ТОП 10:

Який прийом використовує аудитор для перевірки своєчасності і повноти оприбуткування готівки, отриманої з поточного рахунку у касу підприємства?



а) спостереження;

б) опитування;

в) звіряння записів у касовій книзі і витягів з банку;

г) інвентаризацію.

32. Після перевірки фінансової звітності фірми, валюта ба­лансу якої складає 1 млн. грн., аудитор виявив помилку на 200 грн. Він повинен дати висновок:

а) позитивний;

б) негативний;

в) відмову від висновку;

г) умовно-позитивний.

33. Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені прийоми перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської перевірки, називають:

а) робочою документацією;

б) підсумковою документацією;

в) зафіксованою інформацією;

г) конфіденційною.

34. Органом, уповноваженим здійснювати сертифікацію аудиторської діяльності в Україні,є:

а) Спілка аудиторів України;

б) Аудиторська палата України;

в) Міністерство фінансів України;

г) міністерство юстиції України.

35. Всі аудиторські фірми і аудитори повинні бути внесені до:

а) журналу реєстрації аудиторських фірм;

б) Реєстру аудиторських фірм і аудиторів;

в) переліку підприємств, організацій, установ, що мають право
проводити аудит;

г) Журналу реєстрації аудиторів та аудиторських фірм.

36. Який прийом використовує аудитор для перевірки фа­ктичної наявності основних засобів підприємства?

а) спостереження;

б) опитування;

в) інвентаризацію;

г) тестування.

37. Інформація, що отримується аудитором для формулю­вання аудиторського висновку, базується на:

а) системах внутрішнього контролю;

б) аудиторських доказах;

в) контролю якості;

г) тестах системи внутрішнього контролю.

38. Конкретні форми робочих документів:

а) є довільними;

б) визначаються МСА;

в) визначаються Спілкою аудиторів України;

г) визначаються АПУ.

39. Якої організаційно-правової форми може бути аудитор­ська фірма:

а) будь-якої, згідно із законодавством;

б) приватні фірми;

в) ТзОВ;

г) акціонерні товариства.

40. Офіційний документ, який засвідчує право громадяни­на України на здійснення аудиту підприємств і банків на те­риторії України, є:

а) сертифікат аудитора;

б) посвідчення аудитора;

в) свідоцтво аудитора;

г) диплом аудитора.

41. Які прийоми використовує аудитор при перевірці умов зберігання готівки в касі підприємства:

а) звіряння записів у касовій книзі і виписок банку;

б) інвентаризація;

в) огляд приміщення каси;

г) тестування.

42. Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність:

а) після одержання сертифіката;

б) після одержання ліцензії;

в) після державної реєстрації як суб'єкта підприємницької ді­яльності, одержання сертифіката та включення в державний Ре­єстр аудиторів;

г) після складання кваліфікаційного іспиту.

43. Громадське об'єднання, яке об'єднує на добровільних засадах діючих аудиторів, це:

а) об'єднання бухгалтерів України;

б) аудиторська палата України;

в) спілка аудиторів України;

г) спілка підприємців.

44. Керівництвом підприємства-клієнта обмежено аудитору доступ до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, необхідних для аудиту. Аудитору слід надати:

а) негативний висновок;

б) умовно-позитивний висновок;

в) відмову від висновку;

г) позитивний.

45. Суб'єкти зовнішнього аудиту призначаються:

а) аудиторською фірмою;

б) фіскальними органами;

в) власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;

г) державними органами контролю.

46. Який прийом аудитор використовує для перевірки фактичної наявності грошових коштів:

а) сканування;

б) аналітичні процедури;

в) інвентаризацію;

г) опитування.

47. Основна мета аудиту полягає в:

а) об’єктивному вивченні фактичного стану справ на підприємстві, виявлені тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень;

б) висловлені думки аудитора щодо перевіреної інформації і доведення цієї думки через висновок до користувачів;

в) перевірці дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини в різних галузях економіки;

г) визначенні фактичної наявності матеріальних цінностей на підприємстві.

48. Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан­сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення не­залежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих ас­пектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів – це:

а) аудит;

б) інвентаризація;

в) ревізія;

г) контроль.

49. В Україні існують сертифікати аудиторів таких серій:

а) А, Б;

б) А, Б, АБ;

в) АБ;

г) А, Б, В.

Хто такий аудитор?

а) інспектор ДПС;

б) випускник ВУЗу за спеціальністю «Облік і аудит»;

в) особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;

г) працівник міністерства.







Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)