;

г) визначено Законом «Про аудиторську діяльність».

56. Метою МСА 300 «Планування» є:

а) надання рекомендацій щодо методики проведення аудитор­ської перевірки;

б) встановлення положень і надання рекомендацій щодо пла­нування аудиторської перевірки фінансових звітів;

в) визначення правового поля діяльності аудиторської фірми;

г) здійснення контролю за якістю аудиту.

57. Чи має право аудитор самостійно визначати форми і ме­тоди аудиту?

а) ні, не має;

б) має право в межах міжнародних стандартів;

в) має право на підставі власних професійних знань, досвіду та умов договору;

г) правильної відповіді немає.

58. Основним документом, який засвідчує факт досягнен­ня домовленості між замовником та виконавцем про прове­дення аудиторської перевірки,є:

а) договір на проведення аудиту;

б) лист-пропозиція;

в) лист-зобов'язання;

г) аудиторський висновок.

59. Інформація є суттєвою, якщо:

а) її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності;

б) величина суми помилки перевищує валюту балансу;

в) на загальних зборах акціонерів прийнято рішення про її оприлюднення;

г) вона допущена управлінським персоналом.

60. Основною відмінністю договору на проведення аудиту від інших договорів є те, що:

а) форма договору не повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів, оскільки детальна структу­ра його може бути різною;

б) врахування інтересів третьої сторони (користувачів інформації фінансової звітності);

в) форма договору може бути різною, проте, повинна відпові­дати загальноприйнятим в Україні вимогам;

г) структура договору.

61. Рівень ризику та суттєвості зазначається в:

а) плані та програмі аудиту;

б) договорі на проведення аудиту;

в) листі-зобов’язані;

г) листі-замовленні.

62. Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту – це:

а) тактика аудиту;

б) методика аудиту;

в) планування аудиту;

г) аудиторські процедури.

Які методичні прийоми контролю застосовуються під час аудиту?

а) прийоми фактичного і документального контролю.

б) тільки прийоми документального контролю.

в) тільки прийоми фактичного контролю.

г) прийоми судово-бухгалтерської експертизи.

Які документи слід використовувати при аудиті зарахування коштів на поточний рахунок у банку?

а) виписки банку;

б) касові звіти;

в) дані аналітичного і синтетичного обліку;

г) усі відповіді правильні.

Який вид зв'язку існує між ризиком невиявлення й загальним рівнем властивого ризику та ризику контролю?

а) вертикальний;

б) горизонтальний;

в) обернений;

г) прямий.

13. Який з наступних типів аудиторських доказів є най­більш достовірним щодо підтвердження дебіторської заборго­ваності?

а) письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості;

б) копія виписки банку;

в) акт зустрічної звірки взаєморозрахунків;

г) платіжні доручення.

14. Структура робочого документа визначена:

а) МСА 200;

б) МСА 700;

в) правильної відповіді немає;

г) МСА 800.

15. Зовнішній аудит – це:

а) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан­сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення не­залежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих ас­пектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів;

б) вивчення однієї або кількох сторін господарської діяльності суб'єктів господарювання;

в) процес, що забезпечує відповідність функціонування конк­ретного об'єкту прийнятим управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети;

г) надання інформації користувачам щодо фінан­сової звітності.

16. Право на отримання сертифіката аудитора мають:

а) всі громадяни України без обмежень;

б) фізичні особи, які здобули вищу освіту, мають необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ре­візора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора;

в) фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необ­хідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на поса­дах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, аси­стента (помічника) аудитора;

г) резиденти та нерезиденти.

17. Аудитором було оцінено, що властивий ризик (ВР) та ризик контролю (РК) на підприємстві становить 0,75 (ВРх РК). Який ризик невиявлення помилок повинен бути за­планований, якщо бажаний аудиторський ризик 0,15?

а) 0;

б) 0,75;

в) 0,2;

г) 0,4.

18. Які аудиторські докази є надійнішими:

а) отримані із зовнішніх джерел;

б) отримані із внутрішніх джерел;

в) отримані безпосередньо аудиторами;

г) ксерокопії документів.

19. Суть робочих документів, їх зміст та порядок зберігання викладені в:

а) МСА 230;

б) в програмі аудиту;

в) Законі України «Про аудиторську діяльність»;

г) МСА 700.

20. Мета незалежного аудиту полягає у:

а) виявленні помилок і порушень у бухгалтерській звітності клієнта з метою встановлення винних осіб;

б) наданні об'єктивної інформації щодо достовірності фінан­сової звітності підприємств і організацій, їх фінансового стану та інших аспектів діяльності;

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання;

г) накладанні штрафних санкцій за результатами перевірки.

21. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, не може перевищувати:

а) 40 %;

б) 30 %;

в) 60 %;

г) 35 %.

22. Розшифруйте зміст ситуації, вираженої такою залеж­ністю:

АР = ВР (1,000) х РК (1,000) х РН (0,005)

а) при високих значеннях власного ризику та ризику контролю аудиторська перевірка не дасть бажаних результатів;

б) аудитори можуть довіряти зібраним свідченням навіть при повній неефективності системи внутрішнього контролю замов­ника;

в) ймовірність видачі неправильного висновку аудитора за вказаних умов становить 0,5 %;

г) ) ймовірність видачі неправильного висновку аудитора за вказаних умов становить 0,15 %.

23. Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються:

а) аудиторською фірмою;

б) фіскальними органами;

в) власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;

г) головним бухгалтером.

24. Після завершення перевірки робочі документи:

а) передаються клієнту;

б) залишаються в аудитора;

в) знищуються;

г) передаються правоохоронним органам.

25. Ініціативний аудит проводиться:

а) з ініціативи аудиторської фірми;

б) з ініціативи державних контролюючих органів;

в) за рішенням економічного суб'єкта;

г) за рішенням КРУ.

26. Керівником аудиторської фірми може бути:

а) тільки сертифікований аудитор;

б) особа, що має вищу освіту;

в) правильної відповіді немає;

г) особа, що має вищу освіту і стаж роботи в даній сфері не менше 3 років підряд.

27. Що відбувається із ризиком невиявлення при збільшен­ні ризику бізнесу – він:

а) підвищується;

б) зменшується;

в) залишається сталим;

г) правильної відповіді немає.

28. Підсумкова інформація – це:

а) аудиторський висновок та аудиторський звіт;

б) Акт приймання-передачі виконаних робіт;

в) робочі документи аудитора;

г) акти зустрічних звірок.

29. Обов'язковий аудит здійснюють:

а) за рішенням суб'єкта господарювання;

б) у випадках, передбачених законодавством;

в) за рішенням аудиторської фірми;

г) за рішенням правоохоронних органів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.008 с.)