Підсумкові документи аудитора, види та вимоги до їх складання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумкові документи аудитора, види та вимоги до їх складанняАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Основні елементи аудиторського висновку:

 

Заголовок

Адресат

Вступний параграф

Обсяг аудит

Висновок аудитора про перевірені фінансові звіти

Дата аудиторського висновку

Адреса аудиторської фірми

Безумовно-позитивний висновок означає, що фінансова звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити в усіх суттєвих аспектах відображення активів, капіталу і зобов’язань підприємства на звітну дату та фінансових результатів його діяльності за звітний період, виходячи з вимог нормативних й законодавчих актів

Негативний висновок означає, що у зв’язку з певними обставинами, звітність підготовлена таким чином, що не забезпечує в усіх суттєвих аспектах відображення активів і пасивів підприємства на звітну дату та фінансових результатів його діяльності за звітний період, виходячи з вимог нормативних й законодавчих актів

В умовно позитивному аудиторському висновку думка аудиторської фірми про

вірогідність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта означає, що

за винятком певних в аудиторському висновку обставин бухгалтерська

ському висновку обставин бухгалтерська звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних

аспектах відбиття активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату

й фінансових результатів його діяльності за звітний період виходячи з

нормативних актів, що регулюють бухгалтерський облік і звітність в

Україні.

Критерії визначення висновку :

вичерпність та достатність одержаної аудитором інформації;

узгодженість системи бухгалтерського обліку з чинними законодавчими та нормативними актами;

відповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку, чинним законодавчим та нормативним акта

Аудиторські процедури, їх призначення та види

Процедура - поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметом праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.

МСА 500 "Аудиторські докази" встановлює такі процедури отримання

доказів:

Перевірка записів або документів.

Перевірка складається з вивчення записів або документів як внутрішніх,

так і зовнішніх, що зберігаються на папері, електронних та інших носіях

інформації.

Перевірка матеріальних активів.

Перевірка матеріальних активів полягає в фізичній перевірці активів.

Перевірка матеріальних активів може надати достовірні аудиторські докази

щодо їх існування, але не обов'язково докази прав та зобов'язань чи оцінки

вартості активів. Перевірка окремих статей запасів, як правило, супроводжує

спостереження за інвентаризацією.Спостереження.Спостереження охоплює нагляд за процесом або процедурою, що

виконуються іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за

здійсненням інвентаризації запасів персоналом суб'єкта господарювання або

виконанням заходів контролю.

Запити.

Запит - це процес звернення за інформацією, як фінансовою, так і

нефінансовою, до обізнаних осіб суб'єкта господарювання або поза його

межами.

Запит - це аудиторська процедура, яка широко застосовується в ході аудиторської перевірки та часто доповнює виконання інших аудиторських

процедур. Запити можуть бути різного роду: від офіційних письмових запи-

тів до неофіційних усних запитів.

Підтвердження.

Підтвердження, які є особливим типом запитів, - це процес отримання

інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов

беспосередньо від третіх сторін.

Перерахування.

Перерахування полягає в перевірці арифметичної точності документів чи

записів.

Повторне виконання.

Повторне виконання полягає в незалежному виконанні аудитором

процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як частина

системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, або вручну або з

застосуванням комп'ютеризованих методів аудиту.

Аналітичні процедури.

Аналітичні процедури складаються з оцінювання фінансової інформації

шляхом дослідження важливих зв'язків між: фінансовими і нефінансовими

даними.

Есть еще один вариант ответов на некоторіе вопросы

 

 

Планування аудиту

Призначення і принципи планування аудиту. Аудиторська організація повинна починати планувати аудит до написання листа-зобов'язання і до укладення договору з економічним суб'єктом про проведення аудиту.

Планування, будучи початковим етапом проведення аудиту, включає в себе розробку аудиторською організацією загального плану аудиту із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту, а також розробку аудиторської програми, яка визначає обсяг, види і послідовність здійснення аудиторських процедур, необхідних для формування аудиторської організацією об'єктивного та обгрунтованого думки про бухгалтерської звітності організації.

Планування аудиту аудиторської організації складається з наступних основних етапів:

© попереднє планування аудиту;

© підготовка і складання загального плану аудиту;

© підготовка та складання програми аудиту.

Зміст попереднього планування аудиту.

Принципи підготовки спільного плану і програми аудиту. Починаючи розробку загального плану і програми аудиту, аудиторська організація повинна використовувати попередні знання про економічне суб'єкті.

В процесі підготовки загального плану і програми аудиту аудиторська організація оцінює ефективність системи внутрішнього контролю (СВК), яка є у розпорядженні економічний суб'єкт, і оцінює її ризик (контрольний ризик). СВК може вважатися ефективною, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію.

При підготовці загального плану і програми аудиту аудиторської організації варто установити прийнятні для неї рівень істотності й аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної.

Результати проведених аудиторською організацією процедур при підготовці загального плану і програми слід детально документувати, так як вони є підставою для планування аудиту та можуть використовуватися протягом усього процесу аудиту

Підготовка та складання загального плану аудиту. Загальний план повинен служити керівництвом при здійсненні програми аудита. У загальному плані аудиторська організація повинна передбачити терміни проведення аудита і скласти графік проведення аудиту, підготовки звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта), аудиторського висновку.

У загальному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудиту на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю, оцінки ризиків аудиту.

Підготовка та складання програми аудиту. Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту і являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією для асистентів аудитора, а для керівників аудиторської організації та аудиторської групи - одночасно і засобом контролю якості роботи.

Аудиторську програму варто складати у вигляді програми тестів засобів контролю й у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю - це перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку. Тести засобів контролю допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта.

Аудиторські процедури по суті - це детальна перевірка правильного відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. Програма аудиторських процедур по суті являє собою перелік дій аудитора для таких детальних конкретних перевірок. Для процедур по суті аудитору слід визначити, які саме розділи бухгалтерського обліку він буде перевіряти, і скласти програму аудиту по кожному розділу бухгалтерського обліку.

Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки аудитора про бухгалтерську звітності економічного суб'єкта.

По закінченні процесу планування аудиту загальний план і програма аудиту повинні бути оформлені документально і завізовані у встановленому порядку .

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)