Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до аудиторської перевірки - це 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до аудиторської перевірки - це4) властивий ризик.

65. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до:

3) керівництва підприємства;

66. Чи повинна бути інформація, яка міститься у фінансових звітах, зіставною:

1) так;

67. До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:

1) докази, отримані у формі усних пояснень;

68. До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:

1) права та зобов'язання;

69. Відповідність аудиторських доказів - це:

1) критерій оцінки якості аудиторських доказів;

70. Достатність аудиторських доказів - це:

2) критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

71. Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

1) аудитор самостійно;

72. Метою складання аудиторської робочої документації є:

3) забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо­відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;

73. Призначення договору на проведення аудиту:

4) встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.

Обов'язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається

2) Законом України «Про аудиторську діяльність»

75. За призначенням робочі документи аудитора поділяються на:

2) оглядові, інформативні, перевірочні, підтверджувальні, розрахункові, порівняльні, аналітичні;

76. За формою подання робочі документи поділяються на:

1) графічні, табличні, текстові, комбіновані;

77. Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають:

1) від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;

78. За технікою складання робочі документи поділяються на:

3) ручні, на машинних носіях;

79. Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію:

3) зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;

При виконанні яких умов надається умовно-позитивний висновок?

1) під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;

81. Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства:

3) висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства?

1) масштаб перевірки;

83. Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора)?

2) заголовок;

Хто має право підписувати аудиторський висновок?

2) аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;

За яких обставин невпевненість або незгода вважаються фундаментальними?

2) коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;

Який вид висновку вибере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність

Представлена правильно і об'єктивно?

2) умовно-позитивний;

До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Який вид модифікованого висновку повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода?

3) негативний;

88. Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу:

2) об'єктивності;

89. Результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і законності господарських операцій повинні бути представлені в:

1) аудиторському висновку;

90. До аудиторського висновку не включається:

3) рівень аудиторської гарантії;

Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність?

4) аудитор відмовить у наданні висновку.

92. Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

1) вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський висновок?

4) аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.

94. Якщо висновки аудитора і клієнта з певних питань аудиту не збігаються, то:

2) аудитор надає умовний висновок;

95. Аудитор надає керівництву результати своєї перевірки:

2) в письмовій формі у вигляді висновків;

96. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

2) видачі умовно-позитивного висновку,

97. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

4) відмові від видачі висновку.

98. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

2) видачі умовно-позитивного висновку,

99. Якщо при проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, то:

3) відповідальність за проведені процедури несе експерт;

100. До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не відносять:

4) інвентарна картка обліку основних засобів.

101. До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними особами не відносять:

1) установчі документи підприємства;

102. До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з оплати праці не відносять:

4) векселі.

103. До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять:

3) накладні;

Як визначається сума стягнення з винуватця недостачі основного засобу, якщо він установлений?

3) як сума матеріальної шкоди, яка визначається за формулою
М = [(Б - 1) І. , + ПДВ + А ] • 2;

105. До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:

3) авансові звіти;

106. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

4) правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.

107. До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять:

4) інвентарну картку.

108. При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ:

3) накладна;

109. Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

4) фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.

У яких випадках припиняється дія сертифіката?

1) За рішенням Аудиторської палати;

111. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється:

2) Аудиторською палатою України;

Як оцінюються нематеріальні активи, створені внаслідок об’єднання підприємств ?

3) За справедливою вартістю;

Що у перекладі з латинської означає слово «audio»?

3) Слухати;

Якими документами оформляються результати інвентаризації каси ?

3) Акт інвентаризації наявності грошових коштів;

Як розраховується коефіцієнт платоспроможності підприємства ?

1) Діленням платіжних засобів на величину поточних зобов’язань підприємства;

116. В активі балансу відображають:

1) Засоби підприємства;

Яким документом оформляється вилучення первинних документів ?

2) Актом;

Хто складає ліквідаційний баланс ?

2) Ліквідаційна комісія;

Визначити які з наведених господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці ?

2) Страхова компанія;

120. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді:

4) Шахрайства.

121. Види планування аудиторської

діяльності:

3) Стратегічний, поточний, оперативний;

122. Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на:

3) Прямі, непрямі;

123. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

2) Відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;

Хто є суб’єктом аудиту?

1) Аудитор;

125. Аудит - це:

4) Незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.

126. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

1) Якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 800; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.006 с.)