Права та обов’язки аудиторівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов’язки аудиторівПрава та обов’язки аудиторів визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність» -ст.18, 19.

У ході аудиторської перевірки і складання висновку аудитори незалежні від економічного суб'єкта, а також від будь-якої третьої сторони, в тому числі від державних органів, що доручили їм проведення перевірки, а також від власників і керівників аудиторської фірми, в якій вони працюють.

Аудитори (аудиторські фірми) мають право:

§ самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів України, а також конкретних умов договору з економічно суб'єктом якого змісту доручення органу дізнання, прокурора, слідчого, суду та арбітражного суду ;

§ перевіряти у економічних суб'єктів у повному обсязі документацію про фінансово-господарської діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виниклих питань та додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки;

§ отримувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб, в тому числі за сприяння державних органів, доручивши перевірку;

§ залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці аудиторів, що працюють самостійно або в інших аудиторських фірмах, а також інших фахівців;

§ відмовитися від проведення аудиторської перевірки у разі ненадання перевіряється економічним суб'єктом необхідної документації, а також у разі незабезпечення державними органами, доручити проведення перевірки, особистої безпеки аудитора і членів його сім'ї за наявності такої необхідності.

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

а) при здійсненні аудиторської діяльності неухильно дотримуватися вимог законодавства;

б) негайно повідомляти замовнику:

§ про неможливість своєї участі в проведенні аудиторської перевірки даного економічного суб'єкта внаслідок родинних, посадових або економічних зв'язків, а також внаслідок відсутності ліцензії, що дозволяє провести аудиторську перевірку даного економічного суб'єкта;

§ про необхідність залучення до участі в перевірці додаткових аудиторів (фахівців) у зв'язку зі значним обсягом роботи або будь-якими іншими обставинами, що виникли після укладення договору або отримання доручення;

в) кваліфіковано проводити аудиторські перевірки, а також надавати інші аудиторські послуги;

г) забезпечувати збереження документів, що отримуються і складаються ними в ході аудиторської перевірки, і не розголошувати їх зміст без згоди власника (керівника) економічного суб'єкта, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами.

Дані, отримані в ході аудиторської перевірки, що проводиться за дорученням органу дізнання, прокурора, слідчого суду та арбітражного суду, можуть бути віддані гласності до набрання чинності вироку (рішення) суду (арбітражного суду) тільки з дозволу зазначених органів і в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим.

Аудитори і аудиторські фірми не має права передавати отримані ними в процесі аудиту відомості третім особам для використання цих відомостей з метою підприємницької діяльності.

Аудиторська палата України, її повноваження та порядок створення

Аудит відноситься до інтелектуальної діяльності, яка складається із дослідження фінансово-господарської діяльності з метою сприяння її поліпшенню та підвищенню прибутковості відповідно до замовлень, виданих за угодами між суб’єктами підприємницької діяльності та аудиторськими фірмами. Організацію і планування аудиту очолює Аудиторська палата України (АПУ). Повноваження АПУ визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України, затвердженим протоколом АПУ від 28.10.93 р.

Аудиторська палата України є самостійним, незалежним (неурядовим) органом, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та організації аудиторської справи в Україні. АПУ створено Спостережну раду, що здійснює контроль за діяльністю секретаріату АПУ та виконує представницькі та організаційні функції. АПУ є юридичною особою, яка функціонує за принципом самоуправління, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку. Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат АПУ. Метою АПУ є створення незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який дає об’єктивну оцінку фінансового стану підприємств, банків, а також надає їм супутні аудиту послуги, послуги з питань методології бухгалтерського обліку, судово-бухгалтерської експертизи та інші послуги, визначені договором на платній основі.

Повноваження АПУ. Головними завданнями АПУ є сприяння розвитку аудиту в Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності в Україні, надання практичної допомоги у забезпеченні професійної захищеності аудиторів під час виконання покладених на них функцій.

Аудиторська палата України:

здійснює сертифікацію суб’єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;

розробляє і затверджує норми та нормативи аудиту, програми підготовки аудиту;

веде реєстр суб’єктів аудиторської діяльності;

створює на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність;

встановлює розмір оплати за проведення сертифікації;

розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів і аудиторських фірм на предмет їх компетенції;

застосовує до аудиторів покарання за неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

розробляє пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні і вносить їх на розгляд відповідних інстанцій;

бере участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту;

визначає порядок оформлення офіційних документів з питань надання аудиторських послуг;

для виконання своїх повноважень АПУ може створювати тимчасові комісії і робочі групи.

Порядок формування АПУ та ротації членів АПУ. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу десяти представників від професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України) та десяти представників від міністерств та відомств України, в тому числі від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики та Міністерства юстиції України. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

За рішенням АПУ в Республіці Крим, областях та містах Київ і Севастополь можуть створюватись регіональні відділення Аудиторської палати України (РВ АПУ).

Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів АПУ або двох членів РВ АПУ.

Ротація здійснюється на основі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування. Анкетування організовує і проводить Комісія з анкетування один раз на рік. В анкетуванні беруть участь усі аудитори України, які визнані такими згідно із Законом України. Ротація проводиться згідно з положенням «Про ротацію членів Аудиторської палати України» № 22 від 24.11.94 р.

Сертифікація аудиту.

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне та методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг. Сертифікований аудитор може займатися аудиторською діяльністю індивідуально або створити аудиторську фірму з дотриманням вимог чинного законодавства. Дозвіл на здійснення діяльності аудитори та аудиторські фірми одержують шляхом реєстрації їх, тобто включення їх до загальнодержавного реєстру аудиторських фірм і аудиторів-суб'єктів підприємницької діяльності. Включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, підтверджує Свідоцтво встановленого Аудиторською палатою України зразка, яке видається строком на 5 років.

Аудиторська палата України рішенням від 31.05.2007 р. №178/6 прийняла Положення про сертифікацію аудиторів.

Цим Положенням встановлюються умови та порядок сертифікації аудиторів України. Дія цього Положення не поширюєтьсяна порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

Право на отримання сертифіката мають кандидати з повною вищою економічною або юридичною освітою, документ про здобуття якої визнається в Україні, та мають: - необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права; - досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Для отримання допуску до сертифікаціїкандидат подає до АПУ або до РВ АПУ такі документи: — заяву за встановленою формою (додаток №2); — копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — документ про плату за проведення сертифікації; — копію першої сторінки паспорта.

Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його вдруге на загальних умовах згідно з цим Положенням. Складений успішно перший етап іспиту зараховується кандидату при складанні кваліфікаційного іспиту вдруге, якщо після дати складання першого етапу іспиту минув не більше ніж один рік.

Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів АПУ з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.

Термін чинності сертифіката — п’ять років.

Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується, не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну повинні подати до Секретаріату АПУ (в одному примірнику) чи до РВ АПУ (у двох примірниках) такі документи: — заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого зразка (додаток №4); — копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; — сертифікат, термін чинності якого закінчується; — копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань; — документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката; — копію першої сторінки паспорта.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)