Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу.Актив Пасив

 

I розділ “Необоротні активи” I розділ “Власний капітал”

 

II розділ “Оборотні активи” II розділ “Забезпечення наступних витрат і пла-тежів”

 

III розділ “Витрати майбутніх пе-ріодів” III розділ “Довгострокові зобов’язання”

 

IV розділ “Поточні зобов’язання”

 

V розділ “Доходи майбутніх періодів”

 

У I розділі активу “Необоротні активи” наводяться статті: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвес-тиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоро-тні активи.

 

Другий розділ активу - “Оборотні активи” містить дані про виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію,товари, векселі одержані, поточну дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їхні еквіваленти.

 

УIII розділі активу “Витрати майбутніх періодів” відображають витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів,

У I розділі пасиву “Власний капітал” подають інформацію про статутний, неоплачений, вилучений, пайовий, додатковий і резерв-ний капітал та нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

 

Другий розділ пасиву “Забезпечення наступних витрат і пла-тежів” містить інформацію про визнані в звітному періоді майбу-тні витрати та платежі, величина яких на дату складання балансу може бути розрахована тільки шляхом прогнозних оцінок.

 

У III розділі пасиву балансу “Довгострокові зобов’язання” наводять дані про кошти, залучені на довгостроковій основі шля-хом випуску підприємством цінних паперів власного боргу, дов-гострокові кредити банків та інші зобов’язання підприємства з строком погашення, що перевищує 12 місяців з дати балансу.

 

У IV розділі пасиву балансу “Поточні зобов’язання” відобра-жають зобов’язання за одержаними кредитами банку та за вида-ними векселями зі строком погашення до 12 місяців з дати балан-су, кредито’ську заборгованість за товари, роботи і послуги, по-точні зобовязання за розрахунки з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо.

 

У V розділі пасиву балансу “Доходи майбутніх періодів” ві-дображаються доходи, які отримані протягом поточного або по-передніх звітних періодів, які належать до наступних звітних пе-ріодів (одержані аванси за здані в оренду необоротні активи, оде-ржана передплата на періодичні видання, виручка від продажу.

 

Основне балансове рівняння має такий вигляд:

Активи = Власний капітал + Зобов'язання

 

Виходячи із цього рівняння, маємо:

Власний капітал = Активи - Зобов'язання

 

Бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.

Уміння читати баланс базується на знанні змісту кожної його статті, способу її оцінки, ролі в діяльності підприємства, зв'язку з іншими статтями, характеристики цих змін для економіки підприємства.

Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту балансу

Процеси здійснення господарської діяльності складаються з окремих господарських операцій. Під їх впливом відбуваються різноманітні зміни у активах, зобов’язаннях та власному капіталі підприємства та їхніх структурах.

 

Залежно від характеру цього впливу господарські операції поділяються на 4 типи.

 

А — актив балансу,

П — пасив балансу,

Z — загальна сума змін.

І тип.

Приклад: на поточний рахунок надійшли гроші від дебітора в сумі 10 000 грн.

Результат: сума коштів на поточному рахунку збільшилася на 10 000 грн; дебіторська заборгованість зменшилась на 10 000 грн.

 

А+ Z – Z = П.

Зміни відбуваються лише в структурі активу балансу (одна стаття збільшується, друга — зменшується), загальна сума активу залишається без змін.

 

ІІ тип.

Приклад: через відсутність вільних коштів зобов’язання перед постачальником за отримані товари (кредиторська заборгованість) в сумі 50 000 грн була оплачена за рахунок кредиту банку.

 

Результат: поточні зобов’язання перед банком збільшилися на 50 000 грн; кредиторська заборгованість перед постачальником зменшилась на 50 000 грн.

 

А = П + Z – Z.

 

Зміни відбуваються лише в структурі пасиву балансу (одна стаття збільшується, друга — зменшується), загальна сума пасиву залишається без змін.

 

ІІІ тип.

 

Приклад: підприємство придбало основні засоби — автомобіль на суму 20 000 грн, але гроші за нього ще не сплатило.

 

Результат: основні засоби збільшилися на 20 000 грн; заборгованість перед продавцем автомобіля збільшилася на 20 000 грн. На цю ж суму збільшилась і валюта балансу.

 

А + Z = П + Z.

 

Відбулося збільшення статей активу і пасиву балансу.

 

ІV тип.

Приклад: з поточного рахунка у банку погашена заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток в сумі 1000 грн.

 

Результат: грошові кошти на поточному рахунку зменшилися на 1000 грн, заборгованість перед бюджетом зменшилася на 1000 грн. На цю ж суму зменшилась і валюта балансу.

 

А – Z = П – Z.

 

Відбулося зменшення статей активу і пасиву балансу.

 

Висновок:

кожна операція змінює не менше ніж дві статті балансу;

при будь-якому типі операцій рівність загального підсумку активу та пасиву не порушується.

 

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. З цього випливає:

 

Власний капітал = Активи – Зобов’язання.Суму зобов’язань та власного капіталу називають пасивами.

Таким чином у балансі підсумок активів повинен дорівнювати сумі пасивів. Цей підсумок називається валютою балансу.

 


Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, необхідної користувачам для прийняття рішень.

 

При розробці Плану рахунків послідовно вирішуються такі завдання: вибір структури плану та оптимального переліку рахунків; їх систематизація та спосіб кодування; визначення сфери застосування окремих рахунків.

 

Методологічною основою діючого в Україні Плану рахунків є:

 

-загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність.

 

-міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 

На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

 

1. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;

 

2. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

 

3. План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

 

4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій структурно складається з 10 класів, які включають балансові, номінальні та позабалансові рахунки.

 

Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов'язаний з інформаційними потребами внутрішніх і зовнішніх користувачів. У Плані рахунків використано децимальну систему кодування, за якої кожна цифра в коді рахунка визначає відповідну складову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). Так, код 105 означає: 1 — клас "Необоротні активи"; 0 — синтетичний рахунок "Основні засоби"; 5 — субрахунок "Транспортні засоби".

 

Клас 1 "Необоротні активи" включає рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів.

 

Клас 2 "Запаси" об'єднує рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці.

 

Клас 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" охоплює рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів.

 

Клас 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" включає рахунки для узагальнення інформації про стан та рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого прибутку.

 

Клас 5 "Довгострокові зобов'язання" об'єднує рахунки для обліку та узагальнення даних заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, за зобов'язаннями за залученими позиковими коштами, за виданими векселями, інша заборгованість.

 

Клас 6 "Поточні зобов'язання" охоплює рахунки для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання щодо короткострокових кредитів банків та виданих векселів, розрахунків з постачальниками та підрядниками, за податками і платежами, страхуванням.

 

Клас 7 "Доходи і результати діяльності" включає рахунки, призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

 

Клас 8 "Витрати за елементами" об'єднує рахунки для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного року за елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати

 

Клас 9 "Витрати діяльності" охоплює рахунки, які застосовують для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

 

Клас 0 "Позабалансові рахунки" включає рахунки, призначені для обліку майна і зобов'язань, які не підлягають відображенню у балансі

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 319; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)